Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması 2018

Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği

Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması 2018

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI
(SENVER –18)

1. GİRİŞ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, ulusal enerji politikalarımız çerçevesinde enerji
verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan proje ve çalışmaların kamuoyuna duyurulmasını ve teşvik edilmesini tüm dünyada olduğu gibi etkin bir politika aracı olarak değerlendirmektedir.

Bu anlamda, 1999 yılından bu yana her yıl endüstriyel işletmelere yönelik düzenlenen proje
yarışmalarının bu yıl onsekizincisi düzenlenmektedir. Endüstriyel işletmeler arasında bilgi alışverişini artırmayı ve enerji verimliliği konusunda yeni çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER) Proje yarışmaları artık geleneksel hale gelmiş ve bugüne kadar düzenlenen SENVER yarışmaları ile değişik enerji verimliliği projelerinin kamuoyuna duyurulması sağlanmış, uygulanmış projelerin başarısının ve sağladığı yararların tanıtılması benzer projeleri tasarlayan endüstriyel işletmelerin çalışmalarını teşvik etmiştir.

2. AMAÇ
Yarışmanın amacı, enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.

3. SINIFLANDIRMA
Yarışma; Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP) ve Enerji Verimli
Endüstriyel Tesis (EVET) olmak üzere, iki ana gruba ayrılır.

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP): SEVAP grubunda, endüstriyel
işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik uyguladıkları projeler değerlendirilir. SEVAP üç (3) alt gruptan oluşur.

Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET): EVET sınıfında, entegre proje ve başarılı işletme
yönetimi uygulamaları ile birim hasıla başına tüketilen enerjideki (enerji yoğunluğu) azalma dikkate alınır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) veri
tabanında (Enerji Verimliliği Portalı) kayıtlı olup, enerji tüketim bilgilerini her yıl düzenli olarak gönderen ve Ek-3’de belirtilen alt sektörlerde faaliyet gösteren endüstriyel işletmelerin veri tabanındaki kayıtları esas alınarak YEGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre ödül almaya layık görülen endüstriyel işletmeler belirlenir. Yarışmada, Ek-3’de yer alan alt sektörlerden en az 20 işletmenin
“Enerji Verimliliği Portalı” na kayıtlı olduğu alt sektörler bazında değerlendirme yapılır ve ödül almaya layık görülen endüstriyel işletmeler buna göre belirlenir.

4. YARIŞMAYA KATILIM

4.1. SEVAP Grubu
SEVAP grubu için, bu dökümanda tanımlanmış kriterleri sağlayan tüm endüstriyel işletmeler
başvuruda bulunabilir.
Başvurular, ciltlenmiş dokuz (9) nüsha yazılı doküman ve bir (1) suret CD’ye kopyalanmış
elektronik dosya halinde 8 inci maddede belirtilen başvuru adresine yapılır. Başvurular, Ek-1’de verilen “Dosya Formatı”na (DF) uygun olarak hazırlanır. YEGM’in www.yegm.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda temin edilecek olan DF gerektiğinde daha fazla bilgi vermek üzere başvuru sahibi endüstriyel işletmelerce geliştirilebilir, gerekli görülen ilaveler yapılabilir.
Enerji tasarruf miktarlarının TEP olarak hesaplanmasında, Ek-2’de verilen katsayılar kullanılır.
Kullanılan diğer sabit veya çevrim katsayıları hesaplamaların yer aldığı bölümlerde belirtilir.
SEVAP grubunda, uygulaması 01/01/2016 tarihinden sonra tamamlanmış projeler değerlendirilir.
Aynı endüstriyel işletmede birden fazla uygulama projesi olması halinde, her bir proje için Ek-1’de verilen DF’nin “Proje Bilgileri” bölümü ayrı ayrı doldurulur. Projelerin yayınlanabilir sureti hem yazılı doküman olarak (Yazı fontu: Arial 12 punto) hem de elektronik ortamda (CD) başvuru dosyası ile birlikte ayrı bir dosya halinde sunulur.

4.2. EVET Grubu
EVET grubunda ödül verilecek endüstriyel işletmeler YEGM veri tabanına kayıtlı endüstriyel
işletmeler arasından doğrudan YEGM tarafından belirleneceğinden, bu grupta yarışmaya katılım için ayrıca başvuru yapılmayacaktır.
EVET grubunda ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler YEGM veri tabanında (Enerji
Verimliliği Portalı) kayıtlı bilgileri kullanılmak suretiyle belirlenir. YEGM tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında göndermeyen endüstriyel işletme değerlendirme dışı bırakılır.

5. DEĞERLENDİRME
Yarışmaya başvuranlar tarafından sunulan bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin tespitine yönelik
YEGM tarafından yapılan incelemeler sonucu tespit edilen eksiklikler, ilgili endüstriyel işletme tarafından tamamlanarak, YEGM tarafından kendisine tanınan süre zarfında YEGM’e iletilir.

Ödül almaya layık görülen endüstriyel işletmeler, YEGM tarafından oluşturulacak
Değerlendirme Jürisi (DJ) tarafından belirlenir.

YEGM tarafından talep edilmesi halinde, SEVAP grubuna başvuranlar projeleri hakkında bilgi
vermek üzere hazırlayacakları sunumlarını YEGM tarafından bildirilen süre zarfında 8 inci maddede belirtilen iletişim adresine iletirler.

5.1. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

5.1.1.SEVAP Grubu
SEVAP gruplarında yapılan başvuruların her biri kendi grubu içinde değerlendirilir.
Değerlendirmede, grup içindeki tüm projeler, proje bazında her biri ayrı ayrı olmak kaydıyla, aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilir.
– Toplam tasarruf miktarı
– Toplam tasarruf oranı, (Tasarruf Miktarı / Fabrika Toplam Enerji Tüketimi)
– Ekonomiklik, (Geri Ödeme Süresi, TEP tasarruf başına toplam yatırım miktarı vb.)
– Enerji yönetimi uygulamaları
– Yaygınlaşma özelliği
– Özgünlük, yenilikçilik ve öncülük özelliği
Mülga Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü ve/veya YEGM tarafından daha önceki
yıllarda düzenlenmiş proje yarışmalarında SEVAP grubunda ödül almış projeler değerlendirmeye alınmaz.

5.1.2.EVET Grubu
YEGM veri tabanındaki verilere dayalı olarak;
– İşletmelerin 2009-2016 dönemine ilişkin enerji yoğunlukları yıllık bazda hesaplanır.
– 2009-2013 dönemi yıllık enerji yoğunluklarının aritmetik ortalaması referans enerji
yoğunluğu olarak alınır.
– 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait enerji yoğunluğu değerlerinin her birinin referans enerji
yoğunluğu değerine göre farkı alınır ve üç yıllık farkların aritmetik ortalaması hesaplanarak enerji yoğunluğu değerinde sağlanan en yüksek azaltım oranı esas alınmak suretiyle ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler belirlenir.

5.2 ÖDÜLLENDİRME KRİTERLERİ
18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca enerji yöneticisi
görevlendirme veya enerji yönetim birimi kurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen endüstriyel işletmelerin başvuruları dikkate ve değerlendirmeye alınmaz, bunlara ödül verilmez.
SEVAP Grubu: Her bir alt grupta en başarılı üç projeye ödül verilir. Başvuru sayısı ikiden (2)
az olan alt gruplarda ödül verilmez. Alt gruplardaki başvuru sayısının hiçbirinin ikiyi (2) aşmaması halinde, tüm müracaatlar ana grup altında birleştirilmek suretiyle değerlendirilir.
EVET Grubu: Ek-3’de belirtilen alt sektörlerin her birinde en yüksek enerji yoğunluğu
azaltma oranına sahip bir endüstriyel işletmeye ödül verilir.
Endüstriyel işletmelerde enerji yoğunluğu; Ek-3’de tanımlanan usul ve esaslara göre
hesaplanır.

6. ÖDÜL TÖRENİ
Ödül almaya hak kazanan ve yarışmaya katılan endüstriyel işletmelerin katılım belgeleri
ve/veya ödülleri, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir tören ile verilecektir.

7. BİLGİLERİN PAYLAŞIMI
Yarışma ile bilgi ve tecrübelerin paylaşılması ve uygulamaların yaygınlaştırılması
amaçlandığından, proje ve uygulamalara ait özet bilgiler, ayrıca izin alınmaksızın YEGM tarafından hem basılı yayın olarak, hem de internet üzerinden yayımlanabilecektir. Bu yüzden, her bir başvuru sahibinin yayımlanabilir bahse konu özet bilgileri hem yazılı hem de elektronik ortamda ayrıca sunması şarttır. Bunun dışındaki bilgilerin paylaşımı proje dosyasında belirtilene göre olacak; aksi belirtilmedikçe, dosyada yer alan her türlü bilginin paylaşımına izin verilmiş sayılacaktır.
Başvuru dosyaları, başvuru sahibi endüstriyel işletmelerden ayrıca izin alınmaksızın tüm
bilgileri ile birlikte, YEGM tarafından DJ üyelerine gönderilecektir. DJ üyeleri bu yarışma kapsamında elde ettikleri, “Hizmete Özel” bilgileri ve ticari sır niteliği taşıyan bilgileri hiç bir şekilde, gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz, başvuru (proje) dosyalarını değerlendirme sonrası YEGM’e iade eder, orjinal veya çoğaltılmış suret olarak alıkoyamaz. Aksi durumda, her türlü adli, idari ve mali sorumluluk ilgili üyeye aittir.
YEGM, ödül alan endüstriyel işletmelerden, 2018 yılında düzenlenecek olan Enerji Verimliliği
Haftası etkinlikleri kapsamında, proje uygulamalarına ilişkin bilgileri bildiri, poster tebliğ, sergi ve benzeri yöntemlerle kamuoyu ile paylaşmalarını isteyebilir. Bu durumda ilgili endüstriyel işletme, yetkili bir temsilcisini görevlendirmekle yükümlüdür. Sergi ve fuarlarda kullanılmak üzere gerekli pano ve benzeri malzemeler YEGM’in veya YEGM’in görevlendireceği gerçek veya tüzel kişilerin istekleri doğrultusunda ilgili endüstriyel işletmeler tarafından hazırlanır.
Ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler tarafından hazırlattırılarak ödül töreninden en az 10 (on) iş günü öncesinde YEGM’e iletilen, ilgili endüstriyel işletmenin ödül aldığı konu ile ilgili çalışmaları içeren, azami beş dakikalık filmler ödül töreninde ve YEGM’in tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerinde kullanılabilir.
Ödül alan endüstriyel işletmeler, YEGM tarafından internet üzerinden ilan edilir.

8. BAŞVURU
Başvurular, 6 Kasım 2017 günü mesai bitimine kadar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü,
Eskişehir Yolu 7. Km. 06520 ANKARA adresine yapılır.
Yarışma hakkında daha fazla bilgi aşağıda isim ve iletişim bilgileri verilen kişilerden alınabilir.
Adı SOYADI F.Oytun BAYRAKTAROĞLU
Ünvanı Mühendis
Telefon No (312) 295 55 84
Faks No (312) 295 55 84
E-Posta Adresi : [email protected]

Başvuru Formu için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 + 12 =