“Sağlıkta Kadın Çalışanlar” Fotoğraf Yarışması

“Sağlıkta Kadın Çalışanlar” Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Organizasyonu:
“Sağlıkta Kadın Çalışanlar” Ulusal Fotoğraf Yarışması; Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenecektir. Yürütücülüğü Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.
Konu ve Amaç: 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle iş hayatında kadınların emeklerinin
fotoğraflanacağı, amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının katılabileceği ve yarışma sonunda
sergileme ve katalog oluşturulacak bir fotoğraf yarışması düzenlenecektir.

Kategori ve Bölümler:
“Sağlıkta Kadın Çalışanlar” fotoğraf yarışması; sayısal (dijital) kategoride ve renkli fotoğraf olmak
üzere tek bölümlüdür. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
Genel Katılım Koşulları:

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF Temsilcileri, jüri ve düzenleme kurulu üyeleri
ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.
Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.

• Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle katılabilir.
Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer
eserler arasına da seçilebilir.

• Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk
değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf
yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından
engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan
herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır.

• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir
oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş
olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

• Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen
fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla
çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip
üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek
görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi
veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

• Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek
şekilde kompozisyon yapılamaz.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-
10-03_06_2017.pdf) 13.Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi
iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri
alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer
ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül
verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

• Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarış-
maya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

• Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış
asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

• Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların
ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program
değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar
Birimini son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve
olurunu almak koşuluyla yetkilidir.

• Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi
tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840
piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal
uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir
LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin
hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın
alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri
üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

• Yarışma sonuçları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet adresinden ve Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web
sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya eposta
yoluyla bildirilecektir.

Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 01 Mart 2018, saat 23.00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 03-05 Mart 2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 06 Mart .2018
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 08 Mart 2018

Ödül-Sergilemeler:
Birincilik Fotoğraf Makinesi (3.500 TL)
İkincilik Fotoğraf Makinesi (2.500 TL)
Üçüncülük Fotoğraf Makinesi (2.000 TL)
Mansiyon (3 adet) HDD (Taşınabilir Hard Disk)
Özel Ödül (3 adet) HDD (Taşınabilir Hard Disk)
Sergileme (En fazla 30 adet) 250 TL.

Yarışma Sekreteryası-İletişim:
Uzm. Hemşire Cemile ALEMDAR
Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı
Kurumsal Telefon: 312.565 61 33
E-posta: calemdar@hotmail.com

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü’nün web adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan TFSF’nin
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip
edilerek gerçekleşecektir.
• TFSF’nin sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih,
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)’den az olmamalı,
4 Mb’yi geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
İsimlendirme:
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.
İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “İyiliğin yansıması” adlı fotoğrafı için
isimlendirme “TRomeryD1_iyiligin_yansimasi” gibi olur…
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğü ve Dünya Sağlık Örgütü sorumlu olmayacaktır.