SAĞLIKLI NESİL, SAĞLIKLI GELECEK YARIŞMASI

AĞLIKLI NESİL, SAĞLIKLI GELECEK YARIŞMASI PROJESİ

Yarışmalar şu kategorilerde düzenlenecektir:

A-Görsellikle ilgili alanlarda yapılacak çalışmalar:
1-Afiş yarışması: Resmi-özel liseler
2-Resim yarışması: Resmi -özel ortaokullar-İlkokullar
3-Karikatür yarışması: Resmi-özel liseler
4-Fotoğraf yarışması: Resmi-özel liseler

B-Yazılı alanlarda yapılacak çalışmalar:
1-Slogan yarışması: Resmi-özel ortaokullar
2-Şiir yarışması: Resmi-özel ortaokullar
3-Kompozisyon Resmi- özel liseler: Öykü Anı, deneme, makale, kompozisyon türlerinden birini seçebilirsiniz. ( Belirtilen türler içerisinde katılan eserlerin değerlendirmesi yapılırken kategori ayırmaksızın ilk üç eser seçilecektir.)

Genel Hedefler:
– Bağımlılıklar konusunda genç nesillerin farkındalık kazanmasını sağlamak ve bilinç oluşturmak,
– Gençlerin girişimcilik ve yaratıcılık becerilerini destekleyerek; kültürel, sosyal ve yerel kalkınmaya katkıda bulunmak,
– Gençlerin tüm insan hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanan, sağlıklı bireyler olarak yaşamın tüm alanlarına etkin katılımlarını desteklemek,
– Gençlerin toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirmek, yaratıcılık yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine katkı sağlayarak özgüvenlerini geliştirmek, kendi geleceklerini oluşturmalarını sağlayacak fırsatlara erişimlerini sağlamak,
– Gençlerin yaşadıkları topluma aidiyet duygusunu ve duyarlılıklarını geliştirmek,

Hedef Kitle
Şubelerin bulunduğu illerde ilk, orta ve lise öğretim düzeyinde eğitim veren MEB’e bağlı bütün resmi ve özel okullarda okuyan öğrenciler.

Etkinlik Takvimi
Ocak 2015
İl Milli Eğitimle Protokolün Yapılması
Ocak 2015

Afişlerin Hazırlanması ve Dağıtımı
19 Ocak 2015: Yarışmanın okullara duyurulması.

Okulların Yarışmaya Katılımı için Yapacağı İşlemler:
23 Mart 2015: Okullardaki başvuruların okul müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi ve okulu temsilen her daldan sadece birinci seçilen birer eserin belirlenmesi. Okulu temsil etmek üzere her daldan birinci seçilen eserlerin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. (Okullar her daldan birinci seçilen eserleri Yeşilay Cemiyetine göndermeyecekler, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir. Okullardan doğrudan Yeşilay Cemiyetine gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yarışma Kapsamında Yapacağı İşlemler:
1 Nisan 2015: Okullardan ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gelen eserler arasından ilçede kurulan bir komisyon tarafından her daldan sadece o dalın birincileri seçilir. İlçe komisyonunun birinci seçtiği eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yapacağı İşlemler:
20 Nisan 2015: İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden her dalın birincileri olarak gelen eserler İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri değerlendirme komisyonu kurarak ilçelerden gelen eserlerin her daldan birinci, ikinci ve üçüncüleri seçilecek tir.. İl Milli Eğitim Müdürlükleri dereceye giren eserleri İlde bulunan Yeşilay Şubesine göndereceklerdir. Ödüller il çapında Yeşilay tarafından verilecektir
Seçilen eserler, Yeşilay şubelerine gönderecektir.
7 Mayıs 2015: Sonuçların ilan edilmesi
Ödül Töreni: Yer, tarih ve saat bilgisi ayrıca ilan edilecektir.

KATILIM KOŞULLARI
İldeki resmi-özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenci olmak.
Açıklama: Dereceye girsin girmesin yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecek; yarışmacılar, eserleri üzerinde hak talep edemeyeceklerdir. Teslim tarihinden itibaren eserin tüm imtiyazı Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir.
Yarışmaya katılacak eserler Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından muhafaza edilecektir.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahiptir.
Yarışmalara jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamazlar.

YARIŞMANIN KOŞULLARI
Afiş: 35×50 cm boyutunda olacaktır. Bilgisayar ortamında afişlerin çıktısı yollanacaktır. Teknik serbesttir.
Resim: 35×50 cm boyutunda. Teknik serbesttir.
Kompozisyon (makale, öykü, deneme, anı) okunaklı bir yazıyla pilot veya tükenmez kalem kullanılarak yazılacak. Hiçbir yerden alıntı yapılmayacak, tamamen özgün olacaktır. En fazla dört sayfayı geçmeyecektir.(A4)
Karikatür: A4 ölçüsündeki kâğıda çizilmiş olmalıdır. Teknik serbesttir.
Fotoğraf: A4 fotoğraf kağıdına basılı olacak şekilde teslim edilecektir. Teknik serbesttir. Yüksek çözünürlükte olması fotoğraf çıktısı açısından önemlidir.

NOT: Katılımcılar gönderdikleri eserlerin arkasına adını, soyadını, okulunu, sınıfını, ilçesini, telefon numarasını yazılacaktır. Eserin ön yüzüne herhangi bir şey yazılmayacaktır.

Uygulama Yöntemi
– Şubelerin bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle protokol yapılarak il milli eğitim kapsamında hazırlanan yarışmanın şartnamesi bir dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir.
– İl Milli Eğitim-İlçe Milli Eğitim ve resmi okullara yönelik süreç resmi yazışmalar üzerinden yürütülecektir.
– Şubeler yukarıda belirtilen etkinlik takvimine göre yarışma sürecini yürütecektir.
– Başvuruların objektif ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için oluşturulacak komisyonda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği jüriler ve 2 Yeşilay temsilcisinden oluşan 7 kişilik bir seçici kurul oluşturulacaktır.
– Gençlerin yarışmaya katılımlarını ve yarışacak ürünlerin niteliğini arttırmak adına seçilen çalışmaların sahiplerine belirlenen ödüller seçkin davetlilerin ve basının da yer aldığı bir törenle sunulacaktır.
– Projenin görünürlüğü, yarışmaların tanıtım ve duyuruları için çeşitli basılı materyaller hazırlanacak ve ilgili kurumlara dağıtılacaktır; belirlenen alanlara asılacak ve yerleştirilecektir.
– Projenin tanıtım, duyuru ve yaygınlaştırma faaliyetleri için basın etkin olarak kullanılacak; yarışmaların tanıtım ve duyurusu için ilgili dergi ve web saylarına ilanlar verilecek; özellikle sosyal medyada etkin tanıtım ve duyuru kampanyaları düzenlenecektir.

ÖDÜLLER
Ödüller
– Her daldan yarışma birincilerine tam altın hediye edilecektir.
– Her daldan yarışma ikincilerine yarım altın hediye edilecektir.
– Her daldan yarışma üçüncülerine çeyrek altın hediye edilecektir.
– Dereceye giren her öğrenciye ayrıca madalya verilecektir.

BAĞIMLILIK (SİGARA, ALKOL, TEKNOLOJİ, UYUŞTURUCU VE KUMAR) KONULU YARIŞMA ŞARTNAMESİ (2014-2015 Öğretim Yılı)
YARIŞMAYI TALEP EDEN KURUM / BİRİM

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanlığı

YARIŞMANIN ADI
Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek

YARIŞMANIN KONUSU
BAĞIMLILIK
Sigara, Alkol, Teknoloji, Uyuşturucu ve Kumar bağımlılığının zararları

YARIŞMANIN AMACI
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamak, sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavratmak Yeşilay Cemiyetinin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi yapmak.

YARIŞMA
ALANLARI
Yarışmalar iki kategoride yapılacaktır:
A-Görsellikle ilgili alanlarda yapılacak çalışmalar:
1-Afiş yarışması: Resmi-özel liseler
2-Resim yarışması: Resmi -özel ortaokullar-İlkokullar
3-Karikatür yarışması: Resmi-özel liseler
4-Fotoğraf yarışması: Resmi-özel liseler
B-Yazılı alanlarda yapılacak çalışmalar:
1-Slogan yarışması: Resmi-özel ortaokullar
2-Şiir yarışması: Resmi-özel ortaokullar
3-Kompozisyon Resmi- özel liseler: Öykü Anı, deneme, makale, kompozisyon türlerinden birini seçebilirsiniz. ( Belirtilen türler içerisinde katılan eserlerin değerlendirmesi yapılırken kategori ayırmaksızın ilk üç eser seçilecektir.)

YARIŞMA TAKVİMİ
19 Ocak 2015: Yarışmanın okullara duyurulması.
Okulların Yarışmaya Katılımı için Yapacağı İşlemler:
23 Mart 2015: Okullardaki başvuruların okul müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi ve okulu temsilen her daldan sadece birinci seçilen birer eserin belirlenmesi. Okulu temsil etmek üzere her daldan birinci seçilen eserlerin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. (Okullar her daldan birinci seçilen eserleri Yeşilay Cemiyetine göndermeyecekler, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir. Okullardan doğrudan Yeşilay Cemiyetine gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yarışma Kapsamında Yapacağı İşlemler:
1 Nisan 2015: Okullardan ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gelen eserler arasından ilçede kurulan bir komisyon tarafından her daldan sadece o dalın birincileri seçilir. İlçe komisyonunun birinci seçtiği eserler Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilecektir. İlçe birincilerine ilçe Milli Eğitim Müdürleri ödül verebilirler.
Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Yapacağı İşlemler:
20 Nisan 2015: İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden her dalın birincileri olarak gelen eserler arasından İstanbul çapında her dalın birinci, ikinci ve üçüncüleri seçilerek ödüllendirecektir. Ödüller il çapında verilecektir.
7 Mayıs 2015: Sonuçların ilan edilmesi
Ödül Töreni: Yer, tarih ve saat bilgisi ayrıca ilan edilecektir.

KATILIM KOŞULLARI
İstanbul’daki resmi-özel ortaokul ve liselerde öğrenci olmak.
Açıklama: Dereceye girsin girmesin yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecek; yarışmacılar, eserleri üzerinde hak talep edemeyeceklerdir. Teslim tarihinden itibaren eserin tüm imtiyazı Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir.
Yarışmaya katılacak eserler Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından muhafaza edilecektir.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahiptir.
Yarışmalara jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamazlar.

YARIŞMANIN KOŞULLARI
Afiş: 50×70 cm boyutunda olacaktır. Bilgisayar ortamında afişlerin çıktısı yollanacaktır. Teknik serbesttir.
Resim: 35×50 cm boyutunda. Teknik serbesttir ve paspartu yapılacaktır. Resimler iki karton mukavva arasında gönderilecektir.
Kompozisyon, makale, öykü, deneme, anı okunaklı bir yazıyla pilot veya tükenmez kalem kullanılarak yazılacak. Hiçbir yerden alıntı yapılmayacak, tamamen özgün olacaktır. En fazla dört sayfayı geçmeyecektir.(A4)
Karikatür: A4 ölçüsündeki kâğıda çizilmiş olmalıdır. Teknik serbesttir.
Fotoğraf: 18×24 cm fotoğraf kağıdına basılı olacak şekilde teslim edilecektir. Teknik serbesttir. Ayrıca yüksek çözünürlükte bir cd kopyası olması fotoğraf çıktısı açısından önemlidir.
NOT: Katılımcılar gönderdikleri eserlerin arkasına adını, soyadını, okulunu, sınıfını, ilçesini, telefon numarasını yazılacaktır.. Eserin ön yüzüne herhangi bir şey yazılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin Eserleri Göndereceği Adres:
İletişim:

ÖDÜLLER
Ödüller
– Her daldan yarışma birincilerine tam altın hediye edilecektir.
– Her daldan yarışma ikincilerine yarım altın hediye edilecektir.
– Her daldan yarışma üçüncülerine çeyrek altın hediye edilecektir.
– Dereceye giren her öğrenciye ayrıca madalya verilecektir.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.