Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması

YÖNETMELİK

1. HAKKINDA

Sabancı Vakfı kurulduğu günden bu yana, toplumsal gelişmenin bireylerin potansiyelinin ortaya çıkartılması ile mümkün olacağı anlayışıyla çalışmalarını yürütmektedir. Vakıf, bu anlayışla, bireylerin toplumsal konulardaki farkındalığını artırmak amacıyla birçok projeye destek vermekte, ilham veren hikayelerin toplumda yayılması için çalışmaktadır. Sabancı Vakfı, bireyleri cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek adına birçok kültür-sanat faaliyetine destek olmaktadır.

Sabancı Vakfı, toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını desteklemek fikrinden hareketle Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nı düzenlemeye karar vermiştir. Yarışma ile amaçlanan, toplumsal konularda sinemanın yaratıcı bakış açısından, etki gücünden yararlanarak bilinç oluşturmak, farkındalık yaratmak ve toplumsal gelişmeye yönelik değişimleri tetiklemektir.

2. TARİHLER

Başvuru bitiş tarihi 15 Kasım 2017
Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih 25 Aralık 2017
Finale kalan eserler için gerekli belgelerin teslim tarihi 3 Ocak 2018

3. TEMA

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın teması 2017 yılı için “Çocuk İşçiler’’ olarak belirlenmiştir.

4. BAŞVURU KOŞULLARI

Yarışma’ya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

Tüzel kişiler başvuru yapamaz.

Daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir.

Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekir.

Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

Başvuru yapacak olan kişiler, online başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 15

Kasım 2017 tarihinde, en geç saat 17:30’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar.

Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma’ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Sabancı Vakfı bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Sabancı Vakfı’nın uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.

Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir. Eser sahibi, Sabancı Vakfı tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Sabancı Vakfı ile derhal paylaşacaktır.

Sabancı Vakfı yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, Yarışma’yı düzenlemekten vazgeçme veya Yarışma’yı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından Sabancı Vakfı’na gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Vakıf tarafından kullanılamaz.

Sabancı Vakfı çalışanları Yarışma’ya katılamaz.

Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.

Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma’ya başvuru ücretsizdir.

5. TEKNİK ŞARTLAR

Süresi, jenerik de dahil olmak üzere 5 (beş) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.

Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerin çekilmiş eserler başvurabilir.

Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Filmler Vimeo’ya (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır.
Filmler Vimeo’ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Belirlenen şifre ve URL bağlantısı www.kisafilmuzunetki.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.

Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’dan az olmamalıdır.

Filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak yüklenmelidir.

Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar ise sarı renkte olmalıdır.

Görüntüye uygulanacak olan altyazı Arial font, 38 punto olmalıdır. Bir satırda en fazla 40 karakter olmalı ve en fazla iki satırdan oluşmalıdır.

Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. DEĞERLENDİRME

Sanat Yönetmeni: Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın formatını oluşturan, yönetimini gerçekleştiren, sanatsal kriterleri belirleyen kişidir. Ön Jüri, Jüri ve Danışma Kurulu için isim önerilerinde bulunur.

Danışma Kurulu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen Danışma Kurulu; ulusal veya uluslararası alanda tanınmış, sinema veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman 5 kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Yarışma kapsamında gerçekleşecek etkinliklere fikir ve önerileriyle katkıda bulunur.

Ön Jüri: Sanat Yönetmeni’nin de dahil olduğu, sinema veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman 3 kişiden oluşan Ön Jüri, Sabancı Vakfı tarafından belirlenir. Başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde Jüri tarafından değerlendirilmek üzere en az 10 en çok 15 eser seçer.

Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Sabancı Vakfı tarafından belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman 5 kişiden oluşur. Jüride Sabancı Vakfı yöneticileri veya çalışanları bulunmaz. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Sabancı Vakfı, Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

7. FİNALE KALAN ESERLER

Finale kalan eserler 25 Aralık 2017 tarihinde www.kisafilmuzunetki.org web sitesinden duyurulacaktır.

Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin en geç 3 Ocak 2018 saat 17:30’a kadar ZeynoFilm Başkurt Sok. Ürgüp Palas Apt. No: 19/3 34433 Beyoğlu-İstanbul adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Materyal Listesi:

Eserin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yapılmış kayıt-tescil belgeleri
Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), ProRes 422 HQ formatında olmalıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)
Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası yine USB ile gönderilmelidir. Formatı, HD kalitede, ProRes 422 HQ olmalıdır.
Diyalog varsa, diyalog listeleri (zaman kodları -timecode- ile birlikte)
Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısı.

İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.

Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Sabancı Vakfı tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.

Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Sabancı Vakfı’na kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.

8. ÖDÜLLER

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.

Ödül için belirlenen adaylar, ödül töreni öncesinde Jüri veya Sabancı Vakfı tarafından kamuoyuna açıklanamaz.

Ödüller Sabancı Vakfı tarafından gerçekleştirilecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde açıklanır.
Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.

Seçilen eserlerin yönetmenlerine;

Birincilik Ödülü: 15.000 TL
İkincilik Ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL verilecektir.

Ödüller, Sabancı Vakfı tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek suretiyle verilir.

Ödül filmin yönetmenine verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül, tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır.

Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Sabancı Vakfı’na bildirdiği bir temsilciye verilir.

Jüri’nin önerisi üzerine Sabancı Vakfı bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.

Ödül alan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu logosuyla birlikte Birincilik/İkincilik/Üçüncülük/Jüri Özel Ödülü”nü aldığını belirten bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.

Yarışma sayfası için tıklayınız