S.O.S İSTANBUL MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNE AÇIK FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

S.O.S İSTANBUL MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNE AÇIK FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ “TAKSİM BÖLGESİ İÇİN ALTERNATİF ÖNERİLER”

İstanbul’un bu çok değerli bölgesinde neler yapılacağının kararlaştırılmasında şimdiye kadar olduğu gibi politik karar vericiler ile yatırımcı grupların olması; diğer kentsel aktörlere (kentliler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler… ) yer verilmemesi, kendilerine sorulmadan, danışılmadan operasyonlara girişilmesi büyük haksızlıklara ve yanlışlara neden olmaktadır. Toplumda demokrasi anlayışının yerleşmesi açısından son derece değerli olan eylemlerin yeni fikirler ve projelerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu mimarların, mimar adaylarının mesleğe ve kendilerine karşı asli görevidir. Alternatifler üretmek, tartışmak, uygar ve aydın olmanın sorumluluğudur. Bu görevin, öncelikle gençliğe ait olduğu ortadadır. Bu düşünceden hareketle İstanbul Serbest Mimarlar Derneği söz konusu alanla ilgili olarak eğitimini sürdürmekte olan Mimarlık Öğrencilerini tartışmaya, düşünce üretmeye ve bu süreçlerde etkin olarak rol almaya davet etmektedir. Bu bağlamda öğrenciler arasında bir fikir yarışması açmaya karar vermiştir. Böylelikle, projenin tartışılmasının öneminin vurgulanması gerekmektedir. Amaç ve Beklentiler Gezide yaşanan deneyimlerin ışığında İstanbul Serbest Mimarlar Derneği olarak açtığımız bu yarışmanın amacı ve beklentilerimiz bu park alanında ve çevresinde nelerin yapılabileceğini veya hangi nedenlerle yapılamayacağını tartışmaya açmaktır. Hedef, kamusal alan ve mekân üretimidir. Yarışmacılardan projenin tarafları konusunda modeller üretmeleri, bunlar arasındaki dengeleri tanımlamaları ayrıntılı hale getirmeleri ve ilişkilerle ilgili örüntüleri oluşturmaları beklenecektir. Bu bağlantıların gerçek ya da kurmaca olmalarına yarışmacılar karar vereceklerdir. Katılımcılardan beklenen üretilen fikirlerin bir fiziksel mekân kullanımı olduğu kadar siyasal kararlar alma, mekân üretme ve sosyal kullanım senaryosu oluşturma yönlerinin de bulunduğunu göstermeleridir. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği şu kavramlar üzerinde durmayı ve açılım yapmayı uygun ve yeterli bulmuştur: İstanbul kentinin her geçen gün azalan yeşil alanlarının kent ve kent yaşamı açısından öneminin vurgulanması, Kentsel strüktürlerin tarihsel dönüşümü sürecinde söz konusu alanın güncel anlamlarıyla tanımlanması ve değerlendirilmesi, Alan için önerilen ulaşım şekillerinin ve alt geçitlerin sorgulanması. Bunların mekâna etkilerin irdelenmesi, Alanın simgesel özelliklerinin ve bunların toplum açısından öneminin vurgulanması, Alanın coğrafyasının kent açısından öneminin vurgulanması, Kent ve tarihi ile barışma, kültür ile barışma, kentin ülkenin batılılaşma sürecinde alanın tarihsel öneminin ifade edilmesi, Tarihsel ve doğal verilere saygı, Aidiyet duygusunun ve kültürel belleğin uyarılması, Alanın sivil toplum açısından öneminin vurgulanması katılımcı modellerin irdelenmesi, Kentlinin günlük yaşamına katkısının sağlanması, Kentin tarihi toplanma alanı, yeşil alanı, kültür ve ticaret alanı girişi olarak alan için alternatif kullanımlar düşünülmesi, Kamusal alan kavramının irdelenmesi, Ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik için önlemler düşünülmesi, Anlamlı ve yoğun kullanımlar için alternatifler üretilmesi, Yeni dünya düzeninin küresel metropolü İstanbul kavramının tartışmaya açılması, Kolaycı, slogancı yaklaşımlardan uzak, yapıcı çözümler ve dinamikler gözeten öneriler geliştirilmesi, Şeffaflık, katılımcılık, kentlinin bilinç düzeyinde farkındalık yaratan çözümler geliştirilmesi, Kentli aktörlere müzakere olanakları sağlayacak, toplumsal desteğe aracılık edecek öneriler geliştirilmesi, Yerel yönetimlere yol gösterecek, ufuk açıcı öneriler sunulması, Geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturulması, zaman mekân açısından esneklik sağlanması, Genç bakışların kent için düşünme ve vizyon geliştirme yetisinin geliştirilmesi, Kent için ütopyalar yaratılması, Kamuoyu ile iletişim kurabilen bir mimarlık dilinin uygulamada sunulması, Önerilerde kentsel tasarım ve mimari dilin ilham verici bir araç olarak kullanımı. Yarışma Alanı A. Bölgesi ve Sahil Bağlantıları Üst ölçekli senaryolar kapsamında; · Kentsel Açık Alan Strüktürü, · Gündelik yaşam odaklı yeni program önerileri, · Yaya ve araç erişim senaryoları geliştirilecektir. Alanın topoğrafyası ile program arasındaki ilişkiye özellikle önem verilecektir. Öneriler kesitlerle desteklenecektir. B. Bölgesi (Taksim Gezi Parkı ve yakın çevresi) Üst bölge senaryolarının alt alanda geliştirilmesi ve kentsel bellek açısından belirleyici bir vizyon sunulması öngörülmektedir. Yarışmaya Katılım Koşulları Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki Mimarlık Bölümlerinde ve Mimarlık programlarında kayıtlı olan tüm lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencileri katılabilir. Yarışmacı ekip içinde en az bir kişinin bu koşulları yerine getirmesi şartıyla, farklı disiplinlerden yükseköğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Jüri Üyeleri Yavuz Selim Sepin Ayhan Usta İpek Akpınar Özgür Bingöl Yılmaz Kuyumcu Yedek Jüri Üyeleri Gülay Usta Abbas Hacıömeroğlu Raportör Dilek Safer İletişim İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Miralay Şefik Bey Sok. 13/2 Gümüşsuyu, İstanbul Telefon: 0212 292 43 80 Faks: 0212 292 43 82 E-posta: [email protected] Şartname ve Ekleri Şartname ve ekleri İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin web sitesi www.ismd.org.tr’nin ana sayfasında yer alan SOS İstanbul Öğrenci Yarışmaları bölümündenedinilebilir. Yarışmacılara Verilecek Belgeler Yarışma alanını gösteren hava fotoğrafı Yarışma alanına ait CAD ortamında hazırlanmış harita Yarışmacılara Önerilen Kaynaklar İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet’in Modern kentine: Henri Prost’un İstanbul Planlaması (1936-1951), C.Bilsel ve P.Pinon (ed), İstanbul Araştırma Enstitüsü, 2010. Osmanlı Başkenti’nden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent. Akpınar, İ.Y., ed., Osmanlı Bankası Konferansı, 15-16 ekim 2010, İTÜ Taşkışla “Dosya: Taksim Meydanı Düzenlemesi”, Mimarlık Dergisi, Sayı: 364 “Aron Angel ile İstanbul, Prost ve Planları Üzerine Söyleşi”, Mimarlık Dergisi, Sayı: 285 Dergilerin Temmuz 2013 Gezi Sayıları Yarışmacılardan İstenenler Öneriler, sert zemin üzerinde maksimum iki adet dik kullanılacak A0 Pafta üzerinde hazırlanacak ve basılı olarak teslim edilecektir. Aynı pafta içerikleri CD formatında (300 dpi) teslim edilecektir. Ölçek, sunum ve anlatım şekli serbesttir. Ancak, sunumlarda kentsel ve mimari çözüm önerilerinin kamuoyu tarafından anlaşılabilir, okunaklı bir mimari dil ile yapılması istenmektedir. Paftalar üzerinde yer alacak metinler dışında ayrıca yazılı açıklama raporu istenmemektedir. Kimlik zarfı içerisinde lisans/yüksek lisans öğrencilerinden oluşan proje ekibi üyelerinin ad-soyadı ve iletişim bilgilerini içeren A4 boyutunda bir belge ve en az bir yarışmacının Türkiye ve KKTC’deki mimarlık bölümlerinde ve mimarlık programlarında lisans veya yüksek lisans öğrencisi olarak kayıtlı olduğunu gösteren eğitim kurumlarından alınmış öğrenci belgesi teslim edilecektir. Soru ve Yanıtlar Şartname ve yarışmacılara verilen belgeler ile ilgili tüm sorular için iletişim platformu olarak [email protected] e-posta adresi kullanılacaktır. 27 Eylül 2013 Cuma tarihine kadar [email protected]’ye gönderilen sorular, cevaplarıyla birlikte 01 Ekim 2013 Salı günü www.ismd.org.tr web adresinde ana sayfasında yer alan SOS İstanbul Öğrenci Yarışmaları bölümünde yayınlanacaktır. Rumuz ve Ambalaj Esasları Dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde yarışma raportörlüğüne teslim edilecek A0 paftaların, kimlik zarflarının ve ambalajların sağ üst köşesine 5 (beş) rakamlı bir rumuz yazılacaktır. Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları Projeler 01 Kasım 2013 Cuma günü, saat 17.00’a kadar yarışma raportörlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı gün ve saatte teslim edilmek kaydı ile kargo ile de gönderilebilecektir. Kargo ile gönderilen projeler en geç 04 Kasım 2013 Pazartesi günü, saat 17.00’a kadar raportörlüğe ulaşmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. Ödüller Ödül 5000 TL (Beşbintürklirası) Ödül 4000 TL (Dörtbintürklirası) Ödül 3000 TL (Üçbintürklirası) 1. Mansiyon 2000 TL (İkibintürklirası) 2. Mansiyon 2000 TL (İkibintürklirası) 3. Mansiyon 2000 TL (İkibintürklirası) 4. Mansiyon 2000 TL (İkibintürklirası) 5. Mansiyon 2000 TL (İkibintürklirası) Yarışma sonucunda, yarışmada birinci olan proje sahip/lerine özel ödül olarak ayrıca 3000 Euro (Üçbin) bedelli Interrail ile Avrupa Gezisi armağan edilecektir. Yarışma Takvimi Yarışma Duyuru Tarihi 30 Temmuz 2013 Salı Sorular İçin Son Tarih: 27 Eylül 2013 Cuma Yanıtların Duyurulması: 01 Ekim 2013 Salı Proje Teslimi: 01 Kasım 2013 Cuma Jüri Toplantı Tarihi: 09 Kasım Cumartesi Sonuçların Açıklanması: 13 Kasım Çarşamba Sergi ve kolokyum yeri ve tarihi sonuçlarla birlikte ilan edilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin