PROSteel 2016 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

PROSteel 2016 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması
“Semt Pazar Yeri” Tasarımı

1. Yarışmanın Amacı
– Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek,
– Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,
– Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarına destek olmaktır.

2. Yarışmaya Katılım Koşulları
– Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden ve/veya denk okullarından sadece mimarlık ve inşaat
mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler.
(Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamazlar)
– Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları
belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
– Yarışmaya katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden
oluşmalıdır. Takımlar en çok 5 öğrenciden oluşur.
– Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat
mühendisliği fakültesi öğretim elemanından danışmanlık alabilirler. Bir takımın en fazla biri mimarlık
biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir.
Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla beraber birlikte “Danışman Öğretim Elemanı”
şeklinde belirtilir.

– Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.
– Her takım yarışmaya yalnızca bir proje ile katılabilir. Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik
olmalıdır.Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Öğrenci Yarışmaları’na katılmamış olmalıdır.
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar (7 Mart 2016) Başvuru Formu’nu facebook üzerinden
göndermeyen takım yarışmaya katılamaz. Yarışma başvuruları Borusan Mannesmann Facebook
sayfasından yapılacaktır. (www.facebook.com/BorusanMannesmannBoru)
– Yarışmacılar son soru sorma tarihine kadar yarışmaya ilişkin sorularını info@prosteel.org adresine
gönderebilirler ya da www.prosteel.org’da yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler.
Soruların yanıtları kayıtlı bütün yarışmacıların e-mail adreslerine 3 Aralık 2015 tarihine kadar
gönderilecek ayrıca yarışmanın web sitesinde yayımlanacaktır.
– Katılımcıların yarışmanın kayıt için son başvuru tarihine kadar facebook üzerinden kayıt formunu
doldurmaları (www.facebook.com/BorusanMannesmannBoru adresinden) gerekmektedir. Başvuru
sırasında rumuz sistem tarafından otomatik verilecektir. Sistem tarafından verilen bu rumuz tüm
pafta ve belgelerde kullanılacaktır. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturmayacaktır.
– Yarışmacılar, yarışma facebook adresi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve gerekli bilgileri
yarışma raportörlüğüne bildirmiş olurlar. Kayıt formunun raportörlüğe facebook üzerinden
ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığına dair onay yazısı ekranda görünecektir.
– Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme haklarını
münhasıran yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği’ne ve Borusan Mannesmann’a
devrettiklerini kabul ederler. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşlara
karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.
– Yukarıdaki hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

3. Yarışma Konusu
Yarışmacıların uygun görecekleri bir alanda bir “Semt Pazar Yeri” için yarı açık kullanımlara uygun
strüktürel sistem tasarımıdır. (İhtiyaç Programı için 9.Madde’ye bakınız)

4. Proje Verileri
– Tasarımda taşıyıcı sistem ile ilgili sınırlama yoktur.
– Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan büyüklükler kullanılacaktır. Deprem
hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne
alınacaktır.

5. Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) ile ulusal/uluslararası geçerliliği
olan yapısal çelik standartlarına göre tasarım yapılacaktır.

6. Projelerde Aranacak Nitelikler
– Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılık ve olgunluğun yanı sıra; mimarinin ve
taşıyıcı sistemin uyum içinde olması istenmektedir. Taşıyıcı sistem bileşenlerinin ön boyutlarının
doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması beklenmektedir.
– Taşıyıcı sistem tasarımında, kullanılacak yapısal çelik malzemeler, kesit ve birleşim tipi seçimi
serbesttir. Borusan Mannesmann ürünleri ile ilgili bilgilere www.borusanmannesmann.com adresinden
ulaşabilirsiniz. Diğer malzeme bilgileri için tucsa@tucsa.org adresinden destek istenebilir.
– Projelerin değerlendirmesinde ayrıca aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır;
* Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sisteminin, çelik malzemenin özellikleri ve olanakları ile
uyumlu olması,
* Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ve çeliğin gelişimine dikkat
çekilmesi,
* Çeliğin imgesinin geliştirilmesi,
* Sürdürülebilirlik prensiplerine sadık kalınması.
– Yarışmaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle
önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “aktarma” nedeniyle projenin özgün olmadığının
belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül verilmişse ödülü geri
alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine jüri karar
verir.

7. İstenenler ve Sunum Koşulları:
7.1. İstenenler:
– “Semt Pazarı Yeri” nin konumunu ve bağlamını da gösteren vaziyet planı (uygun ölçekte)
– Kat planları, kesitler, görünüşler ve 3 boyutlu anlatımlar (1/100 veya 1/200)
– İhtiyaç programında belirtilen alternatif kullanım olanaklarını gösteren 2 ve 3 boyutlu
anlatımlar.
– Binaya ve çevreye ait analizler, işlevsel kurgunun çözümlenmesine ilişkin yaklaşımlar, tasarım
sürecinde ele alınan düşünceleri ifade eden her türlü eskiz, şema, diyagram vb. ifadeler.
– Taşıyıcı sistem tasarımı paftası (sistemi anlatan plan, kesit, görünüş ve 3 boyutlu anlatımlar)
(1/100 veya 1/200)
– Yeterli sayıda sistem ve nokta detayları (1/20 veya 1/10 veya 1/5)
– Mimari Açıklama Raporu; mimari tasarımın kavramsal ve ilkesel açıklamalarını içerecek
şekilde ve tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
– Mühendislik Açıklama Raporu; kullanılan yönetmelikler, standartlar, yükler ve deprem
parametreleri, hesap yöntemi ve yazılım programları ile taşıyıcı sistemin matematik modeli,
taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır.
7.2.Sunum Koşulları:
– Projeler A1 boyutunda (84,1× 59,4 cm) yatay kullanılan en çok 4 pafta halinde pdf ve jpeg
formatlarında (300 dpi) dijital olarak hazırlanmalıdır. Her bir dijital paftanın sağ üst köşelerine
katılımcılara sistem üzerinden iletilecek olan rumuz yazılacaktır.
– Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.
– Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 ebatında
kağıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı hazırlanmalı ve word ya da pdf formatında
olmalıdır.
– Projesinin Borusan Mannesmann Özel Ödülü için de değerlendirilmesini isteyen takımlar
Mühendislik Raporunda Borusan Mannesmann ürünlerinin kullanımını ayrıca belirteceklerdir.
– Teslim edilen dijital pafta ve belgelerin üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi
bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir. Her proje bir rumuzla
tanımlanacaktır. 5 karakterden oluşan bu rumuz facebooktan başvuru kaydı sırasında sistem
tarafından otomatik olarak atanacaktır ve dijital olarak web sitesine yüklenen her pafta ve
belgenin sağ üst köşesinde yer alacaktır.
– Ödül kazanan projelerden uygun görülecek olan birisi, Borusan Mannesmann ve Türk Yapısal
Çelik Derneği’nin ortaklaşa çalışmasıyla uygulanmak üzere üretilebilecektir.

8. Teslim Şekli
– Yarışmacı dijital olarak hazırladığı proje pafta ve belgelerini www.prosteel.org web sitesinde ilgili
bölüme yükleyecektir. Yükleme dosyası toplamda 50 MB’ı geçmeyecek şekilde yarışmanın web
sitesine yüklenecektir.
– Yarışmaya katılacak projeler, tüm belge ve paftalarını hepsi adı rumuz rakamlarında oluşan tek bir
dosya içinde zip. dosyası olarak 23 Mart 2016 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar yarışmanın web
sitesine dijital olarak yüklemiş olmalıdır. Bu tarihten sonra sistem veri yüklemesine kapatılacaktır.
– Tek bir dosya içinde yarışmanın web sitesine yüklenecekler;
– En çok 4 adet dijital pafta (pdf ve jpeg formatında, 300 dpi, A1 Yatay)
– Mimari Açıklama Raporu (1 sayfa A4, pdf ve word formatında)
– Mühendislik Açıklama Raporu (1 sayfa A4, pdf ve word formatında)
– Kimlik Bilgilerinde yer alan belgelerin tümü (taranmış olarak dijital pdf/ jpeg yada word formatında)

Kimlik Bilgileri
– Takımda yer alan her öğrencinin öğrenci belgeleri, (jpeg yada pdf formatında)
– Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri, (word yada pdf)
– Takımda yer alan her danışman öğretim elemanının, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri(word)
– Takımı oluşturanların T.C. kimlik fotokopileri (jpeg yada pdf formatında taranmış)
– İstenen tüm kimlik bilgileri üzerinde sadece rumuz yazılarak taranmış şekli ile dijital olarak zip
dosyası içinde alt bir klasör olarak kaydedilerek yarışmanın web sitesine yüklenecektir.

9. İhtiyaç Programı
– Çağdaş yaşam standartlarına uygun “Semt Pazar Yeri” 2000-2500 m² lik alanda düzenlenecektir.
– Haftanın belirli günleri Pazar yeri olarak kullanılacak olan bu mekan diğer zamanlarda kentin sosyal – kültürel ve sanatsal v.b. etkinliklerine olanak vermelidir.
– Değişik düzenlemelere olanak verecek değişebilir-dönüşebilir bölme ve tamamlama bileşenleri öngörülebilecektir.
Ayrıca;
– Pazar tezgahları ve depolama alanı tasarımı
– Yönetim birimi, (güvenlik, teknisyen, denetçi, idareciyi içeren yaklaşık 4 kişilik bir hacim)
– Yeterli sayıda WC-Lavabo,
– Yeteri kadar otopark (arsanın olanaklarına bağlı olarak kapalı veya açık) düzenlemeleri yapılacaktır.

10. Düzenleyen
Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
Borusan Mannesmann Sanayi ve Ticaret A.Ş (BORUSAN)

11. Yarışma Jürisi
Prof. Dr. Ayhan USTA Yüksek Mimar, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Cem SORGUÇ Mimar, CM Mimarlık
Prof. Dr. Hasan ŞENER (Jüri Başkanı) Yüksek Müh. Mimar
Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI İnşaat Yüksek Mühendisi, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dr. Selçuk İZ İnşaat Yüksek Mühendisi
Dr. Selim VELİOĞLU Yüksek Mimar
Yaşar MARULYALI Yüksek Müh. Mimar, UMO Mimarlık
Raportör: Esra YILMAZ Mimar/Etkinlikler Uzman Yardımcısı, YEM

12. Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı : 26 Ekim 2015
Soru Sorma Son Tarihi : 26 Kasım 2015
Soruların Yanıtlanması : 3 Aralık 2015
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi : 7 Mart 2016
Proje Son Teslim Tarihi : 23 Mart 2016
Jüri Değerlendirme Toplantısı : 1-2 Nisan 2016
Sonuçların Açıklanması : 8 Nisan 2016 (Tüm ödül ve mansiyon grupları
sıralamasız olarak açıklanacaktır. Ödül grubu ve eşdeğer mansiyonların sıralaması ise kolokyumda
açıklanacaktır.)
Kolokyum ve Ödül Töreni : Duyurulacaktır.

13. Ödüller
1. ÖDÜL : 8.000 TL
2. ÖDÜL : 5.000 TL
3. ÖDÜL : 3.500 TL

BORUSAN MANNESMANN ÖZEL ÖDÜLÜ : 7.500 TL
MANSİYON VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ : 5.000 TL (Toplam)

Borusan Mannesmann Özel Ödülü, ağırlıklı olarak Borusan Mannesmann ürünleri ile tasarlanmış
projeler arasından seçilecek projeye verilecektir. Borusan Mannesmann Özel Ödülü seçilecek bir
projeye verilebileceği gibi, derece alan projelerden birine de verebilir.

Mansiyon ve teşvik ödüllerinde sıralama yoktur. Mansiyon ve teşvik ödülleri verilecek projelerin
sayıları ve ödül miktarları Jüri tarafından belirlenecektir.
Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesinde son elemeye kalan projelerin katılımcılarına
“PROSTEEL BAŞARILI KATILIM BELGESİ” verilecektir.
Yukarıda belirlenen ödüllerden birini alan bir projenin, Şartname Madde-6’nın son paragrafında
belirtildiği şekilde “özgün olmadığı” belirlenirse, verilmiş olan ödül jüri kararıyla geri alınır. Ödülün
geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine Jüri karar verir.

14. Raportörlük İletişim
Esra YILMAZ Mimar/ Etkinlikler Uzman Yardımcısı
Yapı-Endüstri Merkezi Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/430 (Polat Kulesi Yanı)
34394 Fulya, Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 266 70 70 / Dahili: 352, Faks: 0212 266 74 66,
info@prosteel.org, http://www.prosteel.org