PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR

1        Gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarını yazılarak kaydedilmelidir.

2        Proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır.

3        Raporunuzun olabildiğince kısa ve öz olması gerekir.

4        Çalışmalarınız ile ilgili ne fazla ne de eksik yazmamaya gayret ediniz ve gerek yazım gerekse içerik olarak raporunuzun hazırlanmasına çok özen gösteriniz.

            Yaptığınız çalışmanın raporunuz aracılığı ile değerlendirileceğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız. 

            Proje raporunuz bilimsel bir çalışmanın ürünüdür.  Bu rapor bir problemi ortaya koyup, problemin çözümü için gerekli ve geçerli verilerin neler olduğunu ileri sürüp tartışabilir veya problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya koyabilir. Rapor başka araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar ile ilgili fikirler de içerebilir.

Proje raporu başkaları tarafından ulaşılan sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını ortaya koyup yapılması gereken yeni çalışmaları önerebilir.

            Proje raporunuzu mutlaka aşağıdaki sıraya uyarak yazınız. Bu sıralamaya, proje raporlarının standart olması için, kesinlikle uyunuz.

 

Proje raporu yazım sırası:

 

 1. 1.      Proje Adı:

 

 1. 2.      Projenin Amacı:

 

 1. 3.      Giriş:

 

 1. 4.      Yöntem:

 

 1. 5.      bulgu ve yorum

 

 1. 6.      Sonuçlar ve Tartışma:

 

 1. 7.      TEŞEKKÜR

 

 1. 8.      Kaynaklar:

 

       Açıklamalar

 

 1. Proje Adı: Projenizi tek bir cümle şeklinde, kısa ve öz olarak, okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir ad veriniz.

 

 1. Projenin Amacı: Bu kısımda proje çalışması ile neyi amaçladığınızı bir veya birkaç cümle ile açıklayınız. Uygun ise amaçlarınızı maddeler halinde sıralayınız. 

 

 1. Giriş: Burada proje çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz ediniz. Bu çalışmayı niçin yaptığınızı ve hangi ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak bu çalışmayı tasarladığınızı ve problemi anlatınız. Sizin çalışmalarınızın öteki benzer çalışmalardan ayrılan yönlerini belirtiniz. Benzer çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve sizin çalışmalarınızın neleri hedeflediğini açıklayınız.

 

 1. Yöntem:

4.1.     Yöntem: Bu kısımda çalışmalarınızda izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi ve çalışmalarınızın kapsamını yazınız.

4.2.     Verilerin Toplama Araçları: Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça anlatılmalıdır. Deney düzeneğindeki, önemli cihazlarının(ne olduğu, ölçüm aralığı, duyarlılığı vb.) kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmektedir. Örneğin bir voltmetre kullanılıyorsa bunun ölçme aralığı 2-220V, 3,5 basamak göstergeli, iç impedansı 10Mohm olan bir voltmetre olarak belirtilmesi, ya da optik özellikleri incelenen bir cam levhanın 25mmx10mmx1mm boyutlarında, görünür bölgedeki ışığa saydam bir cam plaka şeklinde tanımlanması uygun olacaktır. Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin az ve öz olarak verilmesi gerekir.

4.3.     Verilerin Analizi: Veri çizelgeleri, grafikleri, yaptığınız analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir.

 1. Bulgular ve Yorum: Proje çalışmaları ile elde edilen sonuçlar tablolaşır, her bir tablonun altına iki paragrafta; salt bulgu ve yorum olarak girilir.

 

 1. Sonuç, Tartışma ve Öneriler: Proje raporunun en önemli kısmı burasıdır.  Proje çalışmanız ile elde ettiğiniz sonuçları bu kısımda yazınız. Bu sonuçlar sayısal değerler veya sözlü ifadeler olabilir. Uygunsa sayısal sonuçlarınızı çizelge ya da grafik şeklinde veriniz, analiz ve hesaplamaları gösteriniz.  Geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız. Sonuçlarınızı olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklayınız. Bu kısmı yazmadan önce mutlaka çalışmalarınızın amacını tekrar gözden geçiriniz ve amacınıza ne kadar ulaştığınızı belirtiniz. Konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak konuya ilgi duyup benzer çalışmalar yapacaklara yol gösteriniz. Burada sonuçların bir özeti yapılır, benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılır ve önerilerde bulunulur.

 

 1. Teşekkür: Projenin gerçekleşmesinde finans, laboratuar ve malzeme desteği sağlayan kurum ya da kuruluşlara en sonunda bir-iki cümleyle teşekkür edilmelidir. Danışmana ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek uygun değildir.

 

 1. Kaynak: Bu kısımda proje çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz yazılı kaynakları, harf sırasına uygun olarak, yazar adına göre dizerek veriniz. Bir kaynağı mutlaka aşağıdaki örneklere uygun olarak yazınız.

 

Basılı yayınlarda kaynak gösterme

    Amaç

 1. Araştırmacının savunduğu görüşlerin doğruluğunu desteklemek
 2. Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırmacının kendi katkısının ne olduğunu belirtmek ve bu bilgilerin asıl sahiplerine hak ettikleri itibarı vermek
 3. Sunulan bilgilerin doğruluk, güvenilirlik ve tarafsızlığıyla ilgili olarak okuyucuya denetim olanağı sağlamak
 4. İlgili konularda yeni araştırma yapmak isteyenlere kaynaklar hakkında hazır bilgi sağlamak

KAYNAK GÖSTERIMI

 1. a.      Kitaplar

Bir kitabı dip notunda ilk kez tanıtırken, onun hakkında şu üç bilgiyi vermek gerekir: Yazar adı,  Kitap başlığı ve yayım bilgileri.Doğal olarak bunlara sayfa numaraları da eklenecektir.

Yazar adı ve soyadı, kitap Başlığı, baskı sayısı, basıldığı kent: Yayınevi, yayın yılı, sayfa numarası

Örnek 1

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı, Geliştirilmiş 9. baskı, İstanbul: Güzem Yayınevi, 2003, s.35

Örnek  2 Kitabın Yazarı  iki kişi ise

1Muzaffer  Sencer ve Yakut Sencer, Toplumsal araştırmalarda Yönetim bilim, Ankara:TODAİE yayını, 1978, s.63 ( 1dipnot numarasıdır.)

 

Örnek 3  Kitap üç Yazarlı ise

7Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş, ve Cevat Geray, Şehircilik: Sorunlar, Uygulama Politika, Ankara: SBF yayını, 1973,  s.265

Örnek 4 Üçten çok yazar var ise

Yalnızca birinci yazarın adı yazılır, sonuna” ve diğerleri” (ya da kısaltılmış olarak” vd.”) eklenir.

8 Mehmet  Gönlübol vd., Olaylarla Türk Dış Politikası: 1919-1973, Ankara: SBF yayını, 1974, ss.45-60

Örnek 5 Yazar adı olarak bir kurum kullanılmışsa

10Devlet Planlama Teşkilatı, Yeni Strateji ile Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1973, ss.43-56

Örnek 6 Kurum ve Yazar Adı  Birlikte

12 Mehnet Erbil, Türkiye’nin Turizm Potansiyeli, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 2004, s.15 [görüşler DPT’ye değil Erbil’e aittir.]

13 Devlet Planlama Teşkilatı  (Mehmet Erbil ),Türkiye’nin Turizm Potansiyeli, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 2004, s.15 [görüşler Erbil’e değil DPT’ye aittir.]

Örnek 7 Yazar Adı Yok

13 Avrupa’da Dil Öğrenimi, Avrupa Dergisi, Aralık 1978, s.15

Örnek 8 Derleyen, Düzenleyen, Hazırlayan, Toplayan

18Metin Berk, fikret Görün ve Selim İlkin (der.), İktisadi Kalkınma: seçme yazılar, Ankara: ODTÜ yayını, 1966 ,s. 66

19 Ekonomik ve sosyal Etüdler Konferransı heyeti (düz.), Dış Ticaret ve Ekonomik Gelişme semineri, İstanbul, 1969

20James Theberge (ed.), Economic of Trade and Development, New York: John Wiley, 1968

21 Cahit Öztelli (haz.), Pir Sultan Abdal, türk klasikleri Dizisi, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1971, s.95.

Örnek 9 Çok Ciltli Eserler

Tamamına başvuruluyorsa, toplam cilt sayısı belirtilir; bu bilgiler yayım  iblgilerinden once verilir.Tarih olarakta  yayıma başlama ve bitiş yılları yazılır:

22 Mehmet Gölübol vd., Olaylarla Türk dış Politikası, 2.cilt, Ankara:A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1987.

23Fahir Armağanoğlu,20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,Cilt I:1919-1980, Ankara Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1991, s. 712

      a. Süreli yayınlar (dergi makaleleri)

32Halil Seyidoğlu, “Avrupa Ekonomik topluluğu ve Parasal Birleşme,”A.Ü İşletme Fakültesi Dergisi, cilt II, No.3 (Mayıs 1975),ss.

 1. b.      Gazeteler

36 Başmakale, Milliyet, 26 Haziran 2007.

37 Mustafa Aysan, “Atatürk ve Ekonomi Politikası,” Cumhuriyet, 18 aralık 1978, s.2.

 1. c.       Asiklopediler

38Ömer Celal Sarç,”Milli gelir,” Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul: ak yayınları 1973.

39Hugh G. Cleland, ”Industrial Revolution,” Encyclopedia Americana, Vol. II.

 1. d.      Sözlükler

40Halil Seyidoğlu, Ansiklopedik Ekonomi Terimleri Sözlüğü,Gel.3. b.,Ankara:Güzem Yayınları,2002

 1. e.       Internet ve Elektronik kaynak gösterme

Yazar Soyadı, Yazar Adının ilk Harfi.(Belge tarihi) .Belgenin başlığı.Tüm eserin başlığı (varsa).Edisyon veya dosya numarası(ilgili ise).Protokol,Adres ve erişim yolu(erişim tarihi)

Örnek 10 World Wide Web (www)                          

1 Yanoff, Paul, “Special Internet Services Connections”, Computer Science,1995, Source/Yabof.html, (31Temmuz 1997)

Örnek 11 Dosya Transfer Protokolü (FTP)

Bruckman, Amy. “Approaches to managing deviant behavior in virtual communities” April 1994.ftp://media mit.edu./pub/asb/papers/deviance-chi94text.(4 December 1997).

Örnek 12 Yazarı Belli Olmayan Siteler (Vikipedi)

Yazar Soyadı, Adı.Makalenin adı / Konu adı, son güncelleme tarihi, sayfayı ziyaret ettiğiniz tarih <www. …….>

Yücel, Ayşe.Botanik, 31.08.2009, 03.09.2009<http://tr.wikipedia.org/wiki/Botanik>

a)      CD –ROM’lar ve Veri Tabanı kaynaklarının gösterimi

Micheluicci, J.L. (18 Şubat 1998) Market trend analysis. Business Database Plus. (CD-ROM).1993 Information Access.