PROJE RAPORU HAZIRLAMA

PROJE RAPORU HAZIRLAMA

PROJE RAPORU NASIL YAZILIR?

Gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarının yazılarak kaydedilmesi ve yayınlanması elde edilen
bilgilerin başkalarının ulaşabilmesi bakımından önemlidir. Bu nedenle proje çalışmasının
önemli aşamalarından biri de onun rapor haline getirilmesidir. Proje raporuna “kapak sayfası”
yapılmaz ve kişisel bilgilere (öğrenci adı-soyadı, okul adı, danışman adı, okul logosu ve
filigranı dâhil) yer verilmez. Proje raporu, Times New Roman karakterleriyle, 12 punto,
sayfanın her yanından 2,5 cm boşluk bırakarak, tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak
yazılır. Rapor olabildiğince kısa ve öz olmalıdır. Proje raporu en az 2, en fazla 15 sayfa
olmalıdır. Yapılan çalışmanın rapor üzerinden değerlendirileceği unutulmamalıdır.
Proje raporlarının standart olması için:

Proje raporu aşağıdaki sırada yazılır:

Proje Adı
Tek bir cümle ile (mümkünse 12 kelimeyi geçmeyen) proje çalışması hakkında genel bir
fikir verecek şekilde oluşturulmalıdır.

İçindekiler
Projenin ana başlık ve alt başlıklarının birbirine nasıl bağlı olduğunun gösterildiği ve sayfa
numaralarının yer aldığı listedir.

1.Giriş
Araştırmanın probleminin, amacının, hipotezinin yer aldığı ve konuyla ilgili daha önceden
yapılmış araştırmaların sonuçlarından bahsedildiği bölümdür.

2. Yöntem
Araştırmanın yönteminin, veri toplama araçlarının, deney ve gözlem düzeneklerinin ve
verilerin analiz yönteminin verildiği bölümdür.
Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça anlatılmalıdır. Deney
düzeneğindeki önemli ölçüm cihazlarının (ne olduğu, ölçüm aralığı, duyarlılığı vb.) kimyasal
ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmelidir (Örneğin bir voltmetre kullanılıyorsa
bunun ölçme aralığı 5-30 Volt olan bir voltmetre olarak belirtilmesi ya da optik özellikleri
incelenen bir cam levhanın 25 mmx10 mmx1 mm boyutlarında, görünür bölgedeki ışığı
geçiren bir cam plaka şeklinde tanımlanması uygun olur). Deneylerin nerede, kimler
tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi
bilgilerin açık, öz ve anlaşılır bir şekilde verilmesi gerekir. Bu kısımda çalışılan laboratuvarın
özellikleri de belirtilmelidir.

3. Bulgular
Bu bölümde aşağıdaki kısımlara yer verilir.
– Araştırmada toplanılan verilere ait bulgular açıkça belirtilir.
– Bulguların amaçlarla uygunluğuna dikkat edilir.
– Tablo, şekil, resim, çizelge vb. yollarla bulgular olabildiğince nesnel ve yorum yapmadan sunulur.
– Tablo, şekil, resim, çizelge vb. ifadeleri mutlaka numaralandırıp her biri
isimlendirilir (bkz. kendi branşınızdaki örnekler).
– Tablo, şekil, resim, çizelge gibi görsellere başlık verilmeli ve metin içerisinde
mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Bu ifadelere metin içerisinde atıf yaparken
“aşağıdaki, yandaki, yukarıdaki vb.” ifadeler kullanılmaz. Bunun yerine “Tablo
2’de görüldüğü üzere……” gibi daha açık ifadeler kullanılır.

4. Sonuç ve Tartışma
Proje raporunun en önemli kısımlarından birisi bu bölümdür. Proje çalışması ile ulaşılan
sonuçlar bu kısımda yazılır. Sonuçlar sayısal değerler veya sözlü ifadeler olabilir. Sonuçları
tartışırken kaynak araştırmasında yer alan benzeri çalışmalarla karşılaştırmalar yapılır.
Bu kısmın sonunda benzer çalışmalar yapacak olanlara yol göstermesi bakımından ilgili
öneriler varsa belirtilir.

5. Kaynakça
Proje çalışmasında faydalanılan yazılı-sözlü kaynaklara rapor içerisinde numara verilerek
atıfta bulunulur. Atıfta bulunmadığınız bir kaynağı buradaki listeye asla eklemeyiniz. Sadece
gerçekten okunan kaynaklardan alıntı yapılmalıdır. Okunan bir kaynağın içerisinde geçen
başka kaynaklar, kaynaklar bölümünde gösterilmemelidir. Eğer bu kaynakların mutlaka
belirtilmesi gerekiyorsa, okunan kaynaktan aşağıdaki gibi alıntı yapılır. Kaynaklar listesinde
de sadece okunan kaynak verilir.

Örnek: “Kent (Aktaran: Artvinli, 2009) yaptığı çalışmada iyi bir öğretmen olabilmenin aynı
zamanda iyi bir “öğrenen” olarak kalabilmekte saklı olduğunu, ancak insanların yeni bir şey
öğrenme konusunda istekli ve hazır durumda kalmalarının zor olduğunu, bu nedenle sürekli
“öğreten” durumundaki öğretmenlerden hizmet içi eğitimi önemseyenlerin sayısının önemli
olduğu tespitini yapmaktadır”

Birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar numara sırası ile verilmeli ve
kaynaklar arasına virgül konulmalıdır. Örneğin; …..(1), (3) ve (6).
“Kaynakça” başlığa altında kaynakların gösterilmesi
Kaynakların “Kaynakça” başlığı altında gösterimi sırasında aşağıdaki biçime uyulmalıdır:
Eğer kaynak gösterme kongre/konferans bildirisinden yapılmış ise:

(1) Tufan, Y. Hazer, O. Aksu, M. (2003). 3-Amino/1H/1,2,4/ Triazolünün Hofman tipi
yapıları sentezi ve karekterizasyonu. 17. Ulusal Kimya Kongresi., 8-11 Eylül, Haziran,
İstanbul.

Eğer kaynak gösterme “süreli yayınlardan” (Dergilerde basılmış makaleler) yapılmış
ise:

(2) Mirici, S. (2004). “Endemik Astragalus polemoniacus Bunge’da Yaprak Sapı ve Yaprak
Eksplantlarından Yüksek Oranda Adventif Sürgün Rejenerasyonu” Selçuk Üniv. Ziraat
Fakültesi Dergisi, 18(34): 31-34

Eğer kaynak gösterme basılı “kitaplardan” yapılmış ise:

(3) Tunalı, N.K., Özkar, S., (2007). Anorganik Kimya, Gazi Kitabevi, Ankara.
Eğer kaynak gösterme “lisansüstü tezlerden” yapılmış ise:

(4) Sari, M. (1993). X-Işınları Difraksiyon Yöntemleri ile Böbrek Taşlarının Analizi,
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
Eğer kaynak gösterme “kurumsal rapor veya yayınlardan” yapılmış ise:

(5) Türkiye Sağlık Bakanlığı. (2014). Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013. Sentez
Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara

(6) DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü). (1995). Türkiye İstatistik Yıllığı 1994. DİE Matbaası,
Ankara

Eğer kaynak gösterme “internet sitesindeki online yayınlardan” yapılmış ise:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma veya güncellenme yılı). Başlık. Cilt,
Sayı, Sayfa no, Alınma tarihi, internet adresi

(7) Kaya, N. (2015). Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme ve Öğrenci Merkezli Yaklaşıma
Tarihten İki Örnek, Milli Eğitim Dergisi, 44 (205), 150-169, Erişim tarihi: 12.10. 2015,
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/205.pdf

(8) TÜBİTAK (2015). 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje
Rehberi 2015, Erişim tarihi: 12.11.2015,
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204_proje_kitapcik.pdf

Kişisel görüşmeden alıntı (amaçlı mülakatlar değil):
Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli fakat kaynakçada yer almamalıdır (Demiral, H.,
kişisel görüşme, Eylül 2015).

Eğer kaynak gösterme bir “editörlü kitaptan” yapılmış ise:
Kitap içindeki bölüm yazarının,
Soyadı, Adının ilk harfi (Yayın Yılı). Bölüm başlığı, kitabın başlığı, editör(ler): ad, soyad,
yayınevi, sayfalar.

(10) Artvinli, E., Martinha, C. (2014). Coğrafya Müfredatında CBS: Türkiye ve Portekiz’in
Karşılaştırılması, Avrupa’da Yenilikçi Coğrafi Öğrenme: 21. Yüzyıl için Yeni Zorluklar.
Editörler: Rafael de Miguel González ve Karl Donert, Cambridge Scholars Publishing,
121-140.

Eğer kaynak gösterme “Gazete Makaleleri ve haberlerinden” yapılmış ise:
Yazarı Belli Gazete Makalesi veya Haberi:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi-gün/ay/yıl). Makalenin adı.
Gazetenin Adı. Sayfa aralığı, ülke. (internetten alındı ise ilave olarak) Erişim tarihi, web
sitesi tam linki.

Yazarı Belli Olmayan Gazete Makalesi veya Haberi:
Makale veya haberin başlığı. (Tam yayın tarihi-gün/ay/yıl). Gazetenin adı, sayfa numarası,
Ülke. (internetten alındı ise ilave olarak) Erişim tarihi, web sitesi tam linki.
Tek yazarlı kaynak gösterimi

(11) Karademir, E. (2009). Fizikte kullanılan özel deney tasarımlarının uygulanması. Ulusal
Fizik Eğitimi Dergisi, 5 (2), 171-189.
Çok yazarlı kaynak gösterimi

(12) Karademir, E., Durmaz, A.; İleri, N. (2008). Cam yapıların dayanıklılık ölçümlerinin
belirlenmesi. Fizikte Özel Konular Dergisi, 17 (3), 98-113.

Ekler
Metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtan veya çok uzun metinlerden oluşan,
çeşitli araştırma bulgularına dayalı çok uzun tablolar vb. EKLER bölümünde verilebilir.
Ayrıca araştırmayı yapmak için alınan yasal izinler, yazışmalar, gerekirse e-posta örnekleri de
burada gösterilmelidir. Bu tür eklerin her biri için uygun bir başlık seçilerek bunlar metin
içerisinde geçiş sıralarına göre “Ek 1., Ek 2., Ek 3.,…” şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan
başlayacak şekilde yer almalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here