Proje Raporu Hazırlama Rehberi

Proje Raporu Hazırlama Rehberi

PROJE ÖZETİ NASIL HAZIRLANIR?
Proje yapan her öğrenci araştırma özeti yazmalıdır. Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır. Özetin
tamamı 250 kelimeyi geçmemelidir. Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip
olabilmelidir. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsedilmez.
Ancak her birinden birkaç cümle ile bahsetmek şartı ile projenin amacı, kullanılan yöntem
veya yöntemler, yapılan gözlem ve elde edilen bulgular (birincil olanlar), sonuçlar (birincil
olanlar), ve öneriler başlıklarına değinilmelidir. İdeal olan başlarken taslak bir özet oluşturup,
çalışma bittiğinde proje raporunun içeriğine uygun bir şekilde özeti güncellemektir.

PROJE RAPORU NASIL HAZIRLANIR?
Proje raporunuz seçtiğiniz konu hakkında başlangıçtan bitişe yaptığınız her türlü bilimsel
çalışmanın (araştırma, gözlem, deney) ürünüdür. Bu rapor bir problemi ortaya koyarak,
problemin çözümü için gerekli ve geçerli verilerin neler olduğunu ileri sürüp tartışabilir veya
problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin
değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya çıkartabilir. Rapor başka araştırmacıların
ulaştıkları sonuçlar ile ilgili fikirleri de içerebilir. Proje raporu başkaları tarafından ulaşılan
sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını ortaya koyup yapılması gereken yeni
çalışmaları önerebilir. Proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır.
Raporunuzun olabildiğince kısa ve öz olması gerekir. Rapor kolay anlaşılır ve düzenli
olmalıdır. Konuyla ilgisi olmayan bir insan raporunuzu okuduğunda, sırayla neyi neden ve
nasıl yaptığınızı, sonunda ne bulduğunuzu ve nasıl değerlendirdiğinizi anlayabilmelidir.
Proje raporunuz sırasıyla aşağıdaki başlıkları içermelidir. Bu sıraya uygun olarak
hazırlanmayan proje raporları değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. Projenin adı:
Projenize tek bir cümle şeklinde; kısa ve öz olarak (mümkünse 12 kelimeyi geçmeyen);
okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir isim veriniz.

2. İçindekiler:
Projenizin ana başlık ve alt başlıklarının birbirine nasıl bağlı olduğunun gösterildiği belli bir
düzende sıralanan ve bu başlıkların proje raporu içindeki sayfa numaralarını gösteren bir liste
oluşturunuz.

3. Projenin Amacı:
Projenizin amacını ve geliştirdiğiniz hipotezinizi birkaç cümle ile açık anlaşılır ve öz olarak
yazınız.

4. Giriş:
Literatür taramasından sonra problem ve alt problemler, hipotezler ve alt hipotezler,
varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar alt başlıklarına yer verilecek olan bölümdür. Burada
çalışmanızı desteklemek üzere alıntı yaparken proje çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının
yaptığı çalışmalardan söz ediniz. Sizin çalışmanızın öteki benzer çalışmalardan ayrılan
yönlerini belirtiniz. Bu çalışmayı, literatürdeki hangi boşluğu doldurmak için yaptığınızı ve
benzer çalışmalardan neyi nasıl farklı yapacağınızı açıklayınız. Benzer çalışmalardan nasıl
yararlandığınızı ve sizin çalışmanızın neleri hedeflediğini açıklayınız. Bu kısımda mutlaka
kaynakça gösterimi yapınız.

5. Yöntem ve Bulgular:
Proje raporunuzun bu bölümünde
– Çalışma metodunuzu,
– Veri toplama araçlarınızın neler olduğu, onları siz geliştirdiyseniz bunu nasıl yaptığınızı ve
veri toplama sürecinizi,
– Deney düzenekleri, malzemeleri ve deneysel süreçleri,
– Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar
altında tekrarlandığı gibi bilgilerin açık, öz ve anlaşılır bir şekilde verilmesi gerekir. Bu
kısımda çalışılan laboratuvarın özellikleri ve laboratuvar aşamasından kimlerden yada hangi
kurumlardan ne kadar yardım aldığınızı,
– Çalışmanızda topladığınız verilere ait bulguları ve bulguların amacınızla uyuşup
uyuşmadığını,
– Bulgularınızı ifade eden tablo, şekil, grafik, resim, çizelge vb. ve bu ifadelere ilişkin metin
içerisinde atıfları
açık ve anlaşılır biçimde sununuz.

6. Tartışma ve Sonuç:
Proje raporunuzun en önemli kısımlarından birisi bu bölümdür. Proje çalışmanız ile elde
ettiğiniz sonuçları bu kısımda yazınız.
– Sonuçlarınızı maddeler halinde yazabilirsiniz.
– Sonuçlarınız sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir.
Geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız.
– Sonuçları tartışırken varsa benzer çalışmalarla, sizin çalışmalarınızın benzer ve farklı
sonuçlarını birlikte belirtiniz ve diğer çalışmalara atıfta bulununuz.
– Sonuçlarınızı olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklayınız. Bu kısmı yazmadan önce
mutlaka çalışmanızın amacını tekrar gözden geçirerek amacınıza ne kadar ulaştığınızı
belirtiniz.
– Konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak konuya ilgi duyup benzer çalışmalar yapacak
olanlara yol gösteriniz.

7. Kaynaklar:
Öğrenci çalışmasında kullanmak istediği her türlü ifade bulgu, matematiksel anlatım, tablo,
şekil ve buna benzer alıntılarda faydalandığı kaynağı “kaynaklar” bölümünde göstermek
zorundadır. Yazımda adı geçen kaynaklar, mutlaka “Kaynaklar” bölümünde yer almalıdır.
Proje raporu içinde bir kaynaktan metin verilmek isteniyorsa alıntı tırnak (“…”) işaretleri
içinde verilerek ve kaynak belirtilerek atıfta bulunulur; kaynaklar listesine de bu kaynağın adı
yazılmalıdır. Yazım boyunca kaynak gösterimi ile “Kaynaklar” bölümündeki gösterim aynı
olmalıdır. Bitirme çalışmasını yapan öğrenci, bilim dalında yaygın olarak kullanılan kaynak
gösterim sistemini (yazar soyadına göre alfabetik sıralama sistemi) bütün proje raporu
boyunca kullanır. Kullanılan tüm kaynaklar yazarın soyadı ve yayının yılına göre referans
verme veya sıralama sistemi kullanılmalıdır.