PROJE ÇALIŞMASI NASIL YAPILMALIDIR?

PROJE ÇALIŞMASI NASIL YAPILMALIDIR?
Proje bir bilimsel çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bir bilimsel çalışmanın bütün
özelliklerinin görülmesi gerekir.

Bir proje çalışması gözlem  ile başlar. Gözlenen olay kendi doğal şartlarında olabileceği
gibi, gözlemin daha iyi yapılabilmesi için, koşulların kontrol altında tutulabildiği laboratuvar
denilen bir yerde de olabilir. Çoğu zaman, içindeki değişkenleri daha iyi gözlemek ve kontrol
altında tutabilmek için bu olayın laboratuvar şartlarında olması tercih edilir ve sağlanır.
Gözlenen olay, değişkenlerden bir tanesi sabit tutularak veya kontrollü şekilde değiştirilerek
laboratuvarda  tekrarlanır. Kontrollü olarak ve belirli bir  işlem sırası  izlenerek  laboratuvarda
tekrarlanan gözlemlere kontrollü deney denir. Bütün bilimsel çalışmalar deneylerden elde
edilmiş sonuçlar üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, bir proje çalışmasında burada sözü edilen
bütün bilimsel işlem basamaklarının bulunması doğaldır.
Gözlenen  bir  olayda  fziksel  büyüklüklerin  nasıl  değiştiğine  bakılarak  bunlar  arasındaki
ilişkiler  bulunur.  Bildiğiniz  gibi,  ölçülebilen  büyüklüklere  fziksel  büyüklükler  denir.
Örnek olarak uzunluk, zaman, kütle, sıcaklık, elektrik yükü, iş, güç ve daha birçok büyüklük
sayılabilir.
Bir  fziksel  büyüklüğün  ölçümü,  kendi  türünden  tanımlanmış  ve  ölçü  birimi  olarak
adlandırılan bir büyüklükle karşılaştırılmasına dayanır. Büyüklükte birimden kaç tane olduğu
sayı olarak bulunur. Bulunan bu sayıya büyüklüğün ölçüsü veya sayısal değeri denir. Her
fziksel büyüklüğün bir harf veya harf grubundan oluşan bir simgesi olmalıdır. Ölçülen her
büyüklüğün  sayısal değerinin  yanına bugün dünyada en  yaygın olarak  kullanılan SI Birim
Sistemi kullanılarak ölçü birimi yazılmalıdır. Bir cismin kütlesinin m=2.45 kg şeklinde yazılması
buna örnek olarak gösterilebilir.
Bir  deney  sırasında  gözlemler  ve  ölçüm  sonuçları,  yani  veriler  mutlaka  yazılarak
kaydedilmelidir.  Eğer  birbiri  ile  ilişkili  olan  büyüklükler  ölçülüyorsa,  veriler  alt  alta  satırlar
veya yan yana sütunlar yapılarak çizelge şeklinde yazılmalıdır. Bu şekilde yazarak, ölçülen
büyüklükler  arasındaki  ilişkiyi  daha  kolay  görebiliriz.  Verileri  yazmak  için  hazırladığımız
çizelgelerde hesaplayarak elde edeceğimiz büyüklükler için de yer ayırmamız gerekir.

Siz de proje çalışmalarınızda verilerinizi her zaman çizelgeler şeklinde yazınız. Verilerinizden
grafikler  çiziniz  ve  bu  grafikler  yardımıyla  büyüklükler  arasındaki  matematiksel  eşitlikleri
bulmaya  çalışınız.  Verilerinizi  aynı  anda  hem  çizelge  hem  de  grafik  olarak  sunmayınız.
Verilerinizin  en  iyi  anlaşabileceği  biçimin  hangisi  olacağını  düşünüyorsanız  onu  sununuz.
Ölçüm yapma, çizelge hazırlama, grafk çizme ve analizini yapma konularında yeterli bilgi
edinmeksizin yapacağınız bir proje çalışmasını başarıyla tamamlamanız ve ondan beklediğiniz
sonuca ulaşmanız mümkün değildir.