PROJE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

1. Projeler bilimsel, yaratıcı, uygulanabilir, açık ve anlaşılır olmalıdır.
2. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır.
3. Projeler, özgün olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
4. Projeler sürdürülebilir olmalıdır.
5. Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir.
6. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir.
7. Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır.
8. Proje rehber öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere rehberlik etmektir.
9. Proje fikri, proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmalıdır.
10. Proje fikri basit; fakat çok ilginç ve pratik bir çözüme yönelik olmalıdır.
11. Öğrencilerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek almaları doğaldır. Ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır.
12. Sonuçların irdelenmesinde neden-sonuç ilişkisi kurulmalı ve açıklık esas olmalıdır.
13. Rapor uygun formatta ve düzgün yazılmalıdır.
14. Yardım alınan kurum, kuruluşların ve kaynakların referans verilmesi gereklidir. .
15. Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler yapılmamalıdır.
16. Projelerde omurgalı hayvanlar yerine omurgasız hayvanlar(protozoa, planaria, böcekler gibi), bitkiler, mantarlar ve mayalar, hücre ve doku kültürleri, mikroorganizmalar, matematik ya da bilgisayar modelleri kullanılmalıdır.
17. İnsan içeren deneyler aşağıdakilerle sınırlıdır.
a) Birey ya da grup davranışlarının ölçmeye yönelik deneyler,
b) Doğal duyusal uyarılara(ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi,
c) Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan DNA analizi deneyleri.
18. İnsan içeren deneylerin kabul edilmesi için denek olarak kullanılacak kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı(çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir.