Prof. Dr. M. Orhan Dikmen Araştırma Ödülü

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI PROF. DR. M. ORHAN DİKMEN
ARAŞTIRMA / ÖDÜL YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

Madde 1: Yarışmanın Amacı
Bilimsel araştırmalar yapacak kişileri teşvik etmek, yeni ve özgün araştırma çalışmalarını ödüllendirmek suretiyle bilim dünyasına, üniversitelere ve topluma yeni eserler kazandırmak, toplumsal/ekonomik sorunlara yeni ve farklı bilimsel çözüm yöntem ve görüşleri desteklemek.

Madde 2: Yarışmanın Kapsamı ve Konusu
Milli ve uluslararası alanda bilimsel, iktisadi, mali konulardaki yeni gelişmelerin, bilimsel yöntemlerle analizi ile Türkiye ekonomisine yansımalarını araştırmak.

Araştırma konusu her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecektir.

2014 Yılı Prof. Dr. M. Orhan Dikmen Araştırma Ödülü Yarışma Konusu
Yenilikçi Girişimciliğin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri
TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Madde 3: Ödül Miktarı
Araştırmanın Jüri tarafından ödüle layık görülmesi halinde;
Birinciye 12.500 TL (brüt) Para Ödülü ve Eserin Vakfımızca Bastırılması
İkinciye 5.000 TL (brüt) Para Ödülü ve Eserin Vakfımızca Bastırılması
Üçüncüye 2.500 TL (brüt) Para Ödülü

Madde 4: Yarışma Jürisi
Jüri; Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Yönetimince her yıl belirlenecek, üniversitelerin konu ile ilgili 3 öğretim üyesinden oluşur. Raportörlük görevi Vakıf sekretaryasınca yerine getirilecektir.

2014 Yılı Prof. Dr. M. Orhan Dikmen Araştırma Ödülü Yarışma Jürisi

Jüri Başkanı Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA İ.A.V. Başkanı ve İ.Ü. İktisat Fak. Öğretim Üyesi
Üyeler Prof. Dr. Yusuf TUNA İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sudi APAK Beykent Üniv. İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Metin ERCAN Boğaziçi Üniv. İşletme Fak. Öğretim Üyesi

Jürinin ödüle layık araştırma çalışması görmemesi halinde o yılki ödüller dağıtılmayacaktır.

Madde 5: Araştırma Çalışmasını Değerlemede Esas Alınacak Kriterler
• Konunun bilimsel yöntemlerle; özgün biçimde değerlendirilmesi
• Yenilikçi girişimciliğin sürdürülebilirliğinde destekleme politikaları
• İşlenen konudan Türkiye ekonomisi açısından çıkarımlar yapılması
• Araştırmanın işlenişi ve sonuçlarının başarısı

Madde 6: Başvuru Şartları
• Yarışmanın amacı doğrultusunda yeni eserlerin bilim dünyasına kazandırılması esastır.
• Yayınlanmış Ders Kitapları, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri yarışmaya aday olamaz.
• Her aday bir araştırma ile yarışmaya katılabilecektir.
• Birden fazla kişilerin ortak çalışması ile gerçekleştirilen araştırmalarda, yarışmaya katılan kişi esas alınacağından, ödül kazanım halinde, ödeme araştırmayı Vakfımıza teslim eden kişiye yapılacaktır.
• Teslim edilecek olan araştırma metninin bilimsel yazım kuralları esasları doğrultusunda hazırlanması gerekir.

Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, eş ve çocukları ile Vakıf çalışanları bu yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya Katılım İçin İstenen Belgeler
• Yarışmaya katılım başvuru yazısı
• Katılımcının özgeçmişi
• Bir kopya araştırma nüshası ile çalışmanın Word ve PDF formatında yazılmış 5 adet CD
• Araştırmanın 5 sayfayı geçmeyen sunum özeti
• Araştırmanın başka yerde yayınlanmadığına ilişkin beyan yazısı
• Araştırmanın ödül kazanması halinde tüm telif haklarını Vakfa devrettiğine dair noter tasdikli yazı
• Yarışmacının fotoğrafı

Madde 7: Yarışmanın Takvimi ve Süreler
Yarışma başvuru süresi 3 Ekim 2014 tarihinde sona erecektir. Jüri değerlendirmeyi 21 Kasım tarihine kadar tamamlayacak ve sonuçlar ilgililere Aralık ayında duyurulacaktır. Ödül tören tarihi kazananlara ayrıca duyurulacaktır.

Madde 8: Yarışmanın Yapılma Koşulu
Yarışmaya o yıl yeterli sayıda başvuru olmaması halinde yarışma iptal edilecektir.
Yarışma için İAV ‘ye verilmiş ancak ödül kazanamamış araştırma çalışmaları, yarışmacı tarafından talep edildiğinde yarışma sonunda sahiplerine iade edilecektir.

Madde 9: Kazanan Araştırma Çalışmalarının Basılması ve Değerlendirilmesi
Ödül kazanan araştırma çalışmalarının kitap halinde basımı İAV tarafından gerçekleştirilecek ve araştırma sahibine 25 adet kitap verilecektir. Ayrıca, bastırılan kitaplar konu ile ilgili yönetimlere, üyelerimize, araştırma sahibine, üniversitelere, diğer bilim kurumlarına ve kütüphanelere gönderilecektir.