Prof.Dr. M.Orhan Dikmen Araştırma Ödülü Başladı

Araştırma Ödülü
Araştırma Ödülü

Prof.Dr. M.Orhan Dikmen Araştırma Ödülü

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ,

“Prof. Dr. M. ORHAN DİKMEN” ARAŞTIRMA YARIŞMASI

 

 

 

 

Türkiye Varlık Fonu: Küresel Rekabet Edebilirlik ve Bölgesel Güç Olarak

Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi

 

Türkçede henüz tam kabul görmüş bir çevirisi olmayan ve çeşitli kaynaklarda Bağımsız Varlık Fonları, Ulusal Varlık Fonları, Ulusal Yatırım Fonları, Ülke Yatırım Fonları, Devlet Refah Fonları veya kısaca Ulusal Fonlar diye adlandırılan “Sovereign Wealth Funds” ülkelerin rezervleri dışındaki birikimlerini göstermektedir.

 

26 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, kalkınmayı hızlandıracak reel sektör yatırımlarına, stratejik sektör, şirket ve projelere kaynak sağlamak, mega projelere kamu borcunu artırmadan finansman temin ederek veya iştirak yoluyla  sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkıda bulunmak,  yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulmuştur.

 

Türkiye Varlık Fonu, dünyada 56 ülkeye dört saatlik uçuş mesafesinde olan ülkemizin coğrafi özelliklerini avantaja dönüştürmek, bölgesel ve küresel rekabet edebilirliği sürdürülebilir kılmak, ekonomik dalgalanma dönemlerinde piyasalarda istikrarı sağlayıcı bir rol üstlenmeyi de hedeflemektedir.

 

Söz konusu Prof. Dr. M. Orhan Dikmen  Araştırma yarışmasına katılmak isteyen akademisyen, araştırmacı ve konunun uzmanlarından,  Türkiye Varlık Fonu ile diğer ülkelerdeki varlık fonlarının değerlendirmesini yapması, ülkemiz varlık fonunun ekonomiye katkısını ayrıntılı analizlerle sunması ve  ampirik çalışmalarla destekleyerek öngörüde bulunması beklenmektedir.

http://www.iav.org.tr/

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

“Prof. Dr. M. ORHAN DİKMEN”

ARAŞTIRMA YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1: Bu yönetmelik, Sosyal Bilimler (iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, dış ticaret, kamu yönetimi, siyasal vb.) ile İstatistik, Ekonometri gibi dallarda lisans derecesine sahip araştırmacılar tarafından İktisadi Araştırmalar Vakfı’nca (Vakıf) ilan edilen konuda hazırlanmış bilimsel yazı ve araştırmaların kabulü değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve basımına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, değerlendirilmesi izlenmesi,  ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenler.

 

Dayanak

Madde 2: Bu yönetmelik, 13.07.1967’de kabul edilen 24.07.1967 tarihinde yayınlanan ve 903 Sayılı Medeni Kanun’un 3. Maddesine göre kurulan İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın kuruluş senedine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Konu

Madde 3: Her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, ekonomik, sosyo-ekonomik veya uluslararası ekonomik ilişkiler alanlarından gündemde olan bir veya birkaç konunun belirlenerek küresel olarak ve Türkiye ekonomisine etkilerinin literatür taraması ve modern analiz yöntemleri kullanılarak ve bu yönetmelikte belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmasını öngörür.

 

Yarışma Komisyonu, Jürisi ve Yürütücü Sekreterlik

Madde 4: Yarışma jürisi, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenecek yarışma konusu ile ilgili alanlarda araştırma ve akademik çalışmaları bulunan üç öğretim üyesinden oluşur. Yarışma komisyonu, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Jüri Üyeleri ve Genel Sekreterinden oluşur.

Yürütücü sekreterlik görevini Vakıf yerine getirir.

 

Ödül Miktarı

Madde 5: Yarışmanın ödül miktarı birinci, ikinci ve üçüncü için her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Jüri yaptığı değerlendirmede ödüle layık bir çalışma belirlemediği durumda

bütünüyle ve veya derece itibariyle ödül verilmemesine karar verebilir.

 

Ödüle Başvuru

Madde 6: Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yarışma konusu, ödül miktarı, yarışma jürisi ve başvuru koşulları” Vakıf web sayfası başta olmak üzere, mevcut olanaklar kullanılarak araştırmacılara duyurulur. Başvurular, Vakıfa ilan edilmiş kurallara uygun olarak yapılır.

 

Başvuru Şartları, Kısıtları, Uyulması Zorunlu Kurallar ve  İstenen Belgeler

Madde 7: Bilimsel ve akademik yöntemler kullanılarak, ilan edilmiş konuya özgü hazırlanmış eser/çalışma, “Başvuru Şartları” na uygun olarak Vakıf Yürütücü Sekreterliğine teslim edilir.

 

 

 

 

 

Başvuru Şartları:

 • Eser Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 • Ödül için gönderilen eser/çalışma, Yüksek Lisans, Doktora tezi ve yayınlanmış ders kitabı olmayacaktır ve eser/çalışma Vakıf dışında başka bir kuruma yarışma vb amaçlı gönderilmemiş olacaktır.
 • Birden fazla kişinin ortak çalışması ile gerçekleştirilen eser için yarışmaya eser sahiplerinin tamamının katılım formunu imzalaması gerekmektedir.
 • Vakfa gönderilecek eserlerin iade edilmeyeceğini kabul ettiğine dair imzalı yazı (ek 1) gerekmektedir. Eser sahibi/sahipleri çalışmasının iade edilmesini istiyor ise, ödemeli olarak gönderilir.
 • Eserin ödül kazanması halinde, telif haklarını üç yıl süre ile vakfa devrettiğine dair Noter tasdikli beyan sonuçların ilan edilmesinden önce Vakfa ulaştırılacaktır.
 • Yarışma için gönderilen eser/çalışma “Değerlendirme Kriterleri” dikkate alınarak hazırlanmasının zorunlu olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Şartı Kısıtları:

 • Her aday bir eser/çalışma ile başvurabilir.
 • Her eser/çalışma en çok üç kişi tarafından hazırlanır.
 • Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyeleri ile eş ve çocukları,
 • Vakıf çalışanları ve 1.derece alt ve üst soy ile yan soy akrabaları yarışmaya müracaat edemezler.

 

Çalışma hazırlanırken Uyulması Zorunlu kurallar:

 • Eser/çalışmanın bir (1) adet A4 kağıda basılı, Times New Roman karakteri kullanılarak 12 punto ile yazılmış ve ciltlenmiş (spiral/dikişli/yapıştırma) olarak hazırlanması,
 • Sayfa düzeninin üst 3,0 / sol 3,5 / alt 2,5 / sağ 2,5 cm olarak düzenlenmesi,
 • Eser/çalışma hazırlanırken kaynak gösterme yöntemlerinden (Dipnot veya APA) hangisi tercih edilmişse çalışmanın tamamında uygulanması gerekmektedir.

 

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

 • Yarışmaya katılım yazısının eseri/çalışmayı hazırlayan/hazırlayanlar tarafından (ek 2) imzalanması,
 • Katılımcının özgeçmişini ekteki formata uygun olarak hazırlaması(ek 3),
 • Eser/çalışmanın en fazla 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde özetinin hazırlanması ve beş kopya olarak çoğaltılması ve bu özetin Word ve PDF formatında 5 adet CD’ye kopyalanması,
 • Basılı olarak hazırlanan eser/çalışmanın tıpkısının Word ve PDF formatında, özetin yer aldığı 5 adet CD’ye kopyalanması gerekmektedir.  (Basılı olan ile CD’de yer alan çalışma arasında farklılık tespit edilirse yarışmadan çıkarılacaktır).
 • Çalışmanın başka bir yerde yayınlanmadığına ve başka bir kuruma yarışma amaçlı gönderilmediğine dair yazının imzalanması (ek 2),
 • İntihal programı raporunun eklenmesi,
 • Katılımcının  4,5 x 6,0 cm ölçülerinde bir adet fotoğrafının eklenmesi gerekmektedir.

 

Eser/çalışmanın Vakfa Gönderimi:

 • Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ve bir zarf içinde Vakıf adresi yazılarak elden, posta, kargo veya kurye ile başvuru son tarihinde saat 17.00 de Vakıfta olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
 • Eksik belge ile yapılan ve/veya şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Değerlendirme Kriterleri

Madde 8: Eser/çalışmalar aşağıda belirtilen kriterleri asgari ölçüde taşıyacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

 1. Sunum
 • Jüri; çalışmayı hiçbir güçlükle karşılaşmadan  okuyabilmelidir.
 • Metin, açık ve anlaşılabilir olmalıdır.
 • Metin içinde atıf yapılan tablo, resim ve grafikleri kolaylıkla bulabilmelidir.
 • Metin, kelime açısından ekonomik olarak tasarlanmalıdır. Gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır.
 • Kaynaklar dizini eksiksiz ve doğru olmalıdır. Yeni yayınlardan kaynak olarak yararlanılmalıdır.
 1. Bütünlük
 • Çalışmanın bütünlük göstermesi çok önemlidir. Bu yüzden, çalışmanın bölümleri birbirlerine belirli bir mantıksal ve analitik bütünlük ve akış içinde bağlanmalıdır.

 

C.Özgünlük ve Yaratıcılık

 • Çalışma literatüre yenilik getirme özelliği taşımalıdır.
  Çalışmanın esasını oluşturan araştırma ve bu araştırmanın metin haline getirilmesi aday tarafından yapılmalıdır.

 

 1. Araştırmaya Neden Olan Problem
 • ‘Giriş’ bölümünde kısa ve açık olarak tanımlanmalıdır. Bu sırada bu problemin çözümüne yönelik olarak  test edilecek hipotezler ve/veya  cevaplanması düşünülen sorular da belirtilmelidir.

 

 1. İlgili Literatürün Özetlenmesi
 • Daha önceden var olan literatür bilgileri, yapılan çalışma bağlamında gözden geçirilir.  Bu bölüm literatür bilgilerini gösteren bir katolog tarzında olmamalıdır.
 • Mevcut bilgiler analitik  ve  eleştirel bir yaklaşımla incelenir. Konu ile ilgili sorunlar saptanır, çözüm önerileri ‘GİRİŞ’ bölümünde belirtilen çalışmanın amacı, hipotezleri ve kapsamı doğrultusunda değerlendirilir.
 • Literatür bilgileri derlenerek, amaçlar ve kullanılacak yöntemler arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulur.
 • İyi bir genel bilgiler bölümü, kısa ve özlü olmalı, bunun yanısıra okuyucuda ilgi uyandırmalıdır. Bu yüzden, eser konusu ile doğrudan ilgili çalışmalara mutlaka yer verilmeli, konu için çok önemli olmayan veya konu dışı  çalışmalardan kaçınılmalıdır. Kullanılacak bilgi orijinal kaynağından edinilmeli, bu amaçla sekonder kaynaklar kullanılmamalıdır.

 

 1. Yöntem
 • Yarışma için hazırlanan eserde  kullanılan ampirik çalışma ve yöntem açıkça belirtilmelidir. Araştırmanın amacına ulaşmasını sağlayacak veri tipinin ne olduğu ve bu verinin hangi yöntemlerle toplandığı bir plan dahilinde ve ayrıntılı olarak verilmelidir.
 • En uygun yöntemlerin kullanımı her zaman mümkün olmadığı için seçilen yöntemlerin, üstünlükleri ve yetersizlikleri belirtilmeli ve seçilme gerekçesi tartışılmalıdır.
 • Verilerin değerlendirilmesi: Yapılan analizler, araştırmaya neden olan problemin çözümü ile ilgili olarak  ileri sürülen  hipotezlerin test edilmesine ve/veya  soruların cevaplanmasına yönelik olmalıdır.
 • Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan analitik yöntemlerin seçilme gerekçeleri ve yeterlilikleri (varılması istenen amaç açısından) tartışılmalıdır.
 • Değerlendirmeler sırasında ortaya çıkan problemler belirtilmeli ve onların hangi yaklaşım(lar)la çözüldüğü  açıklanmalıdır.

G.Bulgular

 • Yazar, çalışmasında elde ettiği bulguları belli bir önem hiyerarşisi içinde vermeli ve analitik bir bütünlük içinde sunmalıdır.
  İstatistik yöntemler ve verilerin sunuş biçimi uluslararası yayın standartlarına uygun olmalıdır.
  Tablo, şekil ve diğer görsel malzemeler amacına uygun şekilde ve sayıda hazırlanmalıdır.

 

H.Sonuç

 • Çalışmanın, literatüre yaptığı katkılar değerlendirilmelidir. Adayın kendi çalışması ile genel bilgiler bölümünde verilen çalışmalar akılcı bir bakış açısı ile karşılaştırılmalıdır. Ana bulgular, kuramsal ve uygun olduğu durumlarda uygulama açısından tartışılmalıdır. Tartışma bölümünde araştırma sürecinin bütününe ait düşünceler de yer almalıdır.

Projelerin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

Madde 9: Başvuru Şartları, Kısıtları ve İstenen Belgeler (Madde7) eksiksiz olarak tamamlanarak ve 8.Madde’de yer verilen kriterler karşılanarak hazırlanan eserlerin başvuru süresine uygun olarak teslim edilmesi halinde Vakıf  tarafından 7. Madde’ye göre ön değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmenin olumlu olması halinde her yıl ilan edilen Değerlendirme Takvimine uygun olarak, Eser Değerlendirme Jüri Üyelerine gönderilir. Jüri Üyelerinden gelen raporlar Komisyon tarafından değerlendirilerek kesinleşir ve uygulamaya konur.

 

Eser/çalışmaların değerlendirilmesinde, özgünlük ve yaratıcılık, kullanılan bilimsel yöntem ve tutarlılık, literatür katkı, yararlılık (ülke ekonomisi, sosyal hayat…), uygulanabilirlik, kaynak taraması, hakimiyet, sonuç ve açıklık gibi kriterler göz önüne alınacaktır.  

 

Yarışmanın Takvimi

Madde 10: Yarışmanın başvuru ve eserleri değerlendirme süresi Vakıf web sitesinde ilan edilir.

 

Sonuçların İlan Edilmesi

Madde 11: Ödüle hak kazanan eserlerin kamuoyu ile paylaşılması, Vakıf tarafından uygun görülecek bir organizasyonla yapılır. Söz konusu organizasyonun niteliği ve tarihi kazananlara yazılı olarak bildirilir.

 

Eserlerin Basılması ve Dağıtımı

Madde 12: Ödüle hak kazanan eserler Vakıf tarafından belirlenen sayıda basılır ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile, üniversiteler ve kütüphanelere gönderilir. Eser sahibine 25 adet basılmış kitap verilir.

 

Yarışmanın Yapılma Koşulu

Madde 13: Yarışma yeterli sayıda başvuru olmaması halinde iptal edilir.

Madde 14: Yarışmanın iptal edilmesi halinde, değerlendirmeye alınmamış eserler sahiplerinin talebi halinde iade edilir.

 

Ek 1:    Eserlerin iade edilmeyeceğini veya iade şartını kabul ettiğine dair yazı.

Ek 2:    Yarışmaya katılım yazısı ve eserin başka bir yerde yayınlanmadığına ve yarışma amaçlı gönderilmediğine dair beyan.

Ek 3:    Özgeçmiş formatı.

 

İşbu Yönetmelik 07/04/2017 tarihinde revize edilmiştir.

 

 

EK 1

 

 

 

 

 

Tarih…………………….

 

 

İktisadi Araştırmalar Vakfı

Genel Sekreterliği,

 

Ref: Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştırma Yarışması

 

Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştırma Yarışması Yönetmeliğine uygun olarak hazırlamış olduğum/olduğumuz, …………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………….

Konulu eser/çalışmamın/çalışmamızın  yarışma iptal edilmediği takdirde İktisadi Araştırmalar Vakfı Yarışma komisyonu tarafından iade edilmeyeceğini, iade talebim/talebimiz halinde kargo ücretinin tarafımca/tarafımızca  ödeneceğini kabul ediyorum/ediyoruz.

 

Saygılarımla,

Adı/Soyadı                              Adı/Soyadı                              Adı/Soyadı

 

İmza                                        İmza                                        İmza

 

 

 

İade edilmesini istiyorum. İade adresim aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

 

 

Ek 2

 

 

 

Tarih…………………….

 

 

İktisadi Araştırmalar Vakfı

Genel Sekreterliği,

 

Ref: Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştırma Yarışması

 

Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştırma Yarışması Yönetmeliğine uygun olarak hazırlamış olduğum/olduğumuz,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

konulu çalışmamın/çalışmamızın tarafımca/tarafımızca hazırlandığını ve eser/çalışmanın başka bir yerde yayınlanmadığını ve başka bir kuruma yarışma amaçlı gönderilmediğini beyan ederim/ederiz.

Eser/çalışma ödüle hak kazandığında, telif haklarımı/haklarımızı üç yıl süre ile Vakfa devrettiğimize dair noter tasdikli beyanda bulunacağımı/bulunacağımızı kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

 

Saygılarımla/Saygılarımızla,

Adı/Soyadı                                         Adı/Soyadı                              Adı/Soyadı

 

İmza                                                                İmza                                                    İmza

 

 

 

 

 

 

 

Eser/çalışma birden fazla kişi tarafından hazırlanmış  ise her bir kişi tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

 

Ek 3

 

Özgeçmiş

 

Adı:                     ……………………………….Soyadı:………………………………

Adres:                 ……………………………………………………………………….

                            ……………………………………………………………………….

Telefon:              (    )………………………….GSM: (     )…………………………..

e-posta:              ………………………………………………………………………..

Lisans Eğitimi:   ……………………………………………………………………….

Yüksek Lisans:   ………………………………………………………………………………

Doktora:             ……………………………………………………………………….

Çalıştığı Kurum: ………………………………………………………………………

Ünvanı:               ………………………………………………………………………

Çalışma alanı:    oYönetim              oAkademik Çalışmalar        oAraştırmalar

                            oStratejist             oİş Geliştirme Uzmanı         oUzman

                       

Mevcut eser/çalışmalar var ise belirtiniz.

                            ………………………………………………………………………

                            ………………………………………………………………………

                           ……………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

“Prof. Dr. M. ORHAN DİKMEN”

ARAŞTIRMA YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

YÖNERGE

 

Yarışma konusu:                    TÜRKİYE VARLIK FONU: KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK ve BÖLGESEL GÜÇ OLARAK EKONOMİK BÜYÜME ve KALKINMAYA KATKISI

 

İlan Tarihi:                            14 Nisan 2017

 

Eser/çalışmaların

son kabul tarihi ve saati:       30 Kasım 2017, saat 17:00

 

Eser/çalışmaların

Değerlendirilme tarihi:          1 Aralık 2017-15 Ocak 2018

 

Ödül kazananların

ilan tarihi:                              30 Ocak 2018

 

Yarışmanın duyuru

Alanları:                                 İAV  WEB sitesi, Üniversiteler, Araştırma Kuruluşları, Enstitüler…

İlgili Basın, (Listesi eklidir).

 

Duyuru                                   Afiş, e-posta mesajı, basın bülteni….

 

 

Ödül tutarı:                            Birinci             12.500 TL Brüt

İkinci                5.000 TL Brüt

Üçüncü                       2.500 TL Brüt

Birinci ve ikinciliğe hak kazanan çalışmalar kitap olarak yayınlanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

14 + 16 =