Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Bursu

Burs
Fuat Sezgin Bursu

PROF. DR. FUAT SEZGİN İSLAM BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI VAKFI

BURS YÖNETMELİĞİ

1. AMAÇ
Bu yönetmeliğin amacı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü başarılı lisans öğrencileri ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve üniversitelerin tarih bölümlerinde İslam Bilim Tarihi konusunda tez yapan başarılı yüksek lisans ve Doktora öğrencilerine ve İslam Bilim Tarihi konusunda çalışma yapan ortaöğretim öğrencilerine burs vermesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

2. KAPSAM
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü başarılı lisans öğrencileri ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve üniversitelerin tarih bölümlerinde İslam Bilim Tarihi konusunda tez yapan başarılı yüksek lisans ve Doktora öğrencilerine ve İslam Bilim Tarihi konusunda çalışma yapan ortaöğretim öğrencilerine verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsamaktadır. Bu Kapsam’ın dışında kalan başvuruları Yönetim Kurulu karar bağlar.

3. DAYANAK
Bu Yönetmelik Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı senedine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR
Öğrenci: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü başarılı lisans öğrencileri ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve üniversitelerin tarih bölümlerinde İslam Bilim Tarihi konusunda tez yapan başarılı yüksek lisans ve Doktora öğrencilerini ve İslam Bilim Tarihi konusunda çalışma yapan ortaöğretim öğrencilerini,

Burs: Bu yönetmelik hükümlerine göre öğrenciye ödenen parayı,

Müze: Prof. Dr. Fuat Sezgin İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni,

Kütüphane: Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin İslam Bilim Tarihi İhtisas Kütüphanesi’ni

İfade eder.

5. BURS ŞARTLARI
a- Öğrencinin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Bilim Tarihi bölümünde lisans veya Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans ve üniversitelerin tarih bölümlerinde İslam Bilim Tarihi konusunda tez yapan başarılı yüksek lisans ve Doktora öğrencisi olarak bir programa kayıtlı olması gerekmektedir. Ortaöğretim öğrencisinin, ortaöğretim kurumunda İslam Bilim Tarihi konusunda bir makale çalışması ve/veya bir proje çalışması yapmış olmak ve/veya İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi ve/veya Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin İslam Bilim Tarihi İhtisas Kütüphanesinde görev alıyor olması,

b- Burslu öğrencilerin bursluluk süresi lisans için 4 eğitim-öğretim yılı (8 yarıyıl), hazırlık okumayı seçen öğrenciler için 5 eğitim-öğretim yılı (10 yarıyıl) ve yüksek lisans öğrencileri için 2 eğitim-öğretim yılıdır (1 yılı ders, 1 yılı tez 24 ay). Doktora öğrencileri için 4 eğitim-öğretim yılıdır. (2 yıl ders, 2 yıl tez) Orta öğretim öğrencilerinin burslulukları öğretimleri süresince vakıfın yıllık eğitim ve uygulama programını aksatmadıkları sürece devam eder.

c- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 12 ay boyunca burs alırlar.

ç- 24 yaşından gün almış lisans öğrencileri, eğitim hakkına sahip olmakla birlikte aylık burs ödemesinden yararlanamaz.

d- Orta öğretimi yasal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencinin bursluluğu sona erer.

e- ÖSYS’nin belirlediği tam puan üzerinden 350 puanın altında puan alarak yerleşen lisans öğrencileri eğitim hakkına sahip olmakla birlikte aylık burs ödemesinden yararlanamaz.

f- Orta öğretim öğrencilerinin bursluluğu mezuniyetlerinde biter. Yükseköğretim öğrenci şartlarını sağlayarak FSMVÜ’ne başlarlar veya bir başka üniversitede İslam Bilim Tarihi konusunda yüksek lisans ve Doktora tezi yaparlar ise bursları devam eder.

g- Kamu veya özel sektörde gelir getirici görevi, işi olan veya 30 yaşından gün almış yüksek lisans öğrencisi eğitim hakkına sahip olmakla birlikte aylık burs ödemesinden yararlanamaz.

h- Yeni kayıt yaptıran lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs ödemelerine Aralık ayının ilk haftasında başlanır.

ı- Burslar geri ödemesiz ve karşılıksızdır.

6. BURSİYERLERİN SORUMLULUKLARI
a- Lisans öğrencilerinin Ağırlıklı Not Ortalaması 2.50’nin ve Yüksek Lisans öğrencilerinin Ağırlıklı Not Ortalaması ise 2.80’in altına düşmez. Doktora öğrencilerinin başarı ortalaması 3.00’ın altına düşmez.

b- Burs hakkı kazanmak için öğrencilerin İngilizce yeterlik seviyesi lisans eğitiminde YDS 55, yüksek lisans ve doktora eğitiminde ise YDS 65 veya TOEFL ya da IELTS sınavlarından muadil bir derece olmalıdır. FSMVÜ lisansüstü eğitim enstitüsü´nün yabancı dil sınavı da kabul edilmektedir. Başka kurumların veya üniversitelerin yabancı dil sınavları kabul edilmez. Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinin eğitimi için ALES puanı en az 70 olmalıdır.

c- Devamsızlık gerekçesi için sadece devlet sağlık kurumları tarafından hazırlanmış olan sağlık raporları kabul edilmektedir. Sağlık raporu ve dilekçelerin asılları FSMVÜ yetkili birimine, yetkili birimin onayladığı birer örnekleri de vakıf sekreterliğine teslim edilmelidir.

ç- Öğrenci, Staj Yönergesindeki staj, eğitim/uygulama sorumluluğunu yerine getirir.

d- Öğrenci, dönem başında verilecek olan Müze ve Kütüphane eğitimine katılmak zorundadır.

e- Burs hakkı kazanan öğrenciler Müze ve Kütüphanedeki yıllık eğitim-uygulama programını yerine getirmek zorundadır.

7. BURS MİKTARLARI
a- ÖSYS ile Bilim Tarihi bölümüne, en yüksek ilk beş sırayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrenciler ve yabancı uyruklu öğrencilere 1 yılda 8 ay olmak üzere ayda 1.000 TL, en alt beş sıralamayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 1 yılda 8 ay olmak üzere ayda 500 TL, bu iki kategori arasında kalarak bölüme giriş yapan öğrencilere ayda 750 TL. burs ödemesi yapılır. Yatay geçişle gelen öğrencinin puanı en yüksek ilk beş puana denk gelse bile ayda 750 TL. en alt beş sıralamaya denk gelirse ayda 500 TL. burs ödemesi yapılır. Bilim Tarihi bölümünde ÇAP yapan öğrenciler vakıf burs hakkından yararlanamamaktadır.

b- Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine kabul edilen öğrenciler ise 2 eğitim-öğretim yılı (1 yılı ders, 1 yılı tez 24 ay) aylık 1.400 TL burs hakkından yararlanacaklardır. Doktora öğrencileri 4 eğitim-öğretim yılı (2 yılı ders, 2 yılı tez 48 ay) aylık 1.800 TL burs hakkından yararlanır.

c- Diğer üniversitelerin Tarih bölümünde İslam Bilim Tarihi konusunda yüksek lisans ve doktora tezi yapan öğrenciler tez süresince (2 yıl) aylık 1.800 TL burs hakkından yararlanır.

d- Ortaöğretim öğrencilerinin burs miktarı eğitim-öğretim ayları süresince aylık 500 TL’dir.

8. BURSUN KESİLMESİ
a- Lisans öğrencileri için kayıt tarihinden itibaren 4 yıl (8 yarıyıl), hazırlık okumayı tercih eden lisans öğrencileri için 5 yıl (10 yarıyıl), yüksek lisans öğrencileri için 2 eğitim yılı (1 yılı ders, 1 yılı tez 24 ay) ve Doktora öğrencileri için 4 eğitim-öğretim yılı (2 yıl ders, 2 yıl tez) olan bursluluk süresi içinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin bursluluk durumları sona erer. Orta öğretimi yasal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencinin bursluluğu sona erer.

b- Zamanında tez alamayan yüksek lisans ve Doktora öğrencisinin de bursluluk durumu sona erer.

c- Öğrencinin üniversiteden ayrılması veya kayıt sildirmesi durumunda bursu kesilir.

d- Öğrenciler yatay veya dikey geçiş yaptıklarında bursları kesilir.

e- Öğrencilerin kayıt dondurmaları (geçici ayrılma, ara verme) durumunda bursları kesilir. Kayıt dondurma mücbir sebepler ve/veya vakıf yönetiminin haklı bulduğu bir nedenle gerçekleşirse öğrenci, kayıt yenilediğinde bursu tekrar başlatılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz. Bursluluk süresi, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren eğitim yılını aşamaz.

f- Lisans öğrencilerinin Ağırlıklı Not Ortalaması 2.50’nin altına düşerse burs ödemesi aylık 500 TL olarak yapılır. 2.00’ın altına düşen öğrencinin bursu kesilir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Ağırlıklı Not Ortalaması ise 2.80’in altına düşmesi halinde öğrencilerin notları istenilen seviyeye gelene kadar bursları kesilir. Ağırlıklı Not Ortalaması istenilen seviyeye geldikten sonra bursu tekrar başlatılır ve geriye dönük ödeme yapılmaz. Not ortalamaları takibi eğitim yarıyılı esas alınarak yapılır.

g- Öğrenci eğitime devam etmediğinde ya da FSMVÜ’ce belirlenen devamsızlık sınırını aşması halinde bursu kesilir.

h- Disiplin suçu işleyen öğrencinin bursu kesilir.

ı- Hazırlık sınıfı sınavını başarı ile geçen öğrenci YDS sınavına girmez. Başarı belgesini vakıf sekreterliğine teslim eder. Başarısız olan öğrenci burs hakkından 500 TL olarak yararlanabilir. Hazırlık sınıfını okumayan lisans öğrencileri ise birinci sınıf kayıt dönemini takip eden YDS (Güz Dönemi-Eylül) sınav sonucunun açıklandığı tarihte yeterlik belgesini sunması gerekir. Bu sınavda başarısız olan öğrencilerin ikinci yıl bahar dönemi Mart sınavının sonucunun açıklanacağı tarihte yeterlik belgesini sunması gerekir. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler burs hakkından 500 TL olarak yararlanabilirler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin