Piyalepaşa Gayrimenkul Bursu

Piyalepaşa Gayrimenkul Bursu

PİYALEPAŞA GAYRİMENKUL A.Ş BURS YÖNETMELİĞİ

AMAÇ-KAPSAM
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı ve Tic. A.Ş tarafından,
Türkiye genelinde lise ve üniversitede eğitim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere
verilecek burslara ilişkin başvuru, kabul, değerlendirme ve devam esaslarını düzenlemektedir.

TEMEL PRENSİPLER
Madde 2-
a) Piyalepaşa Gayrimenkul Bursları; Lise ve Üniversite aşamasındaki öğrencilerin, eğitim-
öğretim dönemlerindeki temel eğitim ihtiyaçlarını desteklemeyi amaçlar.
b) Burs verilecek öğrenciler belirlenen kriterlere uyan adaylar arasında yapılacak sözlü mülakat
ile belirlenecektir.
c) Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Eylül – Mayıs ayları dahil
olmak üzere toplam 9 ay süresince, lise öğrencilerine aylık 200 TL, üniversite öğrencilerine ise
aylık 400 TL burs ödemesi yapar.
d) Burslar, öğrencilerin kişisel banka hesabına yatırılır.
e) Burslar ihtiyaç ve başarı durumuna göre: öğrencilerin mezuniyetlerine kadar her yıl yenilenir.
Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.

BURSLARIN KAYNAKLARI
Madde 3-
Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş. yönetimi tarafından her yıl belirlenecek tutarda burslara kaynak
sağlanacaktır.
Bursiyer sayısı ve her bir öğrenci için verilecek burs miktarı her yıl Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş
tarafından belirlenir ve açıklanır. Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş, bursiyer sayısını ve verilecek burs
miktarını değiştirmekte serbesttir.

BURS TÜRLERİ
Madde 4- Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan,
tutar ve sürelerde verilecek olan bursların türleri şunlardır:
a) Piyalepaşa Gayrimenkul’ün faaliyet alanına giren (gayrimenkul ve inşaaat ile ilgili bölümler,
mimarlık, mühendislikler, turizm ve otelcilik, varlık yönetimi, hukuk, işletme, iktisat, vb. gibi)
alanlarda eğitim görmeyi tercih edecek olan öğrencilere verilecek “Lise Bursları”,
b) Piyalepaşa Gayrimenkul’ün faaliyet alanına giren (gayrimenkul ve inşaaat ile ilgili alanlar,
mimarlık, mühendislikler, turizm ve otelcilik, varlık yönetimi, hukuk, işletme, iktisat, vb. gibi)
alanlarda eğitim gören üniversite öğrencilerine verilecek olan “Lisans Bursları”,
c) Lise öğrencisine aylık 200 TL, üniversite öğrencisine ise aylık 400 TL olmak üzere 9 ay
boyunca burs ödemesi yapılacaktır.

ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI-KRİTERLERİ
Madde 5-
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türkiye’deki lise ve üniversitelerde eğitim görüyor olmak,
c) Burs için başvuran öğrencinin başvurduğu dönemde aktif öğrenciliğinin devam ediyor olması
veya burs döneminde aktif öğrenciliğe hak kazanmış olması,
d) Herhangi bir suça ya da disiplin cezasına karışmamış olmak,
e) Aynı sınıfı ikinci yıl tekrarlamıyor olmak,
f) Kendisinden istenen tüm belgeleri eksiksiz bir biçimde hazırlamış olmak,
g) Adaylar lise düzeyinde ise başarı ortalamasının 70 ve üstü olması,
h) Üniversite düzeyinde hazırlık ya da 1. sınıf ise liseden mezuniyet başarı ortalamasının 70 ve
üstü olması, (Hazırlıktan birinci sınıfa geçen öğrenciler ara sınıfta kabul edilir.)
i) Üniversite ara sınıfta ise altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden
başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan
değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50, 100 üzerinden
yapılan değerlendirmede ise en az 70 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya
tahsis edilir. Değerlendirmede, başarı derecesi yüksek olan adaya ve ihtiyaç sahiplerine
öncelik tanınır.
j) Maddi imkanları yetersiz olmak.

BAŞVURU
Madde 6– Başvuru kriterlerine uyan adayların piyalepasa.com.tr adresinden “Burs Başvuru
Formu”nu doldurması, çıktısını alıp, istenilen belgelerle birlikte dosyasını Piyalepaşa Gayrimenkul
A.Ş’nin aşağıdaki adresine ulaştırması gerekmektedir.
Adres: Polat Ofis İmrahor Caddesi No: 23 B Blok 4. Kat Kağıthane / İstanbul
İstenen belgeler:
a. Nüfus cüzdanı örneği,
b. Adli sicil belgesi, (Savcılıktan ya da E-devletten alınabilir)
c. Disiplin yazısı, (Okuldan disiplin cezası almadığına dair belge)
d. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi (Öğrencilerin okullarından temin edilebilir)
e. Adaylar maddi imkanlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmelidir.
Beyan için istenen belgeler:
– Aile çalışanlarının maaş bordrosu,
– Anne-baba emekli ise emeklilik cüzdanı fotokopisi,
– Anne-babanın işsiz olması durumunda, SSK, Bağkur, Emekli Sandığından çalışmadığına
dair belge,
f. Başarı Belgesi:
– Lise öğrencileri için; liseye başlayanlar ortaokul mezuniyet belgesi, ara sınıflar için ise
yılsonu not ortalamasının 70 ve üzerinde olduğuna dair okul tarafından onaylanmış belge,
karne fotokopisi
– Lisans öğrenimine yeni başlayanlar için; başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç
Belgesi fotokopisi veya üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren üniversite öğrenci işleri
daire başkanlıklarından alınacak belge,
-Lisans öğrenimi ara sınıfındaki adaylar için; adayın tamamladığı son ders yılı ve yarı yıl
itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren,
üniversite tarafından onaylanmış belge,

BURS KOMİSYONU
Madde 7-
Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş lise ve üniversite öğrencilerine bursun duyurulmasını, başvuruların
kabulünü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenir, komisyon ise burs verilecek adayların
belirlenmesini sağlar.
Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş’nin burs komisyonu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
-Kaan Yücel-Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü
-Habibe Aloğlu Doğan- Polat Holding Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
-Kerim Polat – Polat Holding Yönetim Kurulu Üyesi
-Erdal Aslan – BDO Turkey – Partner

DİĞER ŞARTLAR VE ÖZELLİKLER
Madde 8-
a. Burs Başvuru Formunun tam olarak doldurulması ve formun sonunda yer alan EKLER
bölümündeki evrakların eksiksiz olarak temin edilmesi ve posta yoluyla Piyalapaşa
Gayrimenkul A.Ş’nin yukarıdaki adresine gönderilmesi gerekmektedir, (Madde 6)
b. Aksi takdirde Burs Başvuru formunu doldurmayan ve gerekli evrakları teslim etmeyen
başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır,
c. Başvurular, gerekli evraklarla birlikte mail ya da internet üzerinden değil sadece adrese teslim
edilecektir, (İstanbul dışındaki ya da elden teslim etmek istemeyen adaylar posta yoluyla
adrese gönderebilirler)
d. Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş burslarına başvuru tarihinde adayların; lise düzeyinde 19, lisans
eğitimi düzeyinde 25 yaşından büyük olmamaları şarttır,
e. Öğrenciler, Güz ve Bahar Dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez, başarı belgelerini
Piyalepaşa Gayrimenkul Burs Komisyonuna vermekle yükümlüdür,
f. Öğrenciler, bursları süresince disiplin cezası almama ve suça karışmamakla yükümlüdür,
g. Başka bir dernek, vakıf ya da benzeri bir kurum ya da şahıstan burs alan öğrenciler
değerlendirilmeye alınmayacaktır,
h. Değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan adaylar, Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş ile
burs ve mecburi hizmet sözleşmesi imzalayacaklardır,
i. Bursların verilmesinde başarı ve maddi durum kriteri öncelikli olarak dikkate alınacaktır,
j. Burslar her ayın 10’na kadar öğrencilerin kişisel hesaplarına yatırılacaktır.
k. Burs tutarları lise ve üniversite seviyelerinde farklıdır. Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını
Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş belirler,
l. Burslar karşılıklı olup, burs almaya hak kazanan adayların öğrenimlerini başarıyla
tamamladıktan sonra, burs aldıkları sürelere paralel şekilde Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş.
şirketinde çalışmaları esastır. İşe alınma ve çalışma koşullarının belirlenmesinde Piyalepaşa
Gayrimenkul A.Ş.’nin genel kural ve prosedürleri esastır.


BURSİYERLERİN SEÇİMİ VE DUYURULMASI

Madde 9-
a. Başvurular toplanacak ve ön eleme yapılacaktır,
b. Ön elemeyi geçen adaylar görüşme için burs komisyonu tarafından Piyalepaşa Gayrimenkul
A.Ş’de sözlü mülakata tabi tutulacaktır,
c. Sözlü mülakatı geçen adaylar ise Burs Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve hak
edenler belirlenecektir,
d. Burs tahsisi için seçilen adaylar, Piyalepaşa Gayrimekul A.Ş’nin web sitesi
“piyalepasa.com.tr” adresinden duyurulacak, ayrıca adayların bildirdikleri e-mail adreslerine
tebliğ edilecektir.

BURSUN DEVAM KOŞULLARI VE KESİLMESİ
Madde 11- Bursun devam edebilmesi için;
a. Burs başvuru şartlarına uyumun devam etmesi,
b. Lise düzeyindeki adaylar için; yıl sonu not ortalamasının 70 ve üzerinde olup, bir üst sınıfa
geçiş hakkı kazanmış olması,
c. Üniversite adayları için; yaz dönemi gelen transkriptlerinde, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-
öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan, AGNO’nun (okulun
başlangıcından itibaren tüm yarıyıllar için hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) bağıl
not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede
en az 2.50, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş
hakkı kazanması gerekmektedir.

http://www.piyalepasa.com.tr/assets/docs/piyalepasagayrimenkul_burs_basvuruformu.pdf