PISA 2009 UYGULAMA SONUÇLARI

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI 

PISA 2009 UYGULAMA SONUÇLARI
ÖZET BİLGİLER
 
Öğrencilerin akademik başarıları, pek çok ülkede eğitim sisteminin etkililiğinin önemli
bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Eğitim sistemi ve öğelerine yönelik eksikliklerin
belirlenmesi ve gereksinim duyulan alanların geliştirilmesinde kararların çoğu, öğrencilere
uygulanan çeşitli ölçme ve değerlendirme çalışmalarından elde edilen bulgulara dayalı olarak
verilmektedir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde ölçme ve değerlendirme çalışmaları
yapılmaktadır.
Türkiye’nin, bu amaçla, katıldığı uluslararası çalışmalardan biri OECD’nin PISA
(Programme for International Student Assessment-Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programı) projesidir. PISA projesinde zorunlu eğitimin sonuna gelen 15 yaş grubu
öğrencilerin sadece öğrendiklerinin ne kadarını hatırlayabildiklerinin değil, aynı zamanda
öğrendiklerini okulda ve okul dışı yaşamlarında kullanabilme yeterliklerinin; karşılaşacakları
yeni durumları anlamak, sorunları çözmek, bilmedikleri konularda tahminde bulunmak ve
muhakeme yapabilmek için bilgi ve becerilerinden ne ölçüde yararlanabildiklerinin
belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç PISA’yı diğer değerlendirme yaklaşımlarından
ayırmaktadır. 
PISA 2000 yılından bu yana üçer yıllık aralıklarla yapılmakta olup her uygulama
döneminde üç konu alanı olan Matematik Okuryazarlığı, Fen Okuryazarlığı ve Okuma
Becerilerinden birisi ağırlıklı alan olarak belirlenmektedir. 2000 yılında Okuma Becerileri,
2003 yılında Matematik Okuryazarlığı, 2006 yılında ise Fen Okuryazarlığı alanları ağırlıklı
alan olarak seçilmiştir.  Bu döngü dokuz yılda bir tekrar etmektedir.
PISA 2009 uygulaması ülkemizde Nisan ayı içerisinde yapılmıştır. Uygulamada 170
okuldan 4996 öğrenci yer almıştır. Türkiye’nin geçmiş uygulamalarla karşılaştırmalı sonuçları
şu şekildedir:
PISA OECD ortalaması, tüm uygulamalarda yaklaşık olarak 500 puan civarında
gerçekleşmiştir.  2009 uygulaması Okuma becerileri ağırlıklı olarak yapılmıştır. Okuma
becerileri alanında 2003 sonuçlarına göre Türkiye ortalaması 441 puan, 2006 yılında 447 ve 2
 
2009 yılında ise 464 puan olarak gerçekleşmiştir. Türkiye bu alanda bir önceki uygulamaya
göre 17 puanlık bir artış göstermiştir. 
PISA 2009 Matematik Okuryazarlığı alanında Türkiye, 2003 uygulamasında 423
puan, 2006 yılında 424 puan, 2009 yılında ise 445 puan elde etmiştir. Ülkemiz, bu alanda bir
önceki uygulamaya göre 21 puanlık bir artış göstermiştir. Matematik performansı OECD
ortalamasının altında kalıp da 2009 yılında performanslarını iyileştiren beş ülkeden birisi
Türkiye’dir. Diğer dört ülke, Meksika, Yunanistan, Brezilya, Tunus’tur.
PISA 2009 Fen Okuryazarlığı alanında Türkiye, 2003 uygulamasında 434 puan, 2006
yılında 424 puan, 2009 yılında ise 454 puan elde etmiştir. Ülkemiz, bu alanda bir önceki
uygulamaya göre 30 puanlık bir artış göstermiştir. Bu artış, Fen Okuryazarlığı alanında
görülen en yüksek artıştır. 2009 PISA uygulamasınd, Türkiye’nin de içinde bulunduğu dokuz
ülkede Fen Okuryazarlığı alanında öğrenci performanslarında artış görülmüştür. Bu
ülkelerden, Portekiz, Kore, İtalya, Norveç ve Polonya’nın ortalama puanlarındaki artış 10 ile
19 puan arasında gerçekleşmiştir
PISA uygulamalarında Türkiye henüz istenilen düzeyde olmamakla birlikte başarısını
arttıran ülkelerden biridir. 
Bir sonraki PISA uygulaması 2012’de yapılacaktır. 2009 uygulaması ile kaydedilen
ilerlemenin 2012’de de devam etmesi için okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin
PISA’ya ilişkin olarak bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır. OECD ülkelerinin eğitim
standartlarına ulaşma yolundaki bu ilerlemenin, gerek eğitim programlarındaki değişim ve
gelişim, gerekse okul kültürü ve okuldaki uygulamaların değişimi ve gelişimi ile devam
ettirilmesi hedeflenmektedir.