Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması

“Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri  Bitirme Projesi Yarışması 2011 -2012”
Yarışma Şartnamesi
1.  Düzenleyen 
Yarışma,  TMMOB  Peyzaj  Mimarları  Odası  (PMO)  ve  Peyzaj  Mimarlığı  Bölüm  Başkanları  Konseyi (PEMKON)  tarafından  düzenlenmektedir.  Yarışmanın  Sekreteryası,  TMMOB  Peyzaj  Mimarları  Odası tarafından yürütülmektedir. 
2.  Yarışmanın Tanımı
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme  Projesi  Yarışması 2011-2012,  Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile  TMMOB  Peyzaj  Mimarları  Odası  arasında  koordinasyon,  işbirliği  ve  üniversitelerimizde  faaliyet gösteren PMOGenç Öğrenci üye komisyonu arasındaki iletişimi güçlendirmek üzere planlanmıştır.  Yarışma, Türkiye„de yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümleri‟nde; planlama ve tasarım stüdyolarında proje hazırlayan lisans öğrencileri arasında düzenlenen bir etkinliktir.
3.  Yarışmanın Amacı ve Konusu
Yarışmanın  amacı;  mesleğe  adım  atma  aşamasında  olan  Peyzaj  Mimarlığı  Bölümü  öğrencilerinin öncelikle ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretme düşüncesini kazandırmak, bunun yanında meslek odası çatısı altında yarışma deneyimini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile peyzaj mimarı adayları arasındaki bağı daha da güçlendirerek ve peyzaj mimarlığı disiplini  ile  ilgili birimlerin yaratıcı Peyzaj Mimarı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamaktır.
Yarışmanın  diğer  amaçları;  ülkemizde  yer  alan  üniversitelerin  Peyzaj  Mimarlığı  Bölümleri‟nde uygulanmakta  olan  eğitim  yaklaşımlarının  karşılaştırılmasına,  çıkarımlar  yapılarak  geliştirilmesine olanak sağlayarak mesleğin görünürlüğünün artırılmasıdır.
Yarışmanın  konusu;  yarışmanın  yapıldığı  akademik  yıl  içinde  farklı  fakültelerin  Peyzaj  Mimarlığı Bölümleri‟ndeki  son  sınıf  öğrencilerinin  planlama  ve  tasarım  stüdyolarında  üretecekleri  proje çalışmalarıdır. 
 
4.  Yarışmanın Türü ve Şekli
Yarışma,  Peyzaj  Mimarlığı  Bölümleri‟nde;  planlama  ve  tasarım  stüdyolarında  proje  üreten  son  sınıf öğrencilerine açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır. 
5.  Yarışma Dokümanının Görülmesi ve Temini  Yarışma  dokümanı,  Peyzaj  Mimarlığı  Bölümleri,  TMMOB  Peyzaj  Mimarları  Odası  Şubeleri,  İl Temsilcilikleri,  PMOGenç  bölüm  temsileri  ile  oda  web  sayfasından  bedelsiz  olarak  görülebilir  ve
edinilebilir. 
– Yarışma katılımcıları yarışmaya katılmakla, yarışma koşul ve kurallarını kabul etmiş sayılır. 
6.  Yarışmaya Katılım Esasları
  Türkiye‟deki  bir  Peyzaj Mimarlığı  Bölümü‟nde  2011  –  2012  Eğitim  ve  Öğretim  Yılı  Güz  ve/veya Bahar  yarıyılında  son  sınıfta  planlama  ve/veya  tasarım  stüdyolarında  proje  hazırlamış,  proje dersini başarı ile tamamlamış lisans öğrencisi olmak,
  Jüri üyeleri ve raportörlerle birinci dereceden akraba olmamak,
  Bir grupça hazırlanmış projelerde, tek proje ile yarışmaya katılmak,
Kimlik  Zarfı;  yarışmacıların,  projelerin  teslim  edildiği  ambalaj  içine  proje  ile  aynı  rumuzu  (bkz. şartname  madde:13/b)  taşıyan  ve  üzerinde  “Peyzaj  Mimarlığı  Bölümü  *Öğrencileri  Bitirme Projesi Yarışması 2011 -2012 Kimlik Zarfı” ibaresi yazılmış bir zarf şeklinde olacaktır.
Bu zarflara; 
–  Yarışmacıların  yarışma  şartlarını  aynen  kabul  ettiklerini  belirten  ve  kimlik  bilgilerinin  (adı  – soyadı, okul numarası, üniversite adı, iletişim bilgileri) yer aldığı imzalı yazı, 
3
–  Yarışmacının kayıtlı olduğu yarıyılı gösterir öğrenci belgesi, 
–  Yarışmacılardan istenen açıklama raporu (bkz. şartname madde:11/b) konulacaktır.
Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler,  jüri kararıyla tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilemezler.
 
7.  Yarışma Jüri Üyeleri, Raportörleri ve Sekreteryası 
Juri  üyeleri  Peyzaj  Mimarlığı  Bölüm  Başkanları  Konseyi  (PEMKON)  önerisi  ile  akademisyenlerden  ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası teklifi ile kamu ve özel sektör temsilcilerinden seçilmiştir. 
Asli Jüri Üyeleri (Soyadına Göre Alfabetik)  
Prof.Dr. Hakan Altınçekiç / İstanbul Üniversitesi
Selami Demiralp / Peyzaj Mimarı
Dr. Ömer Lütfi Gülkal / Peyzaj Mimarı
Yrd.Doç.Dr. Banu Çiçek Kurdoğlu / Karadeniz Teknik Üniversitesi
Zübeyde Özsu / Peyzaj Mimarları Odası
Prof.Dr. Oğuz Yılmaz / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Prof.Dr. Tuluhan Yılmaz / Çukurova Üniversitesi
Yedek Jüri Üyeleri
Mustafa Terzioğlu / Peyzaj Mimarı
Yrd.Doç.Dr. Aysel Uslu / Ankara Üniversitesi
Raportörler
Redife Kolçak-Mustafa Artar / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
Sekreterya
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
 
8.   Yarışma Ödülleri
Ödüller
Yarışma sonucunda seçilen ilk üç (3) projenin sahipleri, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Sürekli Eğitim Merkezi  tarafından  verilmekte  olan  eğitimlerden  seçtikleri  birine  ücretsiz  olarak  katılmaya  hak kazanacaktır (Eğitimlere yarışmanın ilan tarihinden itibaren iki (2) yıl içerisinde kayıt yaptırılması zorunludur) 
  Birinciye; Dizüstü Bilgisayar
  İkinciye; Tablet Bilgisayar  
  Üçüncüye; Dijital SLR Fotoğraf Makinesi
  Mansiyonlar (3 projeye / 3 Dijital Kompakt Fotoğraf Makinesi)
 
Ayrıca dereceye giren tüm katılımcılara Oda yayınlarından oluşan kitaplar hediye edilecektir.
Jürinin, projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde (bkz. şartname madde:10)
belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.
9.  Yarışmacılara Verilecek Dokümanlar
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Şubeleri ve İl Temsilcilikleri tarafından yarışmacılara;
–  Yarışma Şartnamesi,
–  Yarışma Başvuru Formu (grup katılımlarda her grup üyesinin ayrı ayrı dolduracağı) verilecektir. 
4
10.   Yarışma Süresi ve Takvimi
Yarışma, yarışmanın ilk ilan tarihi ile başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer.
a) Yarışma ilanı            : 16.01.2012
    Son soru sorma tarihi          : 01.05.2012 saat: 17.00
    Soruların yanıtlanması          : 15.05.2012
b) Projelerin son teslim tarihi ve saati      : 22.06.2012, saat: 17.00
c) Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih    : 30.06.2012, saat: 10.00
d) Yarışma sonucu ilan tarihi         : 01.07.2012
e) Sergi tarihi ve yeri*           : 28.09.2012, 
f) Kolokyum tarihi, saati ve yeri*        : 28.09.2012- saat: 14.00 
 
*Sergi ve Kolokyum yeri: Ankara’da yapılacak sergi ve kolokyum Oda yönetimince ilerleyen zamanda web sayfası üzerinden ilan
edilecektir.
 
11.  Yarışmacılardan İstenilenler ve Teslim Esasları
a) Yarışma projeleri;
–  Çalışmanın vurgulanmak istenen ve önemli görülen tüm fikir ve tasarım detaylarını kapsar.
–  Malzeme, biçim, teknik serbesttir.
– Çalışmaların en çok 2 adet A1 (594*841) ebatlarında dikey poster olarak sunulmaları gerekmektedir
(fazlası değerlendirme dışı bırakılacaktır).
b)  Yarışmacıların  projelerini;  planlama  tasarım  ilkelerini,  ana  fikirlerini,  ulaşılan  sonucu
değerlendirdiklerini  belirten  en  çok  1000  kelimeden  oluşan  bir  açıklama  raporu  ile  birlikte  teslim
etmeleri gerekmektedir.
c)  Yarışmacıların;  yarışma  projelerini,  proje  açıklama  raporlarına  ve  kimlik  zarfına  kendilerinin
belirlemiş olduğu rumuz (bkz. şartname madde:13/b) ile tanımlamaları, ayrıca yarışma adının (“Peyzaj
Mimarlığı  Bölümü  Öğrencileri  Bitirme  Projesi  Yarışması  2011  -2012)   projenin,  açıklama  raporunun
kapağına ve kimlik zarfının üzerine yazılması, projelere hiçbir şekilde isim ya da kimlik çağrıştırabilecek
bir işaret konulmaması gerekmektedir.
d)  Projeleri  1  takım  çıktı  A1  (594*841),  1  adet  CD  olarak  (tercihen  .tiff  resim  formatında)  teslim
etmeleri gerekmektedir.
 
12.   Soru ve Cevaplar 
Yarışmacılar, 01.05.2012 saat 17.00‟e kadar yarışmaya ait sorularını bitirme@peyzajmimoda.org.tr
adresine  göndererek  jüriye  sorabilirler.  Yarışmacılar,  sorularının  raportörler  aracılığı  ile  ulaşıp
ulaşmadığını kontrol etmekle sorumludurlar. Jüri, 15.05.2012 tarihinde toplanarak soruları yanıtlayacak
ve yanıtlar şartname alan  tüm yarışmacılara e-posta olarak gönderilecektir. Ayrıca sorular ve yanıtlar
16.05.2012 tarihinden itibaren Peyzaj Mimarları Odası‟nın web sitesinde yayınlanacaktır.
 
13.   Yarışma Projelerinin Teslim Tarihi – Yeri ve Esasları 
a) Proje Teslimi, Yarışmanın süresi, 22.06.2012 Cuma günü saat 17.00 de sona erecektir. Projeler
bu  süre  sonunda  tek  ambalaj  halinde  ve  katlanmadan,  TMMOB  Peyzaj Mimarları Odası, Konur2
Sokak  34/8  Kızılay-  Ankara  adresine  elden  teslim  edilecek  ya  da  posta  veya  kargo  ile
gönderilecektir. Posta veya kargo ile gönderimlerde, proje kabulünde gönderme tarihi ve saati dikkate
alınacak, projelerin teslim gününde ve en geç saat 17.00 de kargoya teslim edildiğine dair belge esas
olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.   Ambalajların üzerine “rumuz”  ile yarışmanın
ismi olan  “Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2011 -2012” başlığı
yazılacak, bunun dışında başka bir yazı ya da işaret konulmayacaktır 
5
b) Rumuz  ve  ambalaj  esasları;  Rumuz  5  rakamlı,  1×4  cm  ebatlarında  olup;  poster(ler)  üzerinde,
proje  raporunun her  sayfasında,  zarflarda, ambalajda  sağ üst köşeye yazılacaktır. Ambalaj üzerinde;
“Peyzaj  Mimarlığı  Bölümü  Öğrencileri  Bitirme  Projesi  Yarışması  2011  -2012”  ve  TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası, Konur2 Sokak 34/8  – Ankara adresi yazılacaktır. Kimlik  zarfı, açıklama
raporu ve projenin katlanmadan düz olarak bir ambalaj içerisinde teslimi yapılmalıdır.
14.  Yarışma Sonucunun İlanı
Yarışma  projelerinin  değerlendirmeleri  sonunda  orijinal  imzalı  tutanak  ve  raporlar  jüri  başkanı
tarafından  yarışmayı  açan  Peyzaj  Mimarları  Odası  yetkilisine  teslim  edilir.  Peyzaj  Mimarları  Odası,
yarışmanın sonucunu en geç iki (2) gün içinde web sitesi kanalıyla ilan eder.
Jüri  değerlendirme  tutanakları,  raporları  ve  üyelerin  bireysel  raporları,  yarışma  sonuçlarının
bildirilmesini izleyen bir hafta içinde tüm katılımcılara bildirilir.
15.   Yarışma Projelerinin Sergilenmesi
Yarışmanın  sonuçlarının  ilanından  sonra,  28.09.2012-12.10.2012  tarihleri  arasında  ödül  alan  tüm
projeler  sergilenecektir.  Sergi  ve  kolokyumun  yeri  ilerleyen  tarihlerde  oda  web  sayfasından  ilan
edilecektir.  Sergi  ücretsiz  olup,  halka  açıktır.  Şartname  gereği,  proje  sahipleri,  projelerinin
sergilenmesini kabul etmiş sayılır.
16.   Yarışma Projelerinin Geri Verilmesi  
Sergi  ve  kolokyum  sonrası  bir  (1)  ay  içinde  projeler  yarışmacılar  veya  vekilleri  tarafından  geri
alınmalıdır. Peyzaj Mimarları Odası bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.
17.   Yarışmanın Yayınlanma Usulleri
Projeler, proje sahipleri belirtilerek; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası web sitesinde “yarışmalar” bölümü
başlığı  altında  yayınlanır  ve  yayına  dönüştürülür.  Yarışmaya  katılmakla  proje  sahipleri,  projelerinin
yarışma dolayısıyla hazırlanacak kitapçıkta yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.
18.   Yarışmanın İptali
TMMOB  Peyzaj Mimarları  Odası,  yarışma  sonucunun  ilan  edilmesinden  önceki  herhangi  bir  aşamada
yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.