PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI 2013

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE
1. Bu kılavuz “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” ve MEB YEĞİTEK’ in “Millî Eğitim Bakanlığı
Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
2. PYBS ile YBO’ dan mezun olan parasız yatılı öğrencilerin, sınavsız olarak
ortaöğretim kurumları pansiyonlarına yerleştirilmesine ilişkin olarak bu
kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe
girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu
Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol,
Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
3. Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya
bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.
4. PYBS sonucunda yatılılığı kazanan öğrencilerin; nakil şartlarını taşısalar bile en
az bir ders yılı nakilleri yapılamaz. Öğrencilerin, tercihlerini bu durumu göz
önüne alarak yapmaları gerekmektedir.
5. Cinsiyetine, okul türüne ve alan/dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih
edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki
öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir.
6. Tercihleri doğrultusunda bir okulu parasız yatılı olarak kazanan öğrenci bu
hakkını başka okulda kullanamaz.
7. Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler, halen öğrenim
gördükleri okul türü, sınıf ve alan/dal dışında başka bir okul türü, sınıf ve
alan/dalı bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemez.
8. PYBS’ ye başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili
mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.
9. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, parasız yatılılık ve
burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyeceklerdir. Başvuruları incelemeden
kabul eden okul müdürlükleri ve komisyonlar hakkında yasal işlem yapılır.
10. Öğrencinin PYBS ile YBO’ dan, sınavsız parasız yatılılığa belirtilen tarihlerde
başvuru ve tercih yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik
onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur.
11. Bu konularla ilgili oluşabilecek herhangi bir hata durumunda YEĞİTEK sorumlu
değildir.

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu kılavuzda; 2013 yılı PYBS ile YBO’ dan mezun olan öğrencilerin yerleştirilmesiyle
ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
PYBS, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfların 09 Haziran 2013 tarihinde, 8. sınıfların 08 Haziran
2013 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, merkezi sistem sınavı olarak MEB YEĞİTEK
tarafından yapılacaktır.
PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde,
yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad,
Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.
PYBS, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvurusu; 11-22 Mart 2013 tarihlerinde
yapılacaktır.
8. sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin SBS puanı PYBS
puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
Öğrenciler “PYBS Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve
http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir.
Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve
bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu, öğrencileri
ve Özel Öğretim Kurumlarına devam edenler; parasız yatılılık ve bursluluktan
yararlanamazlar.
Tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına
başvuramazlar.
Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler PYBS’ye müracaat edebilirler;
ancak sınavı kazananlar MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip
ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu
haklarından yararlanabilirler.
Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler bu
haklarından vazgeçmiş sayılır.
Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan
öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan bursluluğa geçirilmesi mümkün
değildir.
Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta
belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.
c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere
bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.
d. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile
uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.
e. Parasız yatılılığı tercih etmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmak;
– Ortaokulların 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
– Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11.
sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
– Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10 ve 11. sınıflarında okuyan
öğrenciler için tercih edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde
öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.
f. Bursluluğu tercih etmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmak.
– Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim
görüyor olmak.
– Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11.
sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
– Maddî imkânlardan yoksun bulunmak. (Bunun için ailenin yıllık gelir
toplamından fert başına düşen net miktarın 2013 Malî Yılı için tespit edilen
5.790,00 TL (beşbinyediyüzdoksan TL)’yi geçmemesi gerekir. Geliri bu
rakamı geçenlerin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında
yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları
kabul edilmeyecektir.)
Aile gelirinin tespitinde ailenin 2012 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında
Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK–1) Öğrenci
Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan
gelirin tespitinde;
 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi
dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2012
yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,
 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili
tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili
mahkeme kararının tasdikli örneği,Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013
 Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı,
eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

http://oges.meb.gov.tr/doc2013/2013_PYBS.pdf

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin