“PANDEMİLER VE DOĞAL AFETLERDE EĞİTİM” LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL MAKALE YARIŞMASI

makale yarismasi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
“PANDEMİLER VE DOĞAL AFETLERDE EĞİTİM”
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL MAKALE YARIŞMASI ÇAĞRISI

Bilimsel Makale Yarışmasının Amacı
Yarışma, eğitimin çeşitli alanlarında lisansüstü programlara kayıtlı genç
akademisyenlerin pandemi ve doğal afetlerde sürdürülebilir eğitim konusunda yaşanan
sorunların çözümüne yönelik uygulanabilir düşünce üretmelerini özendirmek ve üretilen
düşüncelerin paylaşılmasını sağlamak amacındadır.

Bilimsel Makale Yarışmasının Konuları
Pandemi ve doğal afetlerde “sürdürülebilir ve herkes için eğitim” temasıyla tarihsel
süreçteki deneyimlerden ve günümüzde yaşadığımız gerçeklikten geleceğe yön çizebilmek için
konular aşağıdaki biçimde belirlenmiştir.

● Eğitim tarihinde pandemi ve doğal afetler,
● Pandemi ve doğal afetlerde dünyada ve ülkemizde eğitim uygulamaları,
● Pandemi ve doğal afetlerde eğitim planlaması,
● Pandemi ve doğal afetlerde eğitim sürecinde yaşanan sorunlar,
● Pandemi ve doğal afetlerin farklı yaş gruplarına etkisi,
● Pandemi ve doğal afetlerde okul sağlığı,
● Pandemi ve doğal afetlerde eğitim sürecinde ruh sağlığı
● Pandemi ve doğal afetlerde eğitim ile ilgili diğer konular

Bilimsel Makale Yarışmasına Başvuru Koşulları
● Bilimsel makale yarışması, üniversitelerin ilgili enstitülerinde eğitimin çeşitli
alanlarında öğrenim görmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
● Yarışmaya tek yazar ya da en fazla 5 yazar olacak şekilde katılınabilinir. Pandemi ve
doğal afetlerde sürdürülebilir eğitim sorunsalına disiplinlerarası bakış açısıyla ortak
çözümler getirebilmek için farklı disiplinlerden lisansüstü öğrencilerin bir araya gelerek
ekip çalışması ortaya koymaları önerilmektedir.
● Katılımcılar yarışmaya en çok 2 makale ile katılabilirler.
● Makaleler yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
● Çağrıya gönderilen makalelerin özgün olması ve daha önce hiçbir yarışmada ödül
almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve
hiçbir kişi ve kuruma telif hakkının verilmemiş olması gerekir.

Aday Makalenin Biçimsel Özellikleri:
● Makalelerin dili Türkçe olup, metinler PDF formatında kabul edilecektir.
● Makaleler A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5 (bir buçuk) satır
aralığıyla yazılmış olmalıdır.
● Kenar boşlukları soldan ve üstten 4 cm, alttan ve sağdan 2,5 cm olmalıdır.
● Makale en az 5000 en fazla 10000 kelimeden oluşmalıdır.
● Makaleler; başlık, öz (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin (giriş, amaç,
yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler) ve kaynakça ile varsa yazar notları
bölümlerini içermelidir.
● Özet 150-250 kelime arasında, 10 punto Times New Roman yazı tipinde ve iki yana
yaslı olacak şekilde düzenlenmelidir. “Anahtar Kelimeler” kalın, italik ve ilk harfleri
büyük olmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı ve kelimeler “,” ile
ayrılmalıdır. Anahtar kelimelerin sonuna “.” konulmalıdır.
● Makalede dipnot kullanımı Chicago usulüne göre yapılacaktır.
● Kaynakça bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
● Katılımcılar, gönderilen makalenin kendilerine ait olduğunu tüm kanuni izinlerin
(gerekli ise etik kurul onayının da) aldığını, dereceye girmeleri halinde ve kabul edilirse
ilk yayınlama hakkının Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi’ne (BAEBD) ait
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
● Online başvuru formunda ad soyad, üniversite, iletişim numaraları mevcut olacağından,
makale kapağı ve metinde katılımcıların ad, soyad, üniversite bilgileri vb. belirleyici
hiçbir bilgi kesinlikle yer almayacaktır.
● Makalelere altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir.
● Çağrıya katılanlar yukarıdaki şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar.
● Çağrıya gönderilen makalelerde, sürecin hangi aşamasında olursa olsun, şartnameye
aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda makale yarışma dışı bırakılacak ve alınan
ödül iptal edilecektir.

Değerlendirme
Başvurunun ve makalenin yarışma içeriğine ve şartlarına uygunluğu editörler tarafından
kontrol edildikten sonra makalelerin bilimsel açıdan değerlendirilmesi Bilim Kurulu tarafından
yapılacaktır. Birinci, ikinci ve üçüncü makaleler, Bilim Kurulunca kabul edilen makaleler
arasından Yarışma Jürisinin yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecektir.

Makale Teslimi ve Önemli Tarihler
Makale teslimleri dijital ortamda gerçekleşecektir. Teslim dokümanları yarışmaların mail
adresi olan [email protected] adresine gönderilecektir. Bilimsel makale son gönderim
tarihi: 01.04.2021 dir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren makaleler 15.05.2021 tarihinde
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü web (www.egitimbilimleri.deu.edu.tr)
sayfasında ilan edilecektir.

Ödüller
Bilimsel makale yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü çalışmalara derece ödüllerinin
yanı sıra TR Dizinde (ULAKBİM) taranan Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Dergisi (BAED) hakem sürecine doğrudan alınacaktır.

Yarışma jürisi tarafından uygun görülen makaleler TR Dizinde (ULAKBİM) taranan
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisinde (BAED) hakem
değerlendirmesine davet edilecektir. Kabul edilen makaleler Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak
“PANDEMİLER VE DOĞAL AFETLERDE EĞİTİM” isimli özel sayıda yayınlanacaktır.

Bilimsel Makale Yarışması ve Özel Sayı Editörleri:
Prof. Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN
Prof.Dr. Serap KAYA ŞENGÖREN
Doç. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
Prof. Dr. Alipaşa AYAŞ, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Müdürü, Ankara.
Prof. Dr. Bahadır ERİŞTİ, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Eskişehir.
Prof.Dr. Bülent GÜVEN, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
Prof. Dr. Fuat TANHAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN, Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Prof. Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
Prof. Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Eskişehir.
Prof. Dr. Ömer Faruk TUTKUN, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
Prof. Dr. Sabri ALPAYDIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Konya.
Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
Prof. Dr. Selahattin GELBAL, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü,
Ankara.
Prof. Dr. Servet BAYRAM, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Prof. Dr. Seyfi KENAN, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Prof. Dr. Yasemin KARAMAN KEPENEKÇİ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Müdürü, Ankara.
Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Ankara.
Doç. Dr. Eyüp İZCİ, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
Doç. Dr. Fatih KARAKUŞ, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
Dr. Öğrt. Üyesi Semiha YÜKSEK USTA, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Isparta.
Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ, Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, İzmir.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILINÇ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Burdur.

İletişim
Arş.Gör. Dr. Yağmur SOYLU, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü
yağ[email protected]

Web

Makale Yarışması

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

16 − 15 =