“Pandemide Öğrenci Olmak” Ortaokul Öğrencileri Resim Yarışması

Pandemide Öğrenci
Ortaokul Öğrencileri Resim Yarışması

Denizli ili Merkezefendi ilçesi Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 26.07.2021-12.09.2021 tarihleri arasında, Türkiye geneli resmî / özel eğitim kurumlarında öğrenim gören ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Pandemide Öğrenci Olmak’ konulu resim yarışması düzenlemektedir.

“PANDEMİDE ÖĞRENCİ OLMAK ”
ULUSAL RESİM YARIŞMASI KILAVUZU

YARIŞMANIN AMACI

Bu yarışma, Türkiye genelindeki ortaokul kademesi 5.6.7. ve 8. sınıfların resimle buluşmasını
yeteneklerinin keşfedilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda:
• Sınıf dışı etkinliklerle örgün eğitime katkıda bulunmayı,
• Güzel Sanatlar Liselerinin tanıtılması ve ilgi alanlarının keşfedilmesine katkı sağlamayı,
• Öğrencileri yükseköğretime güdülemeyi ve öğrencilerin ilgilerini arttırmayı,
• Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı,
• Öğrencilerin resim alanındaki bilgi ve deneyimlerinin artmasını,
• Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesini, etkinliğe katılan herkese tanıtılmasını sağlamak.

YARIŞMANIN KONUSU VE ŞEKLİ
• Yarışmanın konusu ” PANDEMİDE ÖĞRENCİ OLMAK ” olup yarışına özel ve devlet ortaokul kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından görsel kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır.
• Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler, il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilçe millî eğitim müdürlüklerine ve okullara yarışma duyurusu ekinde iletilecektir. Ayrıca afişler, Denizli Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi web sitelerinde dijital olarak yer alacaktır.
• Başvuru yapılırken; öğrenci ve velisine ait ad-soyad, cep telefonu, mail adresi, okul, sınıf bilgisi ve öğretmenine ait ad-soyad, cep telefonu, mail adresi, görev yapılan okul, branş gibi kişisel veriler başvuru esnasında yarışmanın düzenlenmesi, seçimin yapılması, ödül sahiplerinin ilan edilmesi, ödüllerin teslimi, ödül törenlerinin düzenlenmesi gibi amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir. Başvuru sahibi öğrenci, öğrencinin velisi yarışma kapsamında Denizli Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aktarılan ve Denizli Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından işlenen kişisel verileri ile ilgili 6698 sayılı KVKK (Kişisel verileri Koruma Kanunu) gereği aydınlatma
metninin ve KVK politikasının kılavuz ekinde yer aldığını, aydınlatma metinlerini ve KYK politikasını okuduklarını ve bilgi sahibi olduklarını kabul ederler.(Ek-l-2-3) Öğrenciye KVK Aydınlanma Metni ve/veya açık rıza metinleri doldurulduktan sonra Açık nza onayları Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğünce muhafaza edilecektir, bunun dışında 3. Kişi ve kişilerle paylaşılmayacaktır.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Yarışma ile ilgili değerlendirme Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi görevlendirilmiş öğretmenlerden oluşan jüri tarafından yapılacaktır.
• Yarışma jürisinde görev alan öğretmenlerin görev kaydı belgeleri ekte sunulmuştur. YASAL

HEDEFLER:
Bu sosyal etkinlikler ile öğrencilerin;
1. Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,
2. Akademik ve sosyal başarılarının artırılması,
3. Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, İnsanî ve kültürel değerlerinin geliştirilmesi,
4. Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güven duygusunun geliştirilmesi,
5. Sosyal ve kültürel alanda okullarını temsil etme bilinci kazanmaları,
6. Ders dışı zamanlarım verimli geçirmelerinin sağlanması,
7. Zamanlarını verimli geçirerek uygun olmayan ortamlarda bulunmalarının önlenmesi suretiyle zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi,
8. Şiddete eğilimli davranışların kontrol altına alınmasının sağlanması,
9. Okula olan ilgilerinin artırılmasını sağlamak yoluyla devamsızlıklarının azaltılması,
10. Kendi yetenek alanlarını keşfetmeleri, bu yeteneklerinin hobi olmaktan öte yaşamlarının bir parçası olmasının sağlanması,
11. Sanatsal alanlarda edindikleri yeni kazananların yaşamlarına yansıtılması hedeflenmektedir.
12. Engelli bireylerin ve hassas guruplar tanımındaki öğrencilerin etkinliğe katılımlarının sağlanması ve yarışmalara katılabilmeleri için okullarınca gerekli tedbirleri almak.

BÜTÇE TABLOSU VE KAYNAĞI
1. Yarışma bütçesi 3000 TL olup sponsorlar aracılığıyla karşılanacaktır.
2. Yarışmaya katılıp dereceye giremeyen katılımcılara Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nce herhangi bir ödeme yapılmaz. Katılımcıların bu ve buna benzer talepleri kabul edilmez.

YARIŞMA YÜRÜTME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
1. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmesini yapmak, sonuçlarını tutanakla beraber okul müdürüne teslim etmek.
2. Yarışma Katılım şartlarım belirlemek.
3. Yarışmaya katılan eserlerin orjinallik belgelerinin kontrolünü yapmak.
4. Başvuru formları ve veli izin belgelerinin kontrolünü yapmak.
5. Yarışmanın covid-19 salgını önlemleri kapsamında sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak.
6. Yarışmaya katılan eserlerin arşivlenmesini sağlamak.

YARIŞMA DANIŞMA KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
1 .Katılımcılardan gelen somları cevaplamak.
2. Projenin yürütülmesi sılasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek.
3. projenin düzgün yürütülmesi için proje hakkında her türlü önlemleri almak.

YARIŞMAYA İTİRAZ İŞLEMLERİ
Yarışma sonucuna itirazlar, sonuçların açıklanmasını takip eden 3 (Üç) iş günü içerinde yapılabilir. İtirazlar Yarışma yürütme kurul tarafından değerlendirilecek olup, katılımcılar başvuru şartlarını kabul etmiş sayılacağından yargı yolu kapalı olacaktır.

HAKKI DEREKÖYLÜ GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Aydınlatma Metni
Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi tarafından, katılımcılardan talep edilen velilerin onayı ve bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup yasal zorunluluklar (Örneğin bir mahkeme karan ile talep edilmesi hali) dışında açıklamayacaktır. Yarışma sonucunda başvuru sahiplerine ait kişisel veriler silinecektir.

Güzel Sanatlar Lisesi bu verileri yarışma sonuçlan hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, yarışma kapsamındaki iletişimi sağlamak, basılı yayınlar/yazışmalar göndererek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) edinmek ve genel katılımcı profilini belirlemek gibi amaçlarla, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 .Maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğremne, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir.

YARIŞMA TAKVİMİ
PANDEMİDE ÖĞRENCİ OLMAK 2021 YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma duyuruların yapılması 26.07.2021
Başvuru tarihleri 26.07.2021-12.09.2021
Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi jüri üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilerin seçilmesi 13-14-15.09.2021
Dereceye giren öğrencilerin sonuçlarının açıklanması 16.09.2021
İtiraz süresi 17-18-19-20-
21.09.2021
Ödül töreni tarih aralığı 24.09.2021

BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
• Yarışma Resmi ve Özel tüm ortaokul öğrencilerine açıktır.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Sosyal etkinlikler, katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.
• Yarışmaya katılacak eserler kâğıt üzerine uygun herhangi bir teknik ile yapılmış olmalıdır. (Suluboya, Guaş Boya, Pastel Boya Lavi.v.b)
• Konu: “pandemide öğrenci olmak” teması çerçevesinde öğrencilerin içinde bulunduğumuz süreci yansıtan çalışmalar yapması beklenmektedir.
• Katılımcı en fazla 1 eserle katılabilir. Eserler Paspartulu olmalıdır.
• Yatışmaya katılacak eser daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış olmalıdır.
• Eserin kısa kenarı 35 cm’den küçük 50 cm den büyük, uzun kenarı 50 cm’den küçük 70 cm den büyük olmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak eserler tekniğe uygun kağıt üzerine yapılmış olmalıdır.
• Tüm çalışmalar iki mukavva arasına, katlanmayacak ve kıvrılmayacak şekilde, elden teslim edilmeli veya kargo ile ulaştırılmalıdır.
• Katılımcıların kargo masrafları kendilerine aittir. Kargo gecikmeleri, hasarlardan, kayıplardan ve süreç içinde oluşacak hasarlardan kurumlar sorumlu tutulamaz.
• Katılımcı; eserin adı, ölçüsü, tekniği, yapım yılı ile sanatçının, adı soyadı, doğum tarihi, cep numarası, adresi ve e-mail adresi yazılı bilgi kâğıdını eserin arkasına düşmeyecek şekilde yapıştırmalıdır (eserin arkasına ek:3 form).
• Eser orijinallik belgesi (ek:4 form) mutlaka doldurulmalıdır.
• Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli
yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.
• Eserler bireysel olarak belirtilen adrese gönderilecektir.
• Eserlerin gönderileceği adres: DENİZLİ HAKKI DEREKÖYLÜ GÜZEL SANATLAR LİSESİ GERZELE MAH. HAKKIDEREKÖYLÜ CAD. NO:40 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ
• Yarışmaya gönderilen resimlerin değerlendirmesi Ek-5 formu doğrultusunca, kurumumuzca seçilip ilan edilen jüri tarafından yapılacaktır.
• Çalışmaların jüri tarafından değerlendirilmesi, 13-14-15 Eylül 2021 günü yapılacaktır.
• Yarışma sonuçlan 16 Eylül 2021 Tarihinde Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi web sayfasından duyurulacaktır.
• Eserler iade edilmeyecektir.
• Bir kişi yalnızca bir defa ödül kazanabilecektir.
• Kazanılan ödül başkasına devredilemez, paraya çevrilemez.
• Yanşmada ön elemede ilk 30’a giren eserler sergilenmeye ve dijital ortamda
yayınlanacak olan sergi kataloguna girmeye hak kazanacaktır.
• Kurumumuz gerekli gördüğü zaman katılım koşullannda ve yanşma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. MEB onayı bilgisi dahilinde gerekli değişiklikler yapılabilir.
• Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.
• Bu yarışmaya sadece halen aktif olan ortaokul öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya katılıp dereceye giremeyen katılımcılara Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nce herhangi bir ödeme yapılmaz. Katılımcıların bu ve buna benzer talepleri kabul edilmez.

Bilgi için:
Telefon No : 0 (258) 373 51 69
E-Posta: 756275@meb.kl2.tr
İnternet Adresi: denizligsl.meb.kl2.tr Faks:2583738178

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
Dereceye girenlere verilecek ödüller sponsorlar tarafından Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Okul Aile Birliği aracılığıyla karşılanacaktır.
Birincilik ödülü: 1500 TL para ödülü
İkincilik ödülü: 1000 TL para ödülü
Üçüncülük ödülü: 500 TL para ödülü

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL TÖRENLERİ

• Değerlendirme
Değerlendirme, Hakkı DEREKÖYLÜ Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden oluşacak 7 kişilik seçici kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ölçeği ekte sunulmuştur. Öğrencinin 17-18- 19-20-21/09/2021 tarihleri arasında itiraz etme hakkı vardır.

Ödül Törenleri
Değerlendirme yapıldıktan sonra ödül töreni 24.09.2021 tarihinde online olarak yapılacaktır. Salgın şartlarına göre ödül töreninin yüz yüze yapılabilme durumu değerlendirilecektir. Yüz yüze yapılabilme durumunda ödül töreni Hakkı DEREKÖYLÜ GÜZEL SANATLAR LİSESİ’nde düzenlenecektir. Ödül törenine ülke genelinde dereceye giren öğrenci, öğrenci velisi ve öğrencinin eser gönderdiği alanın branş öğretmeni (uzaktan canlı bağlantı yoluyla) katılacaktır. Branş öğretmeninin olmadığı durumlarda ödül törenine öğrencinin sınıf öğretmeni katılacaktır.

TELİF
Yarışmaya başvuru yapılan tüm eserler dereceye girip girmediğine bakılmaksızın yarışmacıya iade edilmeyecek ve ilgili okula teslim tarihinden itibaren eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen tüm mali ve manevi haklan (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, umuma arz, adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını men etmek) yurt içinde ve yurt dışında yer, içerik, mecra, süre, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Ek -3 formunda belirtilen Taahhütnameye istinaden Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçecektir.
Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ek -3 fonnunda belirtilen Taahhütnameye istinaden ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

Eserlerin başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir.
Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da yayımlanmamış olması gerekmektedir. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedeli, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir.

Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.

Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. Yarışmaya katılanlar eserlerin DENİZLİ Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğini katılım formu ile taahhüt etmiş sayılır.

EKLER:
1- Pandemide öğrenci olmak Yarışması Açık Rıza Onayı Metni.
2- Pandemide öğrenci olmak Yarışması Veli İzin Dilekçesi.
3- Pandemide öğrenci olmak Yarışması Yarışmacı Katılım Formu ve Taahhütname.
4- Eser Orijinallik Belgesi.
5- Değerlendirme Ölçeği.

İRTİBAT E-POSTA : .
İRTİBAT TELEFONU: (0258) 373 51 69

AÇIK RIZA ONAYI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve okulunda öğrenim gören velisi/birinci derece yakım
bulunduğum adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel
verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;

Onay veriyorum □ Onay vermiyorum □

VELİ İZİN DİLEKÇESİ
Velisi bulunduğum / / doğumlu ’nin
Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “ PANDEMİDE ÖĞRENCİ OLMAK ” ulusal resim yarışmasına katılmasına, yarışmalardan ödül alması halinde Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yarışma şartnamesinde belirlediği hususlara uygun olarak faaliyetlerde bulunmasına ve yapılacak etkinliklere katılmasına velisi olarak izin veriyorum.
Velinin adı: Tarih:
Velinin soyadı:
“PANDEMİDE ÖĞRENCİ OLMAK”
RESİM YARIŞMASI ” KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME
ÖĞRENCİNİN :
Adı ve Soyadı
Sınıfı
OKULUN:
Adı
Adresi
İli İlçesi
Telefon E-posta
E£EKİ>Ü
Adı
Yılı
Ölçüleri

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin DENİZLİ Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.

/ /20
Ad-Soyad – İmza

“PANDEMİDE ÖĞRENCİ OLMAK”
RESİM YARIŞMASI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
1- Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablodaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.
2- Seçici Kımıl değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda seçici kurul yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
Resimlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
1- Amaca uygunluk, ilgili değerleri resim ile ifade edebilme 20 Puan
2- Eserde kullandan tekniğin uygulanışı 40 Puan
3- Eserdeki yaratıcılık ve kompozisyon 30 Puan
4- Eserin düzeni ve kâğıdın temizliği 10 Puan
TOPLAM 100 puan