PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Akademik DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Pamukkale Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalarda kalitenin arttırılmasını sağlamak, dünyadaki ortak standartlara ulaşmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın üreten, toplantı ve organizasyonlar düzenleyen, bunlara katılan, çalışmalarına atıf yapılan, tez yöneten, etik değerlere bağlı, seçkin öğretim üyeleri yetiştirilmesinin ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

            Madde 2- Bu Yönerge Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde çalışan öğretim üyelerinin değerlendirme ölçütlerini düzenlemektedir. Bu Yönerge beş bölümden (A-E) oluşmakta olup, bölüm başlıkları aşağıdaki şekildedir.

A.Yayınlar, Atıflar ve Faaliyetler

B. Kongreler

C. Hakemlik ve Editörlük

D. Eğitim ve Araştırma

E. Ödüller ve Patentler

Tanımlar ve kısaltmalar

            Madde 3- Bu Yönergede geçen başlıca kavramların tanımları aşağıya çıkarılmıştır.

 1. Ulusal Hakemli Dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar kurulu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayınlayan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış veya web tabanlı dergiler için son beş yılda düzenli olarak yayınlanmış, üniversite kütüphanelerinden veya internet ortamından erişilebilen dergilerdir.

Ulakbim Türkçe veritabanlarına kayıtlı dergilerin yukarıdaki özellikleri taşıdığı kabul edilir.

 1. Uluslararası Hakemli Dergi: Uluslararası indekslere giren dergilerdir.
 2.  Uluslararası Bildiriler: Hakemli uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler (proceedings) kitabında yayımlanmış tam metinli uluslararası bildiriler, kitapçık veya CDROM içinde yayımlanmış özetler.
 3. Ulusal Bildiriler: Hakemli ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabı veya anı kitabı içinde yayınlanmış tam metinli ulusal bildiriler ve özetler.
 4. Kitap: Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, saygınlığı olan yayınevlerince basılmış bilimsel/sanatsal ve ISBN numarası olan kitaplar. Kongre kitabı içerisindeki çalışmalar kitap bölümü olarak değerlendirilmez.
 5. Patentler: Uygulamanın, alanında kullanıldığını gösteren bir belge (patent enstitüsünden onaylı belge veya patent konusu üzerinde kabul edilmiş bir uluslararası makale) ile belgelenmesi gerekir.
 6. Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

 

 

 

 

 

 

Madde 4- Bu Yönergede geçen başlıca kısaltmalar aşağıya çıkarılmıştır.

SCI                             Science Citation Index

SCI-Expanded           Science Citation Index-Expanded

SSCI                          Social Science Citation Index

AHCI                         Arts And Humanities Citation Index

TÜBİTAK                 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

DPT                            T.C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı

ÜDS                           Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

KPDS                         Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı

ISI                              Institute for Scientific Information

PDÖ                           Probleme Dayalı Öğrenim

 

Akademik Değerlendirme Kurulu

Madde 5- Rektör veya ilgili rektör yardımcısının başkanlığında sosyal, sağlık ve fen alanlarından (her alandan iki temsilci olmak üzere başkan dahil yedi kişi) Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşan Kuruldur. Kurulun üyeleri her iki yılda bir değişir. Aynı kişiler üst üste iki dönem görevlendirilebilir.

Kurulun çalışma prensipleri şunlardır;

 1. Bu Kurula Profesör, Doçent, ilk kez atanacak Yardımcı Doçent adayları kişisel olarak veya bölüm/anabilim dalı aracılığıyla başvururlar.
 2. Akademik Değerlendirme Kurulu başvuru dosyalarını inceleyerek puanların hesaplamasını yapar. Gerekli olduğu durumlarda kurul raportör atayabilir. Kurul adayın dosyasını değerlendirerek puanını gösteren belge verir.
 3. Adaylar kadro ilanı başvurularında Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından verilen bu belgeyi başvuru dosyalarına koyarlar.
 4. Kadrolara Pamukkale Üniversitesi dışından başvuracak adaylar da bu Kuruldan belge almak zorundadır.
 5. Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından verilen puanlama belgesi kadro ilanına çıkılacağını göstermez.
 6. Akademik Değerlendirme Kurulu toplantı tarihlerini belirler. Kurul, yılda en az üç kez toplanır.
 7. Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak yılda iki kez katılmayan üyenin üyeliği düşer.
 8. Yardımcı Doçent süre uzatmalarında puanlama, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
 9. Kurulun sekreterya görevini Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenen kişi yürütür.

Genel ilkeler

Madde 6- Bu Yönerge aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde yürütülür :

 1. İlgili değerlendirme kriterleri ve puanlama ilkelerinde yer almayan hususlar Akademik Değerlendirme Kurulu  tarafından değerlendirilir ve kural haline getirilerek sonuçları Rektörlüğe yazıyla bildirilir.
 2. Yüksekokullar doçentlik başvurularındaki temel alanları gözetilerek değerlendirilir.
 3. Aynı bilimsel çalışma için mükerrer bildiri yapılması halinde, bunlardan sadece en yüksek puan alan çalışmaya puan verilir. Mükerrer olup olmadığı, gerektiğinde konunun uzmanı bir danışman görüşü alınarak, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanır.
 4. Derginin indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir.
 5. Yüksek Lisans veya Doktora tezlerinde yapılan atıflar değerlendirilmeye alınmaz.
 6. Makalelerin değerlendirilmesinde yayına kabul edilmiş makalelerde, kabul mektubu kontrol edilmek şartıyla, kabul tarihi geçerlidir. Akademik değerlendirme için kullanılan kabul mektupları kayda alınarak yıllık olarak basılıp basılmadıkları kontrol edilir.
 7. Atıf değerlendirilmesindeyazarın kendi eserine yaptığı atıf göz önüne alınmaz.  Aday, almış olduğu atıflarla ilgili çıktı ve belgeleri ekleyecektir. Her bir makale için bütün atıflar listelenmeli fakat değerlendirmeye (A.5 ve A.8) bir makale için en çok 25 puan alınmalıdır. Profesörlük değerlendirmesinde sadece doçentlik sonrası yapılan yayınlar dikkate alınır. Atıf puanı yazar sayısına bölünmez.
 8.  Temel kitaplardaki atıflar (A.6) 7.maddedeki puan sınırlarına tabi değildir.
 9. ÜDS veya KPDS’den alınacak puan kriterini bir kez sağlayan kişilerde bu şart tekrar aranmaz.

Ortak çalışmalarda puan dağılımı

Madde 7- Ortak çalışmalarda puanlar, yazar sayısına göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

  Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)
Eserdeki Yazar sayısı İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

İsim

 

%

 
1 İsimli 100                            
2 İsimli 100 90                          
3 İsimli 90 80 70                        
4 İsimli 85 75 65 55                      
5 İsimli 80 70 60 50 20                    
6 İsimli 75 65 55 45 20 10                  
7 İsimli 70 60 50 40 20 10 10                
8 İsimli 65 55 45 35 20 10 10 10              
9 İsimli 60 50 40 30 20 10 10 10 10            
10 İsimli 55 45 35 25 20 10 10 10 10 10          
11 İsimli 50 40 30 25 20 10 10 10 10 10 10        
12 İsimli 45 35 25 25 20 10 10 10 10 10 10 10      
13 İsimli 40 30 25 25 20 10 10 10 10 10 10 10 10    
14 İsimli 35 25 25 25 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
15 ve üzeri Ondört isimli ile aynı şekilde

İletişim yazarı(Corresponding author) 1. isim ile aynı ölçütlerde değerlendirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

            Madde 8- Pamukkale Üniversitesi Senatosunun 01.06.2007 tarih ve 3/1 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren “Pamukkale Üniversitesi Akademik Değerlendirme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük:

Madde 9- Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

            Yürütme:

            Madde 10- Bu yönerge hükümleri Pamukkale Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

(Pamukkale Üniversitesi Senatosu’nun 09.05.2011 tarih ve 08/9 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.)

 

 

 

 

 

PROFESÖRLÜK DEĞERLENDİRMESİ

 

Genel olarak bütün alanlarda Doçent unvanı alındıktan sonra, 2547’sayılı YÖK Kanununda belirtilen sürenin en az 3 yılında yükseköğretim kurumlarında kadrolu olarak görev yapmış olması gerekir.

Profesörlük unvanı için aşağıdaki şartlar değerlendirilir:

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANLARI

 

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A1-6 maddeler kapsamındaki faaliyetlerden en az 120 puan almış olmak.
 2. Doçentlik unvanını aldığı tarihten itibaren yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş A.1-2 kapsamında (birisi özgün araştırma yazısı olup adayın birinci isim olarak yer alması şartıyla) en az üç adet yayın sahibi olmak.
 3. Doçent unvanını aldığı tarihten sonra D.4. madde kapsamındaki belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak.
 4. Doçentlik unvanı alındığı tarihten itibaren toplam en az 300 puan almış olmak.

 

 

 

MÜHENDİSLİK ve FEN ALANLARI

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A1-10 maddeler kapsamındaki faaliyetlerden en az 150 puan almış olmak.
 2. Doçentlik unvanını aldığı tarihten itibaren yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş A.1-4 kapsamında (birisi özgün araştırma yazısı olup adayın birinci isim olarak yer alması şartıyla) en az üç adet yayın sahibi olmak.
 3. Doçent unvanını aldığı tarihten sonra D.4. madde kapsamındaki belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak.
 4. Doçentlik unvanı alındığı tarihten itibaren toplam en az 300 puan almış olmak.

 

 

 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANI

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A1-10 maddeler kapsamındaki faaliyetlerden en az 150 puan almış olmak.
 2. Doçentlik unvanını aldığı tarihten itibaren yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş A.1-4 kapsamında (birisi özgün araştırma yazısı olup adayın birinci isim olarak yer alması şartıyla) en az 2 adet yayın sahibi olmak.
 3. Doçent unvanını aldığı tarihten sonra D.4. madde kapsamındaki belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak.
 4. Doçentlik unvanı alındığı tarihten itibaren toplam en az 250 puan almış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK VE İSTATİSTİK ALANLARI

 

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A1-13 maddeler kapsamındaki faaliyetlerden en az 100 puan almış olmak.
 2. Doçentlik unvanını aldığı tarihten itibaren yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş A.1 kapsamında en az bir adet birinci isim yayın sahibi olmak.
 3. Doçent unvanını aldığı tarihten sonra D.4. madde kapsamındaki belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak.
 4. Doçentlik uünvanı alındığı tarihten itibaren toplam en az 250 puan almış olmak.

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

 

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A.1-A.13. maddeler kapsamında en az 120 puan almış olmak
 2. Doçent unvanı alındıktan sonra D.4. madde kapsamında en az 30 puan almış olmak
 3. Doçent unvanı alındıktan sonra toplam en az 250 puan almış olmak koşulu aranır.

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN GÜZEL SANATLAR VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TEMEL ALANI

 

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A.1-15. maddeler kapsamında en az 120 puan almış olmak( A.14.a ve A.15.a maddelerinden en az 40 puan olmak üzere)
 2. Doçent unvanı alındıktan sonra D.4. madde kapsamında en az 30 puan almış olmak
 3. Doçent unvanı alındıktan sonra toplam en az 250 puan almış olmak.

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NİN FİLOLOJİ TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ALANI, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

 

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A.1-13. maddeler kapsamında en az 100 puan
 2. Doçent unvanı alındıktan sonra D.4. madde kapsamında en az 30 puan almış olmak
 3. Doçent unvanı alındıktan sonra toplam en az 250 puan almış olmak koşulu  aranır.

 

 

SPOR BİLİMLERİ

 

            Bu alandaki öğretim üyeleri Doçentlik başvurularında kullandıkları Üniversiteler Arası Kurul’ca belirlenen temel alanlara göre değerlendirilir.

           

 

 

 

 

DOÇENTLİK DEĞERLENDİRMESİ

 

Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş olan Doçentlik Sınavı Başvuru Koşullarında kendi alanı için öngörülen yayın koşulunu yerine getirmiş olmaları gerekir.

 

Doçentlik için aşağıdaki ek şartlar değerlendirilir:

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANLARI

 

Toplam puan en az 250 olmalıdır.

 

MÜHENDİSLİK ve FEN ALANLARI

Toplam puan en az 250 olmalıdır.

 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANI

Toplam puan en az 250 olmalıdır.

 

MATEMATİK VE İSTATİSTİK ALANLARI

Toplam puan en az 250 olmalıdır.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

Toplam puan en az 200 olmalıdır.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN GÜZEL SANATLAR VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TEMEL ALANI

Toplam puan en az 200 olmalıdır.

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NİN FİLOLOJİ TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ALANI, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Toplam puan en az 200 olmalıdır.

 

SPOR BİLİMLERİ

                Bu alandaki öğretim üyeleri Doçentlik başvurularında kullandıkları Üniversiteler Arası Kurul’ca belirlenen temel alanlara göre değerlendirilir.

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK DEĞERLENDİRMESİ

 

Bütün alanlar için yabancı dilden ÜDS veya KPDS’den en az 65 puan almak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ, MÜHENDİSLİK ve FEN, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM, MATEMATİK VE İSTATİSTİK ALANLARI

 1. A.1.madde kapsamında en az bir araştırma yayını olması (isim sırasına bakılmaz)

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

 1. Tezden üretilmemiş olmak kaydıyla en az bir adet yayın yapmış olmak koşulu aranır.
 1. A.1-13. maddeler kapsamında en az 50 puan almış olmak.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN GÜZEL SANATLAR VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TEMEL ALANI 

 1. Tezden üretilmemiş olmak kaydıyla en az bir adet yayın yapmış olmak koşulu aranır.
 2. A1-15. maddeler kapsamında en az 50 puan almış olmak

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NİN FİLOLOJİ TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ALANI, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

 1. Tezden üretilmemiş olmak kaydıyla en az bir adet yayın yapmış olmak koşulu aranır.
 2. A.1-13. maddeler kapsamında en az 50 puan almış olmak

 

SPOR BİLİMLERİ

      Bu alandaki öğretim üyeleri Doçentlik başvurularında kullandıkları Üniversiteler Arası Kurul’ca belirlenen temel alanlara göre değerlendirilir.

 

YARDIMCI DOÇENTLİK SÜRE UZATMA DEĞERLENDİRMESİ

 

Genel Şartlar:

Yardımcı doçentlik görev süresi 3’er yıllık süreler şeklinde uzatılır

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANLARI

 

 1. Görev uzatma süresi içinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş A.1. madde kapsamında makalelerde adayın isminin ilk 3 isim arasında olduğu  yayını olması (önceki uzatmalarda kullanılan yayınlar tekrar kullanılamaz).
 2. Tıp fakültesi için her uzatma döneminde D.4 maddeden en az 40 puan almak
 3. 3 yıllık görev süresi süresi içinde toplam 60 puan almak

 

MÜHENDİSLİK ve FEN ALANLARI

 

 1. Her uzatma dönemi için A.1–A.10 kapsamındaki yayınlardan en az 40 puan alma şartını sağlamalıdır.
 2. Görev uzatma süresi içinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş A.1. madde kapsamında ilk 3 isim arasında olduğu  yayını olması (önceki uzatmalarda kullanılan yayınlar tekrar kullanılamaz).
 3. 3 yıllık görev süresi süresi içinde toplam 60 puan almak

 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANI

 

 1. Her uzatma dönemi için A.1–A.10 kapsamındaki yayınlardan en az 40 puan alma şartını sağlamalıdır.
 2. Görev uzatma süresi içinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş A.1. madde kapsamında ilk 3 isim arasında olduğu  yayını olması (önceki uzatmalarda kullanılan yayınlar tekrar kullanılamaz).
 3. 3 yıllık görev süresi süresi içinde toplam 60 puan almak

 

MATEMATİK VE İSTATİSTİK ALANLARI

 

 1. Her uzatma dönemi için A.1–A.10 kapsamındaki yayınlardan en az 30 puan alma şartını sağlamalıdır.
 2. 3 yıllık görev süresi süresi içinde toplam 60 puan almak

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

 

 1. A.1-A.13. maddeler kapsamında en az 30 puan almış olmak (önceki süre uzatımlarında kullanılan yayınlar tekrar kullanılamaz).
 2. 3 yıllık görev süresi süresi içinde toplam 60 puan almak

 

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN GÜZEL SANATLAR VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TEMEL ALANI

 

 1. A.1-A.12. maddeler kapsamında en az 30 puan almış olmak (önceki süre uzatımlarında kullanılan yayınlar tekrar kullanılamaz).
 2. 3 yıllık görev süresi süresi içinde toplam 60 puan almak

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NİN FİLOLOJİ TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ALANI, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

 

 1. A.1-A.13. maddeler kapsamında en az 30 puan almış olmak (önceki süre uzatımlarında kullanılan yayınlar tekrar kullanılamaz).
 2. 3 yıllık görev süresi içinde toplam 60 puan almak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUANLAMA iLKELERİ
A YAYINLAR, ATIFLAR VE FAALİYETLER  PUANLAMA
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI  ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler (derleme dahildir) 40 puan / makale
Uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü (Dağıtımın uluslararası yayın kuruluşlarınca yapılmış olması gerekir). 75 puan / kitap
30 puan / kitap bölümü
A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar 20 puan
A.3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
tam metni 12 puan
özeti 6 puan
A.4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering  Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
tam metin araştırmalar 20 puan
derleme, Vaka takdimi, editöre mektup ve teknik not 10 puan
A.5

 

Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
A1 maddesindeki dergilerdeki her bir atıf için 2 puan
Alan indeksi (A4 madde) kapsamındaki dergilerdeki her bir atıf için 1 puan
A.6 Yabancı dilde “textbook” ya da yabancı dilde referans kitaplardaki atıflar 5 puan
A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
yayınlanan tam metin araştırmalar 15 puan
yayınlanan derleme, Vaka takdimi, editöre mektup ve teknik not 5 puan
A.8 Ulusal Atıflar
Ulusal dergilerde atıflar 1 puan
Ulusal kitaplarda atıflar 1 puan
Yukarıdaki maddelere girmeyen dergilerdeki atıflar ve e-atıf 1 puan
A.9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
Uluslararası (tam metin) 7 puan
Uluslararası (Özet, Poster) 3 puan
Ulusal (tam metin) 5 puan
Ulusal (Özet, Poster) 2 puan
A.10 Türkçe kitap yazarlığı(Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır) 35 puan
Kitap bölümü yazarlığı (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır) 15 puan
Ansiklopedide bir bölüm, derleme dahil 10 puan
Ansiklopedide madde tanımlaması 5 puan
Kendi alanı ile ilgili yayınlanmış ders notu(Yayınevi tarafından basılmış) 10 puan
A.11 Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır). 20 puan /kitap
10 puan/ bölüm
A.12 Uluslararası kitaplar  ve çağrılı derleme dergilerinde yer almış olan ve adayın adı ile anılan kişiye özgü denklem, şema, şekil, resim, sendrom ve tablolar 40 puan

 

 

 

A.13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
Kitap 10 puan
Kitap Bölümü 5 puan
Tam metin araştırma 8 puan
derleme, Vaka takdimi, editöre mektup ve teknik not 4 puan
Çeviri kitap 4 puan
Çeviri kitap bölümü 2 puan
A.14 Sanatsal Etkinlikler (Güzel Sanatlar)

(Etkinliklerin eser listesi, davetiye, afiş, katalog vb. ile belgelendirilmesi gerekir. )

Özgün yapıt, proje  ya da tasarımlarla kişisel etkinlikte bulunma. (sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri, sunum vb.) Ulusal 20 puan
Uluslararası 30 puan
Karma sanat etkinliklerine katılma. (sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri, sunum vb.) Ulusal 10 puan
Uluslararası 15 puan
Seçimli veya davetli sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri,  sunum vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine katılma. Ulusal 15 puan
Uluslararası 25 puan
Seçimli veya davetli sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri, sunum vb. sanatsal organizasyonlarda ödül alma. Ulusal 20 puan
Uluslararası 30 puan
Çalışmaların; (sanat eseri, proje,  uygulama, tasarım, gösteri, sunum vb.)  resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması. Ulusal 15 puan
Uluslararası 30 puan
Çalışmaların (sanat eseri, proje, uygulama, tasarım, gösteri, sunum vb.) yayınlarda yer alması (kitap, ansiklopedi, katalog, periyodik dergi, belgesel nitelikli tv yayınları, film) (Duyuru niteliğindeki yayınlar geçerli değildir) Ulusal 10 puan
Uluslararası 20 puan
Çeşitli kültür sanat etkinliklerinde jüri üyeliği Ulusal 5 puan
Uluslararası 10 puan
A.15 Sanatsal Etkinlikler (Müzik)

(Etkinliklerin eser listesi, davetiye, afiş vb. ile belgelendirilmesi gerekir. )

Bireysel dinletiler Ulusal 20 puan
Uluslararası 30 puan
Karma dinletiler Ulusal 10 puan
Uluslararası 15 puan
Eşlikçi olarak katılımlar Ulusal 10 puan
Uluslararası 15 puan
Orkestra, opera, balede solist olarak yer almak Ulusal 15 puan
Uluslararası 20 puan
Oda müziği dinletileri Ulusal 10 puan
Uluslararası 15 puan
Orkestra (tutti) opera (koro) balede (cor de balet) yer almak Ulusal 5 puan
Uluslararası 10 puan
Radyo, TV etkinlikleri Ulusal 5 puan
Uluslararası 10 puan
Audio yayınları (kaset, CD) Ulusal 15 puan
Uluslararası 20 puan
Bireysel dinleti hazırlığı ve sunumu Ulusal 15 puan
Uluslararası 20 puan
Karma dinleti hazırlığı ve sunumu Ulusal 10 puan
Uluslararası 15 puan
Eşlikçi olarak dinleti hazırlığı ve sunumu Ulusal 5 puan
Uluslararası 10 puan
Orkestra, opera, bale etkinliklerini hazırlama Ulusal 5 puan
Uluslararası 10 puan
Oda müziği etkinliklerini hazırlama Ulusal 5 puan
Uluslararası 10 puan
Radyo ve TV yayınlarını ve etkinliklerini hazırlama Ulusal 5 puan
Uluslararası 10 puan
Audio yayınlarını hazırlama Ulusal 10 puan
Uluslararası 15 puan
Çeşitli kültür sanat etkinliklerinde jüri üyeliği Ulusal 5 puan
Uluslararası 10 puan
A.16 Spor Bilimleri-Uygulama
Milli Takımlarda görev alma 10 puan
Ulusal Antrenör ve Hakem Eğitim Kurslarında Eğitici olarak görev alma 10 puan
Uluslararası Antrenör ve Hakem Eğitim Kurslarında Eğitici olarak görev alma 15 puan
Ulusal federasyonların yönetim, teknik, eğitim ve hakem kurullarında yer alma 2 puan/yıl
Uluslararası federasyonların yönetim, teknik, eğitim ve hakem kurullarında yer alma 5 puan/yıl
Olimpiyat, dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, Universiade gibi büyük organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev alma 10 puan
Diğer uluslararası organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev alma 5 puan
Ulusal organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev alma 2 puan
Profesyonel ve/veya amatör takımlarda görev alma 3 puan
Ulusal ve/veya uluslar arası müsabakalarda hakemlik 2 puan
B  KONGRELER
B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek 10 puan
B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek 7 puan

 

B.3 Uluslararası kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak 10 puan
B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak 7 puan
B.5 Uluslararası toplantılara katılmak 4 puan
B.6 Ulusal toplantılara katılmak 3 puan
HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK
C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde adayın adının yayın kurulu üyeliği  veya editörler listesinde yer alması 20 puan / yıl
Bu dergilerde editörlük 50 puan/yıl
Bu dergilerde hakemlik 5 puan/makale
C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde editörlük 20 puan / yıl
Editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği 10 puan / yıl
Hakemlik 2 puan /makale
C.3 Yabancı dilde yazılmış uluslararası kitaplarda editörlük 40 puan / kitap
C.4 Türkiye’de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük (“proceeding”, kongre, sempozyum, panel derleme kitapları hariç) 20 puan / kitap
C.5 Yüksek Lisans tez jürisinde olmak 3 puan/tez
Doktora/Tıpta uzmanlık tez jürisinde olmak 5 puan/tez

 

 

D EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
D.1 Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 60 puan / proje
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 10 puan / proje
Ulusal Kuruluşlarca (TÜBİTAK, DPT) desteklenen proje     yürütücülüğü 30 puan / proje
Ulusal Kuruluşlarca (TÜBİTAK, DPT) desteklenen projede görev alma 5 puan / proje
Bakanlıklar tarafından desteklenen proje yürütücülüğü 40 puan / proje
Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen proje yürütücülüğü 10 puan/proje
Bakanlıklar tarafından desteklenen projede görev alma 10 puan / proje
Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen projede görev alma 5 puan / proje

 

ı. Yerel kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 8 puan / proje
Yerel kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 3 puan / proje
Kazılar, yüzey araştırmaları, saha araştırmaları 10 puan
Kazı  Başkanlığı 40 puan
D.2 D.1 maddesinde sonuçlandırılmış ve sonucu kabul edilmiş projelerde puan 2 ile çarpılır. 2 x D.1 puanı
D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
Yüksek lisans tezi 10 puan
Tıpta uzmanlık tezi 25 puan
Doktora tezi 25 puan
D.4 Önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme (Üniversite Senatosu tarafından onaylanmış ders programlarındaki dersler) Kredili sistem 2 puan x ders kredisi/dönem
Kredisiz sistem 5 puan/ders/ dönem
Tıp Fakültesi için task, modül veya blok sorumlusu olmak, eğitim yönlendiriciliği yapmak, dönem kurulları ve eğitimle ilgili kurullarda görev almak 10 puan/yıl
Tıp Fakültesi için özel çalışma modülünde (ÖÇM) yönetici olmak 2 puan
Eğiticileri eğitmek üzere kurs düzenlemek (puan kişi sayısına bölünmez) 20 puan
Sunum becerileri kursu düzenlemek (puan kişi sayısına bölünmez) 20 puan
Tıp fakültesinde senaryo yazma 5 puan/senaryo
Modül ve task içinde sunum, uygulama ve mesleksel beceri sorumluluğu( a ve g maddeleri mükerrer kullanılmaz) 5 p/ders/dönem
  Öğrenci danışmanlığı 2 puan/öğrenci
D.5   Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar 3 puan
D.6 Uluslararası  sempozyum, kongre, çalıştay, gibi etkinliklerde;
Başkanlık veya eş başkanlık yapmak 20 puan/görev
Organizasyonda görev almak 10 puan/görev
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, gibi etkinliklerde;
Başkanlık veya eş başkanlık yapmak 10 puan/görev
Organizasyonda görev almak 5 puan/görev
D.7 Kendi uzmanlık dalı veya doktora yaptığı alan dışındaki başka bir alanda
Doktora yapmış olmak 40 puan
Yüksek lisans yapmış olmak 10 puan
D.8 Uzmanlık dalında Avrupa yeterlilik (board) sınavını almış olmak 15 puan
Uzmanlık dalında ulusal yeterlilik (board) sınavını almış olmak 10 puan

 

 

E ÖDÜLLER VE PATENTLER
E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
Uluslararası Ödüller 30 puan
Ulusal Ödüller 15 puan
Üniversite Ödülleri 10 puan
E.2 Patent puanı
Uluslar arası 50 puan
Ulusal 25 puan
E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç) 10 puan