Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması 2017

Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın 2. Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması

1. YARIŞMANIN AMACI
Ülkemizde özel eğitim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi,
özgün, işlevsel etkinlik ve materyallerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi,
paylaşılması ve model teşkil etmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından 2.Özel
Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması düzenlenmektedir. Yarışma ile ülkemizin özel
eğitim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacaktır.
Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel kurumlarda görev yapan
öğretmen ve yöneticiler; devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik
personel ile öğrenim gören öğrencilerin katılabilmesi ile özel eğitim alanındaki
farkındalık artırılacaktır. Ayrıca öğretmenlerin, özel eğitim alanında öğrenme
ortamlarını farklı ve alternatif materyal ve etkinliklerle donatarak daha nitelikli eğitim
vermelerine imkân sağlanacaktır.

2. YARIŞMANIN KONUSU
Katılımcılar görme, zihin, işitme, ortopedik yetersizliği olan bireyler ile özel öğrenme
güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dil ve konuşma güçlüğü ile
otizmi olan bireylere yönelik hazırladıkları eğitim materyalleri ya da etkinlikler ile
yarışmaya katılabileceklerdir.

3. YARIŞMA KATILIM TARİHLERİ
Yarışma başvurusu iki aşamalı olacaktır.

Birinci aşamada: adresinden elektronik başvuru
formları doldurulacaktır.

İkinci aşamada :
a) Materyal ve etkinliklerin üzerine elektronik başvuruda verilen KOD numarası
yapıştırılarak posta/kargo ile Çağdaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Örnek
Mah. Hızır Reis Cad. No.1 Posta Kodu 06090 Altındağ/ANKARA adresine gönderilecektir.
Materyal ve etkinliklerin söz konusu adrese elden de teslimi kabul edilecektir.
b) Materyal ve etkinliklerin yanında tanıtım ve uygulama videoları http://orgm.meb.gov.tr
adresinde verilen örnek uygulama videolarına uygun olarak hazırlanıp usb bellek veya CD ile
üzerlerine başvuru esnasında verilen KOD numarası yapıştırılarak gönderilecektir.
1. Gönderdiği ürünün üzerinde elektronik başvuru sırasında verilen kod numarası
bulunmayan başvuru sahibinin ürünü (materyal/etkinlik) değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2. Materyal veya etkinlikler aşağıda verilen zaman aralığında gönderilmediği
takdirde elektronik başvuru dikkate alınmayacaktır.
3. Tanıtım ve uygulama videoları gönderilmeyen materyal/etkinlikler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Materyal/etkinliğin tanıtım videosu mpeg, mp4 ve avi formatlarında en az 2 en
fazla 5 dakika olacaktır. Örnek tanıtım videosuna http://orgm.meb.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.
5. Materyalin/etkinliğin eğitim ortamında uygulanma sürecini gösteren uygulama
videosu mpeg, mp4 ve avi formatlarında en fazla 10 dakika olacaktır. Örnek
uygulama videosuna www.orgm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
6. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen materyal ve
etkinlikler kabul edilmeyecektir.
7. Kargo ücreti gönderici tarafından ödenecektir. Karşıdan ödemeli kargolar
kesinlikle teslim alınmayacaktır.
8. Posta ve kargodan kaynaklı kayıp ve gecikmelerden Genel Müdürlüğümüz
sorumlu değildir.

Elektronik Başvuru Tarihleri:24/04/2017- 30/06/2017
Materyal/Etkinliklerin Kargodan Teslim Alınacağı Tarihleri:02/05/2017- 14/07/2017
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni:02/11/2017
(Sonuçlar, ödül töreni sırasında açıklanacaktır.)

4. BAŞVURU ADRESİ

5. MATERYAL VE ETKİNLİK TESLİM ADRESİ
Çağdaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Örnek Mah. Hızır Reis Cad. No.1 Posta Kodu 06090 Altındağ/ANKARA

6. KATILIM ŞARTLARI
a) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel kurumlarda görev yapan
öğretmen ve yöneticiler; üniversitelerde görev yapan akademik personel ile öğrenim
gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.
b) Katılımcılar “materyal” ve “etkinlik ” kategorilerinden birine ya da her iki kategoriye
başvuru yapabilirler. Her kategoriden en fazla bir ürün ile yarışmaya
katılabileceklerdir.
c) Birden fazla ürünle yarışmaya katılmak isteyen katılımcıların, her ürün için ayrı bir
başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.
d) Yarışmaya bireysel ya da çoklu katılım yapılabilecektir. Çoklu katılım en fazla 5
kişiden oluşabilir. Çoklu katılım olduğu takdirde katılımcılar aralarından bir temsilci
belirleyecektir. Doldurulan temsilci formu başvuru formuna eklenecektir.
e) Her iki kategoriden de başvuru yapan katılımcılar, aynı ürünü kullanarak hem
materyal hem etkinlik kategorisinden başvuru yapamazlar.
f) Yarışmaya katılacak ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel
Kanunu, Türk Milli Eğitimi temel amaçlarına uygun olması gerekmektedir.
g) Yarışmaya başvurusu yapılan materyal veya etkinliğin daha önce herhangi bir
yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
h) Elektronik ortamdaki başvuru formları eksiksiz, açık ve anlaşılır şekilde
doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde materyal veya
etkinlik, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır. Başvuru sahibinin iletişim bilgilerinin
başvurudan sonra değişmesi durumunda oer_materyal@meb.gov.tr adresine güncel
iletişim bilgilerini dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Genel
Müdürlüğümüz oluşabilecek sorunlardan sorumlu değildir.
i) Materyal/etkinlik korunaklı bir şekilde herhangi bir bozulma olmadan gönderilmelidir.
Ürünlerin gönderiminde kargoda oluşabilecek hasarlardan Genel Müdürlüğümüz
sorumlu değildir.
j) Elektronik başvuru sırasında materyal ve etkinliklerinin iadesini isteyen katılımcılara,
gönderim bedelinin alıcı tarafından ödenmesi koşuluyla ürünleri iade edilecektir.
Elektronik başvuru sırasında iade talebi ile ilgili seçeneği işaretlemeyen katılımcıların
sonradan yapacakları iade talepleri kabul edilmeyecektir.
k) İadesi talep edilen materyaller ve etkinliklerin iade işlemlerine yarışma sonuçlarının
açıklanmasından sonra başlanacaktır.
l) Değerlendirme sonuçlarında, alt komisyondan üst komisyona geçen ürünlerin
iadesi yapılmayacaktır.
m) Katılımcı, ürünlerin incelenmesi-değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlardan
hak iddia edemeyecektir.
n) Millî Eğitim Bakanlığı bu ürünlerle ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

7. DEĞERLENDİRME
Yarışma materyal ve etkinlik olarak iki farklı kategoride gerçekleşecektir. Yarışma için
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından alt ve üst seçici kurul
kurulacaktır. Gönderilen çalışmalar öncelikle alt seçici kurul tarafından değerlendirmeye
alınacak olup bu değerlendirmeden geçen çalışmalar üst seçici kurul tarafından incelenecektir.
Ödül almaya hak kazanan ürünler üst seçici kurul tarafından belirlenecektir. Yarışma
sonuçlarına yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. SEÇİCİ ALT KURULU
• Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden milli eğitim uzman
yardımcısı/eğitim uzmanı/öğretmen,
• Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler,
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler

9. SEÇİCİ ÜST KURULU
• Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden daire başkanı, milli
eğitim uzman yardımcısı/eğitim uzmanı/öğretmen
• Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler,
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler

10. ÖDÜLLER
• Değerlendirme sonucunda “materyal” kategorisinde 3 kişiye derece ödülü 27 kişiye
ise mansiyon ödülü, ve “etkinlik” kategorisinde 3 kişiye derece ödülü 17 kişiye ise
mansiyon ödülü olmak üzere toplam 50 ödül dağıtılacaktır.
• Yarışmada materyal kategorisinde ilk otuza giren katılımcılardan birinciye 10.000 (on
bin) TL, ikinciye 7.500 (yedi bin beş yüz) TL ve üçüncüye 5.000 (beş bin) TL, geri
kalan 27 kişiye ise 1.500 (bin beş yüz) TL mansiyon ödülü verilecektir.
• Yarışmada etkinlik kategorisinde ilk yirmiye giren katılımcılardan birinciye 10.000
(on bin) TL, ikinciye 7.500 (yedi bin beş yüz) TL ve üçüncüye 5.000 (beş bin) TL,
geri kalan 17 kişiye ise 1.500 (bin beş yüz) TL mansiyon ödülü verilecektir.
• Komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışma kategorilerinde
ilk üçe girmeye layık bir materyal/etkinlik bulunamazsa bir sonraki dereceden ödül
verilmeye başlanacaktır.
• Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
• Dereceye giren katılımcılara ödül belgesi verilecektir. Çoklu katılımlarda ise her bir
katılımcıya ödül belgesi verilecektir.
• Yarışmaya çoklu katılım yapıldığı takdirde, para ödülü başvuru sırasında belirlenen
temsilciye ödenecektir. Ödül törenine ise temsilci ve en fazla bir kişi katılabilecektir.

11. TELİF HAKKI
Katılımcı yarışmaya gönderdiği materyalin veya etkinliğin kendisine ait olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen materyalin ya da etkinliğin konu seçiminde,
araştırmanın yapılmasında ve üretilmesinde tamamen kendi bilgi, beceri ve fikirlerini
kullandığını, materyalin/etkinliğin kendisi tarafından üretildiğini ve dipnot vermeden hiçbir
yerden alıntı yapmadığını; çalışmanın orijinal ve özgün olduğunu ve özgün olmamasından
doğacak tüm hukuki sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder. Materyal ve etkinliği
ile ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden
doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Materyal veya etkinliği ödül almaya hak kazanmış katılımcılardan bu beyan ve kabulleri
dışında hareket ettiği sonradan anlaşılanlardan yarışma ile elde ettikleri ödül, belge ve her
türlü kazanımları geri alınır.

Eser telif hakkı eser sahibine ait olmakla birlikte; Katılımcı, yarışmaya gönderdiği
eserinin “Millî Eğitim Bakanlığı” tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını
verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/ürününün çoğaltma,
değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla
ilgili bilumum telif hakları için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne izn/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler
için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki
şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için herhangi bir telif hakkı ya da
maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. “Millî
Eğitim Bakanlığı” eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı
bedeli ödemeyecektir.

Yarışmaya katılan eserlerin eser telif hakkı eser sahibinde olmakla birlikte eserlerin bir
örneğini Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vermekle mükelleftir. Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu ürünlerle ilgili her türlü tasarruf
yetkisine sahiptir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yarışma
kapsamında belirtilen bütün hususlarda değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
Katılımcılar, bu kılavuzda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında
yer almayan konulara dair takdir yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

12. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
MEB Beşevler Kampüsü A Blok 2. Kat
Yenimahalle / ANKARA
Belgegeçer : 0312 213 13 56
Telefon: 0 312 413 31 11

Temsilci formuna ulaşmak için tıklayınız.

Materyal tanıtım videosuna ulaşmak için tıklayınız.

Materyal uygulama videosuna ulaşmak için tıklayınız.