ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 20.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI

20.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ETKİNLİĞİN AMACI:
1.1.Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini
zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının
artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler
kazanmasını sağlamak,
1.2.Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun
bir ortam hazırlamak,
1.3.Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine resim yapmaya özendirmek, onların
kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
1.4.Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine kültürel ve sanatsal bilinç
kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının
yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olmaktır.

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN KONUSU: Serbest Konu
Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan,
hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI: Resim yarışmasına ülke genelindeki resmi ve özel olmak üzere
ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
3- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
4- Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.
5- Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.
6- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi
kullanmakta serbesttir.
7- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve
herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması
gerekmektedir.
8- Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan,
katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.
9- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
10- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka
yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler
kabul edilmeyecektir.
11- Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacıların https://ozelturkkoleji.com/sayfa/20-
itk-resim-yarismasi.html sayfasındaki formu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına
yapıştırması ve eserleri İTK adresine göndermesi gerekmektedir. (Ad-soyad, doğum
tarihi, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak
zorundadırlar.)
12- Yarışmaya katılacak resimler; madde 11’de yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı
Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Mithatpaşa Cad.
No:687-689 Köprü -Konak İZMİR adresine teslim edilecektir.
13- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 22 Nisan 2022
tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir.
Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14- Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Tuğçe Kutlu dikkatine” notu konulması
gereklidir
15- İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın
sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel
Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR
adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş
günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz
iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun
dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
16-Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
17- Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.
18- Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de
yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu
değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta
ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk
Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları
gerekmektedir.

Tablo-1 Etiket
(Etiket Doldurularak Gönderilecek Eserin Arka Yüzünün Sol Alt Köşesine Yapıştırılacak)!!

ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER VE TELİF HAKKI
1- Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve
taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik
yapma hakkı İzmir Özel Türk Koleji yetkililerinde saklıdır.
2- Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir
yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.
3- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal
sorumluluklar eser sahibine aittir.
4- Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti
veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların
ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
5- Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru
formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç
duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli
yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni)
ödül töreni programı yapılacaktır.
6- İzmir Özel Türk Koleji, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür,
kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına
sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde )
resimlerini elden İzmir Özel Türk Koleji’nden geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri
alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Özel Türk Koleji’ne ait değildir. Ödül alan
katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
7- Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya
herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
8- Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna
gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve
eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
1- 20. İTK Ulusal Resim Yarışması 6 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayıp 27 Mayıs
2022 Cuma günü sona erecektir.
2- 20. İTK Ulusal Resim Yarışması için son katılım tarihi, 22 Nisan 2022 Cuma günüdür.
3- Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yarışma sonuçları, İzmir Özel Türk Koleji web sayfasından 29 Nisan 2022 Cuma
günü, saat 17.00’de açıklanacaktır
5- Ödül töreni çevrimiçi olarak planlanmaktadır. İlerleyen süreçte ödül töreni ile ilgili bir
değişiklik olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dâhilinde yüz yüze
planlanarak ilgililere duyurusu yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME
1- Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar
doğrultusunda değerlendirilecektir.
2- Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda İzmir Özel
Türk Koleji yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

20.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER

Seçici Kurul Üyeleri:
Denizhan Özer: Küratör-Ressam
Prof. Tansel Türkdoğan: ANKARA GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi
Filiz Pelit: Ressam
Nur Hilal Harsa: Ressam
Umur Türker: Ressam
Hakan Esmer-Ressam

Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:
Birincilik: Laptop (3500 Türk Lirası değeri ) ve Başarı Belgesi
İkincilik: Tablet (2500 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi
Üçüncülük: Polaroid Fotoğraf Makinesi(1500 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi

Lise ve Dengi Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:
Birincilik: 3500 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
İkincilik: 2500 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
Üçüncülük: 2000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi

ETKİNLİĞİN BÜTÇESİ: Katılımcılara verilen ödüllerin bütçesi İzmir Özel Türk Koleji Okul Aile
birliği tarafından karşılanacaktır.
Etkinliğin ödül bütçesi 15.500 Türk Lirasıdır.

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:
Yarışma sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma günü www.ozelturkkoleji.com adresinden
duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER:
Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”
Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

ÖDÜL TÖRENİ YERİ ve TARİHİ:
Ödül töreni çevrimiçi olarak planlanmaktadır. İlerleyen süreçte ödül töreni ile ilgili bir
değişiklik olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dâhilinde yüz yüze planlanarak
ilgililere duyurusu yapılacaktır.

İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:
Tuğçe Kutlu- İzmir Özel Türk Koleji Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı
Telefon: 0 505 747 38 92 e-posta: tugce.kutlu@itk.k12.tr

 

Ek-1 Veli Muvafakatnamesi

VELİ MUVAFAKATNAMESİ ..…./…../2022

Velisi bulunduğum ……./..…./…… doğumlu kızımın/oğlumun İzmir Özel Türk Koleji
tarafından gerçekleştirilen 20. İTK Ulusal resim yarışmasına katılmasına, yarışmalardan ödül alması halinde İzmir Özel Türk Koleji’nin yarışma şartnamesinde belirlediği hususlara uygun olarak faaliyetlerde bulunmasına ve yapılacak etkinliklere katılmasına velisi olarak muvafakat ediyorum.

Velisi Adı :
Soyadı:
İmza

 

Ek-2 Açık Rıza Onayı

AÇIK RIZA ONAYI

20. İTK Ulusal Resim Yarışması çerçevesinde beyan ettiğim bilgilerin doğru
olduğunu, yarışmanın açık şartnamesinde belirtilen kaideler çerçevesinde kişisel
verilerimin İzmir Özel Türk Koleji tarafından kullanılmasını ve kayıt edilmesini,
şahsıma veya velisi bulunduğum kişilere ait kişisel verilerle ilgili yaşanacak bir
olumsuzlukta sorumluluğu kabul ettiğimi, Kişisel Verileri Koruma Kanunun belirlediği
hükümler çerçevede onaylıyor, açık bir şekilde kabul ediyorum.

Adı- Soyadı İmza:
Tarih:

YORUM YOK

Exit mobile version