Ortaokul ve Lise Öğrencileri Öykülerle Tarihimize Yolculuk Yarışması

İLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“ÖYKÜLERLE TARİHİMİZE YOLCULUK” YARIŞMASI ŞARTNAMESİDİR

Yarışmanın Konusu ve Amacı:
Bilecik; geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve
Millî Mücadele Dönemi’nde ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunda önemli roller üstlenmiş bir şehirdir. Şehrimizin sahip olduğu bu kültürel ve tarihi mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Öykülerle Tarihimize Yolculuk” adlı öykü yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın bitiminde yayımlanmaya uygun bulunan eserler resimlendirilerek e-kitap haline getirilecek ve Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 29 Ekim 2023 yılında Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğünün sitesinde yayımlanacaktır.

Yarışmanın Temaları:
Yarışmada “Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kuruluş” ve “Öykülerle Tarihimize Yolculuk:
Kurtuluş” temaları vardır. Yarışmaya katılacak öğrenciler bu temalardan birini seçeceklerdir.
“Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kuruluş” Teması: Bu temada öğrencilerden beklenen, “Şeyh
Edebali”, “Ertuğrulgazi” “Bala Hatun” ve “Malhun Hatun” gibi önemli şahsiyetlerden en az birini kullanarak Osmanlı Devleti’nin kuruluş yolculuğunu, yaklaşık 8 asır öncesinin yaşam şartlarını ve o dönem yaşayan kişilerin fikir dünyalarını eserlerinde kurgulamalarıdır. Eserler, tarihsel gerçeklikten kopmadan hayali, efsanevi veya destansı karakterlerle ya da olaylarla zenginleştirilebilir.
“Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kurtuluş” Teması: Bu temada öğrencilerden beklenen, Millî
Mücadele Döneminde iz bırakmış Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, Albay İbrahim Çolak,
Bilecikli Kahraman Zeynep gibi önemli şahsiyetlere veya Bilecik Görüşmesi gibi önemli dönüm noktalarından en az birine yer vererek kurtuluş mücadelesini, dönemin şartlarını ve kişilerin zihin dünyalarını eserlerinde kurgulamalarıdır. Eserler, tarihsel gerçeklikten kopmadan hayali karakterlerle veya olaylarla zenginleştirilebilir.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler yarışma temalarından sadece birini seçmelidir.
Türü: Öykü Yarışması (kurgu)

Hedef Kitle: Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmî kurumlarda öğrenim
gören ortaokul ve lise öğrencileri

KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmaya katılacak olan eserlerin benzer içerikle başka yarışmalara katılmamış olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

2. Yarışmaya başvuran katılımcılar (18 yaşından küçük katılımcıların velisi ve/veya vasisi) eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, başka bir yarışmaya katılmadığını ve başka herhangi bir yerde (dijital ya da basılı) yayımlanmadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödülleri geri alınır.

3. Her yarışmacı, yarışmaya tek bir eserle katılabilir.

4. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler yarışma temalarından sadece birini seçmelidir.

5. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler seçtikleri temaya göre eserlerinde temel karakterlerden en az birini kullanmalıdır. Temel karakterler dışında tarihsel gerçeklikten kopmadan kurgusal olay ve karakterlerle öyküler zenginleştirilebilir.
• “Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kuruluş” Teması Temel Karakterleri: “Şeyh
Edebali”, “Ertuğrulgazi” “Bala Hatun” ve “Malhun Hatun”
• “Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kurtuluş” Teması Temel Karakterleri: Bilecik
Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, Albay İbrahim Çolak, Bilecikli Kahraman Zeynep veya
Bilecik Görüşmesi

6. Yarışmaya gönderilen eserlerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğüne devretmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı veya yarışmacının velisi/vasisi kabul etmiş sayılır. Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü yarışmaya
gönderilen tüm eserlerin üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir.

7. Yarışmaya son başvuru tarihi, 17 Mart 2023 mesai bitimidir. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

8. Ödüle aday eserlerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve edebi değer aranacaktır. Değerlendirmeler ilgili kurul ve komisyonlarca EK-1’de yer alan değerlendirme formuna göre yapılacaktır.

9. Yarışmaya katılacak olan eser, Word belgesi formatında yazılacak ve bir örnek nüsha ile okul müdürlüklerine teslim edilecektir. Word belgesi A4 boyutunda, Times New Roman yazı tipinde 12 yazı tipi boyutunda yazılmalıdır. Sayfanın her kenarından 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

10. Yarışmaya katılacak olan eser, en az 750 kelime en fazla 1500 kelime olmalıdır. Katılımcı, öyküsünün bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, bölüm, vb) eklememelidir.

11. Yarışmaya katılacaklar (18 yaşından küçük adaylar için velileri ve/veya vasileri) EK-2 Veli Onam Formu ile EK-3’teki Taahhütname ve Açık Rıza Onay Formunu doldurup imzalayarak eserin bir nüshasının çıktısı ve eserin yer aldığı CD ile birlikte bir dosya halinde öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

12. Seçici kurul tarafından her temadan seçilecek olan üçer esere ödül verilecek, her katılımcı “Katılım Belgesi” alacak ve yayımlanmaya uygun bulunan öyküler İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanacak e-kitapta yayımlanacaktır.

13. “Öykülerle Tarihimize Yolculuk” Yarışma Şartnamesinin ana ilke ve esasları paralelinde,
uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yayımlamaya yarışmayı düzenleyen Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilidir.

14. Yarışmaya yönelik ek yazışmalar ve itirazlar okul müdürlükleri aracılığıyla Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimine yapılacaktır.

Görev ve Sorumluluklar
Okul Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
1. Yarışmanın duyurusunu öğrencilere yapmak ve öğrencilerin yarışmaya katılımlarını teşvik
etmek
2. Okul Değerlendirme Komisyonu kurularak başvurusu yapılan eserleri değerlendirme formuna göre değerlendirmek
3. Okul Değerlendirme Komisyonu tarafından seçilen her temadan en fazla ikişer eser olmak üzere 4 (dört) eseri yarışma takvimi içerisinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmasını sağlamak

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
1. İlgili şube müdürünün başkanlığında (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün tasarrufuyla yeter sayıda öğretmenle) İlçe Değerlendirme Komisyonunu kurmak
2. Okul Müdürlükleri tarafından gönderilen eserleri değerlendirme formuna göre değerlendirmek ve her bir katılımcı için değerlendirme formunu doldurarak imza altına almak
3. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Komisyonu tarafından seçilen her temadan en fazla üçer eser olmak üzere 6 (altı) eseri yarışma takvimi içerisinde İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmasını sağlamak

İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları
1. Merkez ilçeden gelen eserlerin değerlendirilmesi için Merkez İlçe Değerlendirme Komisyonu kurmak ve eserlerin değerlendirme formuna göre değerlendirilmesini sağlamak
2. İl Millî Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Komisyonunu kurarak eserlerin değerlendirme
formuna göre değerlendirilmesini sağlamak
3. “Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kuruluş” temasından ilk 3’e giren eserleri belirlemek ve ilan etmek
4. “Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kurtuluş” temasından ilk 3’e giren eserleri belirlemek ve
ilan etmek
5. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödül vermek ve yayımlanmaya değer bulunan eserleri ekitap halinde bilecik.meb.gov.tr adresinde paylaşmak

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Duyurulması 12 Ocak 2023
Eserlerin Okula Son Teslim Tarihi 17 Mart 2023
Okullarca Değerlendirmesi Tamamlanan Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne /
Merkez İlçe Değerlendirme Komisyonuna Gönderilmesi 24 Mart 2023
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce / Merkez İlçe Değerlendirme Komisyonunca
Değerlendirmesi Tamamlanan Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi 7 Nisan 2023
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Komisyonun Toplanması 28 Nisan 2023
Sonuçların Açıklanması 5 Mayıs 2023
Eserlerin resimlendirilmesi ve e-kitap formatına aktarılması 16 Ekim 2023
Eserlerin Bilecik Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayımlanması 29 Ekim 2023
Ödül Töreni 30 Ekim 2023

Ödüller
Yarışmada dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller:
Birincilik Ödülü: Tablet
İkincilik Ödülü: Akıllı Saat
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Bileklik
Ödüller, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecek ödül töreninde verilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

15 + two =