Ortaokul Seviyesinde Sınıf İçi Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Yazma Eğitimi

Tübitak 2237-A
Ortaokul Seviyesinde Sınıf İçi Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Yazma Eğitimi

Tübitak 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenen projemize lisansüstü eğitim yapan ilköğretim/lise matematik öğretmenliği öğretmen/öğretmen adaylarını bekliyoruz. Proje 15 Kasım-19 Kasım tarihleri arasında Akyaka Hamle Otelde yapılacaktır. Katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri proje bütçesi tarafından karşılanacaktır.

Matematik öğretmenlerinin gerçek yaşam problemlerini gözlemleyip bu gözlemlerden yola çıkarak veri toplamaları, topladıkları verileri kullanarak bir modele ulaşmaları onların matematiksel modelleme süreçlerine yönelik deneyimler yaşamasına ve böylece matematiksel modelleme becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca bu deneyimleri esnasında kullanacakları problemlerin diğer disiplinlerden seçilmesi matematik dersinin temel süreç becerilerinden olan ilişkilendirme becerisini de etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayabilecektir. Tüm bunlara ek olarak öğretmenlerin kendi etkinliklerini matematiksel modelleme bağlamlarını kullanarak oluşturabilmeleri, mesleki gelişimleri bağlamlarında katkı sağlayacaktır.

Proje kapsamında yapılacak etkinlikler, ortaokul seviyesinde, matematik öğretmenlerine sınıf içi uygulanabilecek matematiksel modelleme etkinliklerinden teorik ve uygulamalı eğitim içerecek şekilde tasarlanmıştır. Katılımcı öğretmenler projedeki uygulamalı etkinlikleri matematiksel modelleme sürecini takip ederekbireysel ya da grup olarak gerçekleştireceklerdir. Disiplinler arası modelleme etkinliklerindeki verilerini yaparak-yaşayarak sınıf içinde kendileri elde edeceklerdir. Proje kapsamında aşağıdaki problemler ele alınacaktır:

Ortaokul matematik kazanımları fen bilimleri etkinlikleri ile sınıf içi etkileşimli olarak verilebilir mi?
STEM çalışmalarında matematiği sürece nasıl ekleyebiliriz?
Gerçek yaşam problemlerindeki değişkenler bağımlı ve bağımsız olarak nasıl ilişkilendirilebilir?
Optimizasyon, yüzde hesapları, denklem ve cebirsel ifadeler, oran-orantı ve olasılık gibi matematiksel kavramlar gerçek yaşam problemlerinin çözümünde nasıl kullanılır?
Matematiksel denge kavramı içeren problemler ortaokul seviyesinde sınıf içi etkinliklerde nasıl kullanılır?
Ortaokul seviyesinde sınıf içi matematiksel modelleme etkinlikleri nasıl yapılır?
Matematiksel modelleme, disiplinler arası bir yaklaşımla ortaokul seviyesinde verilebilir mi?

Proje kapsamında,

7 farklı üniversiteden toplam 10 akademisyen eğitmen olarak görev alacaktır (Eğitmenlerin biri hariç matematiksel modelleme alanında çalışmaları vardır).
Toplam 40 saat teorik ve uygulamalı ders yapılacaktır.
Etkinlikler 3-4 kişilik gruplar halinde (genelde 2 ortaokul matematik öğretmeni ve 2 lise matematik öğretmeninden oluşacak) yaptırılacaktır.
Her bir modelleme etkinliği, matematiksel modelleme sürecindeki aşamalara göre (problem tanımı, değişkenlerin belirlenmesi, model kurulumu gibi) yaptırılacaktır.
Bulunan sonuçlar yorumlanacak ve gelecek ya da farklı koşullar altında problemin sonuçlarının ne olacağı yorumlatılacaktır.
Projenin son gün etkinliğinde öğretmenlerin sınıf içi matematiksel modelleme etkinlikleri üretmeleri, sergilemeleri ve modeller üzerinde birbirleriyle tartışmaları sağlanacaktır.
Eğitim toplam 5 gün sürecektir.

Proje kapsamı içinde ölçme ve değerlendirme dahilinde verilen eğitimin katılımcıların matematiksel modelleme öz-yeterliklerine etkisi incelenecektir. Bu amaçla araştırmada katılımcılardan hem nitel hem de nicel veriler toplanacaktır. Nicel veriler kapsamında Özbek ve Köse (2019) tarafından geliştirilen Matematiksel Modelleme Süreci Beceri Ölçeği kullanılarak elde edilecektir (Bakınız Ek-1). Ölçek 5 faktör ve 31maddeden oluşmaktadır. Bu faktörler gerçek yaşam problemi belirleme (3 madde), problemi anlama ve sadeleştirme (7 madde), matematikselleştirme (3 madde), matematiksel olarak çalışma (6 madde) ve yorumlama ve doğrulamadır (12 madde). Katılımcılardan etkinlik öncesi ve etkinlik sonu doldurulmaları istenilen ön-test ve son-test ile öğretmenlerin matematiksel modelleme öz-yeterlikleri belirlenecek ve projenin etkililiği t-testi ile test edilecektir. Matematiksel modelleme eğitimi sürecinde eğitimin katılımcıların becerilerine etkisini incelemek amacıyla nicel verilere ek olarak nitel veriler de toplanacaktır. Bu amaçla etkinliklere başlamadan önce Ek-2 de verilen 6 sorudan oluşan mülakat soruları ile veri toplanacaktır. Veri toplama sürecine 1 ders saati ayrılmış ve daha önce nitel veri toplama deneyimleri olan Doç. Dr. Muhammet Mustafa ALPASLAN tarafından yapılması planlanmıştır. Ayrıca katılımcılardan, gün içinde verilen eğitimlerin niteliğine dair görüşlerini ve bir sonraki eğitimle ilgili beklentilerini öğrenmek amacıyla Ek-3’te yer alan 4 sorudan oluşan günlük değerlendirme formu aracılığıyla veriler toplanacaktır. Bunun yanı sıra katılımcıların etkinlikler sırasında oluşturdukları not vb. dokumanlar da incelemek amaçlı toplanacaktır. Katılımcılardan etkinlik boyu gelişimlerini incelemek amacıyla matematiksel modelleme ile ilgili yansıtıcı günlük tutmaları istenilecektir. Toplanan veriler analiz tekniklerinden biri olan içerik analizi tekniği ile analiz edilecektir. Katılımcıların etkinlik öncesi ve sonrası yapılan mülakat sorularına verdikleri cevaplar karşılaştırılacaktır. Buna göre ön mülakat, son mülakat ve gün sonrası mülakatlardan elde edilen veriler kodlanacak (açık kodlama / opencoding) daha sonra kodlar arasında ki bağlantılar ve ilişki kurmaya dayalı eksenli kodlama (axialcoding) yapılacaktır. Son olarak kodlar seçilip temalar oluşturulacaktır (seçici kodlama / selectivecoding).

Web sitesi:
https://matmodstem1.wixsite.com/matmodstem

Başvuru linki:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbJVnO3yRHQ4G1xMDBvAJixkrDJN4Rk8QBtDJYEIgqHZX43Q/viewform

MATMODSTEM
[email protected]

Muğla Merkez, Muğla, Türkiye

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin