Ortaokul Öğrencilerinin Güvenli Ve Bilinçli İnternet Kullanımı

ÖZEL OKULDA ÖĞRENİM GÖREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENLİ VE
BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Çalışmanın amacı özel okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin güvenli ve bilinçli internet kullanım durumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini Balıkesir ilinde yer alan tüm özel okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencileri, örneklemi ise Balıkesir ilinde yer alan bir özel okulda öğrenim gören ortaokul öğrencilerinden seçkisiz örnekleme yöntemi ile yansız olarak seçilmiş 133 öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmada veri toplanma aşamasında video destekli anket çalışması uygulanmış veri toplama aracı olarak ortaokul öğrencilerinin güvenli internet kullanım durumlarının belirlenmesi envanteri kullanılmıştır. Demografik bilgileri elde etmek için ise kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Nitel veriler yüzde değerleri dikkate alınarak yorumlanmış ve betimsel analiz yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde ise Microsoft Office Excel ve SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız değişkenlerin etkisini belirlemek ve mevcut durumu ortaya koymak amacıyla yüzde ve frekans değerleri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi testine dayalı olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda cinsiyetin güvenli ve bilinçli internet kullanımı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmadığı tespit edilirken, sınıf düzeyinin belirleyici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çoklu karşılaştırmalar sonucunda farkın 5.Sınıf- 6.Sınıf ve 5.Sınıf- 7.Sınıf arasında olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin güvenli ve bilinçli internet kullanımı konusunda daha bilinçli oldukları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Güvenli internet, Bilinçli internet, İnternet kullanımı, Öğrenci, Teknoloji

Emine ERTEN
Balıkesir Açı İlkokulu, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım