Ortaokul Öğrencileri TÜBİTAK Proje Yarışması Çağrısı

Proje Yarışması

Ortaokul Öğrencileri TÜBİTAK Proje Yarışması Çağrısı

Çağrının Amacı ve Kapsamı
Çağrının amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Koşulları

· Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.

· Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje aynı okulda öğrenim gören en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.

· Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
Danışman proje sahibi öğrencilerin bulunduğu okulda görev yapan bir öğretmen olmalıdır. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunludur.

· Projeler, 2019 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine(*) göre hazırlanır.

· Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

· Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış alan seçimi yapılması (örneğin Kimya alanında başvuru yapılması gereken projenin Biyoloji alanında başvuru yapılması), hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi
kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması, proje özeti, raporu ve video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru İşlemi

· 2019 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 07 Ocak 2019 tarihinde başlar ve 08 Şubat 2019 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen tarafından çevrimiçi olarak yapılır. Danışman öğretmen sisteme kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje ve öğrenci bilgilerini kaydeder. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve danışman öğretmenin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr).

· Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.

· Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime) ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti ve raporu dışında kalan belgeler (resim, anket vb.) sistemde diğer belgeler kısmına yüklenir.

· Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.

· Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

· Başvuru sistemi kapandıktan sonra sistemde öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dahil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

· Önceki yıllarda bölge koordinatörlerine gönderilen başvuru formu bu yıldan itibaren
gönderilmeyecektir. Fakat, bir sonraki aşama olan Bölge Sergisine davet edilecek kişilerden e-bideb başvuru sisteminden alacakları başvuru izleme belgesini imzalı olarak Bölge Koordinatörlüklerine göndermeleri istenecektir.

Başvuru Yöntemi
Başvurular, yukarıda belirtilen tarihler arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve Yazılım olmak üzere 10 alanda düzenlenecektir.

Değerlendirme Yöntemi
· Bölgesel Yarışmalar; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

· Öğrenciler tarafından, Proje Rehberine göre hazırlanan projeler, ilk olarak 12 bölgede ve her alan için oluşturulacak akademik jürilerce, “başvuru sistemine yüklenen belgeler” üzerinden değerlendirilir.

· Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hakimiyet, Sonuç gibi kriterlere göre değerlendirilir.
Detaylı değerlendirme kriterlerine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileriarastirma-projeleri-yarismasi adresinden ulaşılabilir.

· Ön değerlendirme sonucuna göre başarılı bulunan projeler bölgelerde yapılacak sergiye davet edilir.

· Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrenci de yarışmadan elenir.

· Projeler, sergide jüriler tarafından proje sahibi öğrenciler ile yapılacak mülakat yoluyla değerlendirilir. Proje sahibi öğrencilerden mülakat için sunum hazırlamaları beklenir. Mülakatlarda kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

· Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına davet edilir. Ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışman öğretmenine para ödülü verilir.

· Final Yarışmasında projeler, alanlarında uzman akademik jürilerce bilimsel kriterlere göre değerlendirilir ve her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışman öğretmenine para ödülü verilir.

· Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri ilgililere e-posta yoluyla bildirilir. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüklerince görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden karşılanır.
Konaklamalar iki veya üç kişilik odalarda yapılır. Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da
benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca bu kapsamda olduğu belirlenen projenin sahibi öğrenciler ve danışmanları üç eğitim öğretim yılı süresince TÜBİTAK’ın düzenleyeceği etkinliklere katılamaz ve verilecek desteklerden yararlanamaz. Bu durum TÜBİTAK tarafından
MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

Yarışma ile ilgili gerekli belgeler, TÜBİTAK tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanların ARBİS’e kayıtlı e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif olarak yapılır. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar, BİDEB Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslarına dayanılarak hazırlanan Çağrı Duyurusuna göre yapılır.

(*)Proje rehberine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi adresinden, çevrimiçi başvuru formuna ise https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma kapsamında önce 12 bölgede bölge sergisi düzenlenir, sonrasında final sergisi yapılır.

Başvuru Tarihleri: 07 Ocak 2019 başlayacak ve 08 Şubat 2019
(Başvuruların son gününde saat 17.30’da sistem kapanır).
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: Mart 2019
Bölge Yarışmaları Tarihi: 25-28 Mart 2019
Final Yarışması Tarihi: 29 Nisan – 3 Mayıs 2019

Ödüller
Bölge ve Final Yarışmalarında verilecek ödül ücretleri http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokulogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi
adresinde yayınlanır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

7 + seven =