ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI YUNUS EMRE’YE MEKTUP YAZMA YARIŞMASI

Yunus Emre

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “2021 Yılının, Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak
kutlanması” doğrultusunda; öğrencilerin Anadilimizi duru ve bilinçli kullanmalarına katkıda bulunmak,
Yunus Emre bilincinin, duygu ve düşüncelerinin, kardeşlik, barış ve hoşgörü ilkelerinin ülke genelinde
hatırlatılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye geneli resmi/özel eğitim
kurumlarında öğrenim gören ortaokul öğrencileri arası çevrim içi olarak “Yunus Emre’ye Mektup
Yazma Yarışması” düzenlemektedir.

“2021 YUNUS EMRE VE TÜRKÇE YILI”
TÜRKİYE GENELİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI
YUNUS EMRE’YE MEKTUP YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KONU:
Madde-1. Yarışmanın Konusu:
a) Bizim Yunus’a Mektup
b) Dünya Dili Türkçe
c) Yunus Emre Ruhu ve Anlayışı

AMAÇ:
Madde-2.
a) Öğrencilerimizin, Yunus Emre’nin “72 Millete bir gözle bakmak “ilkesi ve evrensel
insanî değerler çerçevesinde dünya hümanizmine katkılar sağlayarak, insanları ortak
değerler etrafında birleştirme ruhuna uygun olarak mektup yazabilme becerilerinin
geliştirilmesini sağlamak.
b) “2021 Yılının, Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olması dolayısıyla öğrencilerimizin
Anadilimizi duru ve bilinçli kullanmalarına katkıda bulunmak, Yunus Emre bilincinin,
duygu ve düşüncelerinin, kardeşlik, barış ve hoşgörü ilkelerinin ülke genelinde
hatırlatılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.
c) Mektup yazma alışkanlığının öğrencilerimizde canlanmasını sağlamak.

DAYANAK:
Madde- 3
I. Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıl dönümü (1321)-Unesco yılı (UNESCO’nun 12-
27 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 40. Genel Konferansı’nda 40 c/15 sayılı
belgesi çerçevesinde alınan karar gereğince “Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıl
dönümü” Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan’ın
desteğiyle 2021 UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır.)
II. T.C. Cumhurbaşkanlığı 2021/1 sayı ve “2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı
olarak kutlanması” konulu genelgeleri (R. Gazete tarih ve sayısı 30.01.2021 -31380)
III. Yarışmamız Eskişehir Valiliğimizin himayelerinde; İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün organizasyonları ile gerçekleştirilecektir.

KAPSAM:
Madde- 3. Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, Yazım
kurallarını, başvuru şeklini, yapılacak işlemleri, değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni
ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

KİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAKLAR:
Madde-6
Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ülke genelinden resmi-özel tüm ortaokul
kademelerinde ( 5. , 6. , 7. ve 8. Sınıflar ) okuyan öğrenciler katılabileceklerdir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

BAŞVURU
Madde-7.
a) Yarışmaya her okulda kurulacak komisyon nezaretinde birinci seçilen mektup
katılacaktır. Öğrenciler mektuplarını ekleriyle birlikte okul müdürlüklerine teslim
edecek akabinde okul müdürlüğü tarafından kapalı zarf ile belirtilen iletişim adresine
postalanacaktır. Gönderim ücreti yarışmaya katılan okullar tarafından karşılanacaktır.
b) Okul Müdürlüklerinin engelli bireylerin yarışmaya katılımını teşvik etmesi
beklenmektedir. Yarışmaya katılacak engelli bireylerin okulda dereceye girmesi halinde
tarafımıza bu hususun bildirilmesi gerekmektedir. Eskişehir İl Müdürlüğü yarışmaya
katılıp okulunda dereceye giren engelli bireylere Eskişehir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün yayımladığı “Kalemin Ucundaki Öyküler” kitap seti hediye edilecektir.
Kitap seti okul müdürlüğüne gönderilecektir. Bir tören ile kendisine hediye kitap setinin
takdim edilmesi beklenmektedir.
c) Eserlerin 04 Mart 2022 saat: 17:00’a kadar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
ulaşması gerekmektedir. Bu tarihten sonra tarafımıza ulaşan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR:
Madde-8. Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması
gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Yarışmaya gönderilecek mektuplar bilgisayarda A4 kâğıdı boyutunda Word belgesi,
Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.
c) Yarışmaya esas olan mektup Yunus Emre’nin şahsına yazılmış içerikte ya da üçüncü
şahsa anlatan bir ağızda olacaktır.
d) Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül
almamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış veya kopyalanmamış olması
gerekmektedir.
e) Yarışmaya gönderilecek mektuplar 3 sayfayı geçmeyecektir.
f) Mektubun herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş
resimler yer alamaz. Görsel kullanılmayacaktır.
g) Her okul-öğrenci yarışmaya yalnızca bir mektup ile katılabilir.
h) Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış mektuplar yarışmaya kabul edilmez.
i) Yarışmaya gönderilecek mektupların üzerinde öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel
bilgiler yazılmaz.
j) Yarışmaya katılacak öğrencinin, danışman öğretmeninin ve okulun iletişim bilgilerini
içeren bilgiler eklerde yer alan “EK-1 Yarışma Başvuru Formuna” yazılacaktır.
k) Yarışmaya katılacak öğrencilerin, eklerde yer alan “EK-2 Veli İzin Belgesi, EK-3
Muvafakatname, EK-4 Açık Rıza Onayı” belgeleri velisi tarafından imzalanacaktır.
l) Yarışmaya katılan öğrenciler mektuplarını ve eklerini (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4) okul
müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
m) Eserler mektup formatında yazılmalıdır ve mektupta olması gereken tüm özellikleri
taşımalıdır.
n) Kişisel başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
o) Yarışmada kurumumuzun belirlediği telif hakları geçerlidir.
p) Mektuplar daha sonra kitap haline getirileceğinden eserin bir örneği CD’ye veya harici
belleğe yüklenmiş şekilde zarfa eklenecektir.
Yukarıda belirtilen şartları taşımayan eserler ile eklerini göndermemiş, eksik göndermiş veya
imzalanmamış olan eserler değerlendirilmeye alınmaz.

Telif hakkı
Madde-9.
a) Yarışmaya katılan eserlerin daha önce yayınlanmamış, başka bir yarışmaya veya
herhangi bir yayın gurubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
b) Yarışmaya katılan eserler (mektuplar) sahibine geri gönderilmez.
c) Eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, derece
alsın veya almasın tüm eserleri ticari amaç gütmeden ve eser sahibinden
Muvafakatname (EK-3) alarak kullanım hakkına sahip olabilecektir. Eskişehir İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından afiş, katalog, kitap, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi
olarak kullanma hakkına ve 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip
olacaktır.

BAŞVURU ELEMELER VE ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Madde-10. Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usül ve esaslar uygulanır.
a) Yarışmaya son katılım tarihi 04 Mart 2022 Cuma günü saat 17.00’dir.
b) Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne posta aracılığıyla gönderilen eserler kurulacak
olan komisyonca değerlendirmeye tabii tutulacaktır.
c) Ödüle layık görülen, dereceye giren eserler ile yayımlanabilir eserler Değerlendirme
Komisyonu tarafından belirlenir.
d) İtiraz süresi sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde olup Eskişehir İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Değerlendirme komisyonu tarafından
değerlendirilecektir.
e) Şartnamede ve yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını Millî Eğitim Bakanlığının
izni ve onayı dahilinde saklı tutar.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Madde-11.
a) Amaçlara Uygunluk 15
b) Özgünlük 25
c) Kurgu, karakter veya olayların paralelliği 10
d) Türkçeyi kullanma becerisi 15
e) Mektubun bir bütün olarak sunulabilmesi 15
f) Mektup tekniğinin kullanımı 20
Toplam 100

ÖDÜLLER:
Madde-12.
Değerlendirme Komisyonu tarafından en iyi üç esere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük Ödülü
verilecektir. Bir diğer ödüllendirilecek eser ise mansiyon ödülü olacaktır.
Birincilik Ödülü 1 adet Tam Altın
İkincilik Ödülü 1 Adet Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü 1 Adet Çeyrek Altın
Mansiyon Ödülü 1 Adet Gram Altın
Tahmini Bütçe: 9000 TL olup, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
karşılanacaktır.
Ödül Töreni çevrim içi ortamda yapılacaktır. Ödüller, dereceye giren öğrencilerin öğrenim
gördüğü okulların bağlı olduğu İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine
ulaştırılacaktır.

YARIŞMA MEKTUPLARININ KİTAP OLARAK YAYIMLANMASI:
Madde-13.Değerlendirme Komisyonu tarafından dereceye giren eserlerden ve yayıma uygun
görülen eserlerden kitap hazırlanacaktır. Kitap Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yayımlanacaktır. Kitapta yer alan eser sahiplerine de kitabımız ulaştırılacaktır.

ARIŞMA TAKVİMİ
Madde-14

Konu Tarih
1 Yürütme komisyonunun oluşturulması 29/11/2021
2 Şartnamenin hazırlanması 30/11/2021
3 Yarışmanın onaya gönderilmesi 03/12/2021
4 Eserlerin tarafımıza son gönderim tarihi 04/03/2022
5 Komisyon değerlendirmeleri 09/03/2022
6 Sonuçların ilan edilmesi 16/03/2022
7 İtirazların değerlendirilmesi 23/03/2022
8 Ödül töreni 30/03/2022

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin