Ortaokul Öğrencileri Arası Şiir Yazma Yarışması

Şiir Yazma Yarışması
Ortaokul Öğrencileri Yarışması

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI “YUNUS EMRE’NİN ŞİİRİNE NAZİRE YAZMA” YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI: Ortaokul Öğrencileri Arası “Yunus Emre’nin Şiirine Nazire” Şiir Yazma Yarışması.

YARIŞMANIN KONUSU: Türk Dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıldönümü nedeniyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yunus Emre; şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerinde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir. Yunus Emre’nin düşüncelerini anlamak ve anlatmak üzere yarışma konusu onun şiirindeki duygu ve düşünceyi aynı şekil ve içerik ile devam ettirmek(nazire yazma) üzere dört adet dörtlük yazılması olarak belirlenmiştir.

YARIŞMANIN TÜRÜ: Şiir yazma yarışması.

YARIŞMANIN AMACI:

1. Öğrencilerin Yunus Emre’yi tanımalarını ve anlamalarını sağlamak.

2. Öğrencileri şiir yazmaya teşvik etmek.

YARIŞMANIN KAPSAMI:

Bu yarışma, Türkiye geneli resmî ve özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

YARIŞMANIN DAYANAĞI:

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

YARIŞMANIN GENEL KATILIM ŞARTLARI:

Yarışmaya ülke genelindeki ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri (resmî ve özel) katılabilecektir.
Öğrenciler, aşağıda verilen dörtlükteki temayı ve düşünceyi iyice kavradıktan sonra dörtlüğün şekil özelliklerini ve tema’sını devam ettirecek şekilde dört tane dörtlük daha yazacaklardır.
“Yol oldur ki doğru vara

Göz oldur ki Hakk’ı göre

Er oldur alçakta dura

Yüceden bakan göz değil”

Sadeleştirme

(Yol o ki doğruyu bula

Göz o ki Hakk’ı göre

Kişi o dur ki alçakgönüllü ola

Tepeden bakan göz değil)

Yarışmaya her öğrenci kendisinin yazmış olduğu şiirle katılacak olup yarışmaya katılan şiirin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen şiirler incelemeye alınmayacaktır.

Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir ( 1 ) şiirle katılabilir.

Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak ve 100 kelimeyi geçmeyecektir.

Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.

Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.

Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. Pandemi nedeniyle veya herhangi bir nedenle gelemeyenlerin ödülleri yarışmacının bildireceği banka hesabına gönderilecektir.

Şiirler, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır.

Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmaya katılan eserler, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulacak seçici kurul marifetiyle şartname dikkate alınarak değerlendirilecektir. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas olup eserler, seçici kurul tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. Jürinin verdiği puanlara www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr üzerinden sonuçların ilanından sonra 2 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen hususlar jüri tarafından 2 gün içerisinde yeniden değerlendirilecek, son değerlendirme sonuçları www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinde yeniden duyurulacaktır.
Yarışma sonuçları www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden duyurulacaktır.
Ödül töreninin yeri ve saati katılımcının verdiği iletişim adresine bildirilecektir.
Yarışmacılardan istenen belgeler: Yarışmacı ve velisi tarafından www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerindeki “Başvuru Formunun, Açık Rıza Onayının, Veli İzin Belgesinin” doldurulması ve yarışma metninin eklenmesi.

ESERLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PUAN DERECESİ
Temanın işlenişi 25 puan
Şiirin ahengi 25 puan
İmgelerdeki özgünlük 25 puan
Şiirin etkileyiciliği 25 puan
TOPLAM 100 puan

SIRA NO FAALİYET TAKVİMİ
1 Millî Eğitim Bakanlığınca yarışmanın okullara duyurulması
2 Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulması
3 Katılım formunun elektronik ortamda doldurularak başvuru işleminin www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden yüklenmesi için son tarih 24 Eylül 2021
4 Dereceye Giren Eserlerin www.kmedebiyatgunleri.com – www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulması 01 Ekim 2021
5 Ödül Töreni 18 Ekim 2021

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Birinci 4.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
İkinci 3.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Üçüncü 2.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Mansiyon 1.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket

Yarışma Jürileri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı Görevi Görev Yeri
Zafer SARIÖZ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dulkadiroğlu Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi
Cennet DAL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Onikişubat Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi
Hacı Mehmet PAK Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Onikişubat Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi

AÇIK RIZA ONAYI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve ……………………..’nda öğrenim gören ………………………….. T.C.Kimlik Numaralı velisi/birinci derece yakını bulunduğum ……………………………………………… adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile sosyal medya hesaplarında, basın yayın kuruluşlarında paylaşılmasına;

[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belge içinde herhangi bir yere konumlandırabilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için Metin Kutusu Araçları sekmesini kullanın.]

Onay veriyorum.

….. /…../ 2021

Velisinin/1.Derece Yakının

Adı Soyadı:……………………………………

VELİ İZİN BELGESİ

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan velisi bulunduğum………………………………………………’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Yazma” konulu şiir yazma yarışmasına katılmasına izin veriyorum.

Gereğini arz ederim

Velisinin Adı Soyadı

……./……./ 2021

Öğrenci Adı Soyadı :

Okulu:

Sınıf /Şube:

*ADRES:

*TEL:

*6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişinin açık rızası ile doldurulabilir.

GENEL HÜKÜMLER

Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı alındıktan sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.

Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izin ve onay alındıktan sonra İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.

Görme engelli bireyler yarışmaya Braille alfabesi ile veya ses kaydı ile katılabilir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılım gönüllük esasına göre serbesttir.

Ödüller Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecektir.

Yarışma bütçesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin