Ortaokul Öğrencileri Arası “Pandemide Okumanın Önemi” Ulusal Slogan Yarışması

Şemikler Ortaokulu Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli resmî/özel eğitim kurumlarında öğrenim gören ortaokul öğrencilerine yönelik çevrim içi olarak “Pandemide Okumanın Önemi Konulu Ulusal Slogan Yarışması” düzenlenmektedir.

Şemikler Ortaokulu 1. Ulusal Slogan Yarışması
28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Kütüphaneler Haftası kapsamında

ETKİNLİĞİN KONUSU: 28 Mart- 3 Nisan Kütüphaneler Haftası kapsamında Covid 19 salgını süresince okumanın önemini vurgulayan bir slogan hazırlanması, hazırlanan sloganların Şemikler Ortaokulu Müdürlüğüne ulaştırılması ve yayınlanması

AMAÇ: 28 Mart- 3 Nisan Kütüphaneler Haftası Salgın sürecinde kitap okumanın önemine dikkat çekmek, öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini slogan yoluyla arttırmak.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi ortaokul öğrencilerini
kapsamaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
1-Etkinlik çevrimiçi olarak yapılacaktır.
2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi ortaokul öğrencileri gönüllülük esasına göre
etkinliğe katılabilirler.
3-Sloganlar, şartnamede yer alan tarihler içerisinde elektronik ortamdan başvuruların
slogansemikler@gmail.com mail adresine göndereceklerdir.
4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında başvuran okullar, öğrencilerinden  ek te yer alan açık rıza onayını almaları gerekmektedir. Bu durumdan doğabilecek herhangi bir durumdan kurumumuz sorumlu değildir.
5-Yarışma ilgili soru ve önerilerinizi Şenlikle ilgili soru ve önerilerinizi 0 258 371 47 74 numaralı telefona bildirebilirsiniz.
6. Başvuruların en geç 21 Şubat 2022 tarihine kadar elimize geçmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme sonucu dereceye giren ilk 3 (üç) slogan ödüllendirilecektir.
7. Sloganların Kütüphaneler Haftası’nın anlam ve önemi belirtmesi uygun olacaktır. Konu dışı sloganlar ile daha önce kullanılmış, herhangi bir ortamda yayımlanmış sloganlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Elektronik posta ile sloganları gönderen okul ve öğrenciler yarışmaya ait katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.
9. Yapılacak etkinliklere ait giderler Şemikler Ortaokulu Okul-Aile birliği tarafından karşılanacaktır.
10. Etkinlik dâhilinde sloganların değerlendirilmesi Şemikler Ortaokulu öğretmenleri tarafından yapılacaktır.
11.İtirazlar 11-21 Mart 2022 tarihleri arasında slogansemikler@gmail.com e-mail adresine
yapılacaktır.
12.Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

DERECEYE GİREN SLOGANLARIN YAYIN TARİHİ VE YERİ:
11 Mart 2022 günü saat 12’de Şemikler Ortaokulu web sitesinde yayınlanacaktır.

ŞEMİKLER ORTAOKULUNUN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER
• Yapılacak olan yarışma ile ilgili gerekli izin ve onayları almak.
• Yapılacak etkinliklere ait giderlerin Şemikler Ortaokulu Okul-Aile birliği tarafından yürütülmesi sağlanacaktır.
• Yapılan çalışmalar ve sosyal etkinlikleri “Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” kapsamında ilgili mevzuata göre ve bu esaslara uygun olacak şekilde yürütmek
• Yapılacak etkinliğe katılacak öğrenci ve öğretmenlerin işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı, “Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikleri Yönetmeliği” hükümlerince yapılmasını sağlamak.
• Yarışmaya katılacak öğrenciler için “kişisel verilerin korunması kanunu” kapsamında gerekli yazılı izinleri almak. (Açık rıza onayı, veli onayları vb.)
• Yapılan yarışma ilgili bilgi/veriler e okul sistemi, e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlemek.

YARIŞMAYA KATILMAK İSTEYEN OKULLARIN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER
• Yarışmaya katılacak öğrenci/öğrenciler için hazırlıkları yapması sağlanması.
• Yarışmaya katılacak öğrenci/öğrenciler için gerekli izin ve onayları almak.
• Yarışmaya katılacak öğrenci işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı, “Eğitim Kurumları
Sosyal Etkinlikleri Yönetmeliği” hükümlerince yapılmasını sağlamak.
• Yarışmaya katılacak öğrenciler için “kişisel verilerin korunması kanunu” kapsamında
gerekli yazılı izinleri almak. (Açık rıza onayı, veli onayları vb.)
• Yapılan sosyal etkinlikle ilgili bilgi/veriler (etkinliğe katılan öğrenciler), e-okul sistemi, eOkul Sosyal Etkinlik Modülüne işlemek.
• Yapılan çalışmalar ve sosyal etkinlikleri “Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” kapsamında
ilgili mevzuata göre ve bu esaslara uygun olacak şekilde yürütmek.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Başvurular 11 Ocak 2022’ de başlayacaktır.
Sloganların E-Posta ile Yollanacağı Son Tarih : 21 Şubat 2022
Yarışma Sonucunun Açıklanma Tarihi : 11 Mart 2022
Sonuçların Duyurulacağı Ortam : https://semiklerortaokulu.meb.k12.tr

ŞEMİKLER ORTAOKULU
Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi
ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Şemikler Ortaokulu tarafından hazırlanmıştır.
Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve yazınsal kişisel veriler eğitim ve öğretim
süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla
6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının
alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir
Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya
ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adlî makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarılabilecektir.
Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şemikler
Ortaokulu Şemikler Mah.3003 Sokak No 1 Merkezefendi /DENİZLİ adresine yazılı olarak
iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA ONAYI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ”1. Ulusal Slogan Yarışması”
sosyal etkinlik faaliyetlerine ilişkin tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır.Bu doğrultuda,
işlendiği belirtilen bana ve ……………………………………………………………………………..okulunda
öğrenim gören……………………………………….Okul numaralı Numaralı velisi/birinci derece
yakını bulunduğum ……………………………………………….adlı öğrenciye ait görsel ve yazınsal
kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin
kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu
dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı resmî internet siteleri ile sosyal medya
hesaplarında paylaşılmasına;
Onay veriyorum. Onay vermiyorum.
…../……/20…..
Velisinin/1. Derece Yakınının
Adı Soyadı :
İmzası :

”1. ULUSAL SLOGAN YARIŞMASI”
SOSYAL ETKİNLİĞİ
VELİ MUVAFAKATNAMESİ ve TAAHHÜTNAME
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Şemikler Ortaokulu tarafından hazırlanan “1. Ulusal
Slogan Yarışması” kapsamında etkinliğe katılmasına izin verdiğimi, yapılacak sosyal
etkinliklerde ortaya çıkan eserlerden telif ücreti talebimizin olmayacağını, tüm yasal
sorumluluğun bize ait olacağını ve tüm tasarruf hakkını Milli Eğitim Bakanlığına
devrettiğimizi kabul ve beyan ederiz.

Tarih :
Veli Adı Soyadı :
İmza :
ÖDÜLLER VE BÜTÇE
ÖDÜLLER
Yarışmanın birincisine “400 TL”
Yarışmanın ikincisine “200 TL”
Yarışmanın üçüncüsüne “100 TL”

BÜTÇE
Yarışmanın giderleri Şemikler Ortaokulu Müdürlüğü ve Şemikler Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından
karşılanacaktır.