Ortaokul Öğrencileri Arası Kooperatifçilik konulu Resim Yarışması

Türkiye genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayan “Kooperatifçilik” konulu bir resim yarışması düzenlenmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
KOOPERATİFÇİLİK KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KONUSU : Temelinde ortaklaşa üretim, dayanışma ve eşitlik değerleri yer alan
kooperatifler, değişen dünya koşullarında sürdürebilir kalkınmanın başlıca seçeneği konumundadır. Gelirin adil paylaşılması, yoksulluğun ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve toplumsal kalkınmanın sağlanması için kooperatiflerin ekonomideki etkinliklerinin artırılması gerekmektedir. Bu bağlamda yarışma “Kooperatifçilik” konusunda olacaktır.
TÜRÜ : Resim yarışması

AMACI : Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi kooperatifçilik konusunda
bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

KAPSAMI : Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul
5.6.7.8. sınıf öğrencileri

GENEL KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışmaya Tüm Türkiye’deki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul öğrencileri katılabilir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Ticaret Bakanlığı personeli, Seçici Kurul üyeleri ile bunların birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma ortaokul 5,6,7 ve 8 inci sınıflar için yapılacaktır.

• Yarışma koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.

• Resimler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.

• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

• Resimlerin aslı (orijinali) ve başvuru formu, elden, posta veva kargo aracılığı ile İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir. (Ticaret İl Müdürlükleri listesi ekte avrıca sunulmaktadır.)

• Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi adresinden “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcılar “Başvuru Formu” nu doldurmak ve resimlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.

• Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

• Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.

• Yarışmaya gönderilen resimler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalı ya da kopyalanmış olmamalıdır.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesine tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir.

Tablo-1 Etiket

tEtiket Doldurularak Gönderilecek Eserin Arka Yüzünün Sol Alt Kösesine Yapıştırılacak)
İLİ / İLÇE
Eserin Adı
Öğrencinin:
Adı / Soyadı
Sınıfı / Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefonu
e-posta

• Yarışmaya gönderilen resimler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir.

• Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir.

• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI
• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin hiçbir şekilde sahibinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.

• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne aittir.

• Yarışmaya katılan eserler Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü arşivinde kalacaktır. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazananları geri alınır.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

• Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Esnaf, Sanatkârlar ve
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

Eserlerin Son Teslim Tarihi 8 Kasım 2019

Derece Öğrenciye Verilecek Ödülü Okula Verilecek Ödül
Birincilik 5.000 TL Birincilik Plaketi
İkincilik 4.000 TL İkincilik Plaketi
Üçüncülük 3.000 TL Üçüncülük Plaketi
Mansiyon 2.000 TL Mansiyon Plaketi

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU
Yarışma sonuçlan . adresinden duyurulacaktır. KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER
• Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Başvuru Formu ve Taahhütname”
• Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI
• Eserler en geç 8 Kasım 2019 tarihine kadar İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü sekretaryasına kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir.
• Kargo ücreti gönderene aittir.