Ortaokul 6. Sınıflar Arası Matematik Oryantiring Yarışması

Matematik Oryantiring
Matematik Oryantiring

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenleyeceği Matematik Oryantiring Yarışması tüm öğrencileri bekliyor!

Yarışma: MATEMATİK ORYANTİRİNG YARIŞMASI

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: SELÇUKLU BELEDİYESİ – SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
(Bu yarışma Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi arasında imzalanan
SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Programı) kapsamında düzenlenmektedir.) (Ek-1)

Yarışma Takvimi:
Duyuru Tarihi : 04 Mart 2024
Son Başvuru Tarihi : 29 Mart 2024
Katılacak Kesin Takım Listesi : 12 Nisan 2024
Yarışma Teknik Şartnamesinin Açıklanması : 06 Mayıs 2024
Yarışma Başlama-Bitiş Tarihi : 11 Haziran 2024
Ödüllerin Verilmesi ve Tören : 11 Haziran 2024

Amaç: Bu Şartnamenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında
öğrenim görmekte olan verimli vakit geçirmelerini sağlamak, yeni bir spor dalıyla tanıştırmak, analitik
düşünme, problem çözme, mantık yürütme, hızlı düşünme, çözüm üretme gibi becerilerini geliştirmektir.

1. Matematiği Eğlenceli Kılmak ve Sağlıklı Nesiller Yetiştirmek: Setap Matematik Oryantiring
Yarışması, matematiği eğlenceli bir aktiviteye dönüştürerek gençlerde matematiğe karşı ilgi
uyandırmayı amaçlar. Ayrıca, hareketli yaşam tarzını teşvik ederek gençlerin fiziksel sağlıklarına
katkıda bulunur ve teknolojiyi bilinçli kullanma becerilerini geliştirir.

2. Aktif Öğrenme ve Çeşitli Öğrenme Yöntemleri: Bu yarışma, öğrencilere “Okul Dışında Eğitim”
kapsamında, deneyimleyerek ve yaparak öğrenme fırsatı sunar. Geleneksel ders anlatımı ve sorucevap yöntemlerinin yanı sıra, bilgisayar destekli öğrenme, yapılandırmacılık, iş birliğine dayalı
öğrenme, probleme dayalı öğrenme, drama ve oyunlarla öğrenme, kavram haritaları ve
görselleştirme teknikleri gibi alternatif öğrenme yöntemleri ve teknikleri öğrencilere tanıtılır.

3. Yön Bulma Becerilerinin Gelişimi: Yarışma, öğrencilere temel yön bulma becerilerini kazandırır.
Harita okuma, pusula kullanımı ve rotaları takip etme gibi beceriler, bu aktivitede sürekli olarak
kullanılır ve geliştirilir.

4. Bilgiyi Yorumlama ve Uygulama: Öğrenciler, yarışma sırasında elde ettikleri bilgileri sürekli
olarak yorumlamak zorundadırlar. Özellikle, harita bilgilerini araziye uygulayarak gerçek dünya
koşullarında yorumlama becerilerini geliştirirler.

5. Takım Çalışması ve İşbirliği: Öğrenciler genellikle küçük gruplar halinde spora başlar ve bu
süreçte beraber çalışmanın önemini öğrenirler. Bu, takım çalışması ve işbirliği becerilerini
güçlendirir.

6. Matematiksel Araştırma ve Pratik Uygulamalar: Bu yarışma, öğrencilerin matematiği
öğrenmelerini, matematiksel araştırmalara ilgi duymalarını ve edindikleri bilgileri pratik yaşam
becerilerine dönüştürmelerini sağlar.

7. Disiplinler arası Matematik Uygulamaları: Öğrencilere, matematiği farklı disiplinlerle
birleştirme fırsatı sunar ve bu şekilde matematik konularına ait kazanımları destekler.

8. Ticari Amaç: Bu yarışmanın düzenlenmesinde herhangi bir ticari amaç bulunmamaktadır. Bu
amaçla yarışmacılardan herhangi bir ad altında katılım ücreti veya herhangi bir ücret talep
edilmeyecektir.

Bu amaçlar, yarışmanın sadece matematiksel bilgiyi değil, aynı zamanda fiziksel aktivite, takım çalışması,
problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini de geliştirmeyi hedeflemektedir.

Konu:
Matematik Oryantiring Etkinliği, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’nda işlenen sekiz ana değeri
(Sorumluluk, Özdenetim, Sevgi, Dürüstlük, Adalet, Saygı, Yardımseverlik ve Sabır) pekiştirmek için
mükemmel bir fırsat sunar. Bu etkinlik, bu değerlerin uygulanmasını doğal ve eğlenceli bir şekilde sağlar:
Sorumluluk: Katılımcılar, hem bireysel hem de takım olarak görevlerini yerine getirme
sorumluluğunu üstlenirler. Her kontrol noktasına ulaşmak ve soruları doğru şekilde çözmek, öğrencilere
sorumluluk alma ve görevlerini yerine getirme becerisini kazandırır.

Özdenetim: Oryantiring, katılımcıların özdenetim becerilerini geliştirir. Zorlu fiziksel ve zihinsel
görevler karşısında sakin ve odaklanmış kalmak, bu değerin önemini vurgular.

Sevgi: Takım arkadaşlarına ve diğer katılımcılara karşı gösterilen anlayış ve destek, sevgi değerinin
pratiğe dökülmesini sağlar. Ayrıca, doğaya karşı saygı ve koruma bilinci, bu değerin bir başka yönünü
temsil eder.

Dürüstlük: Yarışma sırasında kurallara uygun davranmak ve dürüstçe yarışmak, etkinliğin temel
prensiplerindendir. Bu, öğrencilerin dürüstlük değerini içselleştirmelerine yardımcı olur.
Adalet: Her katılımcının eşit şartlarda yarıştığı ve herkesin eşit derecede değerlendirildiği bir ortam,
adalet kavramının önemini vurgular.

Saygı: Hem takım arkadaşlarına hem de rakiplere saygı göstermek, oryantiring etkinliğinin temel
unsurlarındandır. Bu, öğrencilerin saygı değerini benimsemelerine ve uygulamalarına katkıda bulunur.
Yardımseverlik: Takım arkadaşlarına yardım etmek ve zorluklar karşısında destek olmak,
oryantiring etkinliğinde önemli bir rol oynar. Bu, öğrencilerin yardımseverlik değerini güçlendirir.
Sabır: Oryantiring, özellikle zorlu anlarda sabır gerektirir. Uzun mesafeler ve karmaşık problemler,
öğrencilerin sabır ve dayanıklılık becerilerini geliştirir.

Bu şekilde, matematik oryantiring etkinliği, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’ndaki bu sekiz
değeri somut ve etkileşimli bir şekilde öğrencilere aktarır, böylece bu değerlerin yaşam boyu sürecek bir
şekilde öğrenilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunur.
Etkinlikte Hedeflenen Beceriler:

Matematik oryantiring etkinliğinde kullanılan yöntem ve teknikler, öğrencilerin hem zihinsel hem
de fiziksel becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Bu yöntem ve teknikler, öğrencilerin aktif
katılımını ve öğrenmeyi teşvik eden, eğitici ve eğlenceli bir deneyim sağlamak için bir araya getirilir:
Harita Okuma ve Navigasyon: Katılımcılar, belirlenen kontrol noktalarına ulaşmak için harita okuma ve
navigasyon tekniklerini kullanırlar. Bu, öğrencilere uzamsal farkındalık ve yön bulma becerilerini
geliştirmeleri için pratik bir fırsat sunar.

Pusula Kullanımı : Pusula, doğru yönleri belirlemek ve rota hesaplamak için kullanılır. Bu
teknik, öğrencilere temel navigasyon becerilerini öğretir ve pratik yapmalarını sağlar.
Zaman Yönetimi : Etkinlik sırasında verilen süre içinde belirlenen hedeflere ulaşmak,
öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini geliştirir. Bu, hızlı karar verme ve önceliklendirme yeteneklerini
de içerir.

Matematiksel Problem Çözme: Her kontrol noktasında yer alan matematiksel sorular, öğrencilerin analitik
düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. Bu sorular, çeşitli matematik alanlarından olabilir ve
pratik uygulama gerektirir.

Takım Çalışması ve İşbirliği: Takım formatında düzenlenen etkinlikler, öğrencilere işbirliği ve takım içi
iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Katılımcılar, birlikte çalışarak zorlukların üstesinden gelirler.
Fiziksel Aktivite : Oryantiring, katılımcıları fiziksel olarak aktif tutar. Bu, sağlık ve fiziksel
uygunluk konusunda farkındalığı artırır ve hareketli bir yaşam tarzını teşvik eder.

Doğada Öğrenme : Etkinlik, öğrencilere doğal ortamda öğrenme deneyimi sunar. Bu, öğrencilere
çevre bilinci kazandırır ve doğayla etkileşim içinde öğrenmeyi teşvik eder.

Gerçek Dünya Uygulamaları: Oryantiring, matematiksel kavramları gerçek dünya bağlamında uygulama
fırsatı sunar. Bu, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri nasıl pratikte kullanacaklarını görmelerini sağlar.
Bu yöntem ve teknikler, öğrencilere matematik ve doğa bilimlerini keşfetme, problem çözme, takım
çalışması ve fiziksel uygunluk gibi önemli beceriler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Bu bütünsel
yaklaşım, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunur.

Dayanak : Bu şartname; 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile 21.01.2020 tarihli ve 83203306-10.04
E.1563891 sayılı Makam Onayı (Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi)’na dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
Bu şartnamede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,
c) Federasyon: Türkiye Oryantiring Federasyonunu,
ç) MEM: İl Millî Eğitim Müdürlüğünü,
e) Okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarını,
f)Müsabaka: Matematik Oryantiring Müsabakasını,
g) Öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 6. Sınıf
öğrencileri,
h) Merkez Yürütme Komisyonu: Konya Selçuklu MEM bünyesinde oluşturulan komisyonu ifade eder.

Uygulama Esasları
Matematik Oryantiring Müsabakası’na ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Müsabaka, tek kategoride ve Konya dereceleri şeklinde düzenlenecektir. Bu kategori 6. sınıflar
arasında, gerçekleştirilecektir.
b) Müsabaka, Genel Müdürlük Uygulama Talimatı esas alınarak yapılır.
c) Genel Müdürlük, müsabaka ile ilgili her türlü duyuru ve sponsorluklara ilişkin esasları belirler.
d) Müsabakada dereceye girenlerin tescil işlemi Merkez Yürütme Komisyonuna aittir.
e) Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel veriler istenmeyecek ve
paylaşılmayacaktır. Bu kapsamda istenen kişisel verilerin, açık rıza onayında belirtilen hususların
dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve sosyal etkinliğin sona
ermesinin ardından resen silinecektir.
f) Bu yarışmanın düzenlenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılması ile ilgili tüm aşamalarda T.C.
Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, Uluslararası sözleşmelere, politika
belgelerine, 24.03.2016 tarihli ve 6698 Saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 26.06.2012
tarihli ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan
tüm mevzuata uygun olarak hazırlanmış olup, bu kanunların ve mevzuatın gerektirdiği tüm
yükümlükler kabul ve taahhüt edilmiştir.

Merkez Yürütme Komisyonu
(1) Merkez Yürütme Komisyonu, Konya Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile 2023 Aralık
ayının ilk haftasında oluşturulur ve görev süresi yarışma takvimi ile sınırlıdır.
(2) Merkez Yürütme Komisyonu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nizamettin TEZCAN başkanlığında,
Koordinatör Okul Müdürü Selçuk ERKOÇ ve aşağıda isimleri yürütme kurulu üyelerinden oluşur:
-Çağrı Kemal ERDAL-Selçuklu Bilim ve sanat Merk.
-Fidan ÇALIŞKAN– Selçuklu Bilim ve Sanat Merk.
-Kerem ÇOBAN– Selçuklu Bilim ve Sanat Merk.
-Naziye KOÇLAR-Selçuklu Bilim ve Sanat Merk
-Engin Aşır İNCE- Selçuklu Bilim ve Sanat Merk
-İsmail ÖZMEN- Kılıçarslan Borsa İstanbul MTAL
– Selçuk ERKOÇ-Şehit İbrahim Betin İlkokulu
-Ahmet Aziz GÖK- Selçuklu İlçe Milli Eğt. Md.
-Sevgi ÖLMEZ- Selçuklu İlçe Milli Eğt. Md.

(3) Merkez Yürütme Komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararları alır.

(4) Komisyon;
a) Müsabaka usul ve esaslarını belirleyerek faaliyet takvimini oluşturur,
b) Müsabaka ile ilgili afişleri hazırlar/hazırlatır,
c) Federasyon ile iş birliği içerisinde müsabaka sorularının hazırlanmasını ve parkurların
oluşturulmasını sağlar,
ç) Genel Müdürlüğün internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında gerekli duyuruların
yapılmasını organize eder,
d) Ödüllerin, dereceye giren öğrencilere ulaştırılmasını koordine eder,
e) Müsabaka sonuçlarını değerlendirir.
Kapsamı ve Kategoriler:
“ Matematik Oryantiring” yarışmasında Konya’daki tüm resmi ve özel ortaokul 6. sınıf öğrencileri
yarışacaklardır.

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (katılımcı sayısı, ayrıntılı uygulama planı)
Öğrenciler 3 kişilik takımları ile başlangıç noktasında hazır bulunacaklardır.

Takımlara tarafımızdan verilecek haritalar ve kendi yanlarında getirecekleri pusula dışında hiçbir
elektronik cihaz (kol saati, hesap makinesi, cep telefonu, tablet pc vb.) bulundurmayacaklardır.

Takımlar önceden belirlenen sıralama ile belirtilen zamanda başlangıç noktasında danışman öğretmenlerine
zimmet karşılığı verilecek elektronik yüzükle hazır bulunacaklardır.

Başlangıç anında takımlar, elektronik yüzüklerini EKS cihazına okutarak sürelerini başlatıp haritadaki
yönergeye doğru gideceklerdir.

Öğrenciler her hedefte bulunan EKS cihazlarına yüzüklerini okutarak kendilerine verilen sorunun cevabını
haritada bulunan kutuya yazarak bir sonraki hedefe gideceklerdir.

Yarışmada esas olan doğru sıralamada hedeflere ulaşmak ve en kısa sürede rotayı tamamlamaktır.
Her bir hedefe takımdaki tüm öğrencilerin gelmesi gerekir.

Rotayı doğru tamamlayanlar arasında, sorular için belirlenmiş puanlar çerçevesinde sıralama yapılacaktır.
Tüm etap tamamlandıktan sonra bitiş masasına ulaşan takım süresini bitirmek için elektronik yüzüğü
okutacak ve yarışmayı tamamlayacaktır.

Yarışma esnasında başkasından yardım alan yön soran takım diskalifiye olacaktır.
Beraberlik durumunda takımlardaki yarışan üyelerin yaş ortalaması küçük olan kazanacaktır

Katılım Koşulları:
1. Katılımcılar:
– Yarışmaya sadece ortaokul 6. sınıf öğrencileri katılabilir.
– Her okul, yarışmaya sadece bir takım gönderebilir. Okulların bu konudaki katılım sınırlamaları
ayrıca belirtilecektir.
– Yarışmaya Özel gereksinimli bireylerin katılması durumunda yarışma koordinatörleri ile iletişime
geçilerek özel gereksinimli yarışmacının durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi gerekmektedir.
Yarışma komisyonu özel gereksinimli bireylerin yarışmaya katılabilmesi için her türlü tedbiri almayı
ve yarımda bulunmayı taahhüt eder.
– Yarışmaya katılacak görevliler ve öğrenciler gönüllülük esasına göre katılabileceklerdir.
Herhangi bir dayatma veya icbar kabul edilmeyecektir.
– 18 Yaşından küçük öğrencilerimizin yarışmaya katılabilmesi için velisi tarafından EK-1’in
doldurulup imzalanması ve öğrenci belgesi ile birlikte (Islak imzalı olarak) yarışma
komisyonuna sunulması gerekmektedir.

2. Takım Yapısı:
– Her takım, 3 öğrenciden oluşmalıdır.
– Takımlar, öğrencilerin kendileri tarafından oluşturulabilir veya okullar tarafından atanabilir.
– Müsabakaların 3 (üç) öğrenci ile yapılması ve tamamlanması esastır. Bu yüzden takımlar
oluşturulurken en fazla 2 (iki) yedek öğrenci yazılması tavsiye olunur.(Takımlar, mücbir sebepler
dolayısıyla yarışmacıların değişikliği, en geç yarışma gününden bir gün önce yarışma komisyonuna
bilgilendirme yapmalıdır.)
– Takım üyelerinin cinsiyet dağılımı ve diğer sosyal çeşitlilik faktörleri göz önünde
bulundurulmalıdır.

3. Kayıt ve Başvuru:
– Katılım için önceden kayıt gereklidir.
– Kayıt formu, okul adı, takım üyelerinin adı ve iletişim bilgilerini içermelidir.
– Katılacak takım sayısı sınırlı olup hak kazanan takımlar başvuru sırasına göre belirlenecektir.
– Takımlar, yarışmaya başvururken sistemden verilecek olan veli muvafakat belgesi, sağlık beyanı,
onaylı öğrenci belgesini hazırlamaları ve yarışmaya katılırken kayıt masasına bu belgeleri teslim
etmeleri esastır.
– Kayıt süreci ve son tarih, yarışma organizasyon komitesi tarafından belirlenecek ve ilan edilecektir.
– Katılımcı ve komisyon üyelerinden açık rıza onayı belgesi ıslak imzalı olarak teslim edilir.(Ek-2)

4. Ekipman ve Malzemeler:
– Her takım, kendi pusulasını ve gerekli diğer malzemeleri (örneğin, kalem, not defteri, açı ölçer)
sağlamalıdır.
- Yarışma organizasyonu, her takıma yarışma haritasını ve matematiksel soruları içeren bir kit
sağlayacaktır.

5. Güvenlik ve Sağlık:
– Tüm katılımcılar, yarışma sırasında güvenlik kurallarına uymalıdır.
– Her takımın en az bir yetişkin (danışman öğretmenin) eşlik etmesi gereklidir.
– Yarışma alanında ilk yardım ve acil durum ekipleri hazır bulundurulacaktır.

6. Yarışma Kriterleri

Saha:
1- Sille Barajı Mesire Alanında, orta mesafe olarak yapılacaktır.

2- Başlangıç ve bitiş yerleri farklı olup başlangıç yerinde karantina oluşturulacaktır.
Karantina: Başlangıçta şeritlerle çevrili alan oluşturulur, katılımcılar burada beklerler ve yarışma bitiş yeri
farklı olduğu için yarışmayı bitirenlerle bilgi alışverişi olmaz.

Yarışma Formatı ve Kurallar;

1-Oryantiringde sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere (
turuncu beyaz renkli fenerler ) sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Kontrol noktalarında
turuncu-beyaz bayraklar bulunur. Yarışmacılar ellerindeki harita yardımıyla hedeflere ulaşmaya çalışırlar..
İki hedef arasında hangi yolu izleyeceğine yarışmacı kendi karar verir, en kısa rotayı belirlemek takım için
avantaj sağlar. Amaç hedefleri en kısa sürede tamamlamaktır. Tüm hedeflere ulaşamayanlar diskalifiye
edilir. Yarışmacıların birbirini izlememesi için genellikle birkaç dakika arayla çıkış verilir. Yarışmacılar
parkur boyunca karşılaşsalar dahi birbirlerini izlemeleri yasaktır.

2-Yarışmadan 2 saat önce 1 saatlik genel oryantiring eğitimi ve yarışma ile ilgili bilgi verilecektir.

3- Yarışmadan 30 dk. Önce herkes başlangıç noktasında toplanacak.

4- Parkurda 10 hedef olacaktır, mesafe ise 1500m ile 2000m arasında olacaktır.

5-Her parkurda bir sonraki parkurun konumunu belirleyecek bir matematik sorusu olacak, yarışmacılar
sorunun çözümüyle oluşan sonuca göre bir sonraki parkura ulaşacaklardır.

5- Yarışmadan 1 gün önce her takımın çıkış süresi belirlenir. Yarışma Takımları karantinaya girdikten
sonra daha önce bildirilen çıkış sürelerine 5 dk. kala başlangıç noktasına gelip, 1 er dk. arayla çıkış
yapılacaklar.

6- Katılımcıların yarışmadan önce duyuru panosundan yarışma başlangıç saatlerini kontrol etmeleri ve
başlangıç zamanlarına 5 dk. Kala başlangıç yerinde olmaları gerekmektedir. Zamanında çıkış yapmayan
katılımcılar geçte kalsalar yarışmaya başlayabilirler fakat geç kaldıkları süre sonuç zamanına eklenir.

7- Takımlar 3 kişiden oluşacağı için hep beraber hareket etmek zorundadırlar, dağılan veya bitiş noktasına
hep beraber gelmeyen takımlar diskalifiye edilir.

8- Katılımcının başlangıç ve bitiş zamanı arasındaki süre, en hızlıdan en yavaşa doğru sıralanıp ilk 3’e
giren katılımcılara ödül verilecektir.

9- Hedefe gidilmesi fakat yanlış işlem yapılması veya sonucun yanlış hedef kutusuna yazılması durumunda
takım diskalifiye olur.

10- Tüm takım beraber parkuru tamamlamalıdır.

11-Haritasını bitiş masasına teslim etmeyen katılımcılar diskalifiye edilir.

12- Bitiş noktasında haritalar teslim edilir hakemler sonuçları kontrol eder doğru olanlar zamana göre
sıralama yapılır ve sonuçlar yarışma sonrası ilan edilir.

13-tüm sorulara doğru cevap veren takımlar en hızlıdan en yavaşa doğru sıralanır.

NOT: Tüm sorulara doğru cevap veren çıkmazsa en çok doğru yapan takımlar en hızlıdan en yavaşa doğru
sıralanır.
7. Ödüller:
Kazanan takımlara: Katılım Belgesi ve Madalya verilecektir.
-Birinci olan takım ödülü: 15.000 TL
-İkinci olan takım ödülü: 10.000 TL
-Üçüncü olan takım ödülü: 5.000 TL

8.Sonuçlara İtiraz:
A) Halem heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda takımların itirazı söz konusu olursa
itirazlar, yarışma yürütme kuruluna yapılacaktır. Yürütme kurulu yapılan itirazı yerinde ve haklı
bulur ise değerlendirmeye alacaktır. Somut delile dayanmayan itirazlar kabul edilemeyecektir.

B) İtiraza konu olan husus yürütme kurulu ve hakem heyeti ile yapılan ortak değerlendirme
sonucunda karara bağlanacaktır.

C) Yürütme kurulu ve hakem heyetinin itirazlara yaptığı değerlendirme nihai olacak, ikinci bir
itiraz kabul edilmeyecektir.

9. Diğer Hususlar:
– Yarışmanın her aşamasında, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’nın prensipleri göz önünde
bulundurulacaktır.
– Yarışma sırasında yaşanabilecek herhangi bir sorun veya ihtiyaç durumunda, yarışma organizasyon
komitesi ile iletişime geçilmelidir.
Bu şartlar, yarışmanın düzenli, adil ve eğitici bir deneyim olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
Katılımcıların güvenliği ve refahı, organizasyonun en önemli önceliklerindendir.
Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.
Yarışmanın Duyurulması:

Yarışma;
SEDEP Facebook Grup sayfasında,
Okulların e-postaları aracılığı ile okul yöneticileri
Bilboardlarda
Yerel basında
Sonuçların Açıklanması:
Sonuçlar, Facebook SEDEP grup sayfasında ve SETAP web sitesinde paylaşılacaktır.