Orta Fırat Havzası I. Uluslararası Tarih, Kültür ve Bilim Sempozyumu

Orta Fırat Havzası I. Uluslararası Tarih, Kültür ve Bilim Sempozyumu
Anadolu yarımadası, yeryüzünde bir başka coğrafyaya daha nasip olmamış bir tarihi çeşitlilik ve zenginliğe sahiptir. O yüzden bu alan bir kültür ve medeniyetler beşiği olduğu kadar aynı zamanda bir milletler ve medeniyetler mezarlığıdır. Bu bağlamda söz konusu yarımadanın merkezinde yer alan Malatya ve çevresi bir yandan Karadeniz Bölgesi ile Kafkaslara, diğer yandan Murat-Karasu vadileri üzerinden İran yoluyla Hindistan, Çin, Türkistan’a ve nihayet Diyarbakır üzerinden Mezopotamya ile Doğu Akdeniz çevresine açılan askeri, ticari ve önemli göç yollarının kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Yörenin sahip olduğu su, toprak, iklim vb. hususlar da burayı her dönemde cazip kılan diğer faktörleri teşkil etmiştir. Bütün bu özelliklerin Malatya ve çevresini tarihi bakımdan yeryüzünün en hareketli bölgelerinden birisi haline getirmesi de tabiidir. Nitekim öyle de olmuş ve yörede M.Ö. 7000’li yıllarda başlayan kültürleşme ve medeniyet teşkiline dönük süreç olabildiğince canlı ve etkin bir halde günümüze kadar aralıksız devam etmiştir. Bu sürece dair bir takım araştırmalar yapılmış ise de bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Ayrıca mevcut verilerin geniş halk kitlelerine mal edildiği de söylenemez. Bir başka deyişle hâlihazırda sahip olunan muazzam bir geçmiş ile buradan doğan muhteşem birikimden yeterince istifade edilemediği açıktır.

Bu bağlamda gerek yukarıda söz konusu edilen hususların gerektiği şekilde araştırılması, gerekse halihazırda özellikle Doğanşehir, Arapgir ve Hekimhan etrafında yoğunlaşan mevcut ve yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacak birikimin kamuya mal edilebilmesi için böyle bir sempozyumun düzenlenmesinin gerektiği kanaati hâsıl olmuştur. Uluslarası boyutta ilk olan bu sempozyumun arzu edildiği takdirde her sene ulusal, her iki senede bir de uluslararası boyutta daha gelişmiş halde tekrarlanmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.

Konu Başlıkları
SİYASİ TARİH

Tarih Öncesi Çağlar, Tarih Çağları

KÜLTÜR TARİHİ

Arkeoloji, Antropoloji, Din, Eğitim, Şiir ve Edebiyat, Müzik, Mimari

BİLİM TARİHİ

İlim Hayatı, Bilim Adamları

EKONOMİ ve SAĞLIK

Tarım, Ticaret, Sanayi, Turizm, Hastaneler

Önemli Tarihleri;

Özet Gönderilmesi İçin Son Tarih : 31.01.2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 14.02.2019

Tam Metin Gönderim Son Tarihi : 31.03.2019

http://inonu.edu.tr/tr/tarihkulturbilimsempozyumu