ÖRNEK KİMYA PROJE RAPORU

KİMYA
ÖRNEK KİMYA PROJE RAPORU:
Projenin Adı:
Ankara’daki Hava Kirliliğinin Taş Anıtlara Etkileri

Projenin Amacı:
Çalışmanın  amacı, Ankara’daki  hava  kirliliğinin  ana  bileşeni  olan  kükürt  dioksit
gazının traverten taşları üzerine etkilerini Anıtkabir’den ve Maltepe Camii’nden alınan
örnekler üzerinde görmektir.
Giriş:
Ankara hava kirliliği çok yüksek olan kentlerimizden biridir. Özellikle kış mevsiminde
ısınma  amacı  ile  yakılan  yakıtlardan  çıkan  kükürt  dioksit  gazının,  bu  kirliliğin  ana
bileşeni olarak gerek halk sağlığı gerekse taş anıt eserlerde meydana getirdiği etkiler
bakımından,  üzerinde  önemle  durulması  gerekmektedir.  Bu  çalışmada  bu  gazın
traverten taşlarından yapılmış anıt eserlerde yarattığı etkiler incelenmektedir. Bunun
için Anıtkabir’den ve Maltepe Camii’nden hava kirliliğinden etkilenmiş ve etkilenmemiş
olmak üzere iki tür örnek alınmıştır. Bu örneklerde taş bozunma ürünü olan kalsiyum
sülfat (jips) analizleri gravimetric yöntemle yapılmıştır.
Yöntem:
Kalsiyum karbonat yapısındaki traverten taşlarının yüzeyi, nemli ortamda, havadaki
              

                         (traverten)                    (jips)
                             CaCO3                    CaSo4 2H2O
                                        H2O ve SO2

kükürt dioksit gazının etkisi ile kalsiyum sülfata dönmektedir. Bu olayı
şeklinde yazarak gösterebiliriz. Travertenin jips’e dönüşümü ile kristal yapısı değişen
taş yüzeyi kabartmakta ve yağmur gibi  dış etkenlerle dökülmektedir.
Bu    araştırmada    bozulmuş  taşlardan  alınan  örnekler,  binanın  yapımında
kullanılmadan  saklanmış  ve  dış  etkenlerden  korunmuş  benzer  taş  örneklerle
kıyaslandı. Örnekler yüzeyden ince tabaka alınarak hazırlandı ve yüzey alanı ölçüldü.
Binaların yaşları gözönüne alınarak kirliliğin zamana göre nasıl değiştiği saptandı.
Örneklerdeki  sülfat miktarı,  traverten  6 molar  hidroklorit  asit  içinde  çözüldükten
sonra  %1.3  (ağırlık/hacim)  baryum  klorür  çözeltisi  ile  baryum  sülfat  çöktürülüp
gravimetrik olarak bulundu.

Ölçümler  sonucunda dış  şartlardan etkilenmemiş  taşlarda  sülfata  rastlanmamış,
bina yüzeyindeki taşlarda ise binanın yaşına ve yağmur gibi dış etkenlerle karşılaşmış
olma  durumuna  göre  değişik  oranlarda  sülfatlaşma  saptanmıştır.  Çizelge  1’de
Anıtkabir’den ve Maltepe Camii’nden alınan örneklerde ölçülen sülfatlaşma oranları
(%CaSo42H2O) gösterilmektedir.

Çizelge 1: Dış etkilere açık olmaya göre sülfatlaşma oranları (yüzde olarak)
Örneğin alındığı yer                      Yağmura açık                         Yağmurdan korunmuş
                                                              (%CaSo42H2O)                       (%CaSo42H2O)

 Anıtkabir                                                   2.7                                               24.4
  Maltepe Camii                                        0.1                                                67.7

Yapıların  yaşlarına  göre  sülfatlaşma  oranları  ise  Çizelge  2’de  gösterilmektedir.
Bu çizelgeye, oldukça genç bir bina olarak, 100. Yıl Çarşısı’ndan alınan örnekler de
eklenmiştir. Her üç yerden alınan örneklerin yaş dışında diğer şartları aynıdır.

Çizelge 2: Binanın yaşına göre sülfatlaşma oranları (yüzde olarak)
  Örneğin alındığı yer                       Yağmura açık                                 Yağmurdan korunmuş
                                                          (%CaSo42H2O)                                             (%CaSo4 2H2O)
 

 Anıtkabir                                                2.7                                                                       24.4
 Maltepe Camii                                       0.1                                                                       67.7
 100. Yıl Çarşısı                                    1981                                                                     16.7

Sonuçlar ve Tartışma:
Traverten yüzeyler havadaki kükürt dioksit gazından etkilenmekte ve sülfatlaşma
gözlenmektedir.  Bu  etki  nem  oranı  yükseldikçe  artmaktadır.  Yağmur  etkisine  açık
yüzeylerde  jips  oluşumu  daha  az  miktarlarda  izlenirken,  yağmurdan  korunan
yüzeylerde  jips oluşumu daha  fazla olarak bulunmuştur. Bunun nedeni  ise yağmur
alan  yüzeylerdeki  sülfatın  yıkanarak  yere  inmiş  olmasıdır.  Sülfatlaşma  travertenin
fziksel özelliklerine, bileşimine, havadaki kükürt dioksit gazı miktarına, havanın bağıl
nem oranına, meteorolojik parametrelere ve yapıların yaşlarına göre değişmektedir.
Meteoroloji  Genel  Müdürlüğü  tarafından  1970-1984  yılları  arasında  Ankara’nın
havasında, aylık ortalama değerler olarak bağıl nem ve kükürtdioksit gazı yoğunluğu
ölçümleri  yapılmıştır.  Sülfatlaşma  için  gerekli  olan  bu  iki  parametre  kış  aylarında
beraberce  yükselerek  Ocak  ayı  civarında  en  yüksek  değerlere  ulaşmakta,  yaz
aylarında birlikte azalmaktadır.

Kaynak:
Böke, H., (1987), Ankara’daki Hava Kirliliğinin Travertenler Üzerine Etkileri, Yüksek
Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.