Okullarda Modern Teknolojilerin Kullanılması ve Geleceğin Teknolojik Sınıfları

Okullarda Modern Teknolojilerin Kullanılması ve Geleceğin Teknolojik Sınıfları ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve sentez ve analiz yeteneklerini geliştirerek yeni bilgiler ortaya koyan bireyler yetiştirebilmek için öğretim ortamlarının güncelleştirilmesi ve öğretmenlerin teknolojik araç gereçleri etkili bir biçimde kullanabilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda okullarda modern teknolojilerin kullanılması ve geleceğin teknolojik sınıflarının oluşturulması açısından öğretmen görüşlerinin incelenmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin okullarda modern teknoloji kullanımı ve geleceğin teknolojik sınıfları hakkında görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya Ereğli Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda görev yapmakta olan 15 kişilik öğretmen grubu oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ” kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; öğretmenlerin çoğunlukla okullarda modern teknoloji kullanımını yetersiz bulduğu, sınıfta ve öğrenme etkinliklerinde teknoloji kullanımının öğrencileri olumlu yönde etkilediği, modern teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması ve doğru kullanılması için öğretmenlere ve öğretmen adaylarına eğitim verilmesi gerektiği, teknolojinin öğretim açısından önemli olduğu ancak okullarda teknolojik çeşitliliğin ve gerekli teknolojik gelişimlerin öğrenme ortamlarına yansıtılamadığını savundukları görülmüştür. Geleceğin teknolojik sınıfları ile ilgili görüşler incelendiğinde ise her öğrencinin bireysel kullanabileceği, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkilemeyecek, çeşitli uygulamalar, tasarımlar ve deneyler yapabilecekleri, simülasyon, üç boyutlu vb. teknolojilerle daha gerçekçi ve somut ortamların oluşturulması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknolojik sınıflar, Teknoloji entegrasyonu, Modern teknoloji kullanımı, Öğretmen görüşleri

Lale TORAMAN
Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Doktora Öğrencisi

Resul BÜTÜNER
Konya Adil Karaağaç MTAL, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yüksek Lisans Öğrencisi