Okul Öncesi Eğitimde Yabancı Dil Öğretimini Destekleme Uygulamaları

TÜBİTAK 2237-A
Okul Öncesi Eğitimde Yabancı Dil Öğretimini Destekleme Uygulamaları

TÜBİTAK-BİDEB 2237-A
Okul Öncesi Eğitimde Yabancı Dil Öğretimini Destekleme Uygulamaları

Dil eğitimi üzerine yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar, çocuklarda dili anlama ve kendilerini ifade etmek için dili kullanma becerilerinin okul öncesi dönemde geliştiğini, okul döneminde ise bu becerilerin daha da gelişerek genişlediğini ortaya koymuştur. Özellikle kelime dağarcığı bakımından okul öncesi dönem etkileyici bir gelişmeyi içinde barındırmaktadır. Bu sayede çocuklar, okula yüzlerce hatta birkaç bin kelimeyi anlama ve üretme becerisiyle başlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde gerek ana dili gerekse yabancı dil eğitiminin erken yaşlarda planlı ve programlı bir şekilde verilmesinin ileri süreç için önemli bir kazanç olacağı öngörülmektedir. Nitekim son yıllarda ulusal ve uluslararası arenada erken yaşta yabancı dil öğretiminin giderek daha büyük bir önem kazanmıştır. Ülkemizde ilköğretim düzeyinde yabancı dil öğretimine ayrılan zamanın kısıtlı olması ve çocukların zihinsel gelişiminin 3-6 yaş aralığında önemli gelişim göstermesi yabancı dil öğretiminin okul öncesi dönemi de içine alan bir sürece genişletilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktır. Bu projede, okul öncesi öğretmeni adaylarının yabancı dil öğretim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 4. Sınıf öğrencileri eğitimlere katılacaktır. Proje, karma yöntem araştırma desenlerinden iç içe gömülü desene uygun olarak gerçekleştirilecektir. Proje sürecinde nitel ve nicel veri toplama araçları kullanılarak teori ve uygulama boyutları birlikte işlenecektir. Nicel veri toplama aracı olarak yerel düzenleme kurulu tarafından geliştirilecek anket formları; nitel veri toplama araçları olarak öğrenci günlükleri, gözlem formları, öz değerlendirme formları kullanılacak ve grup görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Proje, Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüsünde yer alan Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Sosyal Tesislerinde gerçekleşecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI
Projede yer alacak katılımcıların seçiminde aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:

• Bu proje okul öncesi öğretmen adayları için planlanmıştır. Bu nedenle farklı disiplinlerden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

• Proje kapsamında Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenimine devam eden 18 4.sınıf öğrencisi katılımcı olarak seçilecektir.

• Katılımcıların dağılımında kız-erkek sayısının birbirine yakın olmasına dikkat edilecektir.

• Projenin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla katılımcıların farklı yükseköğretim kurumlarından ve farklı coğrafi bölgeden olmasına dikkat edilecektir. Bir yükseköğretim kurumun en fazla iki katılımcı projeye dâhil edilecektir.

• Katılımcıların eğitimlere hazır ve donanımlı olduğunu anlayabilmek adına minimum AGNO 3,00 olarak belirlenmiştir.

• Daha önce 2237-A Kodlu herhangi bir projeye katılmayan öğretmen adaylarına öncelik verilecektir.

• Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine başvurup seçilmiş ancak geçerli mazereti olmaksızın veya başvuru takvimine uygun olarak feragat bildirisi yapmaksızın katılım sağlamamış öğrencilerden motivasyon mektubu istenecektir. Bu öğrencilerin proje grubuna dâhil edilip edilmeyeceklerine mektuplara göre karar verilecektir.

• Proje katılımcısı olarak belirlenecek asil listede yer alan öğretmen adaylarının projeye katılım sağlayamadığı durumlarda yedek katılımcı listesi oluşturulacak ve listeden sırasıyla katılımcı kabul edilecektir.
*Katılımcılar Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerindeki konaklayacaktır. Konaklama giderleri TUBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Başvuru için koşullara uyan adayların yukarıdaki başvuru formunu en geç 15.08.2022 tarihine kadar doldurup göndermeleri gerekmektedir.

5-10 Eylül 2022

Proje Yürütücüsü:
Prof. Dr. Binnur İLTER

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU FORMU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv1q9sDMk9gQnvGxiU8QHT4zw8y_QTaaqMdC1JOYzWFJ48ZQ/viewform