Okul Dışı Öğrenme Ortamı Plenatarium Etkinliği

Okul Dışı Öğrenme Ortamı Plenatarium Etkinliğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Astronomi ile İlgili Tutumlarına Etkisi

Bu çalışmada okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve üç boyutlu teknolojilerin kullanıldığı planetaryum gösteriminin 6. sınıf öğrencilerinin astronomi kavramlarına yönelik tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma deneysel araştırma yöntemlerinden tek gruplu ön-test/son-test yarı deneysel desende yürütülmüştür. Bu araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi Ankara’daki bir devlet ortaokulun-da toplam 53 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’ne ziyaret düzenlenmiştir. Araştırma verileri ziyaret öncesi ve sonrasında ön ve son test olarak uygulanan “Dünya ve Evren Tutum Ölçeği” ile elde edilmiştir. SPSS programı kullanılarak bağımlı gruplar t-testi ile veriler analiz edildiğinde “Dünya ve Evren Tutum Ölçeği” ön test son test puanları arasında pozitif yönde anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Ayrıca cinsiyete göre tutum puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı da tespit edilmiştir. Sonuç olarak gökbilim merkezînde gerçekleştirilen planetaryum gösteriminin öğrencilerin Dünya ve Evren ile ilgili tutumlarını pozitif yönde arttırdığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Okul dışı öğrenme, Planetaryum

Seçil YILDIRIM PALABIYIK
Uluönder Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni

Dr. Nilgün GÜLÇİÇEK
Uluönder Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni

İnsanlar yaradılışı itibariyla meraklıdır. Her insan hayatının ilk evrelerinde bir bilim adamı gibi pes etmeden, merakla her şeyi sorgulayan, araştıran ve ebeveyninin sabırlarını zorlayan bir dönemden geçer. Bu erken çocukluk döneminde hayat/yaşam ile ilgili pek çok bilgiye sahip olur. Ancak insanların öğrenmesi hayat boyunca devam eder sokakta yürürken, evde televizyon izlerken, gazete okurken, günlük faaliyetlerde edinilen bilgiler informal yollarla elde edilen bilgilere örnektir(Ertaş vd., 2011).

“İnformal” eğitim, yaşam içinde kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Amaçlı ve planlı değil, gelişi¬güzeldir. Kişi karşılaştığı durum ve içinde bulunduğu grubun üyeleriyle etkileşimde bulundukça farkında olmadan yeni şeyler öğrenir. Çocuklar arkadaşlarıyla oynarken, gençler akranlarıyla oluşturdukları grup içinde birbiriyle etkileşirken yardımlaşmayı, dayanışmayı, iş birliğini, kurallara uymayı, grubun değerlerini benimsemeyi öğrenirler ve toplumsallaşırlar (Fidan, 2012).