Öğretmenlerin Kaleminden: 15 Temmuz

“Öğretmenlerin Kaleminden: 15 Temmuz

Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler arasında “Öğretmenlerin Kaleminden: 15 Temmuz” konulu deneme yazma yarışması.

Yarışmanın Amacı
Madde-1 15 Temmuz 2016 tarihinde halkımızın sarsılmaz birliğini bozmayı amaçlayanların
kalkışma girişimi Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hükümetimiz, kolluk
kuvvetlerimiz ve halkımızın kahramanca mücadelesi sonucunda engellenmiştir. Bu doğrultuda
yüzlerce yıldan beri birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan aziz milletimizin 15 Temmuz’daki;
• Kahramanca mücadelesi,
• Milletçe direnişi,
• Cesaretli, dirayetli, kararlı ve dik duruşu,
• Sokakları, meydanları boş bırakmadan, istiklal ve istikbaline sahip çıkma kararlılığı
ile ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılması amaçlanmıştır.

Yarışmanın konusu
Madde-2 Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler arasında “Öğretmenlerin
Kaleminden: 15 Temmuz” konulu deneme yazma yarışması.

Yarışmanın kapsamı
Madde-3 Bu şartname; ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenler arasında düzenlenen yukarıda amacı belirtilen yarışmanın konusu, katılacakları, eserde aranacak şartları, başvuru, yapılacak işlemleri, ödüllendirme ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar
Madde-4 Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler katılacaktır.

Eserde aranacak şartlar
Madde-5 Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:
• Yarışmaya katılacak eserler deneme türünde yazılacaktır.
• Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül
kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya katılamayacaktır.
Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı
bırakılacaktır.
• Eserler en çok 2000 kelime ile sınırlandırılacaktır.
• Bilgisayarda Word formatında A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.
• Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
• Her öğretmen yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.

Başvuru
Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri;
İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde komisyonlar marifetiyle yapılacaktır. Eserlerin ilk
değerlendirmesi ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde ilk üçe giren eserler il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlüklerinde birinci seçilen eser ise Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Yapılacak İşlemler
Madde-7 Okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce
gerçekleştirilecek iş ve işlemler aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

Okullarda;
a) Yarışma takvimine uygun olarak öğretmenlere gerekli duyuru okul yönetimlerince
yapılacaktır.
b) Yarışmaya katılacak öğretmenler, ekte yer alan adı-soyadı, okulu, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhüt Formu” nu doldurarak imzalayacak, kapalı zarf içerisinde eserin arkasına ekli olarak okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Eser üzerinde öğretmen isim bilgileri yer almayacaktır.
c) Yarışmaya katılan öğretmenlere ait eserler ek taahhütnamenin bulunduğu kapalı zarf ile
birlikte yarışma takvimine uygun olarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde;
a) Yarışma takvimine uygun olarak okul müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.
b) Okullardan gelen eserler, ilçe millî eğitim müdürlüğünce şartnamenin 10. maddesine uygun olarak oluşturulan Eser Değerlendirme Komisyonu’nca öğretmen bilgilerinin (adı-soyadı, okulu, adres ve telefon) yer aldığı “Taahhüt Formu” kapalı zarf içerisinde eserin arkasına ekli olarak açılmadan değerlendirilecektir.
c) İlçe millî eğitim müdürlüklerinde yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eser
öğretmen bilgilerinin (adı-soyadı, okulu, adres ve telefon) yer aldığı “Taahhüt Formu” kapalı
zarf içerisinde eserin arkasına ekli olarak il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde;
a) İlçe millî eğitim müdürlüklerine süresi içerisinde yarışma takvimine uygun olarak gerekli
duyuru yapılacaktır.
b) İlçelerden gelen eserler, il millî eğitim müdürlüğünce şartnamenin 10. maddesine uygun
olarak oluşturulan Eser Değerlendirme Komisyonu’nca öğretmen bilgilerinin (adı-soyadı,
okulu, adres ve telefon) yer aldığı “Taahhüt Formu” kapalı zarf içerisinde eserin arkasına ekli olarak açılmadan değerlendirilecektir.
c) İl millî eğitim müdürlüklerinde yapılan değerlendirme sonucunda birinci seçilen esere ait
öğretmen bilgilerinin (adı-soyadı, okulu, adres ve telefon) yer aldığı “Taahhüt Formu” kapalı
zarf içerisinde eserin arkasına ekli olarak yarışma takviminde belirtilen tarihlerde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. İl millî eğitim müdürlükleri dereceye giren öğretmenleri kendi imkânları dâhilinde ödüllendirecektir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde;
a) Valiliklere yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyurular yapılacaktır.
b) İl millî eğitim müdürlüklerinde birinci seçilen eserler Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde
incelenerek uygun görülenler kitap hâline getirilebilecektir.

Ödüllendirme
Madde-8 İlçe ve il genelinde dereceye giren öğretmenler yerel imkânlar dâhilinde ödüllendirilecektir.

Yarışma Takvimi
Madde-9 Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır.
Yarışma ile ilgili duyurunun yapılması 12 Şubat 2018
Öğretmenlerin eserlerini okul müdürlüklerine teslimi 20 Nisan 2018
Öğretmen eserlerinin ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi 27 Nisan 2018
İlçe millî eğitim müdürlüklerince dereceye giren ilk üç eserin il millî eğitim müdürlüklerine bildirilmesi 04 Mayıs 2018
İl millî eğitim müdürlüklerinde birinci seçilen eserin Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bildirilmesi
18 Mayıs 2018

Diğer Hususlar
Madde-10 Yarışmaya katılan eserler;
a) İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde; ortaöğretimden sorumlu 1 Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı/Şube Müdürü başkanlığında 3 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile imkân
dâhilinde üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı alanında 1 akademisyenin katılımı ile
oluşturulacak Eser Değerlendirme Komisyonları marifetiyle şartnamenin 5 inci maddesindeki şartlar dikkate alınarak yarışmaya katılan eserler değerlendirilecektir.
b) İlçe ve il millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan Eser Değerlendirme Komisyonlarında
görev alan yönetici ve öğretmenler ile değerlendiriciler ve onların birinci derecede yakını olan öğretmenler bu yarışmaya katılamayacaktır.
c) Eserler, il millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
elektronik ortamda (DYS üzerinden) ve Word formatında gönderilecektir. Taahhütnameler
ise taranarak evraka eklenecektir.
d) Bakanlığa gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır.
e) Yarışmaya katılan öğretmenler bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır.

EK

ÖĞRETMENLERİN KALEMİNDEN: 15 TEMMUZ
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETMENLERİ ARASINDA
DENEME YAZMA YARIŞMASI
TAAHHÜTNAME

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve konusu “Öğretmenlerin Kaleminden: 15
Temmuz” olarak belirlenen deneme yazma yarışması için yazdığım eserden telif ücreti talebimin
olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserle ilgili tüm tasarruf
hakkını Millî Eğitim Bakanlığına devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile
birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

İL :
İLÇE :

ÖĞRETMENİN
ADI
SOYADI
OKULU
ADRES
TELEFON NO
E-POSTA
İMZA