Öğretmenlere Yönelik Öğretmenden Öğretmenine Mektup Yarışması

Öğretmenler
Öğretmenlere Yönelik Öğretmenden Öğretmenine Mektup Yarışması

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
“ÖĞRETMENDEN ÖĞRETMENİNE MEKTUP”
KONULU MEKTUP YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

AMAÇ:
• Bu şartnamenin amacı; 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmî/özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik nitelikli bir sosyal etkinlik gerçekleştirerek öğretmenlik mesleğinin önemine bir kez daha dikkat çekmeyi hedefleyen “Öğretmenden Öğretmenine Mektup” konulu mektup yarışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM:
• Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmî/özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticileri kapsar.

DAYANAK:
• Bu şartname; 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

KONU:
• Yarışmanın konusu, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini seçmesinde etkili olan ve bu anlamda kendilerinde olumlu iz bırakan öğretmenleri hakkındaki duygu ve düşüncelerini bir mektupla ifade etmesidir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
• Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz, üçüncü kişilere verilemez ve yarışmanın sona ermesinin ardından resen silinir.
• Yarışma kapsamında engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı her tür tedbir Okul Müdürlükleri, İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından alınacaktır. Okul Müdürlükleri, İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri engelli öğretmenlerin engel türünü göz önünde bulundurarak şartnamenin anlaşılması, mektupların yazımı ve teslimi hususlarında her türlü desteği vermekle yükümlüdür.
• Her öğretmen yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
• Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektupların daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak/ derece aldıysa iptal edilecektir.
• Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
• Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi mektubun ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
• Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 2 sayfa olacak şekilde word formatında hazırlayıp hem dijital ortamda hem de ıslak imzalı haliyle birlikte, EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesini, EK-2 Açık Rıza Onay formunu görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma koşulları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve yöneticilere duyurulacaktır.
• İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda
Türkçe/Edebiyat öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Katılım formu ve taahhütname (EK-1) ile Açık Rıza Onay formu (EK-2) bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Bakanlığa sadece il birincisi olan mektup gönderilecektir.
• İl Millî Eğitim Müdürlükleri, değerlendirme sonucunda il birincisi olan mektupları hem dijital halde hem de ıslak imzalı olarak taranmış halde DYS üzerinden Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderecektir.
• Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen mektuplar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.
• Yarışmada dereceye giren öğretmen veya yöneticilerin ödülleri bağlı bulundukları İl Millî Eğitim Müdürlüğüne kargo ile gönderilecektir ve ödüller tutanakla teslim edilecektir.
• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

TELİF HAKLARI:
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği mektubun tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Mektubun alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Millî Eğitim Bakanlığı sorumlu değildir.
• Mektupların basımı ve yayını yoluyla herhangi bir ticari kazanç elde edilmeyecektir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı yarışma faaliyetleri kapsamında yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı kataloglar, sosyal medya paylaşımları, videolar vb. için muvafakat alarak eserleri kullanabilecektir.
• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde yargı yolu açıktır.

DEĞERLENDİRME:
• Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda
değerlendirilecektir.
• Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Millî Eğitim Bakanlığı ödül vermeme hakkına sahiptir.

Mektup Değerlendirme Kriterleri
1- Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (25 Puan)
2- Özgünlük ve edebi nitelik (25 Puan)
3- Üslup ( Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma) (25 Puan)
4- Mektubun temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25 Puan)

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU :
Yarışma sonuçları http://ogm.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER :
• Katılımcı tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname ile Açık Rıza Onayı”
• Katılımcı tarafından hazırlanan mektubun dijital (Word,pdf) ve ıslak imzalı olarak taranmış hali

YARIŞMA TAKVİMİ :
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi için Son Tarih 08 Kasım 2021
Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine
Teslim Edilmesi 11 Kasım 2021
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine
Teslim Edilmesi 16 Kasım 2021
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin Millî Eğitim Bakanlığına
Teslim Edilmesi 22 Kasım 2021
Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi 24 Kasım 2021

ÖDÜLLER
Derece Verilecek Ödül
Birincilik Dizüstü Bilgisayar + Birincilik Plaketi
İkincilik Fotoğraf Makinesi + İkincilik Plaketi
Üçüncülük Akıllı Asistan + Üçüncülük Plaketi Kablosuz Kulaklık

İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN :
T.C Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire
Başkanlığı
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal
Etkinlik İzin İşlemleri Birimi
MEB Ek Hizmet Binası
Gümüşdere Mahallesi, Yavuz Sultan Selim
Bulvarı No: 7/1 1. Kat Keçiören – ANKARA
Telefon : 0 312 413 57 00-01-02-03
e-posta: ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr

 

öğretmen yarışma
katılım formu

EK-2
Açık Rıza Onay Formu
İşbu şartnameyi okuduğumu ve yarışma kapsamında istenen kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
tarafından, yarışmada derece almam halinde tarafıma ulaşılması, kamuoyu ile adımın, soyadımın ve görev yerimin
paylaşılması ile yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine kişisel verilerimin
yarışmanın sona ermesinin ardından silinmesi koşuluyla izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Tarih, Ad Soyad, İmza