Öğretmenlere Yönelik Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Yarışması

Öğretmenlere Yönelik
Öğretmenlere Yönelik Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Yarışması

Afetlere dayanıklı bir ülke olabilmek için alt ve üst yapıların olası afetlere fiziksel olarak dayanıklı hale getirilmesinin yanı sıra toplumun her kesiminin de afet tehlike ve riskleri karşısında alınması gereken tedbirlere yönelik farkındalıklarının artırılması önemlidir. Bu açıdan bireysel olarak afetlere yönelik hazırlıkların yapılması ve küçük yaştan başlayarak afetler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olunması suretiyle doğru davranış ve uygulamaların bilinmesi ve benimsenmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Dünyada afetlere dayanıklı ülkeler incelendiğinde çok küçük yaştan itibaren afet eğitimlerinin okul öncesi dönemden başlayarak örgün eğitim sistemi içerisinde yer almasını sağlayan düzenlemeler sayesinde uzun yıllar boyunca düzenli olarak verildiği gözlemlenmektedir.

Öğretmenler tarafından eğitim kurumlarında verilen afet eğitimlerinin, öğrencilerin yaşının yanı sıra bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim düzeyleri ile de uyumlu bir şekilde çeşitli öğretim materyalleri kullanılarak gerçekleştirilmesi, böylesine bir konunun daha kolay kavranması açısından faydalı olmaktadır. Bu materyaller yardımıyla, verilmek istenen kazanımların oyunla, ilgi uyandıracak bir şekilde öğrenciye aktarılması hem öğrencilerin konuyu kavramasını kolaylaştıracak hem de arzu edilen olumlu davranış değişikliklerinin kalıcı hale gelmesine katkıda bulunacaktır.

Ülkemizde afet eğitimine yönelik olarak pek çok proje ve faaliyetin içerisinde yer alarak katkı veren, özellikle T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), T.C. İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği içerisinde Japonya’daki deneyimlerin Türkiye’ye aktarılması için çok önemli projeler yürütmüş olan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Türk Japon Vakfı (TJV), “Afet Eğitimi Yarışmaları” planlanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen ilk etkinlik olarak planlanan “Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Proje Yarışması”, öğretmenlere yönelik olarak başlatılacaktır. Yarışmanın, 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından “Afet Eğitim Yılı” ilan edilmiş olması nedeniyle, bu konuda gerçekleştirilmekte olan çabalara da katkı sunacağı düşünülmektedir.

Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi nedeniyle çoğunlukla okullarından uzak kalan öğretmen ve öğrencilerin bir an önce tekrar bir araya gelmesini dilerken, değerli öğretmenlerimizi bu yarışmaya davet ederek afetlere dayanıklı bir ülke olma yolundaki çabalara katkı vermelerini bekliyoruz.

Yarışmayla ilgili Başvuru Koşulları

1) Yarışma örgün öğretim sisteminde kurumlarında görev yapan öğretmenlere yöneliktir.

2) Öğretmenler bireysel veya bir ekip olarak yarışmaya katılabilir, ancak bir aday birden fazla proje ile yarışmaya katılamaz.

3) Proje başvuru dosyası, ekli “Başvuru Dosyası Formatı”ndaki başlıkları içermelidir. Gerekirse ilave başlıklar da yarışmacı tarafından açıklayıcı olarak eklenebilir.

4) Beyan kısmında yazılı olduğu şekilde telif hakkı devrine ilişkin bölüm uygun şekilde düzenlenip imzalanmalıdır.

5) Geliştirilen materyali açıklamaya yönelik görsel-işitsel destekleyici unsurların yanı sıra projenin tanıtımı için kısa bir videonun da gönderilmesi önerilir.

6) Projenin yarı finale seçilmesi durumunda, öğretim materyalinin, yani sunulan ürünün/objenin özelliğine bağlı olarak bir modelinin örnek olarak sunulması gerekmektedir.

7) Projenin finale seçilmesi durumunda ise, proje sahibinin pandemi koşullarına bağlı olarak Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan proje sunum ve ödül törenine katılması beklenmektedir. Proje sunumunu yapacak olan öğretmenin ulaşım ve gereği halinde konaklama giderleri düzenleyici kurumlar tarafından karşılanacaktır.

Afet Eğitimi Materyaline İlişkin Koşullar

1) Geliştirilecek materyal özgün ve afet farkındalığını artırmaya yönelik olmalıdır.

2) Materyal geliştirilirken doğa ve teknoloji kaynaklı yerel tehlikeler özellikle dikkate alınmalıdır.

3) Geliştirilen materyal öğretim programı ile uyumlu olmalıdır.

4) Materyal, afet eğitiminde öğrencilere, okulda ve okul dışında bulundukları farklı ortamlarda, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranışları kazandırmayı özendirecek özellikte olmalıdır.

5) Materyal, kullanımı kolay ve yaş grubuna bağlı olarak öğrencileri oyunla ve ilgi uyandıracak şekilde (eğlenceli bir şekilde) eğitmeye yönelik olmalıdır.

6) Materyalin mümkün olduğu kadar kolay üretilebilen ve çoğaltılabilen özellikte olması önerilir. Ayrıca, kullanılacak malzeme sağlık/hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olmalıdır.

7) Özel gereksinimi olan öğrencilerin afet eğitimine yönelik sunulacak projeler kendi içinde ayrıca değerlendirilecektir.

Proje Başvuru Takvimi

Son başvuru tarihi: 17 Ağustos 2021

Jüri ön değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 17 Eylül 2021

Yarı finale seçilen projelerin modellerinin teslimi: 1 Ekim 2021

Yarı finale seçilen projelerin sunumu (çevrimiçi): 14-15 Ekim 2021

Finale seçilen projelerin sunumu ve ödül töreni: 12 Kasım 2021

Ödüller(*)

Projeler; okul öncesi ve ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine yönelik olarak üç ayrı kategoride değerlendirilerek layık bulunması halinde aşağıdaki ödüller takdim edilecektir. Ayrıca, öğretmenlerin görev yaptıkları okullara da ayni olarak ödül verilmesi planlanmaktadır.

1) Birincilik Ödülü: 10,000 TL

2) İkincilik Ödülü: 7,500 TL

3) Üçüncülük Ödülü: 5,000 TL

4) Teşvik Ödülü: 2,500 TL

(*) Yarışmada engelli bireylerin ve hassas gruplar tanımı kapsamında yer alan çocukların afet eğitimine yönelik projelerin ödüle layık bulunması durumunda, yukarıda belirtilen ödüller % 20 oranında artırılarak dereceye giren öğretmene takdim edilir.

Düzenleyici Kurumlar

1) Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi

2) Türk Japon Vakfı (TJV)

Jüri Üyeleri

Yarışmanın seçici jürisi, MEB, AFAD, ODTÜ, Acil Destek Vakfı, JICA ve TJV tarafından oluşturulacak olup, bu süreç Millî Eğitim Bakanlığının bilgilendirilmesi ve onayı ile gerçekleştirilecektir. Projelerin tasnifinden sonra bu kurumlar tarafından JICA’ya bildirilecek olan jüri bilgisi Ağustos ayı içerisinde TJV sitesinden paylaşılacaktır.

İş Birliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar

1) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

2) T.C. İçişleri Bakanlığı, AFAD

3) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ AYM)

4) Acil Destek Vakfı (ADV)

Proje Başvuru Adresi

Türk Japon Vakfı

Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No: 2

Or-An, Çankaya-Ankara

Tel: 0312 491 17 48 – 491 17 54

E-posta: selentiryaki@tjv.org.tr

Başvuru Dosyası Formatı

1) Yarışmacıya İlişkin Bilgiler 

– Öğretmenin/Öğretmenlerin Adı ve Soyadı:

– Branşı:

– İletişim Adresi:

– Telefon Numarası:

– E-posta Adresi:

– Okul Adı:

– Okul Adresi:

– Okul Telefon Numarası:

– Kısa özgeçmiş

– Beyan(**) ve İmza/imzalar Tıklayın

– Veri Sahibi Açık Rıza Beyan Formu (ektedir) 1. Dosya Tıklayın 2. Dosya Tıklayın

– Açık Rıza Onayı (ektedir) Tıklayın

– Aydınlatma Metni (ektedir) Tıklayın

2) Projeye İlişkin Bilgiler

– Projenin Adı:

– Projenin amacı ve hedef kazanımlar:

– Öğretim Materyalinin hedef aldığı yaş grubu veya sınıf düzeyi:

– Proje için seçilen afet eğitim konusunun öğretim programı ile ilişkisi (öğretim materyalinin ilişkili olduğu ders, konu ve kazanımlar):

– Öğretim materyalinin uygulanma/kullanma yönergesi:

– Öğretim materyalini destekleyecek ilişkin görseller, işitsel vb. unsurlar (çıktı olarak dosyaya eklenmesi mümkün olamayan bilgiler dijital dosya olarak da gönderilebilir veya yarışmacının talebi halinde, detayları verilecek siteye/drive dosyasına yüklenebilir):

3) Diğer Koşullar

– Özgün olmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Projeye ilişkin üçüncü taraflarca açılacak her türlü davanın muhatabı projeyi sunandır /sunanlardır.

– Projenin özgün olmadığı ödül takdimi sonrasında tespit edilmesi durumunda, ödülü alan yarışmacı, ödül miktarını %20 fazlasıyla geri vermeyi kabul eder.

– Yarışmaya katılan öğretmenler, yarışma koşullarını kabul ettiklerini başvuru dosyasını imzalayarak beyan eder.

– İmzasız ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Projeye örgün öğretim sisteminde yer alan kurumlarda görev yapmakta olan öğretmenler herhangi bir ücret, ödeme ya da bedel karşılığı olmaksızın, gönüllülük esasına göre katılabilir.

– Projeye katılacak olan engelli bireylerin ve hassas gruplar tanımı kapsamında yer alan çocukların afet eğitimine yönelik sunulacak projelerin yarışmaya sunulmasını teşvik etmek için gerekli tedbirler alınacak, ilgili kurumlarla yardım ve iş birliği halinde hareket edilebilecektir.

(*) Beyan ve İmza (bireysel başvuru)

Projeyi hazırlayıp sunan öğretmen/öğretmenler olarak, yarışma koşullarını kabul ettiğimi beyan ederim. Yarışmaya sunduğum Afet Eğitim Materyalinin özgün bir çalışma olduğunu bildirim. Ayrıca, bu Materyalin daha önce başka bir yarışmada ödül almamış ve kullanım haklarının devredilmemiş olduğunu da beyan ederim. Yarışmada sunduğum Materyalin ödüle layık bulunması durumunda Materyalin ticari amaç güdülmeksizin üretilmesi, çoğaltılması ve ücretsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde belirlenecek eğitim kurumlarına dağıtımı için materyalle ilgili tüm haklarımı bu yarışmayı düzenleyen JICA Türkiye Ofisi ve Türk Japon Vakfı’na karşılıksız olarak devretmeyi kabul ettiğimi beyan ederim.

……/…./ 2021

Öğretmenin Adı ve Soyadı ile İmzası

(*) Beyan ve İmza (ekip olarak başvuru)

Projeyi hazırlayıp sunan öğretmenler olarak, yarışma koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz. Yarışmaya sunduğumuz Afet Eğitim Materyalinin özgün bir çalışma olduğunu bildiririz. Ayrıca, bu Materyalin daha önce başka bir yarışmada ödül almamış ve kullanım haklarının devredilmemiş olduğunu da beyan ederiz. Yarışmada sunduğumuz Materyalin ödüle layık bulunması durumunda Materyalin ticari amaç güdülmeksizin üretilmesi, çoğaltılması ve ücretsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde belirlenecek eğitim kurumlarına dağıtımı için materyalle ilgili tüm haklarımızı bu yarışmayı düzenleyen JICA Türkiye Ofisi ve Türk Japon Vakfı’na karşılıksız olarak devretmeyi kabul ettiğimizi beyan ederim/ederiz.

……/…./ 2021

Öğretmenlerin Adı ve Soyadı ile İmzaları