Öğretmenlere Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2014

Öğretmenlere eğitim tazminatı olarak 2014-2015 yılı için 850 TL ve 2015-2016 yılı için 950 TL alacaklar.

1)Öğretim yılına hazırlık ödeneği nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu öğretim yılına hazırlık ödeneğini, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde, Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yapılan ödeme, olarak tanımlamıştır.

2)Öğretim yılına hazırlık ödeneği kimlere ödenir?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir. Bu yıl toplu sözleşmede yer verilen hüküm ile Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an kursu öğreticisi pozisyonlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden fiilen öğreticilik yapanlara öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi kararlaştırılmıştır.

3)Öğretim yılına hazırlık ödeneğinden kesinti yapılır mı?

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinden 657 sayılı Kanunda yer verilen hüküm gereğince damga vergisi hariç olmak üzere hiçbir kesinti yapılmaz.

4)Öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadardır?

Toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde hazırlık ödeneği şu şekilde belirlenmişti:

2013

Yılı için : 740 TL

2014

Yılı için : 850 TL

2015

Yılı için: 950 TL

5)Öğretim yılına hazırlık ödeneği ne zaman ödenir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin “öğretim yılının başladığı ay içerisinde ödeneceğini” hükme bağlamıştır. Ancak, muvazzaf askerlik hizmeti, aylıksız izin kullanımı, doğum izni, ilk defa göreve atanma gibi çeşitli nedenlerle öğretim yılının başladığı ay içinde görevinin başında olmayıp ta, öğretim yılı içinde görevine başlayanlar veya dönenler için ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda farklı görüşler olmuştur. Maliye Bakanlığı tarafından bu konuda verilen görüşte, öğretim yılının başladığı ay içinde görevde olmayanlar için bu ödeneğin verilemeyeceği belirtirken, Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından verilen 2003 tarihli kararda ise öğretim yılı içinde göreve başlayanların da bu ödeneği hakkettikleri şeklinde görüş belirtilmiştir. Kurumlar arasındaki farklı görüşlere karşın bu konudaki son noktayı Danıştay 2. Dairesi (Esas No: 2012/7631,Karar No: 2012/5556) sayılı kararı ile koymuş bulunmaktadır.

Danıştay 2. Dairesi verdiği kararda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32. maddesine göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek ders araç ve gereçleri ile şahsi ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla bir eğitim-öğretim yılına mahsus olarak ödendiği anlaşılmakta olup; söz konusu ödeneğin idarece ödendiği eğitim-öğretim yılı başında, askerlik hizmetinin ifası, aylıksız izin kullanımı ya da henüz göreve atanmamış olmaları gibi çeşitli nedenlerle görevde bulunmadıklarından dolayı kendilerine öğretim yılına hazırlık ödenekleri ödenmeyenlerin, eğitim-öğretim yılı içinde göreve dönmeleri ya da başlamaları halinde; verecekleri eğitim hizmetini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için göreve döndükleri ya da başladıkları tarihten itibaren içinde bulunulan eğitim-öğretim yılının sonuna kadar her zaman ilgili öğretim yılına hazırlık ödeneğini isteyebileceklerinin kabulü gerekmektedir.” diyerek; bu ödeneğin öğretim yılı içinde göreve dönen veya başlayanlara da ödenebileceğini belirtmiştir.

Bütçe Kanunları ile getirilen düzenlemelerle, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında ödeme yapılması sağlanmıştır.

6)Emekli olan öğretmenlerden öğretim yılına hazırlık ödeneği geri alınır mı?

Öğretim yılının başında görevleri başında olan öğretmenlerin, bu tarihten sonra emekli olsalar dahi öğretim yılına hazırlık ödeneğinin geri alınmaması gerekmektedir. Bu konuda Sayıştay 3. Dairesi tarafından verilen 07/07/1998 tarih ve 140 sayılı kararda, “Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, ödeme tarihinde görevleri başında olan öğretmenlere, bu tarihten sonra emekli olsalar dahi geri alınmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığına” ifadeleri yer almaktadır.