Öğretmenler ve Üniversite Öğrencileri Arası Özel Eğitim Materyal Tasarım Yarışması

Öğretmenler ve Üniversite Öğrencileri Arası Özel Eğitim Materyal Tasarım Yarışması

Bu yarışmanın amacı; TRB2 bölgesinde görev yapmakta olan devlet kurumlarında ve özel sektörtörde çalışan öğretmenlerin ve Üniversite de Eğitim Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin özel eğitim alanında kullanılabilir ve projemiz kapsamında üretilebilir eğitim materyallari tasarımlarının yapılmasını sağlamaktır. Yeni
tasarlanan materyal örnekleri bu yarışma kapsamında değerlendirilecek ve üretim ile çoğaltılması sağlanacaktır. Tasarlanan bu yeni özel eğitim materyal örneklerinin, yeni özgün-farklı tasarımlar olması, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve modellik etmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU
Katılımcılar yarışmaya özel eğitim hizmetleri alanında özel yetenekli bireyler, zihinsel
yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, görme yetersizliği,
işitme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, dil ve konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik hazırladıkları
materyalleri ile katılabileceklerdir.

YARIŞMA BAŞVURU TARİHLERİ
Yarışma başvurusu iki aşamalı olacaktır.

Birinci aşamada:
adresinde, Özel Eğitim Materyal Yarışması başlığı altında
açılan web sayfasında bulunan form word ortamında doldurularak materyal65@gmail.com mail
adresine gönderilecektir.

İkinci aşamada:
Tasarlanan özel eğitim materyalleri Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi No65 İpekyolu Van
adresine elden ya da kargo yoluyla teslim edilecektir.
1. Başvuru formu hazırlanmayan materyaller değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Ürünler bu kılavuzun 4. Maddesinde belirtilen takvim aralığında
gönderilmelidir. Aksi durumda başvurular dikkate alınmayacaktır.
3. Kargo yoluyla gönderilen eğitim materyalleri için kargo ücreti, katılımcı
tarafından ödenecektir. Karşı ödemeli kargolar kesinlikle teslim
alınmayacaktır.

TARİHLER
Başvuru Formu Gönderme Tarihleri: 15/02/2019- 25/04/2019
Sonuçların Açıklanması: Sonuçlar, ödül töreni sırasında açıklanacaktır. (Seçilme başarısı
gösteren eserlerin sahipleri önceden bilgilendirilecektir.)
Ödül Töreni ve Yeri: Ödül töreni 02.05.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

KATILIM ŞARTLARI
a) Yarışmaya aşağıdaki maddelerle sıralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek
kişiler başvuru yapabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ve tüzel
kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır:
i. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan
öğretmen, yönetici ve uzman personel (psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma
terapisti, odyolog, ergoterapist, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı),
ii. Üniversitelerde görev yapan akademik personel,
iii. Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri),
iv. Yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren bölümlerinden ya da yüksek
öğretim kurumlarından pedagojik formasyon eğitimi alarak mezun olmuş, MEB
dışında başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan kişiler,

b) Yarışmaya bireysel ya da çoklu katılımla başvuru yapılabilecektir.

c) Katılımcılar “Özel Eğitim Hizmetleri Materyal Yarışması” na, en fazla 2 (iki) ürün ile
katılabilecektir.

d) Bireysel başvuruların yanı sıra yarışmaya en fazla 2 (iki) kişi ile çoklu katılım
başvurusunda bulunulabilir.
e) Bireysel başvuru şartları tutmadığı halde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine ilgi
duyan, bu alanlarda özgün ve yenilikçi fikirleri bulunan herkes, bireysel başvuru
şartına sahip bir kişi ile birlikte (çoklu katılım yoluyla) yarışmaya müracaat edebilir.
Ancak bu kişiler temsilci olamazlar.

f) Yarışmaya katılacak ürünler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim Temel
Kanunu’na, Türk Millî Eğitiminin temel amaçlarına, toplumumuzun kültürel
değerlerine uygun; özel eğitim ve/veya rehberlik hizmetleri alanında güncel ve ivedi
bir gereksinimi karşılayacak nitelikte, yenilikçi ve özgün özelliklere sahipolmalıdır.

g) Yarışmaya başvurusu yapılan ürünün daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış
olması gerekir. Ürünleri başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen başvuru
sahipleri ödül kazandıkları takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir.

h) Elektronik ortamda istenecek başvuru bilgileri ve formlar eksiksiz, açık ve anlaşılır bir
şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, ürün
yarışma kapsamı dışında tutulacaktır.
Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarında katılımcılar
herhangi telafi talebinde bulunamazlar.

i) Katılımcılar, dilemeleri halinde yarışmaya sunduğu ürün için bir uygulama videosu da
hazırlayabilir. Bu video, web ortamından gönderilebileceği gibi, dijital taşıma
ortamlarında (CD, DVD veya USB vb.) da elden teslim edilebilecektir.

r) Ürünler kargoda oluşabilecek hasarlara karşı korunaklı bir şekilde gönderilmelidir.
Kargoda oluşabilecek hasarlardan Müdürlüğümüz sorumlu değildir. Bu konuda
katılımcılar, Müdürlüğümüze karşı herhangi bir talepte bulunamazlar. Hasar gören
ürün değerlendirmeye alınmayacaktır.

s) Ürünlerin ilk teslim alınışında ve iade kargolarında posta veya kargodan kaynaklanan
gecikme, kayıp ve hasarlardan Müdürlüğümüz sorumlu değildir.

t) Katılımcı, ürünlerin incelenmesi-değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlardan
dolayı herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

u) Yarışmaya Müdürlüğümüz personeli, (Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, şube
Müdürleri, Eğitim İle Şekillenen Gelecekler Projesi Ekiplerinde yer alanlar)
yarışmanın seçici kurullarında jüri üyesi olarak görev yapanlar ile bunların birinci
derecedeki yakınları başvuruda bulunamaz.

6. DEĞERLENDİRME
a) Ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla Müdürlüğümüz tarafından “özel eğitim”
alanlarında seçici kurul oluşturulacaktır.
b) Gönderilen ürünler öncelikle seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
c) Seçici kurul değerlendirmesi sonucu proje kapsamında üretime uygun bulunan eserler
başarılı olarak değerlendirilecektir.
d) Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ÖDÜLLER
“Eğitim İle Şekillenen Gelecekler Projesi” kapsamında yapılacak yarışma faaliyetinde
eserler arasında herhangi bir sıralama yapılmayacaktır. Eserlerin kullanılabilirliği ve
üretilebilirliği dikkate alınarak seçim yapılacaktır.
Buna göre I. düzeyde kabul gören 10 eser ve II. Düzeyde kabul gören 10 eser
ödüllendirilecektir. Ancak farklı ve yenilikçi bir anlayışla tasarlanan en az iki eğitim
materyali üretilebilirlik kriteri dışında tutularak özel ödül ile ödüllendirilecektir.
Yarışmada “özel eğitim” alanında tasarlanan ve üretilebilirliği olan materyaller
arasında;

I. Düzeyde kabul edilen her bir ürün için : 1.000 (bin) TL

II. Düzeyde kabul edilen her bir ürün için : 800 (sekizyüz) TL
Özel Ödüller: Özel eğitim materyali 2 (iki) ürüne 1000 (bin)’ er TL teşvik ödülü verilecektir.
* Ürünü I. ya da II. Düzeyde kabul edilen katılımcılara plaket verilecektir.
* Bireysel ya da çoklu katılımla başvuruda bulunan tüm katılımcılara katılım belgesi
düzenlenecektir. Ancak bireysel ya da çoklu olarak birden fazla ürünle müracaat
eden katılımcılar adına 1 (bir) katılım belgesi düzenlenecektir.
* Çoklu katılımlarda para ödülü katılımcıların (kendi aralarında belirledikleri)
başvuru sırasında bildirdikleri temsilciye ödenecektir.

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreni 02.05.2019 tarihinde Van’da gerçekleştirilecektir.

Özel Eğitim Materyal Yarışması başvuru formu için TIKLAYINIZ.