Öğretmenler İçin Felsefe

Öğretmenler İçin Felsefe

Özgürleştirici Öğretmenlik İçin Çocuklarla Felsefe, 30 Eylül 2017, Cumartesi, 10.00 – 17.30, V. Metin Bayrak

Program tanımı
Çocuklar İçin Felsefe
● Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), ABD’de felsefe alanında çalışmalar yapan akademisyen Matthew Lipman tarafından 1970’lerde geliştirilen pedagojik bir yaklaşımdır. Lipman’a göre çocuklar ya da çalışmaya katılanlar, fotoğraf, söz, hikaye, film vb. herhangi bir eğitim içeriği temelinde kolaylaştırıcı eşliğinde bir araya gelirler ve birlikte felsefe yaparlar. Amaç, ortak bir “doğru”ya ulaşmaktan ziyade katılımcıları soru sormaya, sorgulamaya, cevaplar aramaya, cevapların arkaplanındaki varsayımları görmeye, ileri sürdükleri düşünceleri/ni temellendirmeye sevk etmektir.
● Çocuklarla Felsefe, herhangi bir “uyaran”ı eğitim içeriğine dönüştürüp felsefi metodolojiyle sorgu konusu kılarak akıl yürütme, sonuç çıkarma, temellendirme, varsayım oluşturma, diyalektik, tartışma, birlikte düşünme vb. kavramları deneyimleme imkânı verir. Felsefenin sunduğu ve diğer disiplinlerden oldukça farklı olan bu ortamda katılımcıların, herhangi bir eğitim içeriğinden yola çıkarak varlık, bilgi, gerçek, doğru, kesinlik, iyi, kötü, değer, güzel, çirkin, estetik, hak, adalet, özgürlük gibi felsefenin ontoloji, epistemoloji, estetik ve etik disiplinlerinin problem alanlarının temel kavramları üzerinden düşünme, ifade etme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.
● Çocuklarla Felsefe metodolojisine asgari düzeyde vakıf eğitimciler, 5-6 yaş gruplarından başlayarak ilköğretim ve ortaöğretim sürecindeki bütün yaş gruplarıyla (çocuklar ve gençlerle) uygulamalı olarak çalışabilirler.
● Çocuklarla Felsefe metodolojisini deneyimleyenlerin, göreli bir sürecin ardından bilişsel alanda “anlama, kavramlar arası ilişki kurma, kavramları günlük hayatla ilişkilendirme, düşünme hatalarını kavrama, düşünmeye yönelme, farklı açılardan düşünme”; duyuşsal alanda “filozoflardan, felsefeden hoşlanma ve kavramlara yönelik farkındalıklar” geliştirdikleri; sosyal alandaysa katılımcıların “sorun çözme ve birbirlerini tanımaları” anlamında değişimler yaşadıkları, literatürdeki çalışmalarca gösterilmiştir.
● Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan ve literatürde “Çocuklar İçin Felsefe” ve “Çocuklarla Felsefe” olarak adlandırılan yaklaşım, üretilen yayınların da etkisiyle meslekten olmayan eğitimcilerin de ilgisi çekmektedir. Çocuklarla Felsefe perspektifiyle ele alınan konular neticesinde eğitim içeriğindeki “kavram”ların, felsefi bir gözle ve yöntemle irdelenerek işlenmesiyle öğrencilerin soru sorma, sorgulama bilinci, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin güçlendiği gözlenmiştir.

Eğitim Formatı
İlki kuramsal çerçeve, ikincisi uygulamayı içerir.
Kuramsal bilgiler eğitimcilerin etkin katılımıyla verilir.
Çocuklar için felsefeye yönelik kimi etkinlikler, katılımcılara / katılımcılarla uygulanır.
Öğretmenlerin etkinlik hazırlamaları, uygulamaları amaçlanır.
Katılımcılarla literatürden örnekler / kaynaklar paylaşılır.

Program
Kuramsal: 10.00 – 13.00
Yemek arası: 13.00 – 14.30
Uygulama: 14.30 – 17.30

Katılımcılar
Örgün ve yaygın eğitimde çalışan ve/veya aday öğretmenler
Çocuklarla ve gençlerle çalışanlar, konuya ilgi gösteren meslekten ve/veya meslekten olmayan eğitimciler
Çocuklar için Felsefe alanına ilgi duyanlar

Programın Amacı & Yararı
Katılımcı öğretmenleri, sormak edimini güçlendirici, düşünme, muhakeme yeteneğini geliştirip derinleştirici etkileri olan “çocuklarla felsefe” metodolojisinin kuramsal ve uygulama temelleriyle tanıştırmak
Eğitimcileri “çocuklarla felsefe” alanıyla tanıştırmak; bununla mesleki donanımlarına yeni bir perspektif kazandırarak öğretmenlik becerilerini güçlendirmek

Programın Çerçevesi
Kuramsal ve uygulama olarak iki temel aks üzerine kurulu programın başında, esnasında ve sonucunda daha çok nitel olmasına özen gösterilen ölçme teknikleri uygulanır. Eğitimci eğitimi olması nedeniyle öğretmenlik uygulamarı ya da pedagojik uygulamalara da yer verilir.
Kuramsal paylaşımların yapıldığı atölyelerde kuramsal bir çerçeve sunulur. Uygulama ayağında “çocuklarla felsefe” örnekleri ele alınır.
Eğitim, Türkçe ve uluslararası literatürdeki aktüel içerikler ve örnekler temele alınarak verilir.
Uygulama eksenli olan eğitimde, katılımcıların atölyedeki örneklerden yola çıkarak eğitim içerikleri oluşturmaları sağlanır. Eğitim içeriklerinin katılımcılarla interaktif şekilde istişare edilerek belirlenip geliştirilmesi amaçlanır.

Program İçerikleri ve Süreleri
Çocuklarla Felsefe – Kuramsal temeller (3 saat)
Çalışmanın kapsamı
Katılımcıları, “felsefe”, “Sokrates ve Yöntemi”, “çocuklar için felsefe” ile tanıştırmak; tanışıklara yeni ya da bir başka perspektif sunmak. Alanı “tüketici” iddiasında değildir. Kuramsal temeller, biri değerlendirme olmak üzere toplam yedi başlık altında ele alınır.
i. Felsefe Nedir?
ii. Antik Yunan Uygarlığı
iii. Sokrates ve Felsefesi
iv. Sokratik Yöntem
v. Çocuklarla Felsefe (P4C)
vi. Uygulama Örnekleri
vii. Değerlendirme

Çalışmanın içeriği
Filozofların görüşlerinden de destek alarak felsefenin günlük yaşamla ilişkine yönelik örnekler sunulur.
Felsefenin insan yaşamıyla ilişkisi, filozofların görüşleriyle desteklenerek sunulacaktır. Katılımcıların yaşamlarından örnekler verilerek aslında felsefenin eğitim yaşamımızda karşılaştığımız şekliyle anlaşılmaz ve soyut bilgilerden ibaret olmadığı ifade edilecektir. Bu çerçevede Sokrates başta olmak üzere pek çok filozofun felsefeye yönelik açıklamaları incelenecektir. Günlük yaşamımızda sorduğumuz ve merak ettiğimiz soruların felsefi kaynaklarına değinilecek böylece öğretmen adaylarının felsefeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmeleri sağlanacaktır. Bu dersle birlikte yaşamlarında felsefenin izlerinin farkında varmaları mümkün olacaktır.

Çocuklar için felsefenin neliği, gelişimi, çocuklarla felsefe yapma yolları anlatılır.
Bu çerçevede çocuklar için felsefenin tanımı, Türkiye’de ve Dünya’da gelişimi, öncüleri, bu konuda yapılan çalışmalar, önemi, gereği, amaçları, öğrenme-öğretme süreçleri, içeriği, ölçme-değerlendirme süreci, öğretim programıyla ilişkisi, kullanılacak araç-gereçler, felsefe yapma yolları, çocuk kitaplarıyla ilişkisi, çocuklarla felsefe yapmaya yönelik kitaplardan örnekler ele alınacaktır. Böylece çocuklarla felsefe yapma sürecinde ihtiyaç duyulan bilgilerin edinilmesi sağlanmış olacaktır.

Çocuklarla Felsefe – Uygulama örnekleri & Etkinlik hazırlama (3 saat)
Çocuklar için felsefenin çocuk kitaplarıyla kullanımı, öğretim programlarıyla ilişkilendirme, değerler eğitimi amacıyla kullanılmasına yönelik örnekler paylaşılır. Örnekler okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde çocukların düzeyleriyle ilişkilendirilerek sunulur.
Bu çerçevede çocuk kitaplarıyla ve öğretim programlarıyla ilişkilendirilerek nasıl felsefe yapılacağına ilişkin örnekler, kullanılacak araç gereçlere ve yöntem ve tekniklere ilişkin örnekler, yurt dışı ve yurt dışından uygulama örnekleri ve taktikler, soru örnekleri ve tartışma sürecini yürütmeye yönelik rehber etkinlikler yer alır. Böylece öğretmen adaylarının edindiği bilgiler somutlaşır, uygulama örneklerinden esinlenirler.

Katılımcıların grup olarak bir öğretim programıyla ya da bir çocuk kitabıyla ilişkilendirerek çocuklar için felsefe etkinlikleri oluşturması ve diğer katılımcılara uygulaması sağlanır.
Bu aşamada katılımcıların branşlarına göre grup olması sağlanır. Bu gruplar seçtikleri bir öğretim programı ve kazanımdan yola çıkarak çocuklar için felsefe etkinlikleri hazırlar ve diğer arkadaşlarının da görüşlerini almak için uygular. Uygulama, hem tartışma/yı yürütme hem de soru sorma becerileri açısından ipucu verir, katılımcılara pratik yapma imkânı sunar. Bunun dışında öğretmen adaylarından hikâye, resim, çocuk kitabı aracılığıyla felsefe yapmaya yönelik küçük etkinler hazırlamaları da beklenir. Böylece katılımcılar bir sınıf ortamına çocuklarla felsefenin hangi yollarla ve nasıl uygulanabileceğine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olurlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Nicel ve nitel değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanılır.
Program öncesi felsefeye, çocuklara ve çocuklar için felsefeye yönelik duygu ve düşüncelerin, ön bilgilerin toplandığı açık uçlu sorular öğretmen adaylarına yöneltilir. Bu sorular program sonunda tekrar sorulacak öğretmen adaylarının görüş ve düşüncelerindeki farklılık değerlendirilir.
Katılımcıların hazırladıkları ve sundukları çocuklar için felsefe etkinleri gözlem formu aracılığıyla değerlendirilir.
Katılımcıların “Çocuklar için Felsefe Etkinlikleri Hazırlama ve Uygulamaya Yönelik Öz Değerlendirme” formunu doldurmaları sağlanır.

Program için notlar
Program öncesinde, esnasında ve sonrasına literatürden örnekler okuma listeleri olarak paylaşılır.

AYRINTILAR
* Çalışma, 20 kişi ile sınırlıdır.
* Katılım ücreti 150,00 TL’dir.
* Opus Noesis’te katılacağınız ikinci etkinliğe %50 indirim uygulanır.
* Başvuruda kayıt sırası esastır.
* Katılımcılara “katılım belgesi” verilir.
* Etkinlik için alt sınır 10 kişidir.
* İptal ve/veya ertelemelerde ücret iadesi yapılır.
* Çay & kahve ve atıştırmalıklar ikram edilir.

ÖDEME
Opus Noesis Danışmanlık Ltd.
T. İş Bankası, Şube Kodu – Hesap No: 1023-0332662
T. İş Bankası, IBAN: TR30 0006 4000 0011 0230 3326 62
(Fatura talep edenlerin, tüzel kişilik ise fatura bilgileri, değilse T.C. kimlik numarası ve adres bilgilerini paylaşmaları gerekmektedir.)

KAYIT
+90 212 972 22 72 & +90 542 380 20 30
Telefonlarını arayarak ya da ödeme belgesini opus@opusnoesis.com.tr adresine göndererek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

ADRES
Gümüşsuyu İş Merkezi Dümen Sokak
No:11 Giriş Katı Ofis B Gümüşsuyu – İstanbul Türkiye
http://www.opusnoesis.com.tr/