Öğretmenler Arası Pandemi Anı Yarışması

Öğretmenler Pandemi
Öğretmenler Arası Pandemi Anı Yarışması

Çanakkale Biga İlçe MEM tarafından Türkiye geneli tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik “Pandemide Öğretmen Olmak” konulu kompozisyon yarışması düzenlemektedir.

Öğretmenlerin pandemi boyunca eğitim öğretim faaliyetleri içerisindeki yaşadıkları, unutamadıkları ve paylaşıma uygun gördükleri anıları kaleme alacaktır. Katılım sağlayan tüm öğretmenlerin eserleri ilçemizde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir. Dereceye giren eserler ödüllendirilecektir.

ÖĞRETMENLER ARASI “PANDEMİDE ÖĞRETMEN OLMAK” KONULU ANI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Giriş
Covid-19 virüsünün ortaya çıkmasıyla hayatımıza pek çok değişiklik girdi. Virüsün yayılması
ile tüm Dünya’da pandemi ilan edilince bu değişiklerle birlikte tüm alanlar gibi eğitim de
pandemiden etkilendi. Eğitim uzaktan devam edecek şekilde yeniden düzenlendi. Uzaktan
eğitim adıyla başlayan süreçte eğitim-öğretim yeni bir boyut kazandı. Öğretmenlerimiz
tarafından teknoloji eğitimde etkin olarak kullanıldı. Uzaktan eğitim sürecine kısa zamanda
uyum sağlayan öğretmenlerimiz, bu süreci büyük fedakarlık göstererek başarı ile atlattı.

2. Yarışmanın Konusu Öğretmenlerin pandemi dönemindeki anıları yarışmaya konu olmaktadır.

3. Hedef Grubu
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler.

4. Yarışmaya Katılım Şartları
a) Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan
öğretmen ve yöneticiler başvuru yapabileceklerdir.
b) Başvuru yapılan anının yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel
Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması
gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
c) Başvuru sahipleri en fazla bir anı ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla anı ile
katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ç) Yarışmaya başvurusu yapılan anının daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve
yayımlanmamış olması gerekmektedir.
d) Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım ve telif hakkının kendilerine ait
olduğunu teyit eder.
e) Anı içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili
yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
f) Yarışmaya başvuru yapanlar anı yazımlarını A-4 kâğıtlara, Times New Roman karakteriyle
12 punto büyüklüğünde iki sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayıp, başvuru formu (EK-4) ile
birlikte EK-2 Açık Rıza Formunu doldurarak pdf formatında [email protected]
adresine ileteceklerdir.
g) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü anı yazımı ile
ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
ğ) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli
gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
h) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Milli Eğitim Bakanlığının
izin ve onayı ile Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.
ı) Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
i) Yarışmaya katılımlar gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
j) Yarışmaya katılımda herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
k) Yarışmaya katılım sağlayan her öğretmen, aydınlatma metnini (EK-1) ve açık rıza formunu (EK-2) okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine dair Ek-2 Formunu
doldurarak [email protected] adresine göndermelidir.

5. Yarışmaya Katılım Tarihleri
Okul/Kurumlarda görev yapan öğretmenlere duyurulması 22-26 Kasım 2021
Öğretmenlerin anı yazımlarını [email protected] adresine göndermesi 29 Kasım – 17 Aralık 2021 Biga İlçe Milli Eğitim tarafından ilk üç dereceye girenlerin tespit edilmesi.20-24 Aralık 2021 Biga İlçe Milli Eğitim tarafından ilk üç dereceye girenlerin ilan edilmesi 27 Aralık 2021 Sonuçlara itiraz süresi 28-30 Aralık 2021

6. Değerlendirme
Müdürlüğümüze gönderilen eserleri incelemek ve değerlendirmek için oluşturulan komisyon: Biga İlçe Milli Müdürlüğümüzce belirlenen 5 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden
oluşacaktır. Değerlendirme puanı, değerlendirme kriterleri esas alınarak komisyon üyelerinin ayrı ayrı derecelendirdiği puanların aritmetik ortalamasına göre hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde öncelik öğretmenlikte geçen hizmet süresi fazla olana verilecektir. Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

1- Emine SEVER –Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
2- Sevil AKBABA –Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
3- Berna ATİK –Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
4- Hatice DÜNDAR –Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
5- Taner TURKAN – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

7. Sonuçların Açıklanması
İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilk üç dereceye girenler
www.biga.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

8. Ödüller ve Bütçe
Değerlendirme sonucunda 1. olan öğretmene bilgisayar, 2. olan öğretmene tablet, 3. olan
öğretmene akıllı saat ödülleri dağıtılacaktır.

Yarışma giderleri için müdürlüğümüz tarafından karşılanmak üzere 11,000 TL bütçe
ayrılmıştır.

Yarışmaya katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize katılım belgesi, ayrıca katılım sağlayan
engelli öğretmenlerimize kurumumuzca hazırlanan teşekkür belgesi gönderilecektir.
9. Ödül töreni ile ilgili bilgiler, Müdürlüğümüz tarafından www.biga.meb.gov.tr adresinden
yayımlanacaktır.

10, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hamdibey Mah. Cumhuriyet Meydanı No 1
Biga/Çanakkale
Telefon: 0(286) 316 1025 – 0(286) 316 2548

EK-1
PANDEMİDE ÖĞRETMEN
OLMAK ANI YARIŞMASI
Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Kurumumuzca, size ait istenilen veriler “Pandemide Öğretmen Olmak” yarışması kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı, ödüllerin belirlenmesi, yarışma süreçleri ile ilgili iletişim kurulması amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.
Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili
mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adlî makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında
“Pandemide Öğretmen Olmak” yarışması ile ilgili taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Müdürlüğümüzün Hamdibey, 1 Cumhuriyet Meydanı, 17200 Biga/Çanakkale adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

EK-2
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA FORMU
Tarafımızla paylaştığınız ve veri sorumlusu sıfatıyla Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
işlediğimiz/işleyeceğimiz, size ait kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. Aydınlatma metninde
açıklanan esaslar çerçevesinde, tarafınıza ait kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca yarışmanın duyurulması, tanıtımı, ödüllerin belirlenmesi, yarışma ile ilgili iletişim kurulması amaçlarına bağlı olarak işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz. Tarafınızdan talep edilen bu bilgiler “Pandemide Öğretmen Olmak” yarışması sonunda tamamen silinecektir.
Yarışma süresince işlenen kişisel verilere aşağıda yer verilmektedir:
İsim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, okulun bulunduğu il/ilçe, görev yapılan
okul türü ve adı, hizmet yılı, engel durumu, projeye katılma isteği.
“Şahsıma ait yukarıda belirtilen kişisel verilerin, veri sorumlusu tarafından yarışma
kapsamında işlenmesine açıkça rıza gösteriyorum.”
Tarih
İsim Soyisim
İmza

EK-3
İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
SIRA ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN PUAN ARALIĞI
1 Başlığın anı ile uygunluğu 0-10 ARASI
2 Etkili bir başlangıç yapabilme 0-10 ARASI
3 Anlatım düzeninin anlaşılırlığı 0-10 ARASI
4 Anlatılanın doğru sözcükler ile ifade edilmesi 0-10 ARASI
5 Dil bilgisi kurallarını uygulama 0-10 ARASI
6 Anı metninin etkileyiciliği 0-10 ARASI
7 Bir bütün olarak anlatım biçimi (verilmek istenen mesaj) 0-10 ARASI
8 Öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna
iyi tanıtılmasına fayda sağlama 0-10 ARASI
9 Öğretmenlerin gelişimine katkı sağlaması 0-20 ARASI
Biga İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından 100 puan üzerinden, yukarıda belirtilen puanlama cetveli kullanılarak değerlendirilecektir. 10. madde 20 puan üzerinden, diğer maddeler 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

EK-4
BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME
ADI-SOYADI
DOĞUM TARİHİ
BAŞVURU YAPILAN İL/İLÇE
GÖREV YAPTIĞI OKUL/KURUM
BRANŞI
GÖREVİ/UNVANI
CEP TELEFON NUMARASI
E-POSTA ADRESİ
Engel Durumu (varsa)
Hizmet Yılı
Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce “Pandemide Öğretmen Olmak” Yarışması Kılavuzu”
tarafımca okunmuş olup yarışma için hazırladığım eserin tarafımca yazıldığını, başka benzer bir yarışmaya katılmadığını beyan ederim.
Tarih/İmza
Adı-Soyadı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

15 + 9 =