Öğretmenler arası İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması

öğretmen öykü
Öykü Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve
Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nce iklim değişikliği etkilerine dirençli ve sağlıklı bir kent yaratmak
amacıyla iklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak
amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında İklimin Senin Elinde isimli öykü yarışması
düzenlenmektedir.

Hedef Kitle
İzmir genelinde ikameteden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretim
hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan okul öncesi-anasınıfı ve ilkokul
sınıf öğretmenleri ile ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri

Yarışmanın Adı İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması

Konusu
1.İklim Değişikliği
2. Enerji Verimliliği
3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı
4.Çevre Bilinci

Türü Öykü
Kategoriler
1. Okul öncesi-Anasınıfı/İlköğretim Öğretmenleri Kategorisi
2. Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi Öğretmenleri Kategorisi

Tanımı İzmir genelindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve İzmir
Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretim
hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan Okul öncesi-Anasınıfı ve
İlkokul sınıf öğretmenleri ile Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri
katılabileceklerdir. İlk aşamada katılımcılar; ön kayıtlarını
gerçekleştirerek belirlenen tarihte 2 oturum yapılacak şekilde 1 (bir) gün
çevrim içi eğitime tam katılım sağlamak zorundadır. Eğitimi tamamlayan
öğretmenler verilen 4 konudan her konu için en fazla 1’er öykü
yazacaktır.

KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı
eğitim kurumları, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan okulöncesi, anaokulu ve
ilkokul sınıf öğretmenleri ile ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri katılabileceklerdir.
Katılımcıların çevrimiçi yapılacak olan eğitimlere kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlar
https://docs.google.com/forms/d/1kYzbFSFPRK1bJQYKZ7Kp17QhNfNrta8hNAu6i9nOYSU/edit?t
s=60b362b7 linki üzerinden online olarak alınacaktır. Katılımcılar linki doldurmaları durumunda Ek-1’de
bulunan KVKK metnini kabul etmiş sayılacaklardır. Başvurusu tamamlanan yarışmacıların Ekolojik Okur
Yazarlık eğitiminin ardından hazırladıkları öyküler [email protected] adresine öykü teslim son
tarihine kadar PDF formatında göndereceklerdir.
2. Yarışmanın eğitimleri, pandemi şartları gereği ortak fiziki bir ortamda yapılmayacak olup
katılımcılar belirlenen tarihlerde verilecek olan 1.oturum teorik 2.oturum pratik olmak üzere 1 (bir) gün
sürecek çevrimiçi Ekolojik OkurYazarlık eğitimine katılım sağlayacaktır. Eğitime tam katılım sağlamayan
yarışmacılar diskalifiye olacaktır. Eğitim ücretsizdir.
3. Yarışma 1.kategori okul öncesi anasınıfı/ilköğretim öğretmenleri ve 2.kategori ortaokul Türkçe
ve Fen Bilgisi öğretmenleri olmak üzere 2 kategoride yapılacaktır. Başvuru linkinde kategori olarak
belirtilecektir.
4. Her katılımcı kategorisine uygun olarak İklim Değişikliği, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji
Kaynakları ve Kullanımı, Çevre Bilinci konularından biri veya birkaçı için eser ve eser adı hazırlayacaktır.
Katılımcılar 4 konudan her konu için en fazla 1’er eserle katılabileceklerdir.

5. Yarışmada sunulacak eserler kategori yaşına uygun ve belirtilen konularda öykü türünde
yazılacaktır.
6. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk
Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış
ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
8. Eser içerisinde geçen özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ve pedagojik kapsam ile ilgili
uygunluk konusunda yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
9. Yarışmaya başvuru yapanlar; eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4
kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları
her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk, okulöncesi ve ilkokul için her öykü en fazla 2 sayfa,
ortaokul için en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda
[email protected] adresine mail yolu ile ileteceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan
eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine eğitim başvuru formunda yazdıkları
rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykülerin ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır. 4 hikaye için
Rumuz-1, Rumuz-2, Rumuz-3, Rumuz-4 olacak şekilde, aynı rumuz numaralandırılarak kullanılacaktır.
Rumuzu olmayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Rumuz bilgisi değerlendirme aşamasında
jüriye gönderimde kullanılacaktır.
11. Eğitimi tamamlayan yarışmacıların, öykülerini Taahhütname (Ek-2) ile birlikte 26 Temmuz 2021
tarihinde saat 17.00’a kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Pandemi
koşulları nedeniyle elden teslim kabul edilmeyecektir. Öyküler ve taahhütname tek mailde gönderilecek
olup farklı mailler ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Yarışmaya gönderilen hikâyelerin telif ve kullanım haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN A.Ş.’ye geçmiş olduğunu yarışmaya eser gönderen her
yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya katılan hikâyeler
üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan hikâyelerin muhafazası da süresiz ve
koşulsuz olarak İZELMAN’a ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.
13. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamede yer alan tüm hususları kabul etmiş
sayılacaktır.
14. Jüride, yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici
kadrolardaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya
katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
15. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı internet sitesinden 7 (yedi) gün önceden duyurmak
kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş.’ye aittir.

Amacı
1. İklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda
toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak.
2. Öğrenciler ile bire bir çalışan öğretmenlerin bakış açıları ile iklim
değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji
verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve çevre bilincini
çocuklara en doğru ve etkili şekilde aktarılmasını sağlamak.
3. Öğretmenlerin iklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin
korunması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve
çevre bilinci ile ilgili çocukların farkındalık ve kapasitelerinin
arttırılmasını sağlamasına yönelik katkı sunmak.
4. Çocuklar için etkili ve verimli öykü kitapları oluşturmak.

Belirlenecek Dereceler;
1. Okul öncesi – Anasınıfı/İlköğretim öğretmenleri kategorisi
* İklim Değişikliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.
* Enerji Verimliliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.
* Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri
belirlenecektir.
* Çevre Bilinci konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.
2. Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri kategorisi
* İklim Değişikliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.
* Enerji Verimliliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.
* Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri
belirlenecektir.
* Çevre Bilinci konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. Jüri, Kurumu temsilen seçilecek kendi dalında uzman üyelerden oluşur.
2. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
3. Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
4. Jüri ile ilgili değişiklik yapma hakkı internet sitesinden 7 (yedi) gün önceden duyurmak
kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş.’ye aittir.
5. Değerlendirme kriterleri jüri değerlendirme kriterlerinde belirtilmiştir.

Jüri Değerlendirme Kriterleri;
1. Türkçeyi kullanma gücü (anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme,
dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (25P)
2. Özgünlük ve edebi nitelik (25P)
3. Üslup (etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni
oluşturma) (25P)
4. Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25P)

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar (i3 işlemci)
İkincilik Ödülü Tablet (32 GB 8 inç)
Üçüncülük Ödülü E-kitap Okuyucu (6 inç 8GB hafızalı)
Mansiyon Ödülü İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN A.Ş. yayınları kitap seti
Okul öncesi-Anasınıfı/İlköğretim öğretmenleri kategorisi ve Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri
kategorisi için her hikaye konusunda ödül verilecektir.

Son Başvuru Tarihi 13 Haziran 2021 saat:17.00*a kadar
Eğitim Tarihi 17-19-20-23-26 Haziran 2021
(Katılımcı sayısı belirlendikten sonra kesin tarihler duyurulacaktır.)
1. Eleme Tarihi 17-19-20-23-26 Haziran 2021
(Eğitime katılmayan katılımcıların ön elemesi yapılacaktır.)
Öykü Teslim Tarihi 26 Temmuz 2021 saat: 17.00’a kadar
2. Eleme Tarihi 27 Temmuz-06 Ağustos 2021
(Teknik şartnamede belirlenen şartlara göre katılımcıların elemesi yapılacaktır.)
Jüri Değerlendirme Tarihi 09-27 Ağustos 2021
Sonuçların Açıklanması 06 Eylül 2021
Ödül Töreni 01 Ekim 2021
(Pandemi nedeniyle tarih değişikliği olabilir.)

Başvuru ve İletişim Bilgileri
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş.
İşçiler Caddesi No:130 Kahramanlar Konak/İzmir
Telefon: 0-232-4646445 – Dahili: 306 (İZELMAN A.Ş.)
İnternet adresi: www.izelman.com.tr
Yarışma Başvuru Linki:
https://docs.google.com/forms/d/1kYzbFSFPRK1bJQYKZ7Kp17
QhNfNrta8hNAu6i9nOYSU/edit?ts=60b362b7
Eğitim sonrası öykü gönderimi için mail adresi:
[email protected]
Ayrıntılı bilgi için:
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
Tel: 0232 293 39 21

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin