Öğretmenler Arası E-İçerik Geliştirme Yarışması

Öğretmenler Arası E-İçerik Geliştirme Yarışması

E-İÇERİK GELİŞTİRME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı
Madde-1
• Millî, manevi, kültürel ve evrensel değerler ile ilgili nitelikli ve zengin yeni içerikler üretilmesini sağlamak ve ürünleri eğitim çıktısı olarak değerlendirmek,
• Öğretmenlerin 21. yüzyılda temel beceriler; üretkenlik, eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği gibi beceriler etrafında birleşmesini sağlamak,
• Teknolojiyi bir araç olarak kullanabilen ve üreten öğretmenlerin gelişmesini desteklemek,
• Girişimci öğretmenlere fırsat oluşturmak,
• Öğretmenlerin e-içerik geliştirme becerilerini desteklemek ve bu konudaki farkındalıklarını
artırmak,
• Yenilenen ortaöğretim programlarına yönelik kazanım temelli dijital içerik geliştirilmesini
desteklemektir.

Yarışmanın Dayanağı
Madde-2
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.

Yarışmanın Kapsamı
Madde-3
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, e-içeriklerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmanın Konuları
Madde-4
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca öğretim programı
güncellenen ortaöğretim düzeyinde okutulan Almanca, Bilgisayar Bilimi, Beden Eğitimi ve Spor, Biyoloji, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Coğrafya, Felsefe, Fen Lisesi Biyoloji, Fen Lisesi Fizik, Fen Lisesi Kimya, Fen Lisesi Matematik, Fizik, Fransızca, Görsel Sanatlar, İngilizce, Kimya, Matematik, Müzik, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü derslerinin kazanım/kazanımlarına uygun olarak geliştirilecek e-içeriklerden oluşmaktadır.
(Güncellenen öğretim programları ve kazanımlarına http://mufredat.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

Yarışmaya Katılım Şartları
Madde-5
1. Yarışmaya resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenler katılabilecektir.
2. Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi grup olarak da katılım sağlanabilir.
(Tüm işlemler grup sorumlusu tarafından yürütülecektir. Gruplar en fazla 3 kişiden
oluşacaktır.)
3. Yarışmaya en fazla bir e-içerikle katılım sağlanacaktır.
4. Hazırlanacak e-içerikler ortaöğretim seviyesine uygun ve yarışma konularında sıralanan derslerin kazanım/kazanımlarına yönelik olarak hazırlanacaktır.
5. E-içeriklerde dilin doğru ve özenli kullanımına dikkat edilecektir.
6. E-içerikler görsel tasarım ilkelerine uygun hazırlanacaktır.
7. E-içerikler etkileşimli tahta ile uyumlu çalışmalıdır.
8. E-içeriklerin hazırlanmasında telif hakkı oluşturabilecek hususlar göz önünde
bulundurulmalıdır. Herkesin kullanımına açık öğeler e-içerikte kullanılabilirken açık
olmayanlarda gerekli izinler alınmış olmalıdır. E-içerik oluşturulurken kullanılan kaynaklar
belirtilmelidir.
9. E-içerikler şiddet, kin, nefret ve ayrımcılık ifadeleri ile yasal suç unsurları içermemelidir.
E-içerikler hazırlanırken millî ve manevî değerlerimiz göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
husustaki sorumluluk katılımcıya aittir.
10. Yarışmaya katılan e-içeriklerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve özgün olması gerekmektedir. E-içerik daha önceden hazırlanmış yerli ya da yabancı bir ürünün kopyası ya da benzeri olmamalıdır.
11. Yarışmaya katılan e-içerikler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından www.meb.gov.tr adresi ve diğer platformlar üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerde yayınlanmak üzere kullanılabilir.
12. Yarışmaya katılan kişiler hazırladıkları e-içeriklerin Millî Eğitim Bakanlığınca her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini/yayımlanabileceğini Millî Eğitim Bakanlığının yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini kabul etmiş sayılırlar.
13. Millî Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma
hakkına sahiptir.
14. Yarışmaya katılanlar bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışma Süreci
Madde-6
1. Yarışma sadece elektronik ortamda yapılacaktır. Elden yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. (ogmmateryal.meb.gov.tr)
2. Yarışmacılar MEBBİS kullanıcı adı ve şifresi ile ogmmateryal.meb.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.
3. Yarışmacılar sisteme giriş yaptıktan sonra ek-1 Başvuru Formu ve ek-2 Doğruluk Beyanı
formlarını dolduracaklardır.
4. Yarışmacılar hazırladıkları e-içeriği dijital ortamda ilgili alana yükleyeceklerdir.

Yarışma Yürütme Kurulu
Madde-7
Yarışma Yürütme ve Değerlendirme Kurulu; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim
Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı temsilcileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Yarışma Değerlendirme Esasları
Madde-8
1. Yapılan değerlendirmeler kesindir, değerlendirmeye itiraz edilemez.
2. Değerlendirmelerde gizlilik esastır.
3. Her e-içerik 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
4. Değerlendirme kurulu e- içerikleri aşağıda belirtilen ölçütler çerçevesinde değerlendirecektir.
Değerlendirmede dikkate alınacak ölçütler:
• Kazanıma uygunluk
• Öğrenci seviyesine uygunluk
• Kullanılabilirlik (kullanıcı dostu tasarım, kullanma yönergesi vb.)
• Görsel tasarım ilkelerine uygunluk
• Dilin etkili ve doğru kullanımı
• Etkileşim (materyal-kullanıcı etkileşimi vb.)
Yarışma sonuçları belirtilen yarışma takvimine göre 08.05.2018 tarihinde ogm.meb.gov.tr ve ogmmateryal.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Yarışma Ödülleri
Madde-9
Ülke genelinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk on d ereceye ödül verilecektir.
Birincilik Ödülü 6.000 TL
İkincilik Ödülü 4.000 TL
Üçüncülük Ödülü 2.000 TL
Teşvik Ödülü 1.000 TL
Teşvik Ödülü 1.000 TL
Teşvik Ödülü 1.000 TL
Teşvik Ödülü 1.000 TL
Teşvik Ödülü 1.000 TL
Teşvik Ödülü 1.000 TL
Teşvik Ödülü 1.000 TL
Yarışmaya grup halinde katılımlarda yarışma ödülü grup adına grup sorumlusuna verilecektir.

Yarışma Takvimi
Madde-10
E-İçerik Duyuru ve Gönderimi Başlangıç Tarihi 01.03.2018
E-İçeriklerin Son Teslim Tarihi 13.04.2018
E-İçeriklerin Değerlendirilmesi 16.04.2018 – 07.05.2018
Dereceye Giren Adayların İlan Edilmesi 08.05.2018
Ödül Töreni 10.05.2018

Başvuru için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.