Öğretmen Eğitimi İstihdam Raporu

Öğretmen Eğitimi İstihdam Raporu

Öğretmen yetiştirme; öğretmenlik programlarına öğrenci seçimi ve eğitim süreci, ilgili
programlardan mezun öğretmen adaylarının istihdamı, istihdam edilen öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri gibi kendi içinde aşamalı ve ilişkili süreçleri içermektedir. Belirtilen süreçlerin uygun kapsam ve süreklilik içinde yürütülmesi, öğretmenlerin mesleki yeterlikleri ve gelişimleri için son derece önemlidir.

Türkiye’de öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin değerlendirmeler ve çözüm önerilerini
içeren konu başlıkları, OECD’nin 2016 ve 2017 eğitim raporları, PISA 2015 raporunda
öğretmenlerle ilgili analiz sonuçları, TIMMS 2015 verileri ve ulusal eğitim raporlarında yer
alan bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Ülkemizde öğretmenlik mesleği sadece bir meslek olarak düşünülmemekte, aynı
zamanda kutsal bir meslek olarak algılanmaktadır. Bunun nedeni ise öğretmenin eğitimdeki
rolüdür, çünkü öğretmen sadece eğitim sunmamakta, bir kuşağın yetişmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Konunun önemi çerçevesinde bu rapor Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanı başkanlığında, Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının oluşturduğu geniş katılımlı bir
çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu bu raporda öğretmen yetiştirme sistemi
altı bölüm hâlinde incelenmiştir. Her bir bölümde, önce öğretmen yetiştirmenin mevcut
durumu çeşitli çalışmalardan yararlanılarak incelenmiş, ardından mevcut durumun ışığında
çözüm önerileri sunulmuş, dolayısıyla bir eylem planı hazırlanması yönünde rapor
hazırlanmıştır.

http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/OgretmenEgitimi-istihdam_Raporu.pdf