Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağı Görüş ve Önerilere Sunuldu – See more at: http://www.egitimbirsen.org.tr/manset-haberleri/ogretmen-atama-ve-yer-degistirme-yonetmelik-taslagi-gorus-ve-onerilere-sunuldu-/2860/#sthash.VNgkEc0L.dpuf

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
(TASLAK)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için öğretmenliğe yapılacak atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklar ile bu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları,
b) Alan değişikliği: Öğretmenlerin, mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanlara geçişlerini,
c) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
d) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
e) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
f) Hizmet alanı: Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında her derece ve türdeki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları,
g) Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesindeki illeri,
ğ) Hizmet puanı: Öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için bu Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değeri,
h) Hizmet süresi: Atama veya yer değiştirmede esas alınan süreyi,
ı) İkinci görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine göre yapılan yönetici görevlendirmesini,
i) KPSS: Öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
j) Norm kadro: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla bulunması gereken öğretmen sayısını,
k) Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olup, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere öğretmen kadrosuna atananları,
l) Özel öğretim kurumları: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren her türlü eğitim kurumunu,
m) Pedagojik formasyon: Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,
n) Yer değiştirme: Öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev yerlerinin değiştirilmesini,
o) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
ö) Zorunlu çalışma yükümlülüğü: Öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hizmet bölgelerinin dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bu Yönetmelikte belirtilen sürelerde zorunlu olarak çalışmalarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmen Atamaları
Atama şartları
MADDE 5- (1) Öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır;
a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,
b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Pedagojik Formasyon Programı, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlanmış olması,
c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,
ç) Sağlık durumu nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerin, son başvuru tarihi itibarıyla üç yılını doldurmuş olmaları,
d) İlk atama kapsamında atanacakların, KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları,
e) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması,
f) Öğretmenliğe ilk defa atanacakların, başvuruların yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmaları.
Atama usulleri
MADDE 6- (1) Öğretmen kadrolarına atama usulleri şunlardır:
a) İlk atama,
b)Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama,
c) Milli sporcuların ataması,
ç) Engellilerin ataması.
İlk atama
MADDE 7- (1) Öğretmenlik görevine ilk defa atanacaklar ile halen kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak görev yapanlardan öğretmenliğe ilk defa atanacaklar, 5 inci maddede belirtilen atama şartlarını taşımaları kaydıyla öğretmenliğe atanmak üzere ilk atama kapsamında başvurabilir.
(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri halinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilir. Başvurularda; ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama usullerinden yalnızca biri tercih edilebilir.
Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama
MADDE 8- (1) Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce öğretmenlikte adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir.
(2) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması kaydıyla öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir.
(3)Kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, daha önce öğretmenlikte adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir.
(4) Devlet üniversitelerinde halen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması kaydıyla öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir.
Milli sporcuların ataması
MADDE 9- (1) Milli sporculardan;
a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,
b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,
c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar,
öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, KPSS şartı aranmadan beden eğitimi öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bunların atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurulmak suretiyle yapılır.
Engellilerin ataması
MADDE 10- (1) İlgili mevzuatında belirtilen oran ve üzerinde engeli olduğunu belgelendirenlerden sağlık durumu ve KPSS şartı hariç olmak üzere 5 inci maddede sayılan şartları taşıyanlar, ilgili mevzuatına göre engelliler için yapılan sınavda alınan puanlar üzerinden öğretmenliğe atanabilir.
Kontenjanların belirlenmesi
MADDE 11- (1) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla %1’i yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır.
(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama için ayrılan kontenjanın dışında kalan kadrolar ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi öğretmenliğine ilk atama kapsamında ayrılan kontenjanın en fazla %10’u milli sporcuların atamalarında kullanılır.
(3) İl milli eğitim müdürlükleri Bakanlıkça tahsis edilen kontenjanları, alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacına göre en alt hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarından başlamak suretiyle dağıtarak Bakanlığa bildirir.
(4) Atama usullerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama usullerine ve alanlara aktarılabilir.
Duyuru, başvuru ve tercihler
MADDE 12- (1) Öğretmen atama duyurusu, KPSS sonuçlarının ilanından sonra Bakanlığın internet sitesinde yapılır.
(2) Duyuruda; öğretmenliğe başvuracaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler, atama usullerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan, öğretmenliğe atamaya esas alınacak puan türleri ve taban puanlar, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile başvuru ve atamaya ilişkin diğer hususlara yer verilir.
(3) Başvurular, elektronik ortamda yapılır ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarına onaylatılır. Yapılan inceleme sonucunda hatalı veya eksik olduğu görülen başvurular il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince reddedilir. Onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(4) Öğretmenliğe atanma isteğinde bulunan adaylar en fazla 80 tercihte bulunabilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir.
(5) Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar, yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatır.
(6) Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanların tamamı için başvuruda bulunabilir.
(7) Öğretmenlikten ayrılmış olanlar;
a) Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde belirtilen alana,
b) Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanların tamamına,
c) Uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri, öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara,
yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilir.
(8) Adaylar başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekalet verdikleri kişilere de yaptırabilir.
Atamalar
MADDE 13- (1) İlk atama kapsamında öğretmenliğe yapılacak atamalar, KPSS puan üstünlüğüne göre tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjan sınırlılığında elektronik ortamda yapılır. Puan eşitliği halinde sırasıyla, doğum tarihi daha önce olan, atanacağı alana kaynak olan yüksek öğretim programından daha önce mezun olan aday atanır; eşitliğin devamı halinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamalar, 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında öğretmen olarak görev yapmakta iken askere alınanların askerlikte geçen hizmet süreleri dahil olmak üzere, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen öğretmenlik süreleri ile devlet üniversitelerinde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak geçirilen hizmet süresi dikkate alınarak hizmet süresi fazla olandan başlamak üzere tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjan sınırlılığında elektronik ortamda yapılır. Bu sürelerin eşitliği halinde diğer unvanlarda devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır; eşitliğin devamı halinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
(3) Milli sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen sıralamaya göre yapılır.
(4) Engellilerin atamaları, ilgili mevzuatına göre yapılan sınavda alınan puan üstünlüğüne göre tercihler de dikkate alınarak yapılır.
Tebligat ve göreve başlatma işlemleri
MADDE 14- (1) Atamalar, yapıldığı tarihten itibaren Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Tebligat, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.
(2) Göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüğüne başvuran adaylardan kimlik, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı, askerlik durumu ve sağlık beyanları dışında duyuruda belirtilen diğer belgeleri eksiksiz ve uygun olanlar göreve başlatılır. Beyanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanlar ile kendilerinden alınan bilgi ve belgelerde atamaya mani hali olduğu tespit edilenler göreve başlatılmaz; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.
(3) Yasal sürelerde göreve başlamayanlar ile beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Yasal süre içinde göreve başlamadığı için ataması iptal edilenler, atama tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi
Atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 15- (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine ilk defa atanacaklarda;
a) Halen bulunulan alanın, başvuru tarihi itibarıyla atanılacak alana uygun olması,
b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış olması,
şartları aranır.
Duyuru ve başvuru
MADDE 16- (1) İhtiyaç halinde fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine atama yapılmak üzere valiliklerce, il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar itibarıyla boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar, tercih sayıları ve diğer hususlar belirtilir.
(2) Birinci fıkrada sayılan eğitim kurumlarına atanmak isteyen öğretmenlerden 15 inci maddede belirtilen şartları taşıyanlar ile bu eğitim kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilir.
Atama
MADDE 17- (1) Başvuruda bulunanlardan fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.
(2)Öğretmen ihtiyacı birinci fıkraya göre yapılan atamalarla karşılanamayan fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinin boş bulunan öğretmen kadrolarına, bu eğitim kurumlarına ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.
(3) Adayların hizmet puanlarının eşitliği halinde, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday kura ile belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi
Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu
MADDE 18- (1) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanacak öğretmenlerin belirlenmesi amacıyla yapılacak duyuru, başvuru, değerlendirme ve uygulama sınavı için illerde değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu oluşturulur.
(2) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu; il milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında; il milli eğitim müdürünce belirlenmek üzere ilçe milli eğitim müdürlüklerinden bir şube müdürü, alanı beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim olan birer eğitim kurumu müdürü ya da öğretmen olmak üzere 5 kişiden oluşturulur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.
(3) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun sekretarya işlemleri, il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.
Komisyonların görevleri
MADDE 19- (1) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun görevleri şunlardır;
a) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirmelerini yaparak sonuçların ilanını sağlamak,
b) Uygulama sınavını yaparak sonuçların ilanını sağlamak,
c) Değerlendirme sonuçları ile uygulama sınavı sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak,
ç) Değerlendirme ile uygulama sınavı sonuçlarına göre atamaya esas puanların belirlenmesini ve ilanını sağlamak.
Atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 20- (1) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanacaklarda;
a) Halen bulunulan alanın, başvuru tarihi itibarıyla atanılacak alana uygun olması,
b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış olması,
şartları aranır.
Duyuru ve başvuru
MADDE 21- (1) İhtiyaç halinde spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atama yapılmak üzere valiliklerce, il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar itibarıyla boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar, tercih sayıları ve diğer hususlar belirtilir.
(2) Birinci fıkrada sayılan eğitim kurumlarının ilgili alanlarına atanmak isteyen öğretmenlerden 20 nci maddede belirtilen şartları taşıyanlar ile bu eğitim kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilir.
Değerlendirme ile uygulama sınavı
MADDE 22- (1) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunan öğretmenler değerlendirmeye tabi tutulur.
(2) Adaylar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanlar itibarıyla sıralanır ve en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının üç katı aday uygulama sınavına alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına alınır.
(3) Uygulama sınavına alınan adaylar, değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Uygulama Sınavı Formunda yer alan konular ve puanlar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Uygulama sınavında 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Uygulama sınavında başarılı olan adayların atamaya esas puanları, Ek-3’te yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile uygulama sınavından aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenir.
Değerlendirme ile uygulama sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 23- (1) Değerlendirme sonuçlarına, değerlendirme sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonuna itiraz edilebilir. Bu itirazlar değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından uygulama sınavından önce sonuçlandırılır.
(2) Uygulama sınavı sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonuna itiraz edilebilir. Bu itirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içinde değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar ilgililere bildirilir.
Atama
MADDE 24- (1) Başvuruda bulunanlardan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.
(2) Öğretmen ihtiyacı birinci fıkraya göre yapılan atamalarla karşılanamayan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunanlardan uygulama sınavında 70 ve üzerinde puan alanlar, tercihleri de dikkate alınarak 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas puan üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.
(3) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla Ek-3’te yer alan Forma göre değerlendirme puanı, Ek-4’te yer alan Forma göre uygulama sınavı puanı, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday kura ile belirlenir.
(4) Atama işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde tamamlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri, Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları
Hizmet bölgeleri
MADDE 25- (1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak üç hizmet bölgesi oluşturulmuş ve bu iller, Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri, öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.
Hizmet alanları
MADDE 26- (1) Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik gösteren eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.
(2) Eğitim kurumlarından 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındakiler zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında; 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındakiler ise zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olacak şekilde valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.
(3) Eğitim kurumlarının yer aldığı hizmet alanları ve bu hizmet alanları için öngörülen hizmet puanları Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde belirtilir ve Bakan onayından sonra Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
(4) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, çizelgede değişiklik yapılana kadar o eğitim kurumuna en yakın eğitim kurumu emsal alınarak değerlendirilir. Bu eğitim kurumları, valiliklerce her yılın kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine dahil edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi
MADDE 27- (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları, kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi konumu, sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak;
a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş-dönüş imkanının bulunup bulunmadığı,
b) Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanamadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yükseköğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı,
c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin, isteğiyle en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,
ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı ya da barınma, ikamet ve konaklama imkanlarının bulunup bulunmadığı,
d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ile öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamadığı,
e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyet yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,
f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilip getirilemediği,
g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayişi sağlayacak güvenlik biriminin bulunup bulunmadığı,
ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bulunmadığı,
gibi hususlar ile illerin özelliklerine göre diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.
(2) Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındıkları tarihten itibaren her üç yılda yapılacak değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir.
(3) Eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının değişmesi ve benzeri nedenlerle hizmet alanının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumları, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
Hizmet puanları
MADDE 28- (1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, öğretmenlerden:
a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;
1. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,
2. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,
3. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
4. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
5. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
6. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;
1. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
2. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,
3. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
4. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
5. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,
6. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;
1. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
2. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
3. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
4. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
5. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,
6. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30
hizmet puanı verilir.
(2) Hizmet puanı, öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için bu Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.
(3) Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12’si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması halinde kesirli puan tama tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.
(4) Bir defaya mahsus olmak ve lisansüstü eğitimlerden yalnızca en yüksek öngörülen puan dikkate alınmak üzere doktora öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 90, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 44, tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 36 puan eklenir. Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.
Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler
MADDE 29- (1) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında;
a) Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,
b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,
değerlendirilir.
(2) Bakanlığın merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün, Bakanlığın taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri görev yaptıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün, diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri ise geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dahil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.
(3) Askerlik dahil olmak üzere, yurt dışında resmi görevle geçirilen hizmet süreleri birinci bölgenin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.
(4) Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.
(5) Askerlikte geçirilen süreler hariç olmak üzere, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.
(6) Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü
Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri
MADDE 30- (1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:
a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;
4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,
5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,
6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,
b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;
4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,
5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,
6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,
c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;
4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,
5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,
6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,
çalışmakla yükümlüdür. Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.
Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler
MADDE 31- (1) Yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında üç yıl görev yapan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır.
(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden mazerete bağlı zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine ataması yapılamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam eder.
(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazeretiveya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır.
(4) Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere, zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulur; ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptıkları hizmet alanından daha az çalışma süresi öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden ve zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan mazeret durumu hariç herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
(5) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması, mazeret veya diğer nedenlerle görev yerleri zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına değiştirilen öğretmenlerin bulundukları hizmet alanında çalışmaları gereken sürenin hesabında, daha önce görev yaptıkları eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.
(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması halinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.
(7) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadıkça, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar
MADDE 32- (1) Öğretmenlerden;
a) 06/05/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayan,
b) Eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri şehit veya malul gazi olan,
c) En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren,
öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri altı aydan daha az kalanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı dikkate alınır.
Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler
MADDE 33- (1) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden;
a) Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,
b) Eşi aday memur olanların, eşinin adaylığının kaldırıldığı tarihten bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,
c) Eşi 30 Eylül tarihi itibarıyla askerde olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,
ç) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi veya eşi aylıksız izinli olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,
d) Alanlarında norm kadro olmaması ya da norm kadro açığı olmaması sebebiyle atanamayanların, atamaları gerçekleştirilene kadar,
e) Başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin hayatını kaybettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,
zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.
Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler
MADDE 34- (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bu sürelere;
a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,
b) Eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunmadığı dönemlerde göreve başladıktan sonra görev yaptıkları eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan öğretmenlerin, eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,
c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapmakta iken, bu eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamından çıkarılmasından sonra da görev yapmaya devam eden öğretmenlerin bu eğitim kurumlarında geçen hizmet sürelerinin tamamı,
ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen hizmet süreleri,
d) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile aynı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,
e) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,
f) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
g) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
dahil edilir.
(2) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev sürelerinin 90 günden fazla kısmı, aynı unvanda aday olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi
MADDE 35- (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam sekiz yıl görev yapabilir. Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde aynı ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına resen yapılır.
(2) Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık görev süresini ders yılının dışında tamamlayan öğretmenlerin atamaları, sekiz yıllık görev süresini doldurdukları tarihi takip eden ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.
(3) Kadrolarının bulunduğu il içindeki eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.
(4) Sekiz yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere, yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dahil edilir.
(5) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı sekiz yıllık görev süresinin hesabında dikkate alınır.
(6) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı öğrencilerle devam etmeleri şartıyla 4’üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.
(7) Bu maddeye göre yapılacak atamalarda, öğretmenlere en fazla 25 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.
(8) Duyuruda; alanlar itibarıyla boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Mazerete Bağlı Yer Değiştirmeler
Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme
MADDE 36- (1)Öğretmenin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği;
a) Öğretmenin kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,
b) Öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere,
c) Öğretmenin eşinin başka kamu kurumunda görev yapıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
ç) Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
d) Öğretmenin milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.
(2) Aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler, evlilik cüzdanı ile eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.
(3) Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(4) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ile yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar,aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
(5) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri bu madde kapsamında değerlendirilmez.
(6) Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme
MADDE 37- (1) Öğretmenlerden kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları veya yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşlerinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı ya da mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine dayalı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(2) Öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği, aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanında, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde öğretmen ihtiyacı bulunan hizmet alanında yer alan bir eğitim kurumuna yapılabilir.
(3) Öğretmenlerden başkasının güç ve yardım olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu yetkili sağlık kurulu raporuyla tespit edilen eş, çocuk veya kardeşlerinden birinin 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen görev mahalli dışındaki resmi veya özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretim yapmaları gerektiğine özel eğitim değerlendirme kurulunca karar verilenler, bu eğitim kurumlarının bulunduğu il veya ilçedeki norm kadrosu uygun olan bir eğitim kurumuna atanır.
(4) Her ikisi de öğretmen olan eşlerin bu madde kapsamındaki yer değiştirme başvuruları birlikte değerlendirilir.
(5) Bakanlık, öğretmenlerin sağlık mazeretinin giderilebileceği ili, hizmet gerekleri ve mazeret çerçevesinde belirleyebilir.
(6) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,
b) Sağlık kurulu raporunun eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması halinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği,
c) Bu maddenin birinci fıkrasına göre kardeşlerine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan yargı kararı ile vasi tayin edildiğine dair belge.
(7) Bu maddeye göre yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atama dönemine tabi değildir.
Can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme
MADDE 38- (1)Öğretmenlerden kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirmeler aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerinde yer alan eğitim kurumlarına yapılabilir.
(2) Haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan öğretmenler, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerinde yer alan eğitim kurumlarına atanabilir.
(3) Bu maddeye göre yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atama dönemine tabi değildir.
Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği
MADDE 39- (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler kadro imkanları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.
(2) Öğretmenlerin, kendileri veya eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliği taleplerinin, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin engellilik durumuna uygun olması esastır.
(3) Öğretmenlerin bu maddeye göre değiştirilen görev yerleri, engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında değiştirilemez. Engellilik durumu ortadan kalkan öğretmenler hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.
Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler
MADDE 40- (1) Eşleri ölen ya da eşleri şehit veya malul gazi olan öğretmenler, bu durumların oluştuğu tarihten itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(2) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit veya malul olan er, erbaş ve kamu görevlilerinin öğretmen olan eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle öncelikle yerine getirilir.
(3) Afet bölgesi ilan edilen yerlerde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden eşi veya çocuklarından birinin doğal afet nedeniyle hayatını kaybettiğini; kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin yaşamını etkileyecek derecede yaralandığını veya psikolojik olarak etkilendiğini ya da ikamet ettiği konutun ağır hasar gördüğünü belgelendirenler, yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri
İsteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 41- (1) Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.
(2) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıl görev yapmaları şartıyla il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(3) İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta iken öğretmenliğe atanmak isteyenler ile ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerinde süre şartı aranmaz.
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri
MADDE 42- (1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması halinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması halinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması halinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.
(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi halinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanır. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.
(3) Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.
(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır.
(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.
(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, alanlarında norm kadro bulunması halinde hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ortak Hükümler
Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler
MADDE 43- (1) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülen öğretmenlerden görev yeri il içinde değiştirileceklerin atamaları, görevli oldukları yere göre sırasıyla alt hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına; görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları ise, zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak alanlarında öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine yapılır. Bu şekilde ataması yapılan öğretmenlerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.
(2) Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.
Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar
MADDE 44- (1) Öğretmenlerin yer değiştirmeleri Bakanlıkça belirlenen takvime göre yapılır.
(2) Yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Yer değiştirme başvuruları duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular ile onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Başvurular şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verilen kişilerce yapılabilir.
(3) Tercihe bağlı yer değiştirmeler hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenir.
Yeni açılan eğitim kurumları
MADDE 45- (1) Yer değiştirme dönemlerinde eğitim-öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı bu dönemlerde karşılanır.
(2) Yer değiştirme dönemleri dışında eğitim-öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde yapılacak duyuru çerçevesinde il içi yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile norm kadro fazlası ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarla karşılanır.
Yatılı bölge ortaokullarına atamalar
MADDE 46- (1) Yatılı bölge okullarında öğretmen norm kadro sayısının öğrenci durumuna göre en az yarısının kadın ya da erkek öğretmen olması esastır.
Mazeret durumu nedeniyle yer değiştirmesi yapılamayanların aylıksız izinleri
MADDE 47- (1) Hizmet puanı veya alanlarında norm kadro yetersizliği nedeniyle mazerete bağlı iller arasında yer değiştirme istekleri karşılanamayan öğretmenler, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bu süre üç yıldan fazla olamaz. Bu durumda olanların aylıksız izin hakkından yararlandırılmaları için aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde kendilerine Bakanlıkça sunulan tercihlerin tamamını kullanmaları şartı aranır.
(2) Aylıksız izinli sayılanlar, bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilecek boş kadrolara atanır. Bu maddeye göre aylıksız izinli sayılanlar, her mazerete bağlı yer değiştirme döneminde mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirmek zorundadır. Mazeretlerinin devam ettiğini belgelendiremeyenlerin aylıksız izinleri iptal edilerek aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır. Aylıksız izinlerini kendi istekleriyle iptal ettirenlere bir sonraki mazerete bağlı yer değiştirme dönemine kadar aylıksız izin verilmez.
(3) Aylıksız izinli sayılanlardan üçüncü yılın sonunda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar, aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır.
Hizmet sınıfının değiştirilmesi
MADDE 48- (1) Öğretmenlik görevini devamlı surette yapamayacakları resmi ve özel eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilenlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca raporu uygun bulunanlar ile haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı tespit edilenler diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun kadrolara atanabilir.
(2) Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atananlar, bu görevlerde en az üç yıl çalışmadan yeniden öğretmenliğe atanamaz. Bunların atamaları üç yılın sonunda zamana bağlı olmaksızın yapılabilir.
Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması
MADDE 49- (1) Mazerete bağlı yer değiştirmelerde, öğretmenlerin mazeretlerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı il milli eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasına yansıtılır.
(2) İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; o yerleşim yerinde görev yapan mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenir.
(3) Öğretmenlik görevine atamalarda adayların tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları, illerin alanlar itibarıyla doluluk oranları esas alınarak ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde belirlenir. Bu şekilde belirlenen eğitim kurumları, öğretmen atama döneminde başvuruda bulunan adayların tercihine imkan sağlayacak şekilde Bakanlıkça açılan elektronik başvuru sayfasına yansıtılır.
Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler
MADDE 50- (1) Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.
(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.
(3) Dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanır.
(4) İstihdam alanı daralan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler arasında yer alan derslerin öğretmenliğine istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanır.
(5) Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin, alan değişikliği iptal istekleri dikkate alınmaz.
(6) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.
Yetki devri
MADDE 51- (1) Öğretmen kadrolarına atama ve yer değiştirme yetkisinin tamamı veya bir kısmı valiliklere devredilebilir.
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atamaları Bakan tarafından yapılacak öğretmenler
MADDE 52- (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenecek yönerge ile belirlenir.
Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem
MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 55- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelikyürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Öğretmenlerin, yürürlükten kaldırılan yönetmelikler kapsamında verilen hizmet puanları ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri geçerli sayılır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğretmenlikleri ile spor liselerinin beden eğitimi ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Öğretmenlik görevi dışındaki görevlere atananlar
GEÇİCİ MADDE 2- (1)ÖğretmenlerdenBakanlığın merkez veya taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atanmış olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvuruda bulunmaları halinde yeniden öğretmenliğe atanabilir.
Zorunlu çalışma kapsamında bulunan eğitim kurumları
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile belirlenen hizmet alanlarına yönelik iş ve işlemler, bu Yönetmeliğe göre yapılacak belirlemenin Tebliğler Dergisinde yayımı tarihine kadar devam eder.
Yürürlük
MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.