ÖĞRENDİĞİMİZİ UYGULUYORUZ

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
ÖĞRENDİĞİMİZİ UYGULUYORUZ

1. Giriş
Bireyle iş arasındaki uyumu sağlama süreci olarak tanımlanan mesleki eğitimin
hedefleri arasında, bireye bir meslekle ilgili bilgi, beceri, iş alışkanlıkları kazandırarak
bireyin yeteneklerini çeşitli yönleri ile geliştirme yer almaktadır. Mesleki ve Teknik Orta
öğretim kurumları meslek kazandıran, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ara eleman
yetiştiren orta öğretim kurumlarıdır. Mesleki eğitimde bulunan öğrenciler, mezun
olduklarında yeterli seviyede uygulama yapma fırsatları ve işyeri tecrübeleri olmadan
mezun olmaktadırlar. Ayrıca ilkokul ve ortaokulların tesisat, elektrik-elektronik, bilgisayar
alanlarında oluşan arızalarında ödeneklerinin yeterli olmaması ve okul aile birliklerine
velilerin imkânlarının kısıtlı oluşundan dolayı bu okulların anlık ihtiyaçlarına cevap
veremez durumda bulunmaktalar. Bu mevcut durumu fırsata çevirmek açısından sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaçlı kişilerin tesisatlarının yenilenmesi- doğalgaz
tesisatı yapılması, inşaat ve elektrik işlerinin yapılmasının yanı sıra, diğer okullarda oluşan
arıza ve diğer sorunların çözümü için alan öğretmenleri ile çalışmalar yapılmıştır.
Araştırmalarımızın sonucunda meslek liselerinde daha önce yapılmış böyle bir
çalışmaya rastlanmamıştır.

2. Problem Durumu
Öğrencilerimizin alanda fazla uygulamama yapamamaları, Atölye ortamındaki
uygulamaların gerçeği yansıtmaması, okul atölye ortamında müşteri, hizmet veren iletişim
ilişkisi kurulamaması ve kendilerini mesleki bilgi ve beceri bakımından geliştirememeleri,
okulların kendi bakım onarım çalışmalarını yapmada yetersiz kalması problem olarak tespit
edilmiştir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı, okulumuz öğrencilerinin teorik eğitim sonrası uygulama alanında
istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlarla ve birlikte iş görme
alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır.

Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler:
1. İlimiz merkezinde ihtiyaçlı insanların evlerinde, merkez ilçe ve köylerde
bulunan ilkokul ve ortaokulların bakım ve onarımını yaparak öğrencilere gerçek
ortamda öğrenme sağlamak,
2. Okullarımızın temrin malzemeleri ürüne dönüştürülmeden kullanıldığı bu
öğrenme yoluyla temrinlik malzemenin ürüne çevrilmesini sağlayarak öğrencinin
yapmış olduğu ürünün hatalarını bir bütün içinde görmesini sağlamak,
3. Öğrencilerimizin girişimciliği öğrenmesine ve gelişimine katkı sağlamak,
4. Öğrencilerimizin uygulamayı atölye ortamı yerine gerçek ortamda
yapmalarını sağlayarak alanında mesleki yeterlilik sağlamak, oluşan mesleki öz güven
ile kendisini ifade etmesine katkı sunmak,
5. Öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alanlarda, yeteneklerine ve sektörün
gereksinim duyduğu niteliklere uygun olarak mesleki eğitim almalarını sağlamak,
6. İş hayatında müşteri – hizmet veren iletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir
yapılmasına katkı sağlamak,
7. Öğrencinin tek başına iş yapabilme kabiliyetini sağlamak.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında okulumuzda okutulan dersler ve uygulamaların yapıldığı
atölye çalışmalarının bakım onarım çalışmalarının yapıldığı okullarda alan öğretmenler
gözetiminde öğrencilerimiz çalışmalarda aktif rol almışlardır. Öğrencilerimiz okulda alanı ile
ilgili öğrendikleri bilgi becerilerini başka alanlarda gerçekleştirmişlerdir.

Harun YALÇINKAYA
Osman N. GÜNEŞ
Yakup İLHAK
METİN DAĞAŞAN
Metin ÖZFİDAN
ERZİNCAN FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ