Öğrenciler arası Yunus Emre Hikaye Yarışması

Yunus Emre
Yunus Emre Hikaye Yarışması

ANADOLU BİLGELERİNİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ (ABAD)
YUNUS EMRE ÇOCUK VE GENÇLİK HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1) Yarışmanın Konusu: Yunus Emre’nin çağları aşan düşünceleri aracılığıyla Anadolu irfanının, günümüz dünyasında çocuklar ve gençler tarafından daha çok anlaşılması, tanınmasını ve yaşatılmasını sağlamak.

2) Yarışmanın Amacı: Yunus Emre’nin irfanî değerlerinin (ahlâkı, varlığa olan sevgisi, Hak aşkı, şiirleri, vb.) özünde bulunan iyilik, yardımlaşma ve sevgi kavramlarını vurgulayan, nitelikli hikâyelerin edebiyatımıza kazandırılmasıdır.

Bu amaçla, çocuk ve genç yazarların, iki ayrı kategoride değerlendirilmek üzere:
1. Kategori: İlköğretim / Çocuk (6-14 Yaş)
2. Kategori: Ortaöğrenim/ Genç (14- 18 Yaş)
hikâyelerini Yunus Emre Hikaye Yarışmasına göndermeleri öngörülmüştür.

3) Yarışmanın Türü: Hikâye yarışması
Hikâyelerin teması: İyilik, yardımlaşma ve sevgi.

4) Yarışma Takvimi:
Yazıların Son Gönderim Tarihi 1 Haziran 2021 Saat: 18:00
Sonuçların Açıklanması 1 Ekim 2021
Hikâyelerin Kitap Olarak Raflarda Yer Alması ve Ödüllerin Dağıtılması 14 Kasım 2021

5) Yarışmaya, her ülkeden, Türk vatandaşı ya da Türk uyruklu olan, 6 ila 18 yaş arası (6 ve 18 yaş dâhil) herkes herhangi bir ücret, ödeme ya da bedel karşılığı olmaksızın katılabilir. Ayrıca, yarışmaya katılacak olan engelli bireylerin ve hassas gruplar tanımı kapsamında yer alan çocukların, yarışmaya katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla gerekli tedbirler alınacak, ilgili kurumlarla yardım ve işbirliği halinde hareket edilebilecektir.
Hikâyelerin gönderimi ancak, veli izin formunun eksiksiz doldurulması ile tamamlanabilecektir. Adayların, hikâyelerini velilerinin onayları ile göndermiş olmaları esastır.

6) Yarışmaya katılmak üzere gönderilen metin, hikâye türüne uygun olarak yazılmalıdır. Hikâye, Türkçe dilinde yazılmalıdır. Hikâye, “iyilik, yardımlaşma ve sevgi” temalarında yazılmalıdır. Yarışmacılar birden fazla hikâye ile yarışmaya katılabilir. Ancak, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış hikâyeler yarışmaya kabul edilmez.

7) Adaylar hikayelerini Word dosyası olarak abad.org.tr/yunus adresi üzerinden göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır. Hikâye metni, Word belgesi formatında, A4, Times New Roman 12 yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve Çocuk (6-14 yaş) kategorisinde en fazla 12 sayfa, Genç (14-18 yaş) kategorisinde ise en fazla 15 sayfa olmalıdır.

8) Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve unvan geri alınır. Bu durumda yarışmacı, kendisine ödül olarak verileni, Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği’nin (ABAD) ilk talebinden itibaren 10 gün içinde iade edecektir.

9) Yarışmaya gönderilen hikâyelerin özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü vb. içermesinden veya başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği’nin (ABAD) herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği’nin (ABAD) tüm zararını karşılayacaktır.

10) Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği (ABAD), ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan hikâyeleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

11) Yarışmaya gönderilen hikâyelerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamındaki telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen ABAD’a geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla ABAD, yarışmaya katılan hikâyeler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan hikâyelerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak ABAD’a ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

12) Yarışma sonuçlar açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde itiraz edildiği takdir de seçici kurul tarafından tekrar gözden geçirilecektir.

13) Bu yarışmamızın giderleri 10.500.-TL kadar’dır. Derneğimizin öz kaynakları tarafından karşılanacaktır.

14) Derneğimiz, yarışmaya katılan her bir çocuğumuz ve gencimiz için fidan dikecektir.
15) Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Haziran 2021, saat:18.00’dır. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

16) Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, Türkçenin doğru kullanımı, yazınsal duyarlık ve edebî değer aranacaktır.

17) Seçici kurul tarafından her bir kategori için seçilecek olan 10 adet hikâyeye ödül verilecek, her katılımcı Katılım Belgesi alacak ve seçilen hikâyeler kitap haline getirilerek derneğimizin bir yayını olarak basılacaktır. Değerlendirme sonucunda yarışmada dereceye giren hikayeler bir araya getirilip ABAD tarafından kitap olarak yayımlanacaktır. Yarışmacılar bu hususu da yarışmaya katılmakla peşinen ve gayr-i kabil-i rücu kabul etmiş sayılacaktır.

18) Yarışmaya göndermiş olduğum ‘eserin’ bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneğine (ABAD) her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini, eserimden doğan telif haklarını sınırsız ve süresiz olarak ABAD’a geçtiğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğime dair muvafakat vermiş olduğumu peşinen taahhüt ederim.

19) Seçilen hikâye yazarlarından, (her kategoride 10 adet hikâye yazarına) basılacak olan kitaptan 2 adet hediye edilecektir.

20) Ödül olarak;
İlköğretim / Çocuk (6-14 Yaş) Kategorisinde seçilen hikâye yazarlarından,
Birinciye: Tablet+ Hediye Paketi (“Her Genç Bir Yunus” kitabı, Mustafa Tatçı;
Termos Sevelim Sevilelim,
Tükenmez Kalem ve Kurşun Kalem Seti)
İkinciye: Tablet
Üçüncüye: 1000 TL

Ortaöğretim / Genç (14-18 Yaş) Kategorisinde seçilen hikâye yazarlarından,
Birinciye: Laptop
İkinciye: Tablet
Üçüncüye: 1000 TL verilecektir.
21) Seçici Kurul:
Leyla İPEKÇİ – Jüri Başkanı
1. Tuba DERE – Yazar
2. Çiğdem ORUÇ – Psikolog
3. Harun Sarıgül – Yazar
4. Ergin Aydın – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
5. Sevda URFA – Yazar
6. Dr. Firdevs KAPUSIZOĞLU – Yazar

22)Yarışmaya başvuran yarışmacılar, yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilir; Proje Koordinatörü ve yarışma sonunda basılacak kitabın editörlüğünü yapacak olan Zuhal Öztürk ile zuhal1014@gmail.com adresi üzerinden iletişime geçebilirler.
Web sitesi/www.abad.org.tr/yunus
İnstagram/anadolubilgeleri
Facebook/Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği

23)Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

24)Bu şartname 24 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.